ຍອດພຣະທໍາ​ຂອງພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດກ່ຽວກັບຂ່າວປະເສີດ​ແຫ່ງອານາຈັກ (ສະບັບຄັດເລືອກ)

ບົດເລືອກເຟັ້ນແຫ່ງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ

ບົດຄັດເລືອກຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງແມ່ນປະກອບຢູ່ໃນປຶ້ມນີ້ ແລະ ເປັນພະຍານໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ຫວັງ ແລະ ອະທິຖານເພື່ອການປາກົດຕົວ ແລະ ການກັບມາຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນຢູ່ເທິງກຸ່ມເມກຂາວເມື່ອດົນນານມາແລ້ວ ແລະ ເປັນພະຍານໃຫ້ແກ່ການປາກົດຕົວ ແລະ ກິດຈະການຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໃນຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ. ສິ່ງນີ້ໄດ້ນຳພາມະນຸດໄປສູ່ການຮັບຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ແລະ ພຣະເຍຊູແມ່ນພຣະເຈົ້າອົງດຽວກັນ. ພຣະອົງແມ່ນພຣະເມສານ້ອຍທີ່ມີການທຳນາຍໄວ້ໃນປຶ້ມພຣະນິມິດຜູ້ທີ່ໄດ້ເປີດມ້ວນໜັງສື ແລະ ຕາປະທັບທັງເຈັດ.

ພຣະຄຳຂອງພຣະຄຣິດ