ໃນຄວາມເຊື່ອຂອງເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ເຈົ້າຄວນເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ

ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈິ່ງເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ? ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຈະສັບສົນກັບຄໍາຖາມນີ້. ພວກເຂົາຈະມີຄວາມຄິດເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນສະເໝີກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ພຣະເຈົ້າທີ່ຢູ່ເທິງສະຫວັນ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຂົາເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອຍ້ອນຄວາມເຊື່ອຟັງ ແຕ່ເພື່ອຮັບຜົນປະໂຫຍດບາງຢ່າງ ຫຼື ເພື່ອລົບໜີຄວາມທຸກທໍລະມານຈາກໄພພິບັດ. ຍ້ອນສາເຫດດັ່ງກ່າວ ພວກເຂົາຈຶ່ງມີຄວາມເຊື່ອຟັງ ແຕ່ການເຊື່ອຟັງຂອງພວກເຂົາແມ່ນມີເງື່ອນໄຂ ນັ້ນກໍຄືເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຄວາມຫວັງສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເປັນຍ້ອນການຖືກບິບບັງຄັບພວກເຂົາໃຫ້ເຊື່ອ. ສະນັ້ນ ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈິ່ງເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ? ຖ້າພຽງເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຄວາມຫວັງ ແລະ ເພື່ອຊາຕາກໍາຂອງເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ ແລ້ວທາງທີ່ດີເຈົ້າບໍ່ຄວນເຊື່ອເລີຍ. ຄວາມເຊື່ອແບບນີ້ແມ່ນການຫຼອກລວງຕົວເອງ, ການເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງ ແລະ ການສະແດງຄຸ່ນຄ່າໃນຕົວເອງ. ຖ້າຄວາມສັດທາຂອງເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເກີດມາຈາກພື້ນຖານຂອງການເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ ສຸດທ້າຍເຈົ້າກໍຈະຖືກລົງໂທດ ຍ້ອນການຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າ. ບຸກຄົນໃດທີ່ບໍ່ສະແຫວງຫາຄວາມເຊື່ອຟັງຕໍ່ພຣະເຈົ້າໃນການສັດທາຂອງພວກເຂົາແມ່ນເປັນຄົນທີ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າປະສົງໃຫ້ຜູ້ຄົນສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ, ປະສົງໃຫ້ພວກເຂົາປາດຖະໜາເຖິງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ປະສົງໃຫ້ກິນ ແລະ ໃຫ້ດື່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ນໍາເອົາພຣະທໍາເຫຼົ່ານັ້ນມາປະຕິບັດເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະສາມາດຮັບການເຊື່ອຟັງຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. ຖ້າແຮງຈູງໃຈຂອງເຈົ້າມີແທ້ຈິງ ພຣະເຈົ້າກໍຈະໃຫ້ພອນແກ່ເຈົ້າ ແລະ ໃຫ້ຄວາມເມດຕາຕໍ່ເຈົ້າຢ່າງແນ່ນອນ. ບໍ່ມີໃຜສາມາດສົງໄສໃນສິ່ງນີ້ ແລະ ບໍ່ມີໃຜປ່ຽນແປງສິ່ງນີ້ໄດ້. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ມີແຮງຈູງໃຈເພື່ອທີ່ຈະເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ ແລະ ເຈົ້າມີເປົ້າໝາຍອື່ນ ທຸກສິ່ງທີ່ເຈົ້າເວົ້າ, ເຮັດ ແລະ ຄໍາອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະ ທຸກການກະທໍາຂອງເຈົ້າກໍຈະເປັນສິ່ງທີ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າ. ເຈົ້າອາດຈະເປັນຄົນທີ່ເວົ້າອ່ອນໂຍນ ແລະ ມີມາລະຍາດອ່ອນນ້ອມ, ທຸກການກະທໍາ ແລະ ທຸກຖ້ອຍຄໍາຂອງເຈົ້າອາດຈະເບິ່ງຄືຖືກຕ້ອງ ເຈົ້າອາດຈະເບິ່ງຄືຄົນທີ່ເຊື່ອຟັງ ແຕ່ຖ້າເວົ້າເຖິງແຮງຈູງໃຈ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຈົ້າກ່ຽວກັບສັດທາຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລ້ວ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າເຮັດແມ່ນເປັນການຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ. ຜູ້ຄົນທີ່ເບິ່ງຄືຄົນເຊື່ອຟັງ ປຽບເໝືອນດັ່ງໂຕແກະ ແຕ່ພັດມີຈິດໃຈທີ່ມີເຈດຕະນາອັນຊົ່ວຮ້າຍ ຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນກໍບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບໝາປ່າທີ່ແຕ່ງກາຍເປັນໂຕແກະ. ພວກເຂົາລ່ວງເກີນພຣະເຈົ້າໂດຍກົງ ແລະ ພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ລະເວັ້ນພວກເຂົາແມ່ນແຕ່ຄົນດຽວ. ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະເປີດເຜີຍຕົວຕົນຂອງທຸກຄົນ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຫັນວ່າ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະກຽດຊັງ ແລະ ປະຕິເສດຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ໜ້າຊື່ໃຈຄົດຢ່າງແນ່ນອນ. ບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງ ພຣະເຈົ້າຈະຈັດການ ແລະ ແກ້ໄຂພວກເຂົາແຕ່ລະຄົນຕາມລໍາດັບ.

ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສາມາດຍອມຮັບແສງສະຫວ່າງໃໝ່ຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈທຸກສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າກະທໍາໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ບໍ່ສະແຫວງຫາການກະທໍານັ້ນ ຫຼື ຕັ້ງຂໍ້ສົງໄສຕໍ່ການກະທໍານັ້ນ ຕັດສິນການກະທໍານັ້ນ ຫຼື ກວດສອບ ແລະ ວິເຄາະການກະທໍານັ້ນ, ນັ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າ ເຈົ້າບໍ່ມີໃຈທີ່ຈະເຊື່ອຟັງ. ເມື່ອແສງສະຫວ່າງຂອງມື້ນີ້ ແລະປັດຈຸບັນນີ້ປະກົດຕົວ ຖ້າເຈົ້າຍັງທະນຸຖະໜອມເຖິງແສງສະຫວ່າງໃນອະດີດ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະເຈົ້າ, ເຈົ້າກໍບໍ່ແມ່ນຫຍັງນອກຈາກແມ່ນຕົວຕະຫຼົກ ເຈົ້າກໍເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ມີເຈດຕະນາຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າ. ສິ່ງສໍາຄັນໃນການເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າແມ່ນການຮູ້ສໍານຶກບຸນຄຸນຕໍ່ແສງສະຫວ່າງໃໝ່ ການທີ່ສາມາດຍອມຮັບເອົາແສງສະຫວ່າງນັ້ນ ແລະ ການນໍາເອົາແສງສະຫວ່າງນັ້ນມາປະຕິບັດຕາມ. ມີແຕ່ສິ່ງນີ້ເທົ່ານັ້ນແມ່ນການຢູ່ໃນຄວາມເຊື່ອຟັງທີ່ແທ້ຈິງ. ຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມປາດຖະໜາຈະສະແຫວງຫາພຣະເຈົ້າແມ່ນບໍ່ສາມາດມີໃຈເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຈະຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ ເພາະຍ້ອນຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງພວກເຂົາກັບສິ່ງທີ່ເປັນຢູ່. ຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ບໍ່ສາມາດເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າກໍຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຖືກຄອບງໍາໂດຍສິ່ງທີ່ຜ່ານມາ. ສິ່ງທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນມີຄວາມຄິດຕ່າງໆນາໆ ແລະ ສ້າງພາບລວງຕາກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ ເຊິ່ງໄດ້ກາຍເປັນພາບຂອງພຣະເຈົ້າໃນຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາ. ສະນັ້ນ ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຊື່ອແມ່ນແນວຄວາມຄິດ ແລະ ມາດຕະຖານໃນຈິນຕະນາການຂອງພວກເຂົາເອງ. ຖ້າເຈົ້າສົມທຽບພຣະເຈົ້າທີ່ເຮັດພາລະກິດຕົວຈິງໃນປະຈຸບັນ ກັບພຣະເຈົ້າຈາກຈິນຕະນາການຂອງເຈົ້າ ນັ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າ ສັດທາຂອງເຈົ້າແມ່ນມາຈາກຊາຕານ ແລະ ຕາມຄວາມພໍໃຈຂອງເຈົ້າເອງ ເຊິ່ງພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການສັດທາແບບນີ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະມີຄຸນສົມບັດດີ ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະມີການອຸທິດຕົນ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາໄດ້ອຸທິດຄວາມພະຍາຍາມຕະຫຼອດຊີວິດຕໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ໄດ້ຍອມເສຍສະລະເພື່ອຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາ ພຣະເຈົ້າກໍຈະບໍ່ຍອມຮັບເອົາຄົນທີ່ມີສັດທາແບບນີ້. ພຣະອົງມີແຕ່ມອບຄວາມກະລຸນາພຽງເລັກນ້ອຍໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສຸກກັບສິ່ງນັ້ນພຽງຊົ່ວຄາວ. ຜູ້ຄົນແບບນີ້ບໍ່ສາມາດເອົາຄວາມຈິງມາປະຕິບັດໄດ້ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະບໍ່ດໍາເນີນພາລະກິດພາຍໃນຕົວພວກເຂົາ ແລະ ພຣະເຈົ້າກໍຈະກໍາຈັດພວກເຂົາແຕ່ລະຄົນ ໃນທີ່ສຸດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະເປັນຄົນເຖົ້າ ຫຼື ຄົນໜຸ່ມ ຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າໃນຄວາມສັດທາຂອງພວກເຂົາ ແລະ ມີແຮງຈູງໃຈທີ່ຜິດ ແມ່ນຜູ້ຄົນທີ່ຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ຂັດຂວາງ ແລະ ຜູ້ຄົນດັ່ງກ່າວຈະຖືກລົບລ້າງໂດຍພຣະເຈົ້າໂດຍບໍ່ຕ້ອງສົງໄສ. ຜູ້ທີ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າພຽງເລັກນ້ອຍ ຜູ້ທີ່ຮັບຮູ້ພຽງແຕ່ຊື່ສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກພຽງແຕ່ຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມດີງາມຂອງພຣະອົງ ແຕ່ບໍ່ເດີນຕາມບາດກ້າວຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ບໍ່ເຊື່ອຟັງພາລະກິດປັດຈຸບັນ ແລະ ພຣະທໍາຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ຜູ້ຄົນດັ່ງກ່າວແມ່ນດໍາລົງຊີວິດຢູ່ທ່າມກາງຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຖືກເລຶອກໂດຍພຣະເຈົ້າ ແລະ ພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສົມບູນແບບ. ພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນສົມບູນແບບຜ່ານການເຊື່ອຟັງຂອງພວກເຂົາ ຜ່ານການກິນຂອງພວກເຂົາ ຜ່ານການດື່ມ ແລະ ຜ່ານການຊື່ນຊົມກັບພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຜ່ານຄວາມທຸກທໍລະມານ ແລະ ຄວາມກັບໃຈໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ຜ່ານການສັດທາແບບນີ້ເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະສາມາດປ່ຽນແປງນິໄສໃຈຄໍຂອງຜູ້ຄົນໄດ້. ຜ່ານວິທີນີ້ເທົ່ານັ້ນທີ່ພວກເຂົາຈະສາມາດຮັບເອົາຄວາມຮູ້ທີ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້. ການບໍ່ພໍໃຈກັບການມີຊີວິດທ່າມກາງຄວາມກະລຸນາຂອງພຣະເຈົ້າ ການປາດຖະໜາຄວາມຈິງ ການຄົ້ນຫາຄວາມຈິງ ແລະ ການສະແຫວງຫາເພື່ອຖືກເລືອກໂດຍພຣະເຈົ້າ ນີ້ຄືຄວາມໝາຍໃນການເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າໂດຍແທ້ຈິງ. ນີ້ແມ່ນສັດທາທີ່ແທ້ຈິງທີ່ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການ. ຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ເຮັດຫຍັງນອກຈາກຊີ່ນຊົມກັບຄວາມກະລຸນາຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນບໍ່ສາມາດຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບ ຫຼື ຖືກປ່ຽນແປງໄດ້ ແລະ ການເຊື່ອຟັງ ຄວາມກະຕັນຍູ ຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມອົດທົນຂອງພວກເຂົາແມ່ນເປັນພຽງຜິວເຜີນເທົ່ານັ້ນ. ຜູ້ທີ່ພຽງແຕ່ຊື່ນຊົມກັບຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ສາມາດຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ເມື່ອເວລາທີ່ພວກເຂົາຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຂົາກໍຈະມີພຽງຜິວເຜີນ ແລະ ພວກເຂົາຈະເວົ້າວ່າ ພຣະເຈົ້າຮັກມະນຸດ ຫຼື ພຣະເຈົ້າເຫັນອົກເຫັນໃຈມະນຸດ. ສິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ສະແດງເຖິງຊີວິດຂອງມະນຸດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ຄົນຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ. ຖ້າເມື່ອເວລາທີ່ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບໍລິສຸດ ຫຼື ເມື່ອເວລາທີ່