ເພງຄຣິດສະຕຽນ “ພຣະຄຣິດຂອງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ນຳມາຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ”

16 ເດືອນຕຸລາ 2019

ເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ມາໃນໂລກມະນຸດ

ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດສິ້ນສຸດລົງ

ແລະ ພຣະອົງໄດ້ນຳມາຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ.

ໃນຍຸກສຸດທ້າຍພຣະເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນເນື້ອໜັງອີກຄັ້ງ,

ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນສິ້ນສຸດລົງ,

ແລະ ພຣະອົງໄດ້ນຳມາຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ.

ບັນດາຜູ້ທີ່ຍອມຮັບ

ການບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຈົ້າ

ຈະຖືກນຳໄປສູ່ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ

ແລະ ຍອມຮັບການນຳພາຂອງພຣະເຈົ້າ.

ຫຼັງຈາກມະນຸດໄດ້ຮັບການອະໄພບາບຂອງເຂົາ

ພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ກັບຄືນສູ່ເນື້ອໜັງເພື່ອນຳພາເຂົາ.

ພຣະອົງຈະນຳພາມະນຸດໄປສູ່ຍຸກໃໝ່.

ພຣະອົງໄດ້ເລີ່ມພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາ

ເພື່ອນຳເອົາມະນຸດໄປສູ່ອານາຈັກທີ່ສູງສົ່ງ.

ບັນດາຜູ້ທີ່ຍອມຮັບຈະໄດ້ຮັບຄວາມຈິງຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ,

ຈະໄດ້ຮັບພອນທີ່ຫຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ,

ດຳລົງຢູ່ໃນຄວາມສະຫວ່າງຢ່າງແທ້ຈິງ.

ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມຈິງ, ເສັ້ນທາງ ແລະ ຊີວິດ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດຫຼາຍປະການທ່າມກາງມະນຸດ.

ການໄຖ່ບາບມະນຸດຊາດທັງໝົດແມ່ນ

ພາລະກິດດຽວທີ່ພຣະອົງໄດ້ເຮັດສຳເລັດ.

ພຣະອົງໄດ້ກາຍເປັນເຄື່ອງບູຊາເພື່ອໄຖ່ບາບມະນຸດ,

ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ກຳຈັດມະນຸດອອກຈາກ

ນິໄສອັນເສື່ອມຊາມຂອງເຂົາທັງໝົດ,

ຄວາມເສື່ອມຊາມທັງໝົດຂອງມະນຸດ.

ການຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ລອດພົ້ນຈາກຊາຕານໝາຍເຖິງ

ພຣະເຢຊູຕ້ອງໄດ້ຮັບເອົາບາບຂອງມະນຸດ,

ແຕ່ພາລະກິດທີ່ຫຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າຂອງພຣະເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງ

ກຳຈັດມະນຸດອອກຈາກຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງຊາຕານ.

ຫຼັງຈາກມະນຸດໄດ້ຮັບການອະໄພບາບຂອງເຂົາ

ພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ກັບຄືນສູ່ເນື້ອໜັງເພື່ອນຳພາເຂົາ.

ພຣະອົງຈະນຳພາມະນຸດໄປສູ່ຍຸກໃໝ່.

ພຣະອົງໄດ້ເລີ່ມພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາ

ເພື່ອນຳເອົາມະນຸດໄປສູ່ອານາຈັກທີ່ສູງສົ່ງ.

ບັນດາຜູ້ທີ່ຍອມຮັບຈະໄດ້ຮັບຄວາມຈິງຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ,

ຈະໄດ້ຮັບພອນທີ່ຫຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ,

ດຳລົງຢູ່ໃນຄວາມສະຫວ່າງຢ່າງແທ້ຈິງ.

ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມຈິງ, ເສັ້ນທາງ ແລະ ຊີວິດ.

ຈາກໜັງສື ຕິດຕາມພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຮ້ອງເພງໃໝ່

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ໄພພິບັດຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສຽງກະດິງສັນຍານເຕືອນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ດັງຂຶ້ນ ແລະຄໍາທໍານາຍກ່ຽວກັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຈີງ ທ່ານຢາກຕ້ອນຮັບການກັບຄືນມາຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ໂອກາດປົກປ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າບໍ?

Leave a Reply

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