ເຈົ້າມີຊີວິດແລ້ວຫຼືຍັງ?

ເມື່ອເຈົ້າໄດ້ດຳເນີນຊີວິດຈາກຄວາມເປັນມະນຸດແບບປົກກະຕິແລ້ວ ແລະ ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບແລ້ວ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຈົ້າຈະບໍ່ສາມາດບອກການທຳນາຍ ຫຼື ຄວາມລຶກລັບໃດໆໄດ້, ແຕ່ເຈົ້າຈະດຳເນີນຊີວິດ ແລະ ເປີດເຜີຍພາບລັກຂອງມະນຸດ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງມະນຸດ ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນມະນຸດກໍຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສື່ອມຊາມລົງ ແລະ ຄວາມເສື່ອມຊາມນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນກາຍເປັນຊາກສົບຄົນຕາຍ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີ້ ເຈົ້າກໍຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຊາກສົບຄົນຕາຍເຫຼົ່ານີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ເຈົ້າໄດ້ປ່ຽນແປງແລ້ວ. ມັນແມ່ນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ໃຫ້ຊີວິດແກ່ວິນຍານຂອງຜູ້ຄົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ມີຊີວິດໃໝ່ ແລະ ເມື່ອວິນຍານຂອງຜູ້ຄົນໄດ້ເກີດໃໝ່ແລ້ວ ພວກເຂົາກໍຈະມີຊີວິດໃໝ່. ຄຳວ່າ “ຄົນຕາຍ” ໝາຍເຖິງຊາກສົບທີ່ບໍ່ມີວິນຍານ, ໝາຍເຖິງຜູ້ຄົນທີ່ວິນຍານຂອງພວກເຂົາໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ. ເມື່ອວິນຍານຂອງຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບຊີວິດແລ້ວ, ພວກເຂົາຈະກັບມາມີຊີວິດໃໝ່. ນັກບຸນທີ່ກ່າວເຖິງໃນເມື່ອກ່ອນ ໝາຍເຖິງຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້ມີຊີວິດ, ຜູ້ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄອບງໍາຂອງຊາຕານ ແຕ່ເອົາຊະນະຊາຕານໄດ້. ປະຊາຊົນຊາວຈີນທີ່ຖືກເລືອກ ໄດ້ທົນທຸກກັບການຄວາມໂຫດຮ້າຍ ແລະ ການຂົ່ມເຫັງຢ່າງປ່າເຖື່ອນ ແລະ ການໃຊ້ກົນອຸບາຍຫຼອກລວງຂອງມັງກອນແດງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ເຊິ່ງໄດ້ທຳລາຍຈິດໃຈ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ມີຄວາມກ້າແມ່ນແຕ່ເລັກໜ້ອຍທີ່ຈະມີຊີວິດ. ສະນັ້ນ, ການປຸກວິນຍານຂອງພວກເຂົາຕ້ອງເລີ່ມດ້ວຍທາດແທ້ຂອງພວກເຂົາ: ເທື່ອລະໜ້ອຍ, ໃນທາດແທ້ຂອງພວກເຂົາ, ວິນຍານຂອງພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ຮັບການປຸກຂຶ້ນມາ. ໃນມື້ໜຶ່ງ, ເມື່ອພວກເຂົາມີຊີວິດແລ້ວ, ກໍຈະບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງອີກຕໍ່ໄປ ແລະ ທຸກຢ່າງຈະດຳເນີນໄປຢ່າງລຽບງ່າຍ. ໃນເວລານີ້, ການປຸກວິນຍານດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ເທື່ອ. ການດຳລົງຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນສ່ວນຫຼາຍປະກອບມີບັນຍາກາດແຫ່ງຄວາມຕາຍ, ພວກເຂົາຖືກອ້ອມຮອບດ້ວຍບັນຍາກາດແຫ່ງຄວາມຕາຍ ແລະ ພວກເຂົາຍັງຂາດແຄນຫຼາຍເກີນໄປ. ຄຳເວົ້າຂອງບາງຄົນນຳມາເຊິ່ງຄວາມຕາຍ, ການກະທຳຂອງພວກເຂົານຳມາເຊິ່ງຄວາມຕາຍ ແລະ ເກືອບໝົດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຂົາອາໄສຢູ່ນໍາແມ່ນຄວາມຕາຍ. ໃນມື້ນີ້, ຖ້າຜູ້ຄົນເປັນພະຍານໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າຢ່າງເປີດເຜີຍ, ພາລະກິດດັ່ງກ່າວນີ້ກໍຈະບໍ່ສຳເລັດໄດ້ ເພາະວ່າພວກເຂົາຍັງບໍ່ທັນປ່ຽນແປງຊີວິດໃຫ້ສົມບູນເທື່ອ ແລະ ຍັງມີຄວາມຕາຍຫຼາຍເກີນໄປໃນທ່າມກາງພວກເຂົາ. ໃນມື້ນີ້, ບາງຄົນຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ສົ່ງສັນຍານ ແລະ ສະແດງຄວາມມະຫັດສະຈັນບາງຢ່າງ ເພື່ອໃຫ້ພຣະອົງສາມາດເຜີຍແຜ່ພາລະກິດຂອງພຣະອົງຢ່າງວ່ອງໄວໃນບັນດາຊາດທີ່ບໍ່ແມ່ນຊາວຢິວ. ຄົນຕາຍບໍ່ສາມາດເປັນພະຍານໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າໄດ້; ຄົນທີ່ມີຊີວິດສາມາດເຮັດໄດ້, ແຕ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ໃນທຸກມື້ນີ້ແມ່ນຕາຍແລ້ວ, ພວກເຂົາຫຼາຍຄົນອາໄສຢູ່ໃນກົງແຫ່ງຄວາມຕາຍ, ພວກເຂົາດຳເນີນຊີວິດພາຍໃຕ້ການຄອບງໍາຂອງຊາຕານ ແລະ ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໄດ້ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີ້ ພວກເຂົາຈະສາມາດເປັນພະຍານໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຂົາຈະສາມາດເຜີຍແຜ່ພາລະກິດແຫ່ງພຣະກິດຕິຄຸນໄດ້ແນວໃດ?

