ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບເສັ້ນທາງສູ່ອານາຈັກສະຫວັນ

04 ເດືອນກຸມພາ 2021

ຕົວລະຄອນຫຼັກໄດ້ຕິດຕາມພໍ່ແມ່ຂອງນາງໃນຄວາມເຊື່ອແບບຄຣິສຕຽນຂອງພວກເຂົາ ນັບຕັ້ງແຕ່ນາງເປັນເດັກນ້ອຍ, ແລ້ວນາງ ແລະ ສາມີຂອງນາງກໍໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດໃນຄຣິສຕະຈັກຮ່ວມກັນຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຂົາແຕ່ງງານກັນ. ຕະຫຼອດສອງສາມປີຜ່ານໄປ, ນາງໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ນາງອະທິຖານເພື່ອສາລະພາບຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢູ່ສະເໝີ, ແຕ່ນາງກໍບໍ່ສາມາດຫ້າມຕົນເອງບໍ່ໃຫ້ເຮັດບາບ ແລະ ນາງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມພຣະທໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້. ນາງຍັງບໍ່ມີຄວາມອົດທົນ ຫຼື ຄວາມອົດກັ້ນກັບສາມີຂອງນາງອີກດ້ວຍ. ນາງຄິດແບບນີ້ຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ: “ເຈົ້າຕ້ອງບໍລິສຸດ ຍ້ອນວ່າເຮົາ ບໍລິສຸດ(ກົດລະບຽບການເລວີ 11:44​). ພຣະເຈົ້າບໍລິສຸດ ແລະ ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ບໍ່ບໍລິສຸດແມ່ນບໍ່ສາມາດເຫັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້, ສະນັ້ນ ນາງຈຶ່ງສົງໄສວ່າ: ຄົນແບບນາງທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ກັບຄວາມບາບຈະສາມາດເຂົ້າສູ່ອານາຈັກສະຫວັນໄດ້ບໍ? ສິ່ງນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ເຈັບປວດສໍາລັບນາງ ແລະ ນາງກໍອະທິຖານຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຕະຫຼອດເວລາ. ໃນທີ່ສຸດ ນາງຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມສັບສົນນີ້ໄດ້ແນວໃດ ແລະ ນາງພົບກັບເສັ້ນທາງແຫ່ງການຊໍາລະລ້າງ ແລະ ເຂົ້າສູ່ອານາຈັກສະຫວັນໄດ້ແນວໃດ? ມາຟັງເລື່ອງລາວຂອງນາງນໍາກັນ.

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ໄພພິບັດຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສຽງກະດິງສັນຍານເຕືອນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ດັງຂຶ້ນ ແລະຄໍາທໍານາຍກ່ຽວກັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຈີງ ທ່ານຢາກຕ້ອນຮັບການກັບຄືນມາຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ໂອກາດປົກປ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າບໍ?

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