ເພງຄຣິດສະຕຽນ “ພຣະຄຣິດຂອງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ນຳມາຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ”

16 ເດືອນຕຸລາ 2019

ເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ມາໃນໂລກມະນຸດ

ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດສິ້ນສຸດລົງ

ແລະ ພຣະອົງໄດ້ນຳມາຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ.

ໃນຍຸກສຸດທ້າຍພຣະເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນເນື້ອໜັງອີກຄັ້ງ,

ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນສິ້ນສຸດລົງ,

ແລະ ພຣະອົງໄດ້ນຳມາຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ.

ບັນດາຜູ້ທີ່ຍອມຮັບ

ການບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຈົ້າ

ຈະຖືກນຳໄປສູ່ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ

ແລະ ຍອມຮັບການນຳພາຂອງພຣະເຈົ້າ.

ຫຼັງຈາກມະນຸດໄດ້ຮັບການອະໄພບາບຂອງເຂົາ

ພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ກັບຄືນສູ່ເນື້ອໜັງເພື່ອນຳພາເຂົາ.

ພຣະອົງຈະນຳພາມະນຸດໄປສູ່ຍຸກໃໝ່.

ພຣະອົງໄດ້ເລີ່ມພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາ

ເພື່ອນຳເອົາມະນຸດໄປສູ່ອານາຈັກທີ່ສູງສົ່ງ.

ບັນດາຜູ້ທີ່ຍອມຮັບຈະໄດ້ຮັບຄວາມຈິງຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ,

ຈະໄດ້ຮັບພອນທີ່ຫຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ,

ດຳລົງຢູ່ໃນຄວາມສະຫວ່າງຢ່າງແທ້ຈິງ.

ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມຈິງ, ເສັ້ນທາງ ແລະ ຊີວິດ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດຫຼາຍປະການທ່າມກາງມະນຸດ.

ການໄຖ່ບາບມະນຸດຊາດທັງໝົດແມ່ນ

ພາລະກິດດຽວທີ່ພຣະອົງໄດ້ເຮັດສຳເລັດ.

ພຣະອົງໄດ້ກາຍເປັນເຄື່ອງບູຊາເພື່ອໄຖ່ບາບມະນຸດ,

ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ກຳຈັດມະນຸດອອກຈາກ

ນິໄສອັນເສື່ອມຊາມຂອງເຂົາທັງໝົດ,

ຄວາມເສື່ອມຊາມທັງໝົດຂອງມະນຸດ.

ການຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ລອດພົ້ນຈາກຊາຕານໝາຍເຖິງ

ພຣະເຢຊູຕ້ອງໄດ້ຮັບເອົາບາບຂອງມະນຸດ,

ແຕ່ພາລະກິດທີ່ຫຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າຂອງພຣະເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງ

ກຳຈັດມະນຸດອອກຈາກຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງຊາຕານ.

ຫຼັງຈາກມະນຸດໄດ້ຮັບການອະໄພບາບຂອງເຂົາ

ພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ກັບຄືນສູ່ເນື້ອໜັງເພື່ອນຳພາເຂົາ.

ພຣະອົງຈະນຳພາມະນຸດໄປສູ່ຍຸກໃໝ່.

ພຣະອົງໄດ້ເລີ່ມພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາ

ເພື່ອນຳເອົາມະນຸດໄປສູ່ອານາຈັກທີ່ສູງສົ່ງ.

ບັນດາຜູ້ທີ່ຍອມຮັບຈະໄດ້ຮັບຄວາມຈິງຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ,

ຈະໄດ້ຮັບພອນທີ່ຫຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ,

ດຳລົງຢູ່ໃນຄວາມສະຫວ່າງຢ່າງແທ້ຈິງ.

ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມຈິງ, ເສັ້ນທາງ ແລະ ຊີວິດ.

ຈາກໜັງສື ຕິດຕາມພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຮ້ອງເພງໃໝ່

ຟ້າແມບເຫຼື້ອມ ທິດຕາເວັນອອກ, ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການປາກົດຕົວ ແລະ ກິດຈະການຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ການກັບມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຍຊູ, ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ. ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນປະກອບມີຜູ້ຄົນທັງໝົດທີ່ຍອມຮັບເອົາກິດຈະການຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ຜູ້ຖືກເອົາຊະນະໃຈ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນໂດຍພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນຖືກກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດເອງ ແລະ ພຣະອົງເປັນຜູ້ນຳພາເໝືອນດັ່ງຄົນລ້ຽງແກະ. ແນ່ນອນວ່າຄຣິສຕະຈັກບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດ. ພຣະຄຣິດຄືຄວາມຈິງ, ຄືວິທີທາງ ແລະ ຄືຊີວິດ. ແກະຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອທ່ານອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ທ່ານຈະເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ປາກົດຕົວແລ້ວ.

ຄຳຖະແຫຼງພິເສດ: ວິດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເປັນເນື້ອຫາທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ໂດຍຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ນັກສະແດງທີ່ປາກົດໃນວິດີໂອນີ້ກຳລັງສະແດງແບບບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃດໆ. ວິດີໂອນີ້ຈະບໍ່ອະນຸດຍາດໃຫ້ແຈກຢາຍຕໍ່ໃຫ້ພາກສ່ວນທີສາມເພື່ອຫວັງຜົນກຳໄລໃດໆທັງສິ້ນ; ພວກເຮົາຫວັງວ່າທຸກຄົນຈະແບ່ງປັນ ແລະ ແຈກຢາຍມັນໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ. ກະລຸນາໃຫ້ເຄຣດິດແກ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃນເວລາແຈກຢາຍມັນ. ໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອມເຫັນດີນໍາຈາກຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ບໍ່ມີອົງການ, ກຸ່ມສັງຄົມ ຫຼື ບຸກຄົນໃດຈະສາມາດປ່ຽນແປງ ຫຼື ບິດເບືອນເນື້ອຫາຂອງວິດີໂອນີ້ໄດ້.

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ໄພພິບັດຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສຽງກະດິງສັນຍານເຕືອນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ດັງຂຶ້ນ ແລະຄໍາທໍານາຍກ່ຽວກັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຈີງ ທ່ານຢາກຕ້ອນຮັບການກັບຄືນມາຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ໂອກາດປົກປ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າບໍ?

Leave a Reply

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