ມີແຕ່ຄົນທີ່ມີປະສົບການກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ

ເຖິງແມ່ນວ່າມີຫຼາຍຄົນເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ແຕ່ມີໜ້ອຍຄົນທີ່ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ແລະ ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເປັນຄົນທີ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ. ນີ້ຍ້ອນວ່າ ເຖິງພວກເຂົາຈະລື້ງເຄີຍກັບຄໍາວ່າ “ພຣະເຈົ້າ” ແລະ ຂໍ້ຄວາມທີ່ວ່າ “ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ” ພວກເຂົາຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ ແລ້ວແຮງໄກທີ່ຈະໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ດັ່ງນັ້ນ ບໍ່ແປກໃຈເລີຍ ທີ່ຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າຈະມີຄວາມເຊື່ອແບບສັບສົນ. ຜູ້ຄົນບໍ່ໃສ່ໃຈໃນຄວາມເຊື່ອຢ່າງຈິງຈັງ ຍ້ອນວ່າ ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລຶ່ອງເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ແລະ ສໍາລັບພວກເຂົາແລ້ວ ເລຶ່ອງເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຖືວ່າເປັນເລຶ່ອງແປກຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຂົາຈຶ່ງຂາດຄຸນສົມບັດທີ່ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການ. ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍຄື ຖ້າຜູ້ຄົນບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ, ບໍ່ຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລ້ວພວກເຂົາກໍບໍ່ເໝາະທີ່ຈະຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ພວກເຂົາແມ່ນບໍ່ມີທາງຈະສາມາດບັນລຸຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້. “ການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ” ທີ່ໝາຍເຖິງ ເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າມີຈິງນັ້ນ ເປັນຄວາມຄິດທີ່ເຊື່ອພຣະເຈົ້າແບບທໍາມະດາທີ່ສຸດ. ອີກຢ່າງ ການເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າມີຈິງ ບໍ່ຄືກັບການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ, ເຊິ່ງມັນເປັນແບບຄວາມເຊື່ອທໍາມະດາທີ່ເນັ້ນໜັກໃສ່ທາງດ້ານສາສະໜາ. ການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງ ໝາຍເຖິງການສໍາພັດກັບພຣະທໍາ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າອີງຕາມຄວາມເຊື່ອວ່າ ພຣະເຈົ້າຖືສິດອໍານາດເໜືອສັບພະສິ່ງທັງປວງ. ດັ່ງນັ້ນ ເຈົ້າຕ້ອງປາສະຈາກນິໄສອັນຊົ່ວຊ້າຂອງເຈົ້າ, ປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ມາຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ. ມີພຽງຜ່ານທາງເດີນນີ້ເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຈະສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ເຈົ້າເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ ຜູ້ຄົນມັກຈະເຫັນການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າເປັນເລຶ່ອງທໍາມະດາ ແລະ ບໍ່ສໍາຄັນ. ເນື່ອງຈາກວ່າຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານີ້ເດີນທາງຜີດ, ການເຊື່ອຂອງພວກເຂົາແມ່ນບໍ່ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີເຫັນພ້ອມຈາກພຣະເຈົ້າ. ປັດຈຸບັນນີ້, ຍັງມີຜູ້ຄົນ ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າແບບໃນໜັງສື ແລະ ໃນທິດສະດີປາກເປົ່າ. ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າ ການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາບໍ່ມີຄວາມໝາຍ, ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະ ເຖິງປານນັ້ນ ພວກເຂົາກໍຍັງອະທິຖານຂໍຄວາມສັນຕິສຸກ ແລະ ຄວາມກະລຸນາຢ່າງເຕັມທີ່ຈາກພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາຄວນຢຸດ ແລະ ຖາມຕົນເອງວ່າ: ການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າເປັນເລຶ່ອງທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດໃນແຜ່ນດິນໂລກນີ້ແທ້ບໍ? ການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງນອກຈາກເປັນການຮັບເອົາຄວາມກະລຸນາຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຈາກພຣະເຈົ້າບໍ? ຜູ້ຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະອົງ, ເຊື່ອໃນພຣະອົງ ແຕ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງ ສາມາດປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ແທ້ບໍ?

