ຍອດພຣະທໍາ​ຂອງພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດກ່ຽວກັບຂ່າວປະເສີດ​ແຫ່ງອານາຈັກ (ສະບັບຄັດເລືອກ)

ບົດເລືອກເຟັ້ນແຫ່ງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ

ບົດຄັດເລືອກຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງແມ່ນປະກອບຢູ່ໃນປຶ້ມນີ້ ເປັນພະຍານໃຫ້ແກ່ການປາກົດຕົວ ແລະ ກິດຈະການຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໃນຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ. ພວກມັນເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ປາຖະໜາການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົ້າຮັບຮູ້ວ່າ ພຣະເຢຊູໄດ້ກັບຄືນມາຢູ່ເທິງກຸ່ມເມກຂາວເມື່ອດົນນານມາແລ້ວ ແລະ ພຣະອົງແມ່ນພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ, ພຣະເມສານ້ອຍທີ່ມີການທຳນາຍໄວ້ໃນປຶ້ມພຣະນິມິດຜູ້ທີ່ໄດ້ເປີດມ້ວນໜັງສື ແລະ ຫັກຕາປະທັບທັງເຈັດອອກ.

ພຣະຄຳຂອງພຣະຄຣິດ