ມະນຸດທີ່ຈໍາກັດພຣະເຈົ້າໃນແນວຄິດຂອງເຂົາຈະສາມາດຮັບການເປີດເຜີຍຂອງພຣະອົງໄດ້ແນວໃດ?

ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າສືບຕໍ່ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມປະສົງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າຍັງຄົງຄືເກົ່າ, ວິທີການທີ່ພຣະອົງໃຊ້ດຳເນີນພາລະກິດແມ່ນປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ຜູ້ຄົນທີ່ຕິດຕາມພຣະເຈົ້າກໍປ່ຽນແປງເຊັ່ນດຽວກັນ. ເມື່ອພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າເພີ່ມຂຶ້ນ ມະນຸດກໍມາຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຈິດໃຈຂອງມະນຸດກໍປ່ຽນແປງໄປພ້ອມກັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຍ້ອນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ປ່ຽນແປງຢູ່ເປັນປະຈຳ, ດັ່ງນັ້ນຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ມະນຸດທີ່ໂງ່ຈ້າເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຄວາມຈິງໄດ້ກາຍມາເປັນຜູ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍປະຕິບັດຕາມແນວຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ ເພາະພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃໝ່ສະເໝີ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເກົ່າເລີຍ. ພຣະອົງບໍ່ເຄີຍເຮັດຊໍ້າພາລະກິດແບບເກົ່າ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ພຣະອົງດໍາເນີນພາລະກິດແບບໃໝ່ທີ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດມາກ່ອນຢ່າງກ້າວໜ້າ. ໃນເມື່ອພຣະເຈົ້າບໍ່ເຮັດຊໍ້າພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ມະນຸດເອົາພາລະກິດໃນອະດີດມາຕັດສິນພາລະກິດໃນປັດຈຸບັນຂອງພຣະອົງຢູ່ຕະຫຼອດ. ດ້ວຍເຫດນີ້ ມັນຈຶ່ງຍາກທີ່ພຣະເຈົ້າຈະດຳເນີນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງພາລະກິດແຫ່ງຍຸກໃໝ່ນີ້. ມະນຸດສ້າງອຸປະສັກຫຼາຍເກີນໄປ! ຄວາມຄິດຂອງມະນຸດຄັບແຄບຫຼາຍ! ບໍ່ມີໃຜຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ ແຕ່ພວກເຂົາທັງໝົດພາກັນກຳນົດພາລະກິດດັ່ງກ່າວ. ເມື່ອອອກຫ່າງຈາກພຣະເຈົ້າ ມະນຸດສູນເສຍຊີວິດ, ຄວາມຈິງ ແລະ ພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ມະນຸດກໍບໍ່ຍອມຮັບຊີວິດ ຫຼື ຄວາມຈິງເລີຍ, ສະນັ້ນ ແຮງໄກທີ່ພຣະເຈົ້າຈະປະທານພອນອັນປະເສີດໃຫ້ກັບມະນຸດ. ມະນຸດທຸກຄົນຫວັງຈະໄດ້ຮັບພອນຈາກພຣະເຈົ້າ ແຕ່ບໍ່ສາມາດອົດທົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຕ່າງໆໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ. ຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ຍອມຮັບພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າຍັງຄົງຢຸດຢູ່ບ່ອນເກົ່າຕະຫຼອດ. ໃນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາ ການໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນຕະຫຼອດໄປເປັນນິດຈາກພຣະເຈົ້າແມ່ນພຽງຕ້ອງການຮັກສາຂໍ້ບັນຍັດ ແລະ ຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຂົາກັບໃຈ ແລະ ສາລະພາບຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາ ຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າກໍຈະເປັນທີ່ພໍໃຈຕະຫຼອດໄປ. ພວກເຂົາຄິດວ່າ ພຣະເຈົ້າສາມາດເປັນພຽງພຣະເຈົ້າທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດບັນຍັດ ແລະ ເປັນພຽງພຣະເຈົ້າທີ່ຖືກຕອກຕະປູໃສ່ໄມ້ກາງແຂນເພື່ອມະນຸດ; ພວກເຂົາຍັງຄິດວ່າ ພຣະເຈົ້າບໍ່ຄວນ ແລະ ບໍ່ສາມາດເໜືອກວ່າພຣະຄຳພີໄດ້. ມັນເປັນຍ້ອນຄວາມຄິດເຫັນເຫຼົ່ານີ້ທີ່ເປັນໂສ້ມັດພວກເຂົາຢ່າງແໜ້ນຕິດຢູ່ກັບກົດບັນຍັດເກົ່າໆ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຖືກຮັດໂສ້ໂດຍກົດລະບຽບທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງເຊື່ອອີກວ່າ ແມ່ນຫຍັງກໍຕາມທີ່ເປັນພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະເຈົ້າ ມັນຕ້ອງຖືກພິສູດດ້ວຍຄຳທຳນວາຍ ແລະ ໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງພາລະກິດດັ່ງກ່າວ ທຸກຄົນທີ່ຕິດຕາມພຣະອົງດ້ວຍຫົວໃຈທີ່ແທ້ຈິງຕ້ອງໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ພາລະກິດດັ່ງກ່າວກໍບໍ່ສາມາດເປັນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້. ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະໃຫ້ມະນຸດມາຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້າ. ດ້ວຍວ່າຫົວໃຈທີ່ໂງ່ຈ້າຂອງມະນຸດ ແລະ ທຳມະຊາດແຫ່ງການກະບົດທີ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຕົນເອງ ແລະ ຄວາມອວດດີຂອງຕົນ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຍາກຂຶ້ນໄປອີກທີ່ຈະໃຫ້ມະນຸດຍອມຮັມເອົາພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະເຈົ້າ. ມະນຸດບໍ່ສຶກສາພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງລະອຽດ ຫຼື ຍອມຮັບມັນດ້ວຍຄວາມອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ; ກົງກັນຂ້າມ ມະນຸດນໍາໃຊ້ນິໄສແຫ່ງການດູຖູກ ເພື່ອລໍຖ້າການເປີດເຜີຍ ແລະ ການຊີ້ນໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນການປະພຶດຂອງມະນຸດ ຜູ້ທີ່ກະບົດ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າບໍ? ມະນຸດປະເພດນີ້ສາມາດຮັບການສັນລະເສີນຈາກພຣະເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ?

ໃນເວລານັ້ນ ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາໄດ້ລ່າຊ້າຢູ່ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ເຊິ່ງໃນທຸກມື້ນີ້ ເຮົາກໍເວົ້າວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູລ່າຊ້າເຊັ່ນກັນ. ຖ້າມີພຽງຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແລະ ບໍ່ມີຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ພຣະເຢຊູກໍບໍ່ສາມາດຖືກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ ແລະ ບໍ່ສາມາດໄຖ່ມະນຸດທຸກຄົນໄດ້; ຖ້າມີພຽງຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ມະນຸດຈະສາມາດພັດທະນາມາຮອດທຸກມື້ນີ້ບໍ? ປະຫວັດສາດກ້າວໄປຂ້າງໜ້າເລື້ອຍໆ; ປະຫວັດສາດບໍ່ແມ່ນກົດເກນທຳມະຊາດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າບໍ? ນີ້ບໍ່ແມ່ນສະແດງເຖິງການຄຸ້ມຄອງມະນຸດພາຍໃນຈັກກະວານທັງໝົດຂອງພຣະອົງບໍ? ປະຫວັດສາດຄືບໜ້າໄປເລື້ອຍໆ, ສະນັ້ນ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າກໍປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາ. ມັນຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ສໍາລັບພຣະເຈົ້າທີ່ຈະຮັກສາຂັ້ນຕອນດຽວຂອງພາລະກິດໄວ້ເປັນເວລາຫົກພັນປີເພື່ອໃຫ້ມະນຸດທັງໝົດຮູ້ຈັກວ່າ ພຣະອົງໃໝ່ສະເໝີ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເກົ່າເລີຍ. ພຣະອົງບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ດຳເນີນພາລະກິດການໄຖ່ບາບທີ່ຖືກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ ແລະ ຖືກຕອກຕະປູເທິງໄມ້ກາງແຂນໄດ້ເຖິງສາມຄັ້ງ: ຄັ້ງທີໜຶ່ງ, ຄັ້ງທີສອງ ແລະ ຄັ້ງທີສາມ. ນີ້ແມ່ນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງມະນຸດທີ່ໂງ່ຈ້າ. ພຣະເຈົ້າບໍ່ດຳເນີນພາລະກິດທີ່ຊໍ້າກັນ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງກໍປ່ຽນແປງສະເໝີ ແລະ ໃໝ່ຕະຫຼອດເວລາ. ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບການກ່າວຂອງເຮົາທີ່ເຮົາກ່າວຕໍ່ພວກເຈົ້າໃນແຕ່ລະມື້ ກໍກ່າວດ້ວຍພຣະທໍາໃໝ່ໆ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່ນັ້ນແລ້ວ. ນີ້ຄືພາລະກິດທີ່ເຮົາປະຕິບັດ ເຊິ່ງໃຈຄວາມສຳຄັນຢູ່ທີ່ຄຳວ່າ “ໃໝ່” ແລະ “ອັດສະຈັນ”. “ພຣະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍປ່ຽນແປງ ແລະ ພຣະເຈົ້າຈະເປັນພຣະເຈົ້າຕະຫຼອດໄປ”, ຖ້ອຍຄຳນີ້ເປັນຄວາມຈິງສະເໝີ. ຫົວໃຈສຳຄັນຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍປ່ຽນແປງ ພຣະເຈົ້າກໍເປັນພຣະເຈົ້າຢູ່ສະເໝີ ແລະ ພຣະອົງບໍ່ສາມາດກາຍມາເປັນຊາຕານໄດ້ຈັກເທື່ອ ແຕ່ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ພິສູດວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງນັ້ນໝັ້ນຄົງ ແລະ ບໍ່ປຽນແປງຄືກັບຫົວໃຈສຳຄັນຂອງພຣະອົງ. ເຈົ້າປະກາດວ່າ ພຣະເຈົ້າເປັນແບບນີ້ ແຕ່ເຈົ້າຈະສາມາດອະທິບາຍໄດ້ແນວໃດວ່າ ພຣະເຈົ້າໃໝ່ສະເໝີ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເກົ່າເລີຍ? ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າຂະຫຍາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ປ່ຽນແປງຢູ່ເປັນປະຈຳ ແລະ ຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າກໍຖືກເປີດເຜີຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຮູ້ຈັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເມື່ອມະນຸດມີປະສົບການກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ ຈິດໃຈຂອງເຂົາປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາກໍປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ການປ່ຽນແປງນີ້ເກີດຂຶ້ນຈາກບ່ອນໃດ? ມັນບໍ່ແມ່ນຈາກພາລະກິດທີ່ມີການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດຂອງພຣະເຈົ້າບໍ? ຖ້າຈິດໃຈຂອງມະນຸດສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ ເປັນຫຍັງມະນຸດບໍ່ສາມາດຍອມໃຫ້ພາລະກິດຂອງເຮົາ ແລະ ພຣະທຳຂອງເຮົາປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ເຊັ່ນກັນ? ເຮົາຕ້ອງເຮັດຕາມຂໍ້ຈຳກັດຂອງມະນຸດບໍ? ດຽວນີ້ ເຈົ້າບໍ່ແມ່ນຫັນໄປໃຊ້ວິທີການອ້າງເຫດຜົນຢ່າງສະຫຼາດບໍ?

