ພຣະທຳປະຈຳວັນຂອງພຣະເຈົ້າ: ປາຍທາງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ | ຄັດຕອນ 585

01 ເດືອນມີນາ 2021

ເວລານີ້ເປັນເວລາກໍານົດຈຸດຈົບຂອງມະນຸດແຕ່ລະຄົນ ບໍ່ແມ່ນເວລາທີ່ເຮົາເລີ່ມປັ້ນມະນຸດເທື່ອ. ເຮົາຈະບັນທຶກທຸກຖ້ອຍຄໍາ ແລະ ການກະທໍາຂອງແຕ່ລະຄົນໄວ້ໃນປຶ້ມບັນທຶກຂອງເຮົາ ລວມທັງວິທີການທີ່ພວກເຂົາຕິດຕາມເຮົາ ນິໄສໃຈຄໍແທ້ຈິງຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຜົນງານບັ້ນສຸດທ້າຍຂອງພວກເຂົາ. ດ້ວຍວິທີນີ້ຈະບໍ່ມີມະນຸດຄົນໃດລອດພົ້ນຈາກກໍາມືຂອງເຮົາໄດ້ ແລະ ຄົນທັງໝົດຈະ ຕົກຢູ່ຕາມກຸ່ມທີ່ເຮົາກໍານົດໄວ້. ເຮົາຕັດສິນຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງແຕ່ລະຄົນອີງຕາມວ່າພວກເຂົາມີຄວາມຈິງຫຼືບໍ່ ບໍ່ແມ່ນອີງໃສ່ອາຍຸ, ລະດັບອາວຸໂສ, ລະດັບຄວາມທຸກທໍລະມານ ຫຼື ລະດັບຄວາມໜ້າສົງສານ. ບໍ່ມີທາງເລືອກອື່ນ ມີແຕ່ທາງນີ້ທາງດຽວ. ພວກເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ເອົາໄວ້ວ່າ ຄົນທັງໝົດທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງພຣະເຈົ້າຈະຖືກລົງໂທດ. ນີ້ເປັນຄວາມຈິງທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້. ເພາະສະນັ້ນ ບັນດາຜູ້ທີ່ຖືກລົງໂທດກໍຖືກລົງໂທດຕາມຄວາມຊອບທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ເປັນຜົນຕອບແທນຕາມຄວາມຜິດບາບທັງຫຼາຍຂອງພວກເຂົາ. ເຮົາບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງແຜນຂອງເຮົາຈັກໜ້ອຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ເລິ່ມຕົ້ນມາ. ແຕ່ສໍາລັບມະນຸດແລ້ວ ເບິ່ງຄືວ່າ ຈໍານວນຜູ້ທີ່ຮັບຟັງພຣະທໍາຂອງເຮົາຊໍ້າພັດຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ ແລະ ຈໍານວນຜູ້ທີ່ເຮົາເຫັນຊອບກໍເຊັ່ນກັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຮົາຢືນຢັນວ່າແຜນການຂອງເຮົາບໍ່ເຄີຍປ່ຽນ, ແຕ່ແມ່ນຄວາມເຊື່ອ ແລະ ຄວາມຮັກຂອງມະນຸດນັ້ນແຫຼະທີ່ປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງຊັກໄຊ້ ເຖິງຂັ້ນກັບວ່າແຕ່ລະຄົນ ປ່ຽນຈາກປະຈົບປະແຈງເຮົາເປັນເຮັດເຢັນຊາໃສ່ເຮົາ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ຂັບໄລ່ເຮົາອອກຈາກຊີວິດ. ທ່າທີຂອງເຮົາຕໍ່ພວກເຈົ້າຈະບໍ່ຮ້ອນບໍ່ເຢັນຈົນກວ່າເຮົາຈະຮູ້ສຶກເບື່ອໜ່າຍ ແລະ ກຽດຊັງ ແລະ ໃນທີ່ສຸດຕັດສິນໃສ່ໂທດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນມື້ທີ່ພວກເຈົ້າຖືກພິພາກສາ ເຮົາຍັງຈະເຫັນພວກເຈົ້າ ແຕ່ພວກເຈົ້າຈະບໍ່ສາມາດເຫັນເຮົາອີກຕໍ່ໄປ. ໃນເມື່ອການດໍາເນີນຊີວິດຂອງພວກເຈົ້າເປັນຕາໜ້າເບື່ອໜ່າຍ ແລະ ມົວໝອງຕໍ່ເຮົາແລ້ວ, ສະນັນ ແນ່ນອນເຮົາຈິ່ງໄດ້ເລືອກບ່ອນຢູ່ໃໝ່ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຄວາມເຈັບປວດຈາກຄໍາເວົ້າອັນຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຈົ້າ ແລະ ຫຼົບຫຼີກພຶດຕິກໍາອັນຊົ່ວຊ້າເກີນຮັບໄດ້ຂອງພວກເຈົ້າ ເພື່ອພວກເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຫຼອກລວງເຮົາອີກຕໍ່ໄປ ຫຼື ປະຕິບັດຕໍ່ເຮົາແບບພໍເປັນພິທີ. ກ່ອນເຮົາຈະຈາກພວກເຈົ້າ ເຮົາຂໍຊັກຊວນໃຫ້ພວກເຈົ້າເວັ້ນຈາກການກະທໍາທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຈິງ. ພວກເຈົ້າຄວນກະທໍາແຕ່ສິ່ງທີ່ໜ້າສັນລະເສີນ, ສິ່ງທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ມະນຸດທັງປວງ, ແລະ ສິ່ງທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງເຈົ້າ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ເຈົ້າເອງຈະກາຍເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມທໍລະມານເມື່ອໄພພິບັດມາເຖິງ.

ພຣະທຳ, ເຫຼັ້ມທີ 1. ການປາກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ. ກະກຽມຄວາມດີໃຫ້ພຽງພໍສຳລັບຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງເຈົ້າ

God Decides Man’s End Based on Whether They Possess the Truth

I

It’s time for God to determine the ending for each person, not the stage at which He began to work man. God writes into His book every word and action of each person, He records them one by one. God decides the destination of everyone not based on age, rank or sufferings, nor the degree to which they invite pity, but according only to whether they possess truth.

II

He notes their path in following Him, their inherent attributes and final performance. In this way no man shall escape the hand of God. All shall be with their kind as He assigns. God decides the destination of everyone not based on age, rank or sufferings, nor the degree to which they invite pity, but according only to whether they possess truth.

III

Those who do not follow God’s will will be punished. This is a fact no one can change. So, all who are punished are so for the righteousness of God, as retribution for countless evil acts. God decides the destination of everyone not based on age, rank or sufferings, nor the degree to which they invite pity, but according only to whether they possess truth, whoa, possess truth.

from Follow the Lamb and Sing New Songs

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ໄພພິບັດຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສຽງກະດິງສັນຍານເຕືອນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ດັງຂຶ້ນ ແລະຄໍາທໍານາຍກ່ຽວກັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຈີງ ທ່ານຢາກຕ້ອນຮັບການກັບຄືນມາຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ໂອກາດປົກປ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າບໍ?

Leave a Reply

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