ບົດຄວາມຫຼ້າສຸດ

ຄຳພະຍານກ່ຽວກັບປະສົບການໃນຊີວິດ

ເພີ່ມເຕີມ

ຄົນໆໜຶ່ງຄວນພິຈາລະນາໜ້າທີ່ຂອງຕົນເອງແນວໃດ

ໂດຍ ເຈີ້ງເຢ, ເກົາຫຼີໃຕ້ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ກາຍມາເປັນຜູ້ເຊື່ອຖື, ຂ້ອຍສັງເກດເຫັນອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຜູ້ທີ່ເປັນຜູ້ນໍາຈັດການເຕົ້າໂຮມ ແລະ ໂອ້ລົມກັນກ່ຽວກັບຄວາມຈິ…

ການເກັບກ່ຽວຜົນຈາກການລິຮານ ແລະ ຈັດການ

ໂດຍ ໂຢຊິ່ນ, ເກົາຫຼີໃຕ້ ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດຊົງກ່າວວ່າ: “ຜູ້ຄົນບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສຂອງພວກເຂົາເອງ; ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການພິພາກສາ ແລະ ການຂ້ຽ…

ຄວາມຈິງໄດ້ສະແດງຫົນທາງໃຫ້ແກ່ຂ້ານ້ອຍ

ໂດຍ ຊື່ຈ້າຍ, ຍີ່ປຸ່ນ ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດຊົງກ່າວວ່າ, “ການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ. ຜູ້ທີ່ບໍ່ຍອມຫັນປ່ຽນຈາກນິໄສທຸດຈະລິດ ບໍ່ສາມາດຮັບໃຊ້…

ການຫາຍໃຈງ່າຍໂດຍບໍ່ມີຄວາມອິດສາ

ໂດຍ ອ່ານຈິ້ງ, ຈີນ ໃນເດືອນມັງກອນຂອງປີ 2017, ຂ້ອຍໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ໃນການພາຍໃນຄຣິດຕະຈັກ. ຂ້ອຍຊື່ນຊົມຍິນດີຫຼາຍທີີ່ພຣະເຈົ້າໃຫ້ໂອກາດຝຶກຝົນໃນໜ້າທີ່ນີ້ ແລະ ຕັດສິນໃ…

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ບົດເທດສະໜາ

ເພີ່ມເຕີມ

ພຣະເຢຊູເຈົ້າໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດແທ້ໆ ເມື່ອພຣະອົງເວົ້າວ່າ “ມັນສຳເລັດແລ້ວ” ເທິງໄມ້ກາງແຂນ?

ຊາວຄຣິດເຊື່ອວ່າ ເມື່ອພຣະເຢຊູເຈົ້າເວົ້າວ່າ “ມັນສຳເລັດແລ້ວ” ເທິງໄມ້ກາງແຂນ, ພຣະອົງກຳລັງເວົ້າວ່າພາລະກິດໃນການຊ່ວຍມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົ້ນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສຳເລັດລົງແ…

ແມ່ນຫຍັງຄືການບັງເກີດເປັນມະນຸດ?

ພວກເຮົາທຸກຄົນຮູ້ວ່າ ສອງພັນປີກ່ອນ ພຣະເຈົ້າໄດ້ມາບັງເກີດເປັນມະນຸດໃນໂລກມະນຸດເປັນອົງພຣະເຢຊູເຈົ້າ ເພື່ອໄຖ່ມະນຸດຊາດ ແລະ ເທດສະໜາ “ຈົ່ງສຳນຶກຜິດ ຍ້ອນອານາຈັກແຫ່ງ…

ແມ່ນຫຍັງຄືການຖືກຮັບຂຶ້ນເມືອແທ້ໆ?

2.000 ປີກ່ອນ, ຫຼັງຈາກທີ່ອົງພຣະເຢຊູເຈົ້າຖືກຄຶງເທິງໄມ້ກາງແຂນ ແລະ ສຳເລັດພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງສັນຍາວ່າພຣະອົງຈະກັບຄືນມາ. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, …

ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງພຽງແຕ່ສາມາດຕ້ອນຮັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໂດຍການຟັງສຽງຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ?

ຕອນນີ້, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອທຸກຄົນປາຖະໜາ ໃຫ້ພຣະເຢຊູເຈົ້າລົງມາເທິງກ້ອນເມກ, ເພາະໄພພິບັດກຳລັງຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ແລະ ໂຣກລະບາດທຸກປະເພດກໍກໍາລັງຮຸນແຮງຂຶ້ນ ແລະ ໄພອຶດຢາກ…

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ຄວາມເຊື່ອ ແລະ ຊີວິດ

ເພີ່ມເຕີມ
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