ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.
ສາສະໜາຈັກແຫ່ງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງລິດທານຸພາບເກີດຂຶ້ນກໍເນື່ອງຈາກການປະກົດຕົວ ແລະ ດ້ວຍພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງລິດທານຸພາບ, ດ້ວຍການກັບຄືນມາຂອງພຣະເຍຊູເຈົ້າ, ດ້ວຍພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ພ້ອມນີ້ກໍດ້ວຍພາຍໃຕ້ການພິພາກສາ ແລະ ການລົງໂທດທີ່ເປັນທໍາຂອງພຣະອົງ. ສາສະໜາຈັກປະກອບມີຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ຍອມຮັບຢ່າງຈິງໃຈໃນພາລະກິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງລິດທານຸພາບ ແລະ ໄດ້ຮັບການເອົາຊະນະ ແລະ ການຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນໂດຍພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າ. ສາສະໜາຈັກດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງລິດທານຸພາບເປັນການສ່ວນຕົວ, ນຳພາ ແລະ ຊີ້ນຳໂດຍຕົວພຣະອົງເອງ ແລະ ບໍ່ແມ່ນມະນຸດຄົນໃດເປັນຜູ້ສ້າງມັນຂຶ້ນມາ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງທີ່ຮັບຮູ້ໂດຍຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກທັງໝົດໃນສາສະໜາຈັກແຫ່ງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງລິດທານຸພາບ.ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
1. Beholding the Appearance of God in His Judgment and Chastisement
A Brief Introduction About the Background of the Appearance and Work of Christ of the Last Days in China
The Spreading of Almighty God’s Kingdom Gospel in China
Woe to Those Who Crucify God Once Again