ພຣະຄໍາຂອງພຣະຄຣິດ ແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ (ສະບັບຄັດເລືອກ)

ພຣະຄໍາຂອງພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ (ສະບັບຄັດເລືອກ)

ພຣະທໍາຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດທີ່ມີຕໍ່ຄຣິສຕະຈັກ

ພຣະ​ເຈົ້າ​​​​ອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ພຣະຄຣິດ​ແຫ່ງ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ, ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ພຣະທໍາ​ເພື່ອ​ພິພາກສາ ​ແລະ ຊຳລະ​ລ້າງ​ມະນຸດ ​ແລະ ນຳພາ​ພວກ​ເຂົາ​ກ້າວ​ໄປ​ສູ່​ຍຸກ​ໃໝ່—ຍຸກ​ແຫ່ງ​ອານາ​ຈັກ. ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພາຍ​ໃຕ້​ການຄອບ​ຄອງ​ຂອງ​ພຣະຄຣິດຈະ​ສາມາດ​ຊື່ນ​ຊົມ​ຄວາມ​ຈິງຢ່າງເຕັມທີ່, ​ໄດ້​ຮັບ​ພອນ​ທີ່ປະເສີດ, ດຳ​ເນີນ​ຊີວິດ​ຢູ່ພາຍ​ໃນ​ແສງ​ສະຫວ່າງ ​ແລະ ຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາ​ມຈິງ, ວິທີທາງ ​ແລະ ຊີວິດ.