ຫຼັງຈາກການຟື້ນຄືນຂອງພຣະອົງ ພຣະເຢຊູປາກົດຕໍ່ໜ້າສາວົກ ແລະ ກ່າວວ່າ, “ເຮົານໍາເອົາສັນຍາຂອງພຣະບິດາຂອງເຮົາມາສູ່ພວກເຈົ້າ ແຕ່ພວກເຈົ້າຈົ່ງລໍຖ້າຢູ່ໃນເມືອງເຢລູຊາເລັມ ຈົນກວ່າພວກເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບລິດອຳນາດທີ່ມາຈາກເບື້ອງເທິງ”. ເຈົ້າຮູ້ບໍວ່າ ພຣະທຳເຫຼົ່ານີ້ຖືກອະທິບາຍແນວໃດ? ດຽວນີ້ ເຈົ້າໄດ້ຄວາມສາມາດຈາກອຳນາດຂອງພຣະອົງບໍ? ດຽວນີ້ ເຈົ້າເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ ອຳນາດ ບໍ? ພຣະເຢຊູປະກາດວ່າ ພຣະວິນຍານແຫ່ງຄວາມຈິງຈະຖືກປະທານໃຫ້ກັບມະນຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ. ຕອນນີ້ ມັນເປັນຍຸກສຸດທ້າຍແລ້ວ; ເຈົ້າເຂົ້າໃຈວິທີທີ່ພຣະວິນຍານແຫ່ງຄວາມຈິງປະກາດພຣະທຳບໍ? ພຣະວິນຍານແຫ່ງຄວາມຈິງປາກົດຂຶ້ນ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດຢູ່ໃສ? ໃນໜັງສືແຫ່ງຄຳທຳນາຍຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທຳ ເອຊາຢາ, ບໍ່ເຄີຍກ່າວເຖິງເດັກນ້ອຍທີ່ມີນາມວ່າ ເຢຊູ ຈະກຳເນີດໃນຍຸກແຫ່ງພັນທະສັນຍາໃໝ່ ພຽງແຕ່ກ່າວວ່າ ເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍຈະກຳເນີດໂດຍມີນາມວ່າ ອິມມານູເອັນ. ເປັນຫຍັງເພິ່ນຈຶ່ງບໍ່ລະບຸຊື່ວ່າ ເຢຊູ? ບໍ່ມີຊື່ນີ້ປາກົດຢູ່ໃນໜັງສືພັນທະສັນຍາເດີມເລີຍ, ສະນັ້ນ ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງຍັງເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ? ແນ່ນອນ ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູດ້ວຍຕາຂອງຕົນເອງມາກ່ອນ ກ່ອນທີ່ເຈົ້າມາເຊື່ອໃນພຣະອົງ? ຫຼືເຈົ້າເລີ່ມເຊື່ອຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍບໍ? ພຣະເຈົ້າຈະສຳແດງພຣະຄຸນນັ້ນຢ່າງແທ້ຈິງບໍ? ແລ້ວປະທານພອນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃຫ້ກັບເຈົ້າບໍ? ດ້ວຍຫຼັກເກນໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ? ເປັນຫຍັງເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອວ່າ ພຣະເຈົ້າກາຍມາເປັນເນື້ອໜັງໃນມື້ນີ້? ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງເວົ້າວ່າ ການຂາດຄວາມເປີດເຜີຍຈາກພຣະເຈົ້າພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ກາຍມາເປັນເນື້ອໜັງ? ກ່ອນພຣະອົງຈະເລີ່ມພາລະກິດ ພຣະອົງຕ້ອງບອກໃຫ້ມະນຸດຮູ້ກ່ອນບໍ? ພຣະອົງຕ້ອງຮັບການເຫັນດີຈາກມະນຸດກ່ອນບໍ? ເອຊາຢາພຽງແຕ່ປະກາດວ່າ ເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍຈະກຳເນີດໃນຮາງຫຍ້າ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍທຳນວາຍວ່າ ມາຣິອາຈະໃຫ້ກຳເນີດກັບພຣະເຢຊູ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຜູ້ທີ່ກໍາເນີດຈາກມາຣິອາ? ແນ່ນອນ ຄວາມເຊື່ອຂອງເຈົ້າບໍ່ແມ່ນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ແລະ ຄວາມສັບສົນ! ບາງຄົນເວົ້າວ່າ ນາມຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ປ່ຽນແປງ ແຕ່ເປັນຫຍັງນາມ ເຢໂຮວາ ຈຶ່ງກາຍມາເປັນ ເຢຊູ? ມີການທຳນວາຍເຖິງການມາຂອງພຣະເມຊີອາ ແຕ່ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີມະນຸດທີ່ມີຊື່ວ່າ ເຢຊູ ມາແທນ? ເປັນຫຍັງນາມຂອງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງປ່ຽນແປງ? ບໍ່ແມ່ນພາລະກິດດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກດຳເນີນມາດົນນານແລ້ວບໍ? ໃນມື້ນີ້ ພຣະເຈົ້າບໍ່ສາມາດດຳເນີນພາລະກິດໃໝ່ບໍ? ພາລະກິດຂອງມື້ວານສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູສາມາດສືບຕໍ່ຈາກພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ພາລະກິດອື່ນຈະບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ບໍ່? ຖ້າຊື່ພຣະເຢໂຮວາ ສາມາດປ່ຽນເປັນ ພຣະເຢຊູ, ແລ້ວ ຊື່ພຣະເຢຊູ ບໍ່ສາມາດປ່ຽນເປັນຊື່ໃໝ່ບໍ? ນີ້ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຜິດປົກກະຕິ ແລະ ຜູ້ຄົນຄິດແບບນັ້ນ[ກ] ກໍຍ້ອນຄວາມຄິດທີ່ລຽບງ່າຍຂອງພວກເຂົາເທົ່ານັ້ນ. ພຣະເຈົ້າຈະເປັນພຣະເຈົ້າຢູ່ສະເໝີ. ເຖິງຈະມີການປ່ຽນແປງໃນພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ນາມຂອງພຣະອົງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈິດໃຈ ແລະ ສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອົງຍັງຄົງຄືເກົ່າຕະຫຼອດໄປ. ຖ້າເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ພຣະເຈົ້າສາມາດພຽງແຕ່ຖືກເອີ້ນໃນນາມ ເຢຊູ, ເຈົ້າຮູ້ໜ້ອຍເກີນໄປ. ເຈົ້າກ້າຢືນຢັນໄດ້ບໍວ່າ ເຢຊູ ເປັນນາມຂອງພຣະເຈົ້າຕະຫຼອດໄປ ໂດຍທີ່ພຣະເຈົ້າຈະໃຊ້ຊື່ ເຢຊູ ຕະຫຼອດໄປ ແລະ ຊື່ນີ້ຈະບໍ່ຖືກປ່ຽນ? ເຈົ້າກ້າຢືນຢັນຢ່າງໝັ້ນໃຈໄດ້ບໍວ່າ ນາມ ເຢຊູ ນີ້ແຫຼະທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສິ້ນສຸດຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສິ້ນສຸດຍຸກສຸດທ້າຍເຊັ່ນດຽວກັນ? ໃຜສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຢຊູສາມາດເຮັດໃຫ້ຍຸກດັ່ງກ່າວສິ້ນສຸດລົງໄດ້? ຕອນນີ້ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກຄວາມຈິງເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງແທ້ຈິງແລ້ວ ບໍ່ພຽງແຕ່ເຈົ້າຈະບໍ່ສາມາດປະກາດຂ່າວປະເສີດໄດ້ ແຕ່ແມ່ນແຕ່ໂຕເຈົ້າເອງກໍຍັງບໍ່ສາມາດຢືນຢູ່ໄດ້. ເມື່ອຮອດມື້ທີ່ເຈົ້າສາມາດແກ້ໄຂຄວາມຍາກລຳບາກຂອງຜູ້ຄົນທີ່ເຄັ່ງສາດສະໜາ ແລະ ປະຕິເສດຄວາມເຊື່ອທີ່ຜິດຂອງພວກເຂົາທັງໝົດ ເມື່ອນັ້ນແຫຼະຈະພິສູດວ່າ ເຈົ້າມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຂັ້ນຕອນນີ້ຂອງພາລະກິດ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມສົງໄສແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວເລີຍ. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສາມາດລົບລ້າງຄວາມເຊື່ອທີ່ຜິດຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາກໍຈະໃຊ້ຮ້າຍປ້າຍສີເຈົ້າ ແລະ ກ່າວຫາເຈົ້າ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ເປັນຕາອັບອາຍບໍ?