ພຣະເຈົ້າ ແລະ ມະນຸດບໍ່ສາມາດເວົ້າເຖິງໃນຮູບແບບເທົ່າທຽມກັນໄດ້. ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງແມ່ນບໍ່ອາດຢັ່ງເຖິງໄດ້ ແລະ ຍາກທີ່ມະນຸດຈະເຂົ້າໃຈ. ຖ້າພຣະເຈົ້າບໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ກ່າວພຣະທໍາໃນໂລກມະນຸດນີ້ດ້ວຍພຣະອົງເອງ, ມະນຸດຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ິອງການຂອງພຣະອົງໄດ້. ສະນັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜູ້ທີ່ອຸທິດຊີວິດທັງໝົດຂອງຕົນໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າ ກໍຈະບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຈາກພຣະເຈົ້າໄດ້. ຖ້າບໍ່ມີພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ ບໍວ່າມະນຸດຈະເຮັດດີປານໃດ ກໍຈະຖືວ່າບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງ ເພາະວ່າແນວຄວາມຄິດຂອງພຣະເຈົ້າຈະສູງສົ່ງກວ່າແນວຄວາມຄິດຂອງມະນຸດສະເໝີ ແລະ ສະຕິປັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ ເປັນສິ່ງທີ່ມະນຸດບໍ່ອາດສາມາດຢັ່ງເຖິງໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຂໍບອກຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ບໍ່ “ເຫັນແຈ້ງ” ໃນຜົນປະໂຫຍດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງວ່າ ພວກເຂົາທຸກຄົນເປັນຄົນອວດດີ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ຫຍັງ. ມະນຸດບໍ່ຄວນຕີຄວາມໝາຍພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ມະນຸດບໍ່ສາມາດຕີຄວາມໝາຍພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ. ໃນສາຍຕາຂອງພຣະເຈົ້າ ມະນຸດແມ່ນນ້ອຍກວ່າໂຕມົດ, ສະນັ້ນ ມະນຸດຈະສາມາດເຂົ້າໃຈພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ? ຜູ້ທີ່ມັກເວົ້າວ່າ: “ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດແບບນີ້ ຫຼື ແບບນັ້ນ“ ຫຼື “ພຣະເຈົ້າເປັນແບບນີ້ ຫຼື ແບບນັ້ນ” ພວກເຂົາເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນຄົນໂອຫັງບໍ? ພວກເຮົາທຸກຄົນຄວນຮູ້ວ່າ ຜູ້ຄົນທີ່ເປັນເນື້ອໜັງ ລ້ວນແຕ່ຖືກເສື່ອມຊາມໂດຍຊາຕານ. ດັ່ງນັ້ນ ມັນເປັນທໍາມະຊາດຂອງພວກເຂົາທີ່ຈະຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສະຖານະເທົ່າທຽມກັບພຣະເຈົ້າ, ເພາະສະນັ້ນ ບໍ່ມີທາງທີ່ພວກເຂົາຈະສາມາດແນະນໍາພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້. ພຣະເຈົ້າຊີ້ນໍາມະນຸດໂດຍພຣະອົງເອງ. ມະນຸດຄວນຍິນຍອມຮັບເອົາ ແລະ ບໍ່ຄວນຍຶດຕິດກັບແນວຄິດນັ້ນ ແລະ ນີ້, ເພາະວ່າ ມະນຸດຄືຂີ້ຝຸ່ນ. ໃນເມື່ອພວກເຮົາພະຍາຍາມສະແຫວງຫາພຣະເຈົ້າ ພວກເຮົາບໍ່ຄວນນໍາເອົາແນວຄິດຂອງພວກເຮົາທີ່ີມີຕໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າມາໃຫ້ພຣະເຈົ້າຄິດນໍາ, ຢ່າງໜ້ອຍ ພວກເຮົາບໍ່ຄວນນໍາໃຊ້ນິໄສອັນເສື່ອມຊາມຂອງພວກເຮົາເພື່ອຈົງໃຈພະຍາຍາມຄັດຄ້ານພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ. ນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນເປັນການເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຕໍ່ຕ້ານສາສະໜ້າຄຣິດບໍ? ຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນເວົ້າໄດ້ແນວໃດວ່າພວກເຂົາເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ? ຍ້ອນວ່າພວກເຮົາເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າມີຈິງ ແລະ ຍ້ອນວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າພໍພຣະໄທ ແລະ ຕ້ອງການເຫັນພຣະອົງ, ສະນັ້ນພວກເຮົາຄວນຄົນຫາເສັ້ນທາງຂອງຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຄວນຊອກຫາວິທີທີ່ຈະເຂົ້າຫາພຣະເຈົ້າໄດ້. ພວກເຮົາບໍ່ຄວນຢືນຄໍແຂງກະດ້າງ ໃນການຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າ, ແລ້ວການເຮັດແບບນັ້ນຈະໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຫຍັງ?

ປັດຈຸບັນນີ້, ພຣະເຈົ້າມີພາລະກິດໃໝ່. ເຈົ້າອາດຈະບໍ່ຍອມຮັບເອົາພຣະທໍາເຫຼົ່ານີ້ເທື່ອ, ເຈົ້າອາດຈະຮູ້ສຶກວ່າ ພຣະທໍາເຫຼົ່ານີ້ເປັນພຣະທໍາເກົ່າສໍາລັບເຈົ້າ, ແຕ່ເຮົາຂໍແນະນໍາເຈົ້າວ່າ ຢ່າເປີດເຜີຍທາດແທ້ຂອງເຈົ້າ ເພາະວ່າມີພຽງຜູ້ຄົນທີ່ໄຝ່ຝັນ ແລະ ສະແຫວງຫາຄວາມຊອບທໍາຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຈິງ ແລະ ມີພຽງຜູ້ທີ່ອຸທິດຕົນຢ່າງແທ້ຈິງເທົ່ານັ້ນຈະໄດ້ຮັບຄວາມສະຫວ່າງ ແລະ ການຊີ້ນໍາໂດຍພຣະເຈົ້າ. ມັນບໍ່ມີຫຍັງດີຈາກການຄົ້ນຫາຄວາມຈິງດ້ວຍຄວາມຄັດແຍ້ງກັນ. ມີພຽງການຄົ້ນຫາແບບສັນຕິເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບຜົນ. ເມື່ອເຮົາເວົ້າວ່າ: “ມື້ນີ້ ພຣະເຈົ້າມີພາລະກິດໃໝ່,” ເຮົາໝາຍເຖິງພຣະເຈົ້າກັບມາສູ່ຮ່າງກາຍມະນຸດ. ບາງເທື່ອ ເຈົ້າບໍ່ສົນໃຈພຣະທໍາເຫຼົ່ານີ້, ບາງເທື່ອເຈົ້າກຽດຊັງພຣະທໍາເຫຼົ່ານີ້ ຫຼື ບາງເທື່ອ ພຣະທໍາເຫຼົ່ານີ້ເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍສໍາລັບເຈົ້າ. ບໍ່ວ່າໃນກໍລະນີໃດກໍຕາມ, ເຮົາຫວັງວ່າ ຜູ້ຄົນທີ່ສະແຫວງຫາການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົ້າ ຈະສາມາດຜະເຊີນກັບຄວາມເປັນຈິງນີ້ ແລະ ຮັບເອົາຄວາມຈິງນີ້ໄປພິຈາລະນາ. ທາງທີ່ດີບໍ່ຄວນສະຫຼຸບຜົນເທື່່ອ. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ຄົນສະຫຼາດຄວນປະຕິບັດ.