ຜູ້ທີ່ດຳເນີນຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄອບງໍາຂອງຄວາມມືດ ແມ່ນຜູ້ທີ່ດຳເນີນຊີວິດໃນທ່າມກາງຄວາມຕາຍ, ພວກເຂົາແມ່ນຜູ້ທີ່ຖືກຊາຕານຄອບງໍາ. ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການໄຖ່ບາບຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະ ການພິພາກສາ ແລະ ລົງໂທດຈາກພຣະເຈົ້າ, ຜູ້ຄົນຈະບໍ່ສາມາດໜີຈາກອິດທິພົນຂອງຄວາມຕາຍໄດ້, ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດກາຍເປັນຄົນທີ່ມີຊີວິດໄດ້. ຄົນຕາຍເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດເປັນພະຍານໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ ແລະ ພຣະເຈົ້າບໍ່ສາມາດໃຊ້ພວກເຂົາໄດ້, ການເຂົ້າສູ່ອານາຈັກຍິ່ງບໍ່ຕ້ອງເວົ້າເຖິງ. ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການຄົນທີ່ມີຊີວິດໃຫ້ການເປັນພະຍານ, ບໍ່ແມ່ນຄົນຕາຍ ແລະ ພຣະອົງຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນທີ່ມີຊີວິດເຮັດວຽກໃຫ້ພຣະອົງ, ບໍ່ແມ່ນຄົນຕາຍ. “ຄົນຕາຍ” ແມ່ນຄົນທີ່ຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ຂັດຂືນພຣະເຈົ້າ, ພວກເຂົາແມ່ນຜູ້ທີ່ມີວິນຍານທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ບໍ່ເຂົ້າໃຈພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ພວກເຂົາແມ່ນຜູ້ທີ່ ບໍ່ໄດ້ນໍາເອົາຄວາມຈິງໄປປະຕິບັດ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີແມ່ນແຕ່ເລັກໜ້ອຍຕໍ່ກັບພຣະເຈົ້າ ແລະ ພວກເຂົາແມ່ນຜູ້ທີ່ດຳເນີນຊີວິດພາຍໃຕ້ອະນາເຂດຂອງຊາຕານ ແລະ ຖືກຂົ່ມເຫັງຂູດຮີດໂດຍຊາຕານ. ພວກຄົນຕາຍສະແດງຕົນເອງໂດຍການຢືນຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມຈິງ, ໂດຍການຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າ ແລະ ໂດຍການເປັນຜູ້ຕໍ່າຕ້ອຍ, ໜ້າລັງກຽດ, ຊົ່ວຮ້າຍ, ໂຫດຮ້າຍ, ຫຼອກລວງ ແລະ ແອບແຝງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜູ້ຄົນດັ່ງກ່າວຈະກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດດຳເນີນຊີວິດຕາມພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້; ພວກເຂົາມີຊີວິດ, ແຕ່ພວກເຂົາແມ່ນຄົນຕາຍທີ່ຍ່າງໄດ້, ພວກເຂົາແມ່ນຊາກສົບທີ່ຫາຍໃຈຢູ່. ພວກຄົນຕາຍບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າພໍໃຈໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ, ໃຫ້ພວກເຂົາເຊື່ອຟັງພຣະອົງຍິ່ງບໍ່ຕ້ອງເວົ້າເຖິງ. ພວກເຂົາມີແຕ່ ຫຼອກລວງພຣະອົງ, ສົບປະໝາດພຣະອົງ ແລະ ທໍລະຍົດພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ ແລະ ທຸກສິ່ງທີ່ສະແດງອອກຈາກການດຳເນີນຊີວິດຂອງພວກເຂົາລ້ວນແຕ່ເປີດເຜີຍເຖິງລັກສະນະຂອງຊາຕານ. ຖ້າຜູ້ຄົນຕ້ອງການເປັນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ເປັນພະຍານໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າ ແລະ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກພຣະເຈົ້າ, ພວກເຂົາກໍ່ຕ້ອງຍອມຮັບການໄຖ່ບາບຈາກພຣະເຈົ້າ, ພວກເຂົາຕ້ອງເຕັມໃຈຍອມຮັບຄຳພິພາກສາ ແລະ ການລົງໂທດຂອງພຣະອົງ ແລະ ຕ້ອງເຕັມໃຈຮັບເອົາການຂັດເກົາ ແລະ ການຈັດການຂອງພຣະເຈົ້າ. ແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ນ ພວກເຂົາຈຶ່ງຈະສາມາດປະຕິບັດຄວາມຈິງທັງໝົດທີ່ພຣະເຈົ້າກຳນົດໄວ້ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ພວກເຂົາຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບການໄຖ່ບາບຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະ ກາຍເປັນຜູ້ທີ່ມີຊີວິດທີ່ແທ້ຈິງ. ຄົນທີ່ມີຊີວິດແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພຣະເຈົ້າ, ພວກເຂົາໄດ້ຖືກພິພາກສາ ແລະ ລົງໂທດໂດຍພຣະເຈົ້າ, ພວກເຂົາເຕັມໃຈອຸທິດຕົນເອງ ແລະ ຍິນດີມອບຊີວິດຂອງພວກເຂົາໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າ ແລະ ພວກເຂົາຈະເຕັມໃຈອຸທິທັງຊີວິດທັງໝົດຂອງພວກເຂົາໃກ້ແກ່ພຣະເຈົ້າ. ກໍຕໍ່ເມື່ອຄົນທີ່ມີຊີວິດເປັນພະຍານໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ, ມັນຈຶ່ງຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ຊາຕານໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍໄດ້, ມີແຕ່ຄົນທີ່ມີຊີວິດເທົ່ານັ້ນ ທີ່ສາມາດເຜີຍແຜ່ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້, ມີແຕ່ຄົນທີ່ມີຊີວິດເທົ່ານັ້ນທີ່ຕ້ອງການຫົວໃຈຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ມີແຕ່ຄົນທີ່ມີຊີວິດເທົ່ານັ້ນ ທີ່ແມ່ນຄົນທີ່ແທ້ຈິງ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ມະນຸດທີ່ພຣະເຈົ້າສ້າງຂຶ້ນແມ່ນຄົນທີ່ມີຊີວິດ, ແຕ່ຍ້ອນຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສື່ອມຊາມ ມະນຸດຈຶ່ງດຳເນີນຊີວິດທ່າມກາງຄວາມຕາຍ ແລະ ດຳເນີນຊີວິດພາຍໃຕ້ການຄອບງຳຂອງຊາຕານ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີ້ ຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນຄົນຕາຍທີ່ບໍ່ມີວິນຍານ, ພວກເຂົາໄດ້ກາຍເປັນສັດຕູຜູ້ທີ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າ, ພວກເຂົາໄດ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມືຂອງຊາຕານ ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ຈັບເປັນສະເລີຍໂດຍຊາຕານ. ຄົນທີ່ມີຊີວິດທຸກຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າສ້າງຂຶ້ນໄດ້ກາຍເປັນຄົນຕາຍ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີ້ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ສູນເສຍການເປັນພະຍານຂອງພຣະອົງ ແລະ ພຣະອົງກໍໄດ້ສູນເສຍມະນຸດ ທີ່ພຣະອົງສ້າງຂຶ້ນມາ ແລະ ມະນຸດແມ່ນສິ່ງໜຶ່ງດຽວທີ່ພຣະອົງໃຫ້ລົມຫາຍ. ຖ້າພຣະເຈົ້າຈະເອົາການເປັນພະຍານຂອງພຣະອົງກັບຄືນມາ ແລະ ເອົາຄົນເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ພຣະອົງສ້າງຂຶ້ນ ທີ່ຖືກຊາຕານຄອບງໍາ ກັບຄືນມາດ້ວຍພຣະຫັດຂອງພຣະອົງເອງ, ພຣະອົງກໍຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຟື້ນຄືນຊີບ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາກາຍເປັນຄົນທີ່ມີຊີວິດໃໝ່ອີກຄັ້ງ ແລະ ພຣະອົງຕ້ອງຮຽກພວກເຂົາກັບຄືນມາ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາດຳເນີນຊີວິດໃນແສງສະຫວ່າງຂອງພຣະອົງ. ຄົນຕາຍແມ່ນຄົນທີ່ບໍ່ມີວິນຍານ, ແມ່ນຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ແມ່ນຄົນທີ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ພວກເຂົາແມ່ນຜູ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ. ຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ມີເຈດຕະນາແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ທີ່ຈະເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ, ພວກເຂົາມີແຕ່ຂັດຂືນພຣະອົງ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ. ຄົນທີ່ມີຊີວິດແມ່ນຄົນທີ່ວິນຍານຂອງພວກເຂົາໄດ້ເກີດໃໝ່, ແມ່ນຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກທີ່ຈະເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ ແລະ ແມ່ນຜູ້ທີ່ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. ພວກເຂົາມີຄວາມຈິງ ແລະ ເປັນພະຍານ ແລະ ມີແຕ່ຄົນເຫຼົ່ານີ້ເທົ່ານັ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າເພິ່ງພໍໃຈຢູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຈົ້າຊ່ວຍເຫຼືອຄົນເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດມີຊີວິດ, ຜູ້ທີ່ສາມາດແນມເຫັນການໄຖ່ບາບຂອງພຣະເຈົ້າ, ຜູ້ທີ່ສາມາດຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະ ເຕັມໃຈສະແຫວງຫາພຣະເຈົ້າ. ພຣະອົງຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນການບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະອົງ ແລະ ເຊື່ອໃນການປະກົດຕົວຂອງພຣະອົງ. ບາງຄົນສາມາດມີຊີວິດ ແລະ ບາງຄົນກໍບໍ່ສາມາດ; ມັນຂຶ້ນກັບວ່າ ລັກສະນະຂອງພວກເຂົາສາມາດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍໃຫ້ລອດ ຫຼື ບໍ່. ຫຼາຍຄົນໄດ້ຍິນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈເຈດຕະນາຂອງພຣະເຈົ້າ, ພວກເຂົາໄດ້ຍິນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນການນໍາເອົາພຣະທໍາມາປະຕິບັດໄດ້, ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດດຳເນີນຊີວິດຕາມຄວາມຈິງໃດໆ ແລະ ຍັງມີເຈດຕະນາແຊກແຊງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້ານຳອີກ. ພວກເຂົາບໍ່ມີຄວາມສາມາດເຮັດວຽກໃດໆໃຫ້ພຣະເຈົ້າໄດ້, ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດອຸທິດສິ່ງໃດໃຫ້ແກ່ພຣະອົງໄດ້ເລີຍ ແລະ ພວກເຂົາຍັງໃຊ້ເງິນຂອງໂບດຢ່າງລັບໆ ແລະ ກິນລ້າໆຢູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈົ້ານຳອີກ. ຄົນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄົນຕາຍ ແລະ ພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍໃຫ້ລອດ. ພຣະເຈົ້າຊ່ວຍເຫຼືອທຸກຄົນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃນພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ແຕ່ມີບາງສ່ວນ ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການໄຖ່ບາບຈາກພຣະອົງ; ມີແຕ່ຈຳນວນໜ້ອຍໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບການໄຖ່ບາບຈາກພຣະອົງ ເພາະຄົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພວກຄົນຕາຍ, ຄວາມຕາຍພວກເຂົາເກີນທີ່ຈະສາມາດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ລອດພົ້ນໄດ້, ພວກເຂົາຖືກຂູດຮີດໂດຍຊາຕານຈົນໝົດແລ້ວ ແລະ ໂດຍທຳມະຊາດແລ້ວ ພວກເຂົາແມ່ນຊົ່ວຮ້າຍເກີນໄປ. ຄົນຈຳນວນໜ້ອຍພວກນັ້ນບໍ່ສາມາດເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າໄດ້ຢ່າງສົມບູນ. ພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ມີສັດທາທີ່ໄດ້ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະເຈົ້າຢ່າງແນ້ວແນ່ແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮັກສຸດຂີດຕໍ່ພຣະເຈົ້ານັບແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ; ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ພວກເຂົາໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າຍ້ອນພາລະກິດແຫ່ງການພິຊິດຂອງພຣະອົງ, ພວກເຂົາເຫັນພຣະເຈົ້າຍ້ອນຄວາມຮັກສູງສຸດຂອງພຣະອົງ, ມີການປ່ຽນແປງໃນອຸປະນິໄສຂອງພວກເຂົາຍ້ອນອຸປະນິໄສທີ່ທ່ຽງທຳຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ພວກເຂົາຮູ້ພຣະເຈົ້າຍ້ອນພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ເຊິ່ງທັງເປັນເລື່ອງຈິງ ແລະ ເລື່ອງທຳມະດາ. ຖ້າບໍ່ມີພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ, ບໍ່ວ່າຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈະດີພຽງໃດ ພວກເຂົາກໍຈະຍັງເປັນຂອງຊາຕານ, ພວກເຂົາຈະຍັງຄົງເປັນຄົນຕາຍ, ພວກເຂົາຈະຍັງຕາຍຢູ່. ທຸກມື້ນີ້, ຄົນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໄດ້ຮັບການໄຖ່ບາບຈາກພຣະເຈົ້າ ກໍຍ້ອນວ່າ ພວກເຂົາເຕັມໃຈຮ່ວມມືກັບພຣະເຈົ້າ.