ຊາວຢິວທຸກຄົນໃນເວລານັ້ນອ່ານຈາກໜັງສືພັນທະສັນຍາເດີມ ແລະ ຮູ້ເຖິງການທຳນວາຍຂອງເອຊາຢາທີ່ເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍຈະກຳເນີດໃນຮາງຫຍ້າ. ແຕ່ເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈຶ່ງຂົ່ມເຫັງພຣະເຢຊູທັງທີ່ພວກເຂົາກໍຮູ້ເຖິງເລື່ອງນີ້? ນີ້ບໍ່ແມ່ນທຳມະຊາດທີ່ກະບົດຂອງພວກເຂົາບໍ ແລະ ເປັນການຂາດຄວາມຮູ້ໃນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດບໍ່? ໃນເວລານັ້ນ, ພວກຟາລິຊາຍເຊື່ອວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູບໍ່ຄືກັບສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຮູ້ກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍທີ່ຖືກທຳນວາຍໄວ້, ແຕ່ມະນຸດໃນປັດຈຸບັນປະຕິເສດພຣະເຈົ້າ ຍ້ອນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ທີ່ບັງເກີດເປັນມະນຸດບໍ່ສອດຄ່ອງກັບພຣະຄຳພີ. ນີ້ໍບໍ່ແມ່ນທາດແທ້ຂອງການກະບົດຂອງພວກເຂົາທີ່ມີຕໍ່ພຣະເຈົ້າອົງນີ້ອົງດຽວບໍ? ເຈົ້າສາມາດເປັນຄົນຍອມຮັບໂດຍບໍ່ມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້ບໍ? ຖ້ານີ້ແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ກໍຖືວ່າເປັນຫົນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ແທນທີ່ຈະຮັບ ແລະ ຄັດເລືອກເອົາແຕ່ສິ່ງທີ່ຢາກຮັບ, ເຈົ້າຄວນຍອມຮັບເອົາທຸກສິ່ງໂດຍບໍ່ຕ້ອງສົງໄສແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ. ຖ້າເຈົ້າຮັບຄວາມຮູ້ບາງຢ່າງຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ພຣະອົງ ນີ້ບໍ່ແມ່ນການກະທຳທີ່ບໍ່ຈຳເປັນບໍ? ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຄວນເຮັດຄືຍອມຮັບ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງການສິ່ງຢືນຢັນຈາກພຣະຄຳພີ, ບໍ່ວ່າ ພາລະກິດໃດກໍຕາມທີ່ເປັນຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແມ່ນໃຫ້ເຈົ້າເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າເພື່ອຕິດຕາມພຣະອົງ ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນກວດສອບພຣະອົງ. ເຈົ້າບໍ່ຄວນຊອກຫາຂໍ້ພິສູດເພີ່ມເຕີ່ມເພື່ອພິສູດວ່າເຮົາເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າ. ກົງກັນຂ້າມ ເຈົ້າຄວນເບິ່ງວ່າ ເຮົາມີປະໂຫຍດສຳລັບເຈົ້າຫຼືບໍ, ນັ້ນຄືກຸນແຈທີ່ສຳຄັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າຄົ້ນພົບຂໍ້ພິສູດຫຼາຍຂໍ້ໃນພຣະຄໍາພີທີ່ບໍ່ສາມາດໂຕ້ແຍ້ງໄດ້, ມັນກໍບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາຢ່າງສົມບູນໄດ້. ເຈົ້າເປັນຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງພຣະຄຳພີ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຕໍ່ໜ້າເຮົາ; ພຣະຄຳພີບໍ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້່າຮູ້ຈັກເຮົາ ຫຼື ມັນບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກທີ່ເຈົ້າມີຕໍ່ເຮົາເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນ. ເຖິງພຣະຄຳພີໄດ້ທຳນວາຍໄວ້ວ່າ ເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍຈະກຳເນີດ, ແຕ່ບໍ່ມີໃຜສາມາດເຂົ້າໃຈວ່າ ຄຳທຳນວາຍນັ້ນໄດ້ກ່າວເຖິງໃຜ. ຍ້ອນມະນຸດບໍ່ຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກຟາລິຊາຍລຸກຂຶ້ນຕໍ່ຕ້ານພຣະເຢຊູ. ບາງຄົນຮູ້ວ່າ ພາລະກິດຂອງເຮົາຢູ່ໃນຜົນປະໂຫຍດຂອງມະນຸດ ແຕ່ພວກເຂົາສືບຕໍ່ເຊື່ອວ່າ ພຣະເຢຊູ ແລະ ເຮົາເປັນສອງສິ່ງທີ່ຕ່າງກັນທັງໝົດ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດເຂົ້າກັນໄດ້ທັງສອງຝ່າຍ. ໃນເວລານັ້ນ ພຣະເຢຊູພຽງແຕ່ກ່າວຄຳເທດສະໜາກັບສາວົກຂອງພຣະອົງໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ເຊັ່ນ: ວິທີການປະຕິບັດ, ວິທີການເຂົ້າຮ່ວມກັນ, ວິທີການອະທິຖານ, ວິທີການປະຕິບັດຕໍ່ຄົນອື່ນ ແລະ ອື່ນໆອີກ. ພາລະກິດທີ່ພຣະອົງປະຕິບັດແມ່ນເປັນຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ພຣະອົງພຽງອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດເຖິງວິທີທີ່ສາວົກ ແລະ ຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ຕິດຕາມພຣະອົງຄວນປະຕິບັດ. ພຣະອົງປະຕິບັດພຽງພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຕໍ່ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ. ໃນເວວາພຣະເຢໂຮວາບັນທຶກພຣະບັນຍັດລົງໃນພັນທະສັນຍາເດີມໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງບໍ່ດຳເນີນພາລະກິດຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ? ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງບໍ່ເຮັດໃຫ້ຊັດເຈນລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ? ສິ່ງນີ້ຈະບໍ່ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບການຍອມຮັບຂອງມະນຸດບໍ? ພຣະອົງພຽງແຕ່ທຳນວາຍວ່າ ເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍຈະກຳເນີດ ແລະ ມີອຳນາດ, ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນໄວ້ລ່ວງໜ້າເລີຍ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໃນແຕ່ຍຸກມີຂອບເຂດທີ່ຊັດເຈນ; ພຣະອົງພຽງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງຍຸກປັດຈຸບັນ ແລະ ພຣະອົງບໍ່ເຄີຍປະຕິບັດໃນຂັ້ນຕອນຖັດໄປຂອງພາລະກິດໃດໄວ້ລ່ວງໜ້າ. ມີພຽງແຕ່ດ້ວຍວິທີນີ້ເທົ່ານັ້ນ, ຕົວແທນພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນແຕ່ລະຍຸກຈຶ່ງຈະຖືກນໍາມາໄວ້ຢູ່ທາງໜ້າ. ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວເຖິງເຫດການສຳຄັນໃນຍຸກສຸດທ້າຍ, ເຖິງວິທີການອົດທົນ ແລະ ການມາສູ່ຄວາມລອດພົ້ນ, ການກັບໃຈ ແລະ ສາລະພາບຄວາມຜິດ ພ້ອມທັງການແບກໄມ້ກາງແຂນ ແລະ ອົດທົນຕໍ່ການທົນທຸກທໍລະມານ; ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ເຄີຍກ່າວເຖິງວີທີທີ່ມະນຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍຄວນເຂົ້າຫາ ຫຼື ວິທີຂອງການສະແຫວງຫາເພື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ເພິ່ງພໍໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອເປັນດັ່ງນັ້ນ ມັນຈະບໍ່ເປັນການກະທຳຜິດທີ່ໄປຊອກຫາພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໃນຍຸກສຸດທ້າຍໃນພຣະຄຳພີບໍ? ເຈົ້າສາມາດເບິ່ງອອກພຽງຖືພຣະຄຳພີໃນມືຂອງເຈົ້າບໍ່? ບໍ່ວ່າຈະເປັນນັກແປຄວາມໝາຍພຣະຄຳພີ ຫຼື ນັກເທດສະໜາ ມີໃຜແດ່ທີ່ສາມາດທໍານວາຍພາລະກິດຂອງຍຸກນີ້ໄດ້?

