ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.
ການເຕັ້ນລຳ MV
​ເພງ​ສັນລະ​ເສີນ (ສຽງ)
  • 1Yearning for God
  • 2How to Recover the Lost Salvation
  • 3Life's Testimony
  • 4The Greatest Happiness Is Truly Loving God
  • 5Thanks and Praise to Almighty God
  • 6Christ's Kingdom Is Realized Among Man
  • 7God Saved Me
  • 8God's Word Is the Light
  • 9The True Love of God
ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ພຣະເຍຊູເຄີຍສັນຍາກັບຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງວ່າ “ແລະ ເມື່ອເຮົາໄປຈັດຕຽມສະຖານທີ່ໄວ້ໃຫ້ພວກທ່ານແລ້ວ ເຮົາຈະກັບຄືນມາອີກ ແລະ ຮັບເອົາພວກທ່ານໄປບ່ອນເຮົາຢູ່. ດ້ວຍວ່າເຮົາຢູ່ບ່ອນໃດ ບ່ອນນັ້ນກໍຈະມີພວກທ່ານຢູ່ເຊັ່ນກັນ” (ໂຢຮັນ 14:3). ນອກນັ້ນ ພຣະອົງຍັງທຳນວາຍໄວ້ວ່າ “ດ້ວຍວ່າ ຟ້າແມບເຫຼື້ອມຈາກທິດຕາເວັນອອກ ຍັງເຫຼື້ອມໄປເຖິງທິດຕາເວັນຕົກ, ການສະເດັດມາຂອງບຸດມະນຸດກໍຈະເປັນດັ່ງນັ້ນ” (ມັດທາຍ 24:27).ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
ເບິ່ງການປາກົດຂອງພຣະເຈົ້າໃນການພິພາກສາ ແລະ ການຕີສອນຂອງພຣະອົງ
ພາກສະເໜີໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບປະຫວັດຂອງການປະກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະຄຣິສໃນຍຸກສຸດທ້າຍໃນປະເທດຈີນ
The Spreading of Almighty God’s Kingdom Gospel in China
Woe to Those Who Crucify God Once Again