ການສຶກສາສິ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ຍາກ ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ຄວາມຈິງດັ່ງກ່າວນີ້: ພຣະອົງ ຜູ້ທີ່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຈະມີແກ່ນແທ້ຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ພຣະອົງ ຜູ້ທີ່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຈະມີຮູບລັກສະນະການສະແດງອອກຂອງພຣະເຈົ້າ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ພຣະອົງກາຍເປັນຮ່າງກາຍມະນຸດ, ພຣະອົງ ຈະນໍາເອົາພາລະກິດທີ່ພຣະອົງຕ້ອງປະຕິບັດນັ້ນມາສູ່ມະນຸດ ແລະ ຍ້ອນວ່າພຣະເຈົ້າກາຍເປັນຮ່າງກາຍມະນຸດ ພຣະອົງຈະສະແດງເຖິງສິ່ງທີ່ພຣະອົງເປັນ ແລະ ສິ່ງທີ່ພຣະອົງສາມາດນໍາເອົາຄວາມຈິງມາສູ່ມະນຸດ, ມອບຊີວິດໃຫ້ແກ່ມະນຸດ ແລະ ແນະນໍາເສັ້ນທາງໃຫ້ກັບມະນຸດ. ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດຄົນໃດທີ່ບໍ່ມີແກ່ນແທ້ຂອງພຣະເຈົ້າ ແນ່ນອນ ບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດ, ນີ້ຄືຄວາມຈິງ. ເພື່ອສໍາຫຼວດເບິ່ງວ່ານັ້ນຄືພຣະເຈົ້າທີ່ບັງເກີດສູ່ຮ່າງກາຍມະນຸດແທ້ຈິງ ຫຼື ບໍ່, ມະນຸດຕ້ອງພິຈາລະນາຈາກບຸກຄະລິກທີ່ພຣະອົງສະແດງອອກ ແລະ ຖອຍຄໍາທີ່ພຣະອົງກ່າວ. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ, ບໍ່ວ່າ ນັ້ນຄືພຣະເຈົ້າຜູ້ບັງເກີດສູ່ຮ່າງກາຍມະນຸດແທ້ຈິງ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ບໍ່ວ່າ ນັ້ນຄືເສັ້ນທາງທີ່ແທ້ຈິງ ຫຼື ບໍ່ນັ້ນ, ຕ້ອງພິຈາລະນາຕັດສິນຈາກແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນການກໍານົດວ່າ[ຂ] ໃຜຄືຮ່າງກາຍຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ, ຈຸດສໍາຄັນຄື ຢ່າເບິ່ງແຕ່ຮູບລັກສະນະພາຍນອກ ແຕ່ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງເຊັ່ນ: ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ, ຈິດໃຈຂອງພຣະອົງ ແລະ ອື່ນໆ. ຖ້າມະນຸດເຫັນພຽງຮູບລັກສະນະພາຍນອກຂອງພຣະອົງ ແລະ ເບິ່ງຂ້າມແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງ, ນັ້ນສະແດງເຖິງຄວາມໂງ່ຈ້າ ແລະ ໄຮ້ດຽງສາຂອງມະນຸດ. ລັກສະນະພາຍນອກບໍ່ໄດ້ກໍານົດເຖິງແກ່ນແທ້, ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ມີທາງສອດຄ່ອງກັບແນວຄວາມຄິດຂອງມະນຸດໄດ້. ແລ້ວລັກສະນະພາຍນອກຂອງພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຂັດແຍ້ງກັບແນວຄິດຂອງມະນຸດບໍ່? ຮູບລັກສະນະພາຍນອກ ແລະ ການນຸ່ງຮົ່ມຂອງພຣະອົງບໍ່ສາມາດບົ່ງບອກເຖິງຕົວຕົນແທ້ຈິງຂອງພຣະອົງບໍ? ບໍ່ແມ່ນສາເຫດທີ່ພວກຟາລິຊາຍລຸ້ນກ່ອນໆ ພວກເຂົາຕໍ່ຕ້ານພຣະເຢຊູ ຍ້ອນວ່າ ພວກເຂົາພຽງເບິ່ງແຕ່ຮູູບລັກສະນະພາຍນອກຂອງພຣະອົງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ໃສ່ໃຈພຣະທໍາທີ່ພຣະອົງກ່າວບໍ? ເຮົາຫວັງວ່າ ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທັງຫຼາຍຜູ້ທີ່ສະແຫວງຫາພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ເຮັດຊໍ້າຮອຍຕາມປະຫວັດສາດອັນໂສກເສົ້ານັ້ນອີກ. ພວກເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງກາຍເປັນພວກຟາລິຊາຍແຫ່ງຍຸກສະໄໝໃໝ່ ແລ້ວຕອກພຣະເຈົ້າໃສ່ໄມ້ກາງແຂນອີກຄັ້ງ. ເຈົ້າຄວນພິຈາລະນາຢ່າງຮອບຄອບກ່ຽວກັບວິທີຕ້ອນຮັບການສະເດັດມາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຄວນມີແນວຄິດຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບວິທີທີ່ຈະເປັນຄົນຍອມຮັບເອົາຄວາມຈິງ. ນີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງທຸກຄົນທີ່ກໍາລັງລໍຖ້າພຣະເຢຊູສະເດັດກັບມາເທິງກ້ອນເມກ. ພວກເຮົາຄວນເປີດແສງຕາແຫ່ງວິນຍານຂອງເຮົານັ້ນອອກ ແລະ ບໍ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຕໍ່ຖ້ອຍຄໍາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມອ່ອນຫວານ. ພວກເຮົາຄວນຄິດກ່ຽວກັບພາລະກິດຕົວຈິງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ເບິ່ງໃນດ້ານຈິງຂອງພຣະອົງ. ຈົ່ງຢ່າໄດ້ຫຼົງໄຫຼ ຫຼື ຈົມຢູ່ກັບຄວາມຝັນກາງເວນ. ໃຫ້ເບິ່ງໄປໜ້າຫາວັນທີ່ພຣະເຢຊູສະເດັດລົງມາເທິງກ້ອນເມກ ໃນທ່າມກາງພວກເຈົ້າເພື່ອຮັບເອົາພວກເຈົ້າ ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກພຣະອົງ ຫຼື ເຫັນພຣະອົງ ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກວິທີປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ. ທາງທີ່ດີຄວນຄິດໃສ່ໃນສິ່ງທີ່ມີຄວາມເປັນຈິງ!

ເຈົ້າອາດເປີດປື້ມເຫຼັ້ມນີ້ອ່ານເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການຄົ້ນຄວ້າ ຫຼື ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈເພື່ອຮັບເອົາ; ບໍ່ວ່າຍ້ອນທັດສະນະຄະຕິໃດກໍຕາມ, ເຮົາຫວັງວ່າ ເຈົ້າຈະອ່ານໃຫ້ຈົບ ແລະ ຈະບໍ່ວາງຖິ້ມປະໄວ້ທາງຂ້າງຢ່າງງ່າຍດາຍ. ບາງເທື່ອ ຫລັງຈາກອ່ານພຣະທໍາເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ ທັດສະນະຄະຕິຂອງເຈົ້າອາດຈະປ່ຽນແປງ, ແຕ່ນັ້ນແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າ ເຈົ້າຖືກດົນໃຈໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ ແລະ ເຈົ້າຈິງໃຈກັບສິ່ງນີ້ຫຼາຍປານໃດ. ແຕ່ວ່າ ມີສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຈົ້າຄວນຮູ້ ນັ້ນກໍຄື ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ສາມາດກ່າວໄດ້ວ່າ ເປັນຖ້ອຍຄໍາຂອງມະນຸດ ແລະ ຍິ່ງບໍ່ມີທາງທີ່ຄໍາເວົ້າຂອງມະນຸດຈະສາມາດກ່າວວ່າ ເປັນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ມະນຸດຄົນໃດກໍຕາມທີ່ຖືກໃຊ້ໂດຍພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າທີ່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແລະ ພຣະເຈົ້າທີ່ບັງເກີດເປັນມະນຸດກໍບໍ່ແມ່ນ ມະນຸດທີ່ຖືກໃຊ້ໂດຍພຣະເຈົ້າ; ສິ່ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. ບາງເທື່ອ ຫຼັງຈາກອ່ານພຣະທໍາເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ ເຈົ້າບໍ່ຍອມຮັບວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຄືພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ພຽງຮັບເອົາພຣະທໍາເຫຼົ່ານີ້ເປັນຖອຍຄໍາຂອງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບແສງສະຫວ່າງ. ໃນກໍລະນີນີ້ ຖືວ່າເຈົ້າຕາບອດດ້ວຍຄວາມໂງ່. ຈະໃຫ້ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າຄືກັນກັບຖ້ອຍຄໍາຂອງມະນຸດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສະຫວ່າງໄດ້ແນວໃດ? ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ລິເລິ່ມຍຸກໃໝ່, ຊີ້ນໍາມວນມະນຸດຊາດ, ເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບ ແລະ ສະແດງໃຫ້ມະນຸດເຫັນເສັ້ນທາງໃນຍຸກໃໝ່. ຄວາມສະຫວ່າງທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍມະນຸດແມ່ນເປັນພຽການປະຕິບັດ ຫຼື ຄວາມຮູ້ທໍາມະດາ. ມັນບໍ່ສາມາດນໍາພາມວນມະນຸດຊາດໄປສູ່ຍຸກໃໝ່ໄດ້ ຫຼື ເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້. ພຣະເຈົ້າ ຈິງແທ້ ກໍຄືພຣະເຈົ້າ ແລະ ມະນຸດກໍຄືມະນຸດ. ພຣະເຈົ້າມີແກ່ນແທ້ເປັນພຣະເຈົ້າ ແລະ ມະນຸດມີທາດແທ້ເປັນມະນຸດ. ຖ້າມະນຸດເຫັນພຣະທໍາທີ່ກ່າວໂດຍພຣະເຈົ້າ ເປັນພຽງຄວາມສະຫວ່າງທໍາມະດາຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ຖືເອົາຖ້ອຍຄໍາຂອງອັກຄະສາວົກ ແລະ ສາສະດາ ເປັນພຣະທໍາທີ່ກ່າວໂດຍພຣະເຈົ້າ, ຖ້າມະນຸດເຫັນເປັນດັ່ງນັ້ນ ມະນຸດແມ່ນເຂົ້າໃຈຜິດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຈົ້າບໍ່ຄວນປ່ຽນຄວາມຖືກຕ້ອງໃຫ້ເປັນຜິດ ຫຼື ເວົ້າກ່ຽວກັບເລຶ່ອງສູງວ່າເປັນເລຶ່ອງຕໍ່າ ຫຼື ເວົ້າກ່ຽວກັບເລຶ່ອງເລິກເຊິ່ງວ່າເປັນເລຶ່ອງຕື້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຈົ້າບໍ່ຄວນຈົງໃຈຕໍ່ຕ້ານໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຮູ້ດີຢູ່ແລ້ວວ່າ ມັນຄືຄວາມເປັນຈິງ. ທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າມີຈິງຄວນພິຈາລະນາເລຶ່ອງນີ້ຈາກມຸມມອງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວນຮັບເອົາພາລະກິດ ແລະ ພຣະທໍາໃໝ່ຂອງພຣະອົງເປັນສິ່ງທີ່ຖືກສ້າງໂດຍພຣະເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກເຈົ້າຈະຖືກກໍາຈັດໂດຍພຣະເຈົ້າ.

ຫຼັງຈາກພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ, ພຣະເຢຊູໄດ້ກາຍເປັນມະນຸດເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງທ່າມກາງມະນຸດ. ພາລະກິດຂອງພຣະອົງບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການໂດຍໂດດດ່ຽວ ແຕ່ເປັນພາລະກິດທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອສືບຕໍ່ຈາກພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ. ເປັນພາລະກິດສໍາລັບຍຸກໃໝ່ທີ່ເກີດຂື້ນຫຼັງຈາກພຣະເຈົ້າໄດ້ສິນສຸດຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ເຊັ່ນດຽວກັນ ຫຼັງຈາກພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາສິ້ນສຸດລົງ, ພຣະເຈົ້າຍັງສືບຕໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະອົງເພື່ອຍຸກຕໍ່ໄປ ຍ້ອນວ່າ ການຄຸ້ມຄອງທັງໝົດຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນສືບຕໍ່ກ້າວໜ້າໄປເລື້ອຍໆ. ເມື່ອຍຸກເກົ່າຜ່ານໄປ ກໍຈະຖືກແທນໂດຍຍຸກໃໝ່ ແລະ ເມື່ອພາລະກິດເກົ່າໄດ້ສໍາເລັດ, ພາລະກິດໃໝ່ຈະສືບຕໍ່ເພື່ອດໍາເນີນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົ້າ. ການບັງເກີດເປັນມະນຸດໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນການບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັ້ງທີ່ສອງຂອງພຣະເຈົ້າ ຫຼັງຈາກການສໍາເລັດພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູ. ແນ່ນອນ ການບັງເກີດເປັນມະນຸດໃນຄັ້ງນີ້ບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕ່ເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ສາມຂອງພາລະກິດທີ່ຕໍ່ຈາກຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແລະ ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ. ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນນໍາມາເຊິ່ງການເລິ່ມຕົ້ນໃໝ່ ແລະ ຍຸກໃໝ່ສະເໝີ. ພ້ອມນີ້ ກໍຈະມີການປ່ຽນແປງທາງດ້ານບຸກຄະລິກຂອງພຣະອົງ, ປ່ຽນແປງວິທີປະຕິບັດ, ສະຖານທີ່ຂອງພາລະກິດ ແລະ ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ. ດັ່ງນັ້ນ ບໍ່ແປກໃຈເລີຍ ເພາະວ່ານີ້ຄືສາເຫດທີ່ມະນຸດບໍ່ຍອມຮັບເອົາພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໃນຍຸກໃໝ່. ແຕ່, ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະອົງຈະຖືກມະນຸດປະຕິເສດດ້ວຍວິທີໃດກໍຕາມ, ພຣະເຈົ້າກໍຍັງສືບຕໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງຕະຫຼອດມາ ແລະ ນໍາພາມວນມະນຸດຊາດກ້າວໄປຂ້າງໜ້າສະເໝີ. ເມື່ອພຣະເຢຊູສະເດັດມາສູ່ໂລກມະນຸດ ພຣະອົງໄດ້ນໍາມາຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ຢຸດຕິຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ລະຫວ່າງຍຸກສຸດທ້າຍນັ້ນ ພຣະເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນມະນຸດອີກເທື່ອໜຶ່ງ ແລະ ເມື່ອພຣະອົງຊົງກາຍເປັນຮ່າງກາຍມະນຸດໃນຄັ້ງນີ້ ພຣະອົງໄດ້ຢຸດຕິຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ນໍາມາແຫ່ງຍຸກອານາຈັກ. ຜູ້ຄົນທີ່ຮັບເອົາພຣະເຈົ້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັ້ງທີ່ສອງນີ້ຈະຖືກນໍາພາໄປສູ່ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ ແລະ ສາມາດຮັບເອົາການຊີ້ນໍາເປັນສ່ວນຕົວຈາກພຣະເຈົ້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ກະທໍາພາລະກິດໃນທ່າມກາງມະນຸດ, ແຕ່ພຣະອົງພຽງສໍາເລັດການໄຖ່ບາບຂອງມວນມະນຸດຊາດ ແລະ ກາຍເປັນຜູ້ຮັບບາບແທນມະນຸດເທົ່ານັ້ນ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ກໍາຈັດມະນຸດໃຫ້ພົ້ນຈາກຈິດໃຈອັນຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາທັງໝົດ. ການຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດລອດພົ້ນຢ່າງບໍລິບູນບໍ່ແມ່ນພຽງຕ້ອງການໃຫ້ພຣະເຢຊູຮັບເອົາບາບຂອງມະນຸດໂດຍການຖວາຍບາບເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຕ້ອງການພຣະເຈົ້າກະທໍາພາລະກິດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ເພື່ອລົບລ້າງຈິດໃຈຂອງມະນຸດທັງໝົດ ທີ່ຖືກເສື່ອມຊາມໂດຍຊາຕານ. ດັ່ງນັ້ນ ຫຼັງຈາກມະນຸດໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພຈາກບາບຂອງຕົນ ພຣະເຈົ້າໄດ້ກັບຄືນສູ່ຮ່າງກາຍມະນຸດເພື່ອນໍາພາມະນຸດໄປສູ່ຍຸກໃໝ່ ແລະ ເລິ່ມພາລະກິດຂອງການລົງໂທດ ແລະ ພິພາກສາ ແລະ ພາລະກິດນີ້ໄດ້ນໍາພາມະນຸດໄປສູ່ອານາຈັກທີ່ສູງສົ່ງ. ຜູ້ຄົນທີ່ຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງຈະໄດ້ຮັບຄວາມຈິງຢ່າງສູງ ແລະ ໄດ້ຮັບພອນອັນປະເສີດຢ່າງມາກມາຍ. ພວກເຂົາຈະຢູ່ໃນແສງສະຫວ່າງທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຈິງ ພ້ອມດ້ວຍເສັ້ນທາງ ແລະ ຊີວິດ.