ຍ້ອນຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ, ຄົນທີ່ມີຊີວິດຈະຖືກພຣະເຈົ້າເລືອກ ແລະ ດຳເນີນຊີວິດທ່າມກາງຄຳສັນຍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ຍ້ອນການຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ, ຄົນຕາຍຈະຖືກພຣະເຈົ້າກຽດຊັງ ແລະ ປະຕິເສດ ແລະ ຈະດໍາເນີນຊີວິດທ່າມກາງການລົງໂທດ ແລະ ການສາບແຊ່ງຂອງພຣະອົງ. ນັ້ນແມ່ນອຸປະນິໄສທີ່ທ່ຽງທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ມະນຸດບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງສິ່ງນັ້ນໄດ້. ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາໄດ້ສະແຫວງຫາດ້ວຍຕົນເອງ, ຜູ້ຄົນຈຶ່ງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະ ດຳເນີນຊີວິດໃນແສງສະຫວ່າງ; ຍ້ອນແຜນການຫຼອກລວງຂອງພວກເຂົາ, ຜູ້ຄົນຈຶ່ງຖືກພຣະເຈົ້າສາບແຊ່ງ ແລະ ລົງໂທດ; ຍ້ອນການກະທຳຊົ່ວຂອງພວກເຂົາ, ຜູ້ຄົນຈຶ່ງຖືກພຣະເຈົ້າລົງໂທດ; ແລະ ຍ້ອນຄວາມປາດຖະໜາທີ່ແຮງກ້າ ແລະ ຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງພວກເຂົາ, ຜູ້ຄົນຈຶ່ງໄດ້ຮັບພອນຈາກພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າແມ່ນທ່ຽງທຳສະເໝີ: ພຣະອົງໃຫ້ພອນແກ່ຄົນທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ສາບແຊ່ງຄົນຕາຍ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ທ່າມກາງຄວາມຕາຍຕະຫຼອດການ ແລະ ຈະບໍ່ມີວັນໄດ້ດຳເນີນຊີວິດໃນແສງສະຫວ່າງຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າຈະນຳເອົາຄົນທີ່ມີຊີວິດໄປສູ່ອານາຈັກຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງຈະມອບພອນຂອງພຣະອົງໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ມີຊີວິດ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ກັບພຣະອົງຕະຫຼອດການ. ພຣະອົງຈະສົ່ງຄົນຕາຍໄປສູ່ຄວາມຕາຍຢ່າງນິລັນດອນ; ພວກເຂົາແມ່ນວັດຖຸແຫ່ງການທຳລາຍລ້າງຂອງພຣະອົງ ແລະ ຈະເປັນຂອງຊາຕານສະເໝີໄປ. ພຣະເຈົ້າປະຕິບັດຕໍ່ທຸກຄົນຢ່າງຍຸຕິທຳ. ທຸກຄົນທີ່ສະແຫວງຫາພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ທຸກຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອງຟັງພຣະເຈົ້າ ແລະ ເຂົ້າກັບພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຈະຕ້ອງດຳເນີນຊີວິດຢູ່ທ່າມກາງການລົງໂທດຂອງພຣະອົງຢ່າງແນ່ນອນ. ບາງເທື່ອ ເຈົ້າອາດຈະບໍ່ທັນແນ່ໃຈ ກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໃນເນື້ອກາຍເທື່ອ ແຕ່ໃນມື້ໜຶ່ງ ເນື້ອກາຍຂອງພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ກະກຽມຈຸດຈົບຂອງມະນຸດໂດຍກົງ; ກົງກັນຂ້າມ, ພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງຈະກະກຽມຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງມະນຸດ ແລະ ໃນເວລານັ້ນ ຜູ້ຄົນຈະຮູ້ວ່າ ເນື້ອກາຍຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງແມ່ນສິ່ງດຽວກັນ, ເນື້ອກາຍຂອງພຣະອົງບໍ່ສາມາດເຮັດຜິດພາດໄດ້ ແລະ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງຍິ່ງບໍ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະເຮັດຜິດພາດໄດ້. ໃນທີ່ສຸດ, ພຣະອົງຈະນຳເອົາຜູ້ທີ່ມີຊີວິດໄປສູ່ອານາຈັກຂອງພຣະອົງຢ່າງແນ່ນອນ, ໂດຍທີ່ບໍ່ຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ບໍ່ໜ້ອຍເກີນໄປ, ແລະ ຄົນຕາຍເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ບໍ່ມີຊີວິດຈະຖືກໂຍນເຂົ້າສູ່ຖໍ້າຂອງຊາຕານ.

