ການອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ

22 ວິດີໂອ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ Messenger