ຖ້າຜູ້ຄົນຍັງຢູ່ໃນຍຸກພຣະຄຸນ ພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຖືກປົດປ່ອຍຈາກນິໄສຊົ່ວຊ້າຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຈະບໍ່ຮູ້ຈັກຈິດໃຈອັນແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົ້າ. ຖ້າຜູ້ຄົນຍັງໃຊ້ຊິວິດໃນທ່າມກາງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຄວາມກະລຸນາ ແຕ່ບໍ່ມີວິທີຊີວິດທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ ແລະ ເປັນທີ່ພໍພຣະໄທຂອງພຣະເຈົ້າ, ພວກເຂົາຈະບໍ່ມີທາງໄດ້ຮັບພອນຈາກພຣະອົງຢ່າງແທ້ຈິງ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະເຊື່ອໃນພຣະອົງກໍຕາມ. ນີ້, ຖືວ່າເປັນຮູບແບບຄວາມເຊື່ອທີ່ໜ້າອະນາດທີ່ສຸດ. ເມື່ອເຈົ້າໄດ້ອ່ານປື້ມເຫຼັ້ມນີ້ສໍາເລັດແລ້ວ, ເມື່ອເຈົ້າໄດ້ຮັບປະສົບການຈາກແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ບັງເກີດເປັນມະນຸດໃນຍຸກແຫ່ງອານາຈັກນີ້ແລ້ວ, ເຈົ້າຈະຮູ້ສຶກວ່າ ຄວາມຫວັງທີ່ລໍຄອຍມາຫຼາຍປີນັ້ນ ໃນທີ່ສຸດກໍເກີດເປັນຈິງ. ເຈົ້າຈະຮູ້ສຶກວ່າ ໃນທີ່ສຸດເຈົ້າກໍໄດ້ເຫັນພຣະເຈົ້າເຊິ່ງໜ້າ; ໃນທີ່ສຸດເຈົ້າກໍໄດ້ແນມເບິ່ງໜ້າພຣະເຈົ້າ, ໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄໍາສ່ວນຕົວຂອງພຣະເຈົ້າ, ຊື່ນຊົມສະຕິປັນຍາໃນການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຮູ້ສຶກຢ່າງແທ້ຈິງວ່າ ພຣະເຈົ້າເປັນພຣະເຈົ້າຈິງ ແລະ ມີລິດທານຸພາບສູງພຽງໃດ. ເຈົ້າຈະຮູ້ສຶກວ່າ ເຈົ້າໄດ້ຮັບຫຼາຍສິ່ງທີ່ຜູ້ຄົນໃນອະດີດຜ່ານມາບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບ ຫຼື ເຄີຍມີ. ໃນເວລານີ້ ເຈົ້າຈະຮູ້ຢ່າງແທ້ຈິງວ່າ ການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າເປັນແບບໃດ ແລະ ການທີ່ຈະເປັນຄົນເຊື່ອຖືພຣະເຈົ້າເປັນແບບໃດ. ແນ່ນອນ ຖ້າເຈົ້າຍຶດຕິດກັບມຸມມອງໃນອະດີດ ແລະ ບໍ່ຍອມຮັບ ຫຼື ປະຕິເສດຄວາມຈິງຂອງການບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັ້ງທີ່ສອງຂອງພຣະເຈົ້າ, ເຈົ້າຈະຍັງເຫຼືອແຕ່ມືເປົ່າ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຫຍັງເລີຍ ແລະ ໃນທີ່ສຸດ ເຈົ້າກໍຈະຮູ້ສຶກຜິດທີ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າ. ຜູ້ທີ່ປະຕິບັດຕາມຄວາມຈິງ ແລະ ຍອມຮັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັ້ງທີ່ສອງ ນັ້ນກໍຄື ອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ພວກເຂົາຈະສະມາດຮັບເອົາການຊີ້ນໍາສ່ວນຕົວຈາກພຣະອົງ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຈິງຢ່າງສູງ ແລະ ຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບຊີວິດທີ່ເປັນມະນຸດຢ່າງແທ້ຈິງ. ພວກເຂົາຈະເຫັນນິມິດທີ່ຜູ້ຄົນໃນອະດີດບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ ດັ່ງໃນຂໍ້ພຣະທໍາທີ່ກ່າວວ່າ: “ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຫັນໄປຍັງສຽງທີ່ເວົ້າກັບຂ້າພະເຈົ້າ. ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າຫັນໄປກໍເຫັນຄັນທຽນຄໍາເຈັດອັນ; ໃນທ່າມກາງຄັນທຽນເຈັດຄັນເຫຼົ່ານັ້ນ ມີຜູ້ໜຶ່ງເໝືອນບຸດມະນຸດ, ນຸ່ງເສື້ອລ່າມລົງເຖິງຕີນ ແລະ ຄຽນເອິກດ້ວຍຜ້າບ່ຽງຄໍາ. ຫົວ ແລະ ຜົມຂອງພຣະອົງເປັນສີຂາວເໝືອນຂົນແກະ, ຂາວເໝືອນດັ່ງຫິມະ ແລະ ຕາຂອງພຣະອົງເປັນເໝືອນດັ່ງແປວໄຟ; ຕີນຂອງພຣະອົງເໝືອນດັ່ງທອງຍອດດີ ທີ່ເບິ່ງຄືກັບວ່າ ຖືກຫຼອມໃນເຕົາໄຟ ແລະ ສຽງຂອງພຣະອົງດັງກ້ອງເໝືອນດັ່ງສຽງນໍ້າໄຫລ. ພຣະອົງຖືດາວເຈັດດວງໃນມືເບື້ອງຂວາຂອງພຣະອົງ ແລະ ໃນປາກຂອງພຣະອົງມີດາບສອງຄົມເດ່ອອກມາ ແລະ ໃບໜ້າຂອງພຣະອົງເປັນເໝືອນດັ່ງຕາເວັນທີ່ສ່ອງແສງຢູ່ໃນລັດສະໝີຂອງພຣະອົງ” (ພຣະນິມິດ 1:12-16). ນິມິດດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນເປັນການສະແດງເຖິງບຸກຄະລິກທັງໝົດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ການສະແດງອອກເຖິງບຸກຄະລິກດັ່ງກ່າວຂອງພຣະອົງທັງໝົດເປັນການສະແດງເຖິງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ ເມື່ອພຣະອົງກາຍເປັນມະນຸດໃນຄັ້ງນີ້. ຢູ່ໃນສະພາວະທີ່ລັ່ງໄຫຼແຫ່ງການລົງໂທດ ແລະ ພິພາກສາ, ບຸດມະນຸດສະແດງອອກເຖິງບຸກຄະລິກທີ່ເປັນທໍາມະຊາດຂອງພຣະອົງຜ່ານການກ່າວພຣະທໍາ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຮັບເອົາການລົງໂທດ ແລະ ພິພາກສາຂອງພຣະອົງໄດ້ເຫັນໃບໜ້າທີ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະອົງ ທີ່ເປັນໃບໜ້າທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມຊື່ສັດຂອງໃບໜ້າບຸດມະນຸດທີ່ໂຢຮັນເຄີຍໄດ້ເຫັນຜ່ານມາ. (ແນ່ນອນ ທຸກສິ່ງນີ້ຈະບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ໂດຍຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ຍອມຮັບເອົາພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໃນຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ.) ໃບໜ້າທີ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ຢ່າງສົມບູນໂດຍໃຊ້ຄໍາເວົ້າຂອງມະນຸດ. ດັ່ງນັ້ນ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໃຊ້ການສະແດງອອກເຖິງບຸກຄະລິກທີ່ເປັນທໍາມະຊາດຂອງພຣະອົງເພື່ອສະແດງໂສມໜ້າທີ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະອົງໃຫ້ມະນຸດໄດ້ເຫັນ. ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະສົບການຈາກການສະແດງອອກເຖິງບຸກຄະລິກທີ່ເປັນທໍາມະຊາດຂອງບຸດມະນຸດຈະໄດ້ເຫັນໂສມໜ້າທີ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະອົງ ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າແມ່ນຍິ່ງໃຫຍ່ເກີນໄປ ແລະ ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ຢ່າງສົມບູນໂດຍໃຊ້ຄໍາເວົ້າຂອງມະນຸດ. ເມື່ອມະນຸດໄດ້ຮັບປະສົບການຈາກແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໃນຍຸກອານາຈັກ ເມື່ອນັ້ນພວກເຂົາຈະຮູ້ຈັກຄວາມໝາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງຄໍາເວົ້າຂອງໂຢຮັນ ເມື່ອເວລາລາວເວົ້າເຖິງບຸດມະນຸດຢູ່ໃນທ່າມກາງຄັນໂຄມໄຟ: “ຫົວ ແລະ ຜົມຂອງພຣະອົງເປັນສີຂາວເໝືອນຂົນແກະ, ຂາວເໝືອນດັ່ງຫິມະ ແລະ ຕາຂອງພຣະອົງເປັນເໝືອນດັ່ງແປວໄຟ; ຕີນຂອງພຣະອົງເໝືອນດັ່ງທອງຍອດດີ ທີ່ເບິ່ງຄືກັບວ່າ ຖືກຫຼອມໃນເຕົາໄຟ ແລະ ສຽງຂອງພຣະອົງດັງກ້ອງເໝືອນສຽງນໍ້າໄຫລ. ພຣະອົງຖືດາວເຈັດດວງໃນມືເບື້ອງຂວາຂອງພຣະອົງ ແລະ ໃນປາກຂອງພຣະອົງມີດາບສອງຄົມເດ່ອອກມາ ແລະ ໃບໜ້າຂອງພຣະອົງເປັນເໝືອນດັ່ງຕາເວັນທີ່ສ່ອງແສງຢູ່ໃນລັດສະໝີຂອງພຣະອົງ.” ໃນເວລານັ້ນ, ເຈົ້າຈະຮູ້ຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໄສວ່າ ມະນຸດທໍາມະດາຄົນນີ້ໄດ້ກ່າວຂໍ້ພຣະທໍາຫຼາຍຂໍ້ ແທ້ຈິງແລ້ວເປັນພຣະເຈົ້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັ້ງທີ່ສອງ. ເຈົ້າຈະຮູ້ສຶກວ່າ ເຈົ້າໄດ້ຮັບພອນຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງເປັນຄົນທີ່ໂຊກດີທີສຸດ. ເຈົ້າຈະບໍ່ເຕັມໃຈຮັບເອົາການໃຫ້ພອນນີ້ບໍ?

