ກ່ຽວກັບການສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ

ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ

ເຫຼັ້ມທີ VI, ກ່ຽວກັບການສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ

ກ່ຽວກັບການສະແຫວງຫາຄວາມຈິງແມ່ນເຫຼັ້ມທີຫົກຂອງພຣະທຳປາກົດໃນຮ່າງກາຍ. ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ປະກອບມີການໂອ້ລົມ ແລະ ການເທດສະໜາທີ່ສະເພາະຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ, ຕໍ່ຄຣິສຕະຈັກຕ່າງໆ. ຄຳເທດສະໜາ ແລະ ການໂອ້ລົມເຫຼົ່ານີ້ອະທິບາຍຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ຢ່າງໂປ່ງໃສວ່າການສະແຫວງຫາຄວາມຈິງໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ ແລະ ການສະແຫວງຫາຄວາມຈິງມີຄວາມໝາຍສຳຄັນແນວໃດ, ເປີດເຜີຍແນວຄິດຜິດໆທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງມະນຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບິດບ້ຽວກ່ຽວກັບການສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ, ພ້ອມທັງຄວາມຄິດ ແລະ ມຸມມອງຕ່າງໆທີ່ຜິດພາດ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ດີ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງວິເຄາະ ແລະ ແຍກແຍະພວກມັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄຳເທດສະໜາ ແລະ ການໂອ້ລົມເຫຼົ່ານີ້ບົ່ງບອກເສັ້ນທາງສຳລັບການສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ແລະ ການເຂົ້າສູ່ຄວາມເປັນຈິງໃຫ້ແກ່ມະນຸດ. ຄວາມຈິງເຫຼົ່ານີ້ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງສຳລັບຜູ້ຄົນທີ່ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງເພື່ອບັນລຸຄວາມລອດພົ້ນ.

ພຣະຄຳຂອງພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ

ດາວໂຫຼດ