ກ່ອນນີ້: ຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າຈະດຳລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃນແສງສະຫວ່າງຂອງພຣະອົງຕະຫຼອດໄປ

ຕໍ່ໄປ: ການມີຈິດໃຈທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງຄືການເປັນປໍລະປັກກັບພຣະເຈົ້າ

ພວກເຮົາຈະສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກພັນທະຂອງບາບ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບຂອງການເຮັດບາບ ແລະ ການສາລະພາບບາບອີກຕໍ່ໄປໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຮົາຮັກທີ່ຈະໄດ້ຍິນຈາກເຈົ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າພົບເສັ້ນທາງໃນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ.
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ Messenger

ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພັນທະກິດຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງມະນຸດ

ພວກເຈົ້າຕ້ອງມາຮູ້ຈັກນິມິດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ເຂົ້າໃຈທິດທາງໂດຍທົ່ວໄປແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ນີ້ແມ່ນການເຂົ້າສູ່ເສັ້ນທາງທີ່ດີ....

ການຝື້ນຟູຊີວິດປົກກະຕິຂອງມະນຸດ ແລະ ນໍາພາເຂົາໄປສູ່ປາຍທາງທີ່ມະຫັດສະຈັນ

ມະນຸດເຂົ້າໃຈພາລະກິດໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ພາລະກິດໃນອະນາຄົດພຽງແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ແຕ່ເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈປາຍທາງທີ່ມະນຸດຊາດຈະເຂົ້າສູ່. ໃນຖານະທີ່ເປັນສິ່ງຖືກສ້າງ...

ຫຼາຍຄົນຖືກເອີ້ນມາ, ແຕ່ໜ້ອຍຄົນຈະຖືກເລືອກ

ເຮົາໄດ້ຊອກຫາຫຼາຍຄົນໃນໂລກທີ່ຈະເປັນຜູ້ຕິດຕາມຂອງເຮົາ. ທ່າມກາງຜູ້ຕິດຕາມເຫຼົ່ານີ້, ມີຜູ້ຄົນທີ່ຮັບໃຊ້ເປັນນັກບວດ, ເປັນຜູ້ນໍາພາ, ຜູ້ທີ່ສ້າງໂອລົດ,...

ການຕັ້ງຄ່າ

  • ຂໍ້ຄວາມ
  • ຊຸດຮູບແບບ

ສີເຂັ້ມ

ຊຸດຮູບແບບ

ຟອນ

ຂະໜາດຟອນ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ຄວາມກວ້າງຂອງໜ້າ

ສາລະບານ

ຄົ້ນຫາ

  • ຄົ້ນຫາຂໍ້ຄວາມນີ້
  • ຄົ້ນຫາໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້