ພຣະຄໍາຂອງພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ

ການພິພາກສາ ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ

ບົດຄັດຕອນທີ່ຢູ່ໃນໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນພຣະທຳທີ່ກ່າວອອກໂດຍພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດສຳລັບພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາຂອງພຣະອົງໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ເຊິ່ງນໍາມາຈາກພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ, ເຫຼັ້ມທີ 1, ການປາກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າເປັນຫຼັກ. ບົດຄັດຕອນເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນຄວາມຈິງທີ່ທຸກໆຄົນຜູ້ສະແຫວງຫາ ແລະ ຄົ້ນຫາພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ຕ້ອງການຮັບເອົາຢ່າງຮີບດ່ວນ. ບົດຄັດຕອນເຫຼົ່ານັ້ນຖືກຄັດເລືອກມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ປາຖະໜາຫາການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົ້າສາມາດໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະອົງໄດ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. ຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຢູ່ໃນທີ່ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດກ່າວຕໍ່ຄຣິສຕະຈັກຕາມທີ່ຖືກທຳນາຍໄວ້ໃນໜັງສືພຣະນິມິດ. ພຣະທຳໃນປັດຈຸບັນເຫຼົ່ານີ້ຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນຄຳພະຍານທີ່ດີທີ່ສຸດຕໍ່ການປາກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ພ້ອມທັງເປັນຄຳພະຍານທີ່ດີທີ່ສຸດຕໍ່ຂໍ້ແທ້ຈິງທີ່ວ່າ ພຣະຄຣິດເປັນຄວາມຈິງ, ຫົນທາງ ແລະ ຊີວິດ. ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ປາດຖະໜາຫາການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະອົງໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ທຸກຄົນທີ່ລໍຖ້າການມາເຖິງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະ ລໍຄອຍການປາກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າຈະສາມາດອ່ານໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້.

ພຣະຄຳຂອງພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