ການໂອ້ລົມໂດຍສັງເຂບກ່ຽວກັບ “ອານາຈັກພັນປີມາເຖິງແລ້ວ”

ພວກເຈົ້າເຫັນນິມິດແຫ່ງອານາຈັກພັນປີເປັນແນວໃດ? ບາງຄົນຄິດກ່ຽວກັບມັນຫຼາຍ ແລະ ເວົ້າວ່າອານາຈັກພັນປີຈະຄົງຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກນີ້ເປັນເວລາຫຼາຍພັນປີ, ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຫາກສະມາຊິກອາວຸໂສ ຂອງຄຣິສຕະຈັກທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ແຕ່ງດອງ, ພວກເຂົາຕ້ອງແຕ່ງດອງບໍ່? ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍບໍ່ມີເງິນ, ຂ້ອຍຄວນຈະຫາເງິນບໍ່?... ອານາຈັກພັນປີແມ່ນຫຍັງ? ພວກເຈົ້າຮູ້ຈັກບໍ່? ຜູ້ຄົນແມ່ນຕາບອດຫຼາຍກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍລະມານຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. ຄວາມຈິງແລ້ວ ອານາຈັກພັນປີຍັງບໍ່ທັນມາເຖິງຢ່າງເປັນທາງການເທື່ອ. ຢູ່ໃນໄລຍະຂອງການເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນມີຄວາມສົມບູນແບບນັ້ນ, ອານາຈັກພັນປີເປັນພຽງນົກນ້ອຍທີ່ຫາກໍ່ເກີດ; ສະນັ້ນໃນເວລາທີ່ອານາຈັກພັນປີໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງໂດຍພຣະເຈົ້າ, ມະນຸດກໍຄົງຈະໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບໝົດແລ້ວ. ກ່ອນໜ້ານີ້, ໄດ້ມີການເວົ້າກັນວ່າ ຜູ້ຄົນຈະເປັນເໝືອນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ໃນດິນແດນແຫ່ງຊິນິມ. ເມື່ອຜູ້ຄົນໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບ ແລະ ເມື່ອພວກເຂົາກາຍເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ພຣະເຈົ້າກ່າວເຖິງ ແລ້ວເມື່ອນັ້ນອານາຈັກພັນປີກໍຈະມາເຖິງ. ເມື່ອພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນມີຄວາມສົມບູນແບບ ແລະ ເມື່ອພຣະອົງຊໍາລະລ້າງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບໍລິສຸດ ແລະ ຍິ່ງພວກເຂົາບໍລິສຸດຫຼາຍຂື້ນເທົ່າໃດ ພວກເຂົາກໍຍິ່ງໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບໂດຍພຣະເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ. ເມື່ອຄວາມບໍ່ບໍລິສຸດ, ການກະບົດ, ການຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ສິ່ງຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍທີ່ຢູ່ພາຍໃນຕົວເຈົ້າຖືກຂັບໄລ່ອອກໝົດແລ້ວ ແລະ ເມື່ອເຈົ້າໄດ້ຮັບການຊຳລະລ້າງໃຫ້ບໍລິສຸດ ແລ້ວເຈົ້າກໍຈະໄດ້ເປັນທີ່ຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ (ເວົ້າໄດ້ອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍຄື ເຈົ້າຈະໄດ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ); ເມື່ອເຈົ້າໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນໂດຍພຣະເຈົ້າ ແລະ ກາຍເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ, ເຈົ້າກໍຈະໄດ້ຢູ່ໃນອານາຈັກພັນປີ. ບັດນີ້ ແມ່ນຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ. ໃນຍຸກແຫ່ງອານາຈັກພັນປີນັ້ນ ຜູ້ຄົນຈະອາໄສພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ມີຊີວິດຢູ່ລອດ ແລະ ທຸກຊາດຈະມາຢູ່ພາຍໃຕ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ທຸກຄົນຈະອ່ານພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ. ໃນເວລານັ້ນ ບາງຄົນກໍຈະໂທຫາກັນໂດຍໃຊ້ໂທລະສັບ, ບາງຄົນຈະສົ່ງແຟກ... ພວກເຂົາຈະນຳໃຊ້ທຸກວິທີທາງເພື່ອເຂົ້າເຖິງພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ລວມທັງພວກເຈົ້າເຊັ່ນດຽວກັນທີ່ຈະມາຢູ່ພາຍໃຕ້ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ. ທັງໝົດນີ້ ແມ່ນສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂື້ນ ພາຍຫລັງທີ່ຜູ້ຄົນໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບ. ປັດຈຸບັນນີ້ ຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນ, ໄດ້ຖືກຊໍາລະລ້າງ, ໄດ້ຮັບແສງສະຫວ່າງ ແລະ ຖືກນຳທາງໂດຍພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ; ນີ້ແມ່ນຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ, ມັນແມ່ນຍຸກຂອງຜູ້ຄົນທີ່ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນ ແລະ ຍຸກນີ້ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມໂຍງກັບຍຸກແຫ່ງອານາຈັກພັນປີ. ໃນລະຫວ່າງຍຸກແຫ່ງອານາຈັກພັນປີນັ້ນ, ຜູ້ຄົນແມ່ນຈະໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບໝົດແລ້ວ ແລະ ນິໄສທີ່ເສື່ອມຊາມຂອງພວກເຂົາກໍຈະໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດເຊັ່ນດຽວກັນ. ໃນເວລານັ້ນ, ພຣະທຳທີ່ກ່າວໂດຍພຣະເຈົ້າແມ່ນຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອນຳພາຜູ້ຄົນກ້າວໄປຂ້າງໜ້າເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບທັງໝົດຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າເລີ່ມແຕ່ເວລາຂອງການສ້າງໂລກຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ; ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າຈະບອກຜູ້ຄົນກ່ຽວກັບການກະທຳຂອງພຣະເຈົ້າໃນທຸກຍຸກທຸກສະໄໝ ແລະ ທຸກມື້ ເຖິງວິທີທາງທີ່ພຣະອົງນຳພາຜູ້ຄົນທາງພາຍໃນ, ບອກເຖິງພາລະກິດທີ່ພຣະອົງປະຕິບັດໃນອານາຈັກແຫ່ງວິນຍານ ແລະ ພຣະອົງຈະບອກພວກເຂົາກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງອານາຈັກແຫ່ງວິນຍານ. ເມື່ອນັ້ນຈະເປັນຍຸກແຫ່ງພຣະທຳຢ່າງແທ້ຈິງ, ແຕ່ຕອນນີ້ມັນຍັງຢູ່ໃນສະພາວະຄືດັ່ງນົກນ້ອຍທີ່ເກີດໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າຫາກຜູ້ຄົນຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດ, ພວກເຂົາກໍຈະບໍ່ມີຫົນທາງທີ່ຈະດຳລົງຊີວິດຢູ່ເທິງແຜ່ນດີນໂລກນີ້ໄດ້ເປັນເວລາຫຼາຍພັນປີ ແລະ ເນື້ອໜັງຂອງພວກເຂົາກໍຈະສະຫລາຍໄປຢ່າງຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໄດ້; ຖ້າຜູ້ຄົນໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດຈາກພາຍໃນ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ກັບຊາຕານ ແລະ ຢູ່ຝ່າຍເນື້ອໜັງອີກຕໍ່ໄປ, ພວກເຂົາກໍຈະມີຊີວິດຢູ່ເທີງແຜ່ນດີນໂລກນີ້ຕໍ່ໄປ. ໃນໄລຍະນີ້ ເຈົ້າຍັງເປັນຄົນຕາບອດຢູ່ ແລະ ທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຈົ້າຜະເຊີນ ແມ່ນການຮັກພຣະເຈົ້າ ແລະ ເປັນປະຈັກພະຍານໃຫ້ກັບພຣະອົງທຸກໆມື້ ທີ່ພວກເຈົ້າມີຊີວິດຢູ່ເທີງແຜ່ນດິນໂລກນີ້.