“ຄົນໃດມີຫູ ຄົນນັ້ນຈົ່ງຟັງສິ່ງທີ່ພຣະວິນຍານກ່າວຕໍ່ຄຣິສຕະຈັກທັງຫຼາຍ”. ບັດນີ້ ພວກເຈົ້າໄດ້ຍິນພຣະທຳຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແລ້ວບໍ? ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ມາເຖິງພວກເຈົ້າແລ້ວ. ພວກເຈົ້າໄດ້ຍິນພຣະທໍານັ້ນບໍ່? ພຣະເຈົ້າດຳເນີນພາລະກິດແຫ່ງພຣະທໍາໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ພຣະທໍາດັ່ງກ່າວແມ່ນມາຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຄືພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ພຣະອົງຍັງສາມາດເປັນມະນຸດອີກ. ສະນັ້ນ ພຣະທໍາຂອງພຣະວິນຍານທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນອະດີດຜ່ານມາ ກໍຄືພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ບັງເກີດເປັນມະນຸດໃນທຸກມື້ນີ້. ມີຄົນທີ່ໂງ່ຈ້າຫຼາຍຄົນທີ່ເຊື່ອວ່າ ພຣະທຳຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຄວນລົງມາຈາກສະຫວັນເພື່ອເຂົ້າເຖິງຫູຂອງມະນຸດ. ຄົນໃດກໍຕາມທີ່ຄິດແບບນີ້ບໍ່ຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ ຖ້ອຍຄຳທີ່ອອກຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດກໍເປັນຖ້ອຍຄຳທີ່ກ່າວໂດຍພຣະເຈົ້າຜູ້ບັງເກີດເປັນເນື້ອໜັງ. ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດບໍ່ສາມາດກ່າວກັບມະນຸດໂດຍກົງ ແລະ ພຣະເຢໂຮວາກໍບໍ່ກ່າວກັບຜູ້ຄົນໂດຍກົງ ແມ່ນແຕ່ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ແລ້ວຄິດວ່າພຣະອົງຈະກ່າວພຣະທໍາຕໍ່ມະນຸດໃນຍຸກປັດຈຸບັນບໍ? ສໍາລັບພຣະເຈົ້າຖ້າຈະກ່າວພຣະທໍາເພື່ອດຳເນີນພາລະກິດ ພຣະອົງຕ້ອງກາຍເປັນເນື້ອໜັງ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງກໍຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ ຜູ້ທີ່ປະຕິເສດພຣະເຈົ້າຜູ້ທີ່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແມ່ນຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະວິນຍານ ຫຼື ຫຼັກການທີ່ພຣະເຈົ້າປະຕິບັດພາລະກິດ. ຜູ້ທີ່ເຊື່ອວ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ຄືຍຸກແຫ່ງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແຕ່ບໍ່ຍອມຮັບພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະອົງແມ່ນຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຄວາມເຊື່ອທີ່ເລື່ອນລອຍ. ມະນຸດປະເພດດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ໄດ້ຮັບພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ຜູ້ຄົນທີ່ພຽງແຕ່ຫວັງໃຫ້ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດກ່າວປະກາດ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໂດຍກົງ, ແຕ່ບໍ່ຍອມຮັບເອົາພຣະທຳ ຫຼື ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ຈະບໍ່ສາມາດກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກໃໝ່ ຫຼື ຮັບຄວາມລອດພົ້ນທີ່ສົມບູນຈາກພຣະເຈົ້າໄດ້!