ໝາຍເຫດ:

ກ. ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບອ່ານວ່າ: “ສໍາລັບ”

ຕໍ່ໄປ: ການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ນໍາພາໄປສູ່ຍຸກໃໝ່

ພວກເຮົາຈະສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກພັນທະຂອງບາບ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບຂອງການເຮັດບາບ ແລະ ການສາລະພາບບາບອີກຕໍ່ໄປໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຮົາຮັກທີ່ຈະໄດ້ຍິນຈາກເຈົ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າພົບເສັ້ນທາງໃນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ.
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ Messenger

ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ການບັງເກີດເປັນມະນຸດທັງສອງຄັ້ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຂອງການບັງເກີດເປັນມະນຸດສຳເລັດ

ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງພາລະກິດທີ່ປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈົ້າແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຕົວຈິງຂອງມັນເອງ. ໃນເວລານັ້ນ ເມື່ອພຣະເຢຊູມາ ພຣະອົງເປັນເພດຊາຍ ແລະ...

ການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ນໍາພາໄປສູ່ຍຸກໃໝ່

ແຜນການຄຸ້ມຄອງຫົກພັນປີຂອງພຣະເຈົ້າກຳລັງມາເຖິງຈຸດສຸດທ້າຍ ແລະ ປະຕູແຫ່ງອານາຈັກກໍໄດ້ເປີດອອກໃຫ້ກັບທຸກຄົນທີ່ສະແຫວງຫາການປາກົດຕົວຂອງພຣະອົງແລ້ວ....

ການຕັ້ງຄ່າ

  • ຂໍ້ຄວາມ
  • ຊຸດຮູບແບບ

ສີເຂັ້ມ

ຊຸດຮູບແບບ

ຟອນ

ຂະໜາດຟອນ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ຄວາມກວ້າງຂອງໜ້າ

ສາລະບານ

ຄົ້ນຫາ

  • ຄົ້ນຫາຂໍ້ຄວາມນີ້
  • ຄົ້ນຫາໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້