ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

​ວິ​ດີ​ໂອ​ຫຼ້າສຸດ

数据:Array
(
  [morelink] => https://lo.godfootsteps.org/videos.html
  [series_link] => https://lo.godfootsteps.org/video-category/Almighty-God-word.html
  [series_name] => ການອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ
  [items] => Array
    (
      [God-s-word-selected-passages] => Array
        (
          [name] => ການອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ (ຕັດຮຽບຮຽງ)
          [catId] => 79
          [catLink] => https://lo.godfootsteps.org/video-category/God-s-word-selected-passages.html
          [videoCount] => 5
          [views] => 8749
          [post_date] => 2019-08-21 05:58:26
          [order] => 0
          [disType] => video
          [children] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [ID] => 2764
                  [slug] => Savior-has-returned-excerpt-2
                  [title] => พระวจนะของพระเจ้า | ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດໄດ້ກັບຄືນມາເທິງ “ເມກຂາວ” (ຄັດຕອນ2)
                  [title_short] => --
                  [link] => https://lo.godfootsteps.org/videos/Savior-has-returned-excerpt-2.html
                  [catType] => God-s-word-selected-passages
                  [catLink] => --
                  [duration] => 8:34
                  [platform] => YouTube
                  [videoId] => gqdJuJuWKBs
                  [videoId_fb] => 1158019721067248
                  [videoId_vi] => 
                  [views] => 2546
                  [date] => 2019-08-21 05:58:26
                  [date_short] => 2019-08-21
                  [count] => --
                  [ytb_default] => https://i.ytimg.com/vi/gqdJuJuWKBs/default.jpg
                  [ytb_hq] => https://i.ytimg.com/vi/gqdJuJuWKBs/hqdefault.jpg
                  [ytb_mq] => https://i.ytimg.com/vi/gqdJuJuWKBs/mqdefault.jpg
                  [ytb_sd] => https://i.ytimg.com/vi/gqdJuJuWKBs/sddefault.jpg
                  [ytb_max] => https://i.ytimg.com/vi/gqdJuJuWKBs/maxresdefault.jpg
                  [alt] => พระวจนะของพระเจ้า | ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດໄດ້ກັບຄືນມາເທິງ “ເມກຂາວ” (ຄັດຕອນ2)
                  [disType] => video
                  [content] => --
                  [excerpt] => 
                  [likes] => 219
                  [dislikes] => 0
                  [series] => --
                  [poster] => 
                  [movie_page] => --
                  [parent_slug] => --
                  [clips] => Array
                    (
                    )

                )

              [1] => Array
                (
                  [ID] => 2762
                  [slug] => Savior-has-returned-excerpt-1
                  [title] => พระวจนะของพระเจ้า | ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດໄດ້ກັບຄືນມາເທິງ “ເມກຂາວ” (ຄັດຕອນ 1 )
                  [title_short] => --
                  [link] => https://lo.godfootsteps.org/videos/Savior-has-returned-excerpt-1.html
                  [catType] => God-s-word-selected-passages
                  [catLink] => --
                  [duration] => 6:25
                  [platform] => YouTube
                  [videoId] => yD3pVMMZcXk
                  [videoId_fb] => 372762173638509
                  [videoId_vi] => 
                  [views] => 1860
                  [date] => 2019-08-21 04:45:30
                  [date_short] => 2019-08-21
                  [count] => --
                  [ytb_default] => https://i.ytimg.com/vi/yD3pVMMZcXk/default.jpg
                  [ytb_hq] => https://i.ytimg.com/vi/yD3pVMMZcXk/hqdefault.jpg
                  [ytb_mq] => https://i.ytimg.com/vi/yD3pVMMZcXk/mqdefault.jpg
                  [ytb_sd] => https://i.ytimg.com/vi/yD3pVMMZcXk/sddefault.jpg
                  [ytb_max] => https://i.ytimg.com/vi/yD3pVMMZcXk/maxresdefault.jpg
                  [alt] => พระวจนะของพระเจ้า | ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດໄດ້ກັບຄືນມາເທິງ “ເມກຂາວ” (ຄັດຕອນ 1 )
                  [disType] => video
                  [content] => --
                  [excerpt] => 
                  [likes] => 165
                  [dislikes] => 0
                  [series] => --
                  [poster] => 
                  [movie_page] => --
                  [parent_slug] => --
                  [clips] => Array
                    (
                    )

                )

              [2] => Array
                (
                  [ID] => 2617
                  [slug] => saved-amidst-management-of-God-excerpt
                  [title] => The Word of God | “ມະນຸດສາມາດລອດພົ້ນ ໃນທ່າມກາງການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ” (ຄັດຕອນ 1 )
                  [title_short] => --
                  [link] => https://lo.godfootsteps.org/videos/saved-amidst-management-of-God-excerpt.html
                  [catType] => God-s-word-selected-passages
                  [catLink] => --
                  [duration] => 7:20
                  [platform] => YouTube
                  [videoId] => kS-muJVzqSg
                  [videoId_fb] => 443413566242517
                  [videoId_vi] => 
                  [views] => 1533
                  [date] => 2019-08-01 18:42:04
                  [date_short] => 2019-08-01
                  [count] => --
                  [ytb_default] => https://i.ytimg.com/vi/kS-muJVzqSg/default.jpg
                  [ytb_hq] => https://i.ytimg.com/vi/kS-muJVzqSg/hqdefault.jpg
                  [ytb_mq] => https://i.ytimg.com/vi/kS-muJVzqSg/mqdefault.jpg
                  [ytb_sd] => https://i.ytimg.com/vi/kS-muJVzqSg/sddefault.jpg
                  [ytb_max] => https://i.ytimg.com/vi/kS-muJVzqSg/maxresdefault.jpg
                  [alt] => The Word of God | “ມະນຸດສາມາດລອດພົ້ນ ໃນທ່າມກາງການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ” (ຄັດຕອນ 1 )
                  [disType] => video
                  [content] => --
                  [excerpt] => 
                  [likes] => 158
                  [dislikes] => 0
                  [series] => --
                  [poster] => 
                  [movie_page] => --
                  [parent_slug] => --
                  [clips] => Array
                    (
                    )

                )

              [3] => Array
                (
                  [ID] => 2574
                  [slug] => God-is-the-source-of-mans-life-excerpt-1
                  [title] => The Word of God | “ພຣະເຈົ້າເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດແຫ່ງຊີວິດຂອງມະນຸດ ”(ຄັດຕອນ 1)
                  [title_short] => --
                  [link] => https://lo.godfootsteps.org/videos/God-is-the-source-of-mans-life-excerpt-1.html
                  [catType] => God-s-word-selected-passages
                  [catLink] => --
                  [duration] => 4:07
                  [platform] => YouTube
                  [videoId] => 3reerYTVQ48
                  [videoId_fb] => 728436400931731
                  [videoId_vi] => 
                  [views] => 1097
                  [date] => 2019-07-28 17:52:42
                  [date_short] => 2019-07-28
                  [count] => --
                  [ytb_default] => https://i.ytimg.com/vi/3reerYTVQ48/default.jpg
                  [ytb_hq] => https://i.ytimg.com/vi/3reerYTVQ48/hqdefault.jpg
                  [ytb_mq] => https://i.ytimg.com/vi/3reerYTVQ48/mqdefault.jpg
                  [ytb_sd] => https://i.ytimg.com/vi/3reerYTVQ48/sddefault.jpg
                  [ytb_max] => https://i.ytimg.com/vi/3reerYTVQ48/maxresdefault.jpg
                  [alt] => The Word of God | “ພຣະເຈົ້າເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດແຫ່ງຊີວິດຂອງມະນຸດ ”(ຄັດຕອນ 1)
                  [disType] => video
                  [content] => --
                  [excerpt] => 
                  [likes] => 135
                  [dislikes] => 0
                  [series] => --
                  [poster] => 
                  [movie_page] => --
                  [parent_slug] => --
                  [clips] => Array
                    (
                    )

                )

              [4] => Array
                (
                  [ID] => 2553
                  [slug] => God-has-brought-new-age-excerpt
                  [title] => The Word of God | “ການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ນໍາພາໄປສູ່ຍຸກໃໝ່ ”(ຄັດຕອນ 1 )
                  [title_short] => --
                  [link] => https://lo.godfootsteps.org/videos/God-has-brought-new-age-excerpt.html
                  [catType] => God-s-word-selected-passages
                  [catLink] => --
                  [duration] => 7:22
                  [platform] => YouTube
                  [videoId] => DMt89m8v7UY
                  [videoId_fb] => 2054534197981177
                  [videoId_vi] => 
                  [views] => 1713
                  [date] => 2019-07-25 21:31:54
                  [date_short] => 2019-07-25
                  [count] => --
                  [ytb_default] => https://i.ytimg.com/vi/DMt89m8v7UY/default.jpg
                  [ytb_hq] => https://i.ytimg.com/vi/DMt89m8v7UY/hqdefault.jpg
                  [ytb_mq] => https://i.ytimg.com/vi/DMt89m8v7UY/mqdefault.jpg
                  [ytb_sd] => https://i.ytimg.com/vi/DMt89m8v7UY/sddefault.jpg
                  [ytb_max] => https://i.ytimg.com/vi/DMt89m8v7UY/maxresdefault.jpg
                  [alt] => The Word of God | “ການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ນໍາພາໄປສູ່ຍຸກໃໝ່ ”(ຄັດຕອນ 1 )
                  [disType] => video
                  [content] => --
                  [excerpt] => 
                  [likes] => 172
                  [dislikes] => 0
                  [series] => --
                  [poster] => 
                  [movie_page] => --
                  [parent_slug] => --
                  [clips] => Array
                    (
                    )

                )

            )

        )

    )

)