ໝາຍເຫດ:

ກ. ຂໍ້ຄວາມຕົ້ນສະບັບອ່ານວ່າ “ເຊິ່ງແມ່ນ”.

ກ່ອນນີ້: ຮູ້ຈັກພາລະກິດໃໝ່ສຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຕິດຕາມຮອຍບາດກ້າວຂອງພຣະເຈົ້າ

ຕໍ່ໄປ: ການບັງເກີດເປັນມະນຸດທັງສອງຄັ້ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຂອງການບັງເກີດເປັນມະນຸດສຳເລັດ

ພວກເຮົາຈະສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກພັນທະຂອງບາບ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບຂອງການເຮັດບາບ ແລະ ການສາລະພາບບາບອີກຕໍ່ໄປໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຮົາຮັກທີ່ຈະໄດ້ຍິນຈາກເຈົ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າພົບເສັ້ນທາງໃນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ.
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ Messenger

ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພັນທະກິດຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງມະນຸດ

ພວກເຈົ້າຕ້ອງມາຮູ້ຈັກນິມິດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ເຂົ້າໃຈທິດທາງໂດຍທົ່ວໄປແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ນີ້ແມ່ນການເຂົ້າສູ່ທີ່ເປັນບວກ....

ການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ນໍາພາໄປສູ່ຍຸກໃໝ່

ແຜນການຄຸ້ມຄອງຫົກພັນປີຂອງພຣະເຈົ້າກຳລັງມາເຖິງຈຸດສຸດທ້າຍ ແລະ ປະຕູແຫ່ງອານາຈັກກໍໄດ້ເປີດອອກໃຫ້ກັບທຸກຄົນທີ່ສະແຫວງຫາການປາກົດຕົວຂອງພຣະອົງແລ້ວ....

ມະນຸດຊາດທີ່ເສື່ອມຊາມຕ້ອງການຄວາມລອດພົ້ນໂດຍພຣະເຈົ້າທີ່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຫຼາຍທີ່ສຸດ

ພຣະເຈົ້າກາຍເປັນເນື້ອໜັງກໍຍ້ອນວ່າ ເປົ້າໝາຍແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະອົງບໍ່ແມ່ນວິນຍານຂອງຊາຕານ ຫຼື ສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຮູບຮ່າງ, ແຕ່ເປັນມະນຸດ ຜູ້ເຊິ່ງມີເນື້ອໜັງ...

ການຕັ້ງຄ່າ

  • ຂໍ້ຄວາມ
  • ຊຸດຮູບແບບ

ສີເຂັ້ມ

ຊຸດຮູບແບບ

ຟອນ

ຂະໜາດຟອນ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ຄວາມກວ້າງຂອງໜ້າ

ສາລະບານ

ຄົ້ນຫາ

  • ຄົ້ນຫາຂໍ້ຄວາມນີ້
  • ຄົ້ນຫາໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້