“ອານາຈັກພັນປີ ໄດ້ມາເຖິງແລ້ວ” ນັ້ນແມ່ນຄຳທຳນວາຍ, ມັນຄ້າຍຄືກັບການທໍານວາຍຂອງສາສະດາ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ທໍານວາຍໄວ້ແລ້ວວ່າ ມັນຈະເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດ. ພຣະທຳທີ່ພຣະເຈົ້າກ່າວໃນອະນາຄົດ ແລະ ພຣະທຳທີ່ພຣະອົງກ່າວໃນມື້ນີ້ບໍ່ແມ່ນອັນດຽວກັນ: ພຣະທຳແຫ່ງອະນາຄົດຈະນຳພາຍຸກ, ສ່ວນພຣະທຳທີ່ພຣະອົງກ່າວໃນມື້ນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນສົມບູນແບບ, ຊໍາລະລ້າງພວກເຂົາໃຫ້ບໍລິສຸດ ແລະ ຈັດການຕິສອນພວກເຂົາ. ຍຸກແຫ່ງພຣະທຳໃນອະນາຄົດ ແມ່ນຕ່າງກັນກັບຍຸກແຫ່ງພຣະທຳໃນປະຈຸບັນ. ໃນປັດຈຸບັດ ທຸກພຣະທຳທີ່ກ່າວໂດຍພຣະເຈົ້າ ບໍ່ວ່າພຣະອົງຈະກ່າວພຣະທໍາດ້ວຍວິທີໃດກໍຕາມ, ສະຫຼຸບກໍຄືເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນສົມບູນແບບ, ເພື່ອຊຳລະລ້າງສິ່ງສົກກະປົກທີ່ຢູ່ພາຍໃນພວກເຂົາ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບໍລິສຸດ ແລະ ເປັນຄົນຊອບທຳຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ. ພຣະທຳທີ່ໄດ້ກ່າວໃນມື້ນີ້ ແລະ ພຣະທຳທີ່ໄດ້ກ່າວໃນອະນາຄົດ ສອງສິ່ງນີ້ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ. ພຣະທຳທີ່ໄດ້ກ່າວໃນຍຸກແຫ່ງອານາຈັກແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນເຂົ້າສູ່ການຝຶກຝົນທັງໝົດ, ເພື່ອນຳຜູ້ຄົນໄປສູ່ເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ໃນທຸກດ້ານ, ເພື່ອປັດເປົ່າສິ່ງທີ່ບໍ່ບໍລິສຸດໃນຕົວຂອງພວກເຂົານັ້ນອອກ. ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າປະຕິບັດໃນຍຸກນີ້: ພຣະອົງສ້າງພື້ນຖານພຣະທຳຂອງພຣະອົງໃນທຸກຄົນ, ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ພຣະທຳຂອງພຣະອົງເປັນຊີວິດຂອງທຸກຄົນ ແລະ ພຣະອົງໄດ້ໃຊ້ພຣະທຳຂອງພຣະອົງເພື່ອໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງ ແລະ ນຳພາພວກເຂົາຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ເມື່ອພວກເຂົາບໍ່ໃສ່ໃຈຕໍ່ຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າກໍຈະສະຖິດຢູ່ພາຍໃນພວກເຂົາ ເພື່ອຕຳນິ ແລະ ຕິສອນພວກເຂົາ. ພຣະທຳໃນທຸກມື້ນີ້ ແມ່ນຊີວິດຂອງມະນຸດ, ພຣະທຳເຫລົ່ານີ້ລ້ວນແຕ່ຕອບສະໜອງໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການທັງໝົດຂອງມະນຸດ, ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຂາດເຂີນຢູ່ພາຍໃນແມ່ນໄດ້ຖືກສະໜອງໃຫ້ ໂດຍພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ທຸກຄົນທີ່ຍອມຮັບເອົາພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າກໍຈະໄດ້ຮັບຄວາມສະຫວ່າງໂດຍການກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທຳຂອງພຣະອົງ. ພຣະທຳທີ່ພຣະເຈົ້າກ່າວໃນອະນາຄົດນຳພາຜູ້ຄົນທົ່ວທັງຈັກກະວານ; ໃນປັດຈຸບັນ, ພຣະທຳເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນປະເທດຈີນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ພຣະທຳເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ແມ່ນຕົວແທນຂອງພຣະທຳທີ່ໄດ້ກ່າວຢູ່ທົ່ວທັງຈັກກະວານ. ພຣະເຈົ້າຈະກ່າວຕໍ່ທົ່ວຈັກກະວານ ເມື່ອອານາຈັກພັນປີມາເຖິງ. ຮູ້ໄວ້ວ່າພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າໃນປັດຈຸບັນ ທັງໝົດແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນສົມບູນແບບ; ພຣະທຳທີ່ໄດ້ກ່າວໂດຍພຣະເຈົ້າໃນໄລຍະນີ້ແມ່ນເພື່ອສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຄົນ, ບໍ່ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ເຖິງຄວາມລຶກລັບ ຫຼື ເຫັນຄວາມປະຕິຫານຂອງພຣະເຈົ້າ. ສິ່ງທີ່ພຣະອົງກ່າວຜ່ານຫຼາຍວິທີທາງ ແມ່ນເພື່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຄົນ. ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກພັນປີຍັງບໍ່ທັນມາເຖິງ, ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກພັນປີທີ່ກ່າວເຖິງນີ້ແມ່ນມື້ແຫ່ງສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະເຈົ້າ. ພາຍຫລັງພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູໃນຢູເດຍສິ້ນສຸດລົງ, ພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ໂອນພາລະກິດຂອງພຣະອົງໄປສູ່ຈີນແຜນດິນໃຫຍ່ ແລະ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງແຜນການອື່ນໆຂື້ນມາ. ພຣະອົງໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດສ່ວນອື່ນອີກຢູ່ໃນຕົວຂອງພວກເຈົ້າ, ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດໃນການເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນສົມບູນແບບ ແລະ ໃຊ້ພຣະທຳເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດແສນສາຫັດ ພ້ອມດ້ວຍເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນໄລຍະນີ້ຂອງພາລະກິດ ພຮະອົງຈະສ້າງກຸ່ມຜູ້ເອົາຊະນະ, ພາຍຫລັງທີ່ພຣະອົງໄດ້ສ້າງກຸ່ມຜູ້ເອົາຊະນະນີ້ຂື້ນມາແລ້ວ, ພວກເຂົາກໍຈະສາມາດເປັນພະຍານຕໍ່ການກະທຳຂອງພຣະອົງ, ພວກເຂົາຈະສາມາດມີຊີວິດຢູ່ຕາມຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພຣະອົງເພີ່ງພໍໃຈຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະອົງໄປຈົນຕາຍ. ດ້ວຍວິທີນີ້ພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບສະຫງ່າລາສີ. ເມື່ອພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັບສະຫງ່າລາສີ ເມື່ອພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນກຸ່ມນີ້ສົມບູນແບບ ເມື່ອນັ້ນກໍຈະເປັນຍຸກແຫ່ງອານາຈັກພັນປີ.

ພຣະເຢຊູຢູ່ເທິງແຜນດີນໂລກນີ້ເປັນເວລາສາມສິບສາມປີເຄິ່ງ, ພຣະອົງມາປະຕິບັດພາລະກິດໄຖ່ບາບດ້ວຍການຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ ແລະ ດ້ວຍການຖືກຄຶງໃສ່ໄມ້ກາງແຂນນັ້ນ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັບພຽງສະຫງ່າລາສີບາງສ່ວນ, ເມື່ອພຣະເຈົ້າສະຖິດເຂົ້າສູ່ເນື້ອໜັງມະນຸດ ພຣະອົງສາມາດທີ່ຈະອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ, ສ້າງຄວາມລີ້ລັບ ແລະ ສາມາດທົນທຸກທໍລະມານໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະອົງເອງເປັນພຣະເຈົ້າ, ພຣະອົງກໍຍັງຕ້ອງອົດທົນຕໍ່ຄວາມອັບອາຍ ແລະ ທຸກການຂົ່ມເຫັງ. ພຣະອົງອົດທົນຕໍ່ຄວາມເຈັບປວດແສນສາຫັດໃນການຖືກຕອກໃສ່ໄມ້ກາງແຂນເພື່ອໃຫ້ສຳເລັດພາລະກິດການໄຖ່ບາບ. ພາຍຫລັງທີ່ພາລະກິດໃນໄລຍະນີ້ສິ້ນສຸດລົງ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜູ້ຄົນໄດ້ເຫັນວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັບສະຫງ່າລາສີອັນຍິ່ງໃຫຍ່ກໍຕາມ, ສິ່ງນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມສະຫງ່າລາສີທັງໝົດຂອງພຣະອົງ; ມັນເປັນພຽງສະຫງ່າລາສີສ່ວນໜຶ່ງຂອງພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງພຣະອົງໄດ້ຮັບຈາກພຣະເຢຊູ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະເຢຊູຈະສາມາດທົນທຸກຕໍ່ຄວາມຍາກລໍາບາກ ນາໆປະການກໍຕາມ ເພື່ອສະແດງຄວາມອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ, ເພື່ອຄວາມລີ້ລັບ ແລະ ເສຍສະລະຍອມຖືກຄຶງໃສ່ໄມ້ກາງແຂນເພື່ອພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັ້ນ ພຣະເຈົ້າກໍພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບສະຫງ່າລາສີສ່ວນໜຶ່ງຂອງພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ ແລະ ສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະອົງໃນຍຸກນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບຢູ່ປະເທດອິດສຣາເອນ. ພຣະເຈົ້າຍັງມີສະຫງ່າລາສີສ່ວນອື່ນໆອີກ: ເຊິ່ງນັ້ນກໍຄື ການມາເທິງໂລກເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ສ້າງກຸ່ມຄົນໃຫ້ສົມບູນແບບ. ໃນໄລຍະພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູ, ພຣະອົງໄດ້ເຮັດສິ່ງເໜືອທຳມະຊາດ, ແຕ່ໃນໄລຍະການປະຕິບັດພາລະກິດດັ່ງກ່າວນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະອົງພຽງສະແດງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິ່ງມະຫັດສະຈັນເທົ່ານັ້ນ. ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ແມ່ນເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພຣະເຢຊູສາມາດທົນຕໍ່ຄວາມເຈັບປວດທີ່ຖືກຄຶງໃສ່ໄມ້ກາງແຂນເພື່ອພຣະເຈົ້າ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພຣະເຢຊູສາມາດຮັບເອົາຄວາມເຈັບປວດອັນໃຫຍ່ຫຼວງນັ້ນໄດ້ ຍ້ອນວ່າພຣະອົງຮັກພຣະເຈົ້າ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະຖີ້ມພຣະອົງ, ພຣະອົງກໍຍັງເຕັມໃຈອຸທິດຊີວິດຂອງພຣະອົງເພື່ອຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ. ພາຍຫລັງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສຳເລັດພາລະກິດຢູ່ປະເທດອິດສຣາເອນ ແລະ ຫລັງຈາກພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກຕອກໃສ່ໄມ້ກາງແຂນ, ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຮັບສະຫງ່າລາສີ ແລະ ໄດ້ປະຈັກພະຍານຕໍ່ໜ້າຊາຕານ. ພວກເຈົ້າບໍ່ເຄີຍຮູ້ ຫຼື ເຄີຍເຫັນພຣະເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນມະນຸດຢູ່ປະເທດຈີນ, ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຈົ້າຈະເຫັນໄດ້ແນວໃດວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັບການສັນລະເສີນ? ເມື່ອພຣະເຈົ້າປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການເອົາຊະນະໃນຕົວພວກເຈົ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ເມື່ອພວກເຈົ້າຕັ້ງໝັ້ນ ແລ້ວພາລະກິດໃນໄລຍະນີ້ຂອງພຣະເຈົ້າກໍຈະສຳເລັດຜົນ ແລະ ນີ້ກໍເປັນສະຫງ່າລາສີສ່ວນໜຶ່ງຂອງພຣະເຈົ້າເຊັ່ນກັນ. ຫາກພວກເຈົ້າເຫັນສະເພາະແຕ່ໃນສິ່ງນີ້ ແລະ ພວກເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບໂດຍພຣະເຈົ້າເທື່ອ, ແປວ່າ ພວກເຈົ້າບໍ່ໄດ້ມອບຫົວໃຈທັງໝົດໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າ. ພວກເຈົ້າຍັງບໍ່ເຫັນລັດສະໝີພາບທັງໝົດຂອງພຣະເຈົ້າ; ພວກເຈົ້າເຫັນພຽງແຕ່ວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອົາຊະນະຫົວໃຈຂອງພວກເຈົ້າ, ເຊິ່ງພວກເຈົ້າຈະບໍ່ມີວັນໜີຈາກພຣະອົງໄດ້ ແລະ ຈະຕິດຕາມພຣະອົງໄປຈົນເຖິງທີ່ສຸດ ແລະ ຫົວໃຈຂອງພວກເຈົ້າກໍຈະບໍ່ປ່ຽນແປງ ແລະ ສິ່ງນີ້ຄືສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະເຈົ້າ. ເຈົ້າເຫັນຫຍັງແດ່ໃນຄວາມເປັນສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະເຈົ້າ? ຈາກຜົນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ຜູ້ຄົນ. ຜູ້ຄົນເຫັນວ່າ ພຣະເຈົ້າໜ້າຮັກຫຼາຍ, ພວກເຂົາມີພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນໃຈ ແລະ ບໍ່ມີທາງທີ່ຈະຈາກພຣະອົງໄປ ແລະ ນີ້ແມ່ນຄວາມສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກເກີດຂື້ນ ແລະ ເມື່ອພວກເຂົາສາມາດຮັກພຣະເຈົ້າຈາກໃຈຂອງພວກເຂົາ ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນເຖິງພະລັງອັນແຮງກ້າຂອງພາລະກິດທີ່ພຣະເຈົ້າປະຕິບັດຕໍ່ພວກເຂົາ ແລະ ພະລັງທີ່ບໍ່ມີຫຍັງທຽບທານໄດ້ຂອງພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ; ເມື່ອພວກເຂົາເຫັນວ່າ ພຣະທຳຂອງພຣະອົງມີລິດອຳນາດ ແລະ ພຣະອົງສາມາດລົງມືປະຕິບັດພາລະກິດຢູ່ເມືອງຜີຂອງຈີນແຜນດິນໃຫຍ່ໄດ້; ເມື່ອຜູ້ຄົນອ່ອນແອ, ຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາທົນທຸກທໍລະມານຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ ແລະ ພວກເຂົາເຕັມໃຈທີ່ຈະຍອມຮັບເອົາພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ເຖິ່ງແມ່ນວ່າ ເມື່ອພວກເຂົາອ່ອນແອ່ ແລະ ສຸຂະພາບບໍ່ສົມບູນ, ພວກເຂົາກໍຍັງສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ ເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າຮັກຫຼາຍ ແລະ ມີຄຸນຄ່າທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງສັນລະເສີນຢ່າງສູງ, ແລ້ວນີ້ແຫຼະຄືຄວາມສະຫງ່າລາສີແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອມື້ນັ້ນມາເຖິງ ແລ້ວຜູ້ຄົນໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູບແບບໂດຍພຣະເຈົ້າ ແລະ ສາມາດຍອມຈຳນົນຕໍ່ພຣະອົງ ແລະ ສາມາດເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າທັງໝົດ ແລະ ມອບຄວາມຫວັງ ແລະ ຊະຕາກຳໄວ້ໃນກໍາມືຂອງພຣະເຈົ້າ, ຄວາມສະຫງ່າລາສີສ່ວນທີສອງຂອງພຣະເຈົ້າທັງໝົດແມ່ນຖືວ່າບັນລຸຜົນສໍາເລັດຢ່າງແທ້ຈິງ. ເຊິ່ງນັ້ນກໍຄື ເມື່ອພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ມີຕົວຕົນແທ້ຈິງ ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດທັງໝົດແລ້ວ, ພາລະກິດຂອງພຣະອົງຢູ່ໃນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ກໍຈະສິ້ນສຸດລົງ; ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍຄື ເມື່ອຜູ້ທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ກຳນົດຊະຕາກໍາໄວ້ແລ້ວ ແລະ ຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແລ້ວນັ້ນ, ພຣະເຈົ້າກໍຈະຖືກສັນລະເສີນ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ ພຣະອົງໄດ້ນຳເອົາສະຫງ່າລາສີສ່ວນທີສອງຂອງພຣະອົງມາສູ່ທິດຕາເວັນອອກ, ແຕ່ງສິ່ງນີ້ຍັງບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາເປົ່າ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ນຳເອົາພາລະກິດຂອງພຣະອົງມາສູ່ທິດຕາເວັນອອກ: ພຣະອົງໄດ້ມາຢູ່ທິດຕາເວັນອອກແລ້ວ ແລະ ນີ້ແມ່ນຄວາມສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະເຈົ້າ. ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ຍັງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສຳເລັດ, ນັ້ນກໍຍ້ອນວ່າ ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈຈະເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດເທື່ອ; ແຕ່ຖ້າພຣະອົງຕັດສິນໃຈຈະເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ, ແນ່ນອນ ມັນຈະຕ້ອງສຳເລັດ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າ ພຣະອົງຈະເຮັດສຳເລັດພາລະກິດນີ້ຢູ່ໃນປະເທດຈີນ ແລະ ພຣະອົງຕັ້ງໃຈຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຈົ້າສຳເລັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ພຣະອົງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຈົ້າບໍ່ມີທາງເລືອກ, ພຣະອົງໄດ້ເອົາຊະນະຫົວໃຈຂອງພວກເຈົ້າແລ້ວ ແລະ ເຈົ້າກໍຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ ບໍ່ວ່າເຈົ້າຕ້ອງການ ຫຼື ບໍ່ກໍຕາມ ແລະ ເມື່ອເຈົ້າຖືກຮັບເອົາໂດຍພຣະເຈົ້າ, ພຣະເຈົ້າກໍຈະຖືກສັນລະເສີນ. ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ພຣະເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຄຳສັນລະເສີນຢ່າງສົມບູນເທື່ອ, ຍ້ອນວ່າ ພວກເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າຫົວໃຈຂອງພວກເຈົ້າໄດ້ກັບມາຫາພຣະເຈົ້າແລ້ວກໍຕາມ, ຍັງມີຄວາມອ່ອນແອຫຼາຍຢ່າງຢູ່ໃນເນື້ອໜັງຂອງພວກເຈົ້າ, ພວກເຈົ້າຍັງຂາດຄວາມສາມາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າເພີ່ງພໍໃຈ, ພວກເຈົ້າບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຍັງມີສິ່ງທີ່ບໍ່ດີຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ກຳຈັດອອກຈາກຕົວພວກເຈົ້າ.

ກ່ອນນີ້: ມີພຽງແຕ່ການຮັກພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ

ຕໍ່ໄປ: ມີພຽງຄົນທີ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດເປັນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າໄດ້

ພວກເຮົາຈະສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກພັນທະຂອງບາບ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບຂອງການເຮັດບາບ ແລະ ການສາລະພາບບາບອີກຕໍ່ໄປໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຮົາຮັກທີ່ຈະໄດ້ຍິນຈາກເຈົ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າພົບເສັ້ນທາງໃນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ.
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ Messenger

ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ພຣະໂອວາດສາມຂໍ້

ໃນຖານະເປັນຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ເຈົ້າບໍ່ຄວນ ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ຜູ້ໃດ ນອກຈາກຕໍ່ພຣະອົງໃນທຸກສິ່ງ ທຸກຢ່າງ ແລະ...

ເຈົ້າມີຊີວິດແລ້ວຫຼືຍັງ?

ເມື່ອເຈົ້າໄດ້ດຳເນີນຊີວິດຈາກຄວາມເປັນມະນຸດແບບປົກກະຕິແລ້ວ ແລະ ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບແລ້ວ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຈົ້າຈະບໍ່ສາມາດບອກການທຳນາຍ ຫຼື...

ພາລະກິດເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດຍັງເປັນພາລະກິດແຫ່ງການຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ພົ້ນອີກດ້ວຍ

ມະນຸດທຸກຄົນຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈຈຸດປະສົງຂອງພາລະກິດຂອງເຮົາຢູ່ໃນໂລກນີ້, ນັ້ນແມ່ນ ຈຸດປະສົງສຸດທ້າຍຂອງພາລະກິດຂອງເຮົາ ແລະ...

ການຕັ້ງຄ່າ

  • ຂໍ້ຄວາມ
  • ຊຸດຮູບແບບ

ສີເຂັ້ມ

ຊຸດຮູບແບບ

ຟອນ

ຂະໜາດຟອນ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ຄວາມກວ້າງຂອງໜ້າ

ສາລະບານ

ຄົ້ນຫາ

  • ຄົ້ນຫາຂໍ້ຄວາມນີ້
  • ຄົ້ນຫາໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້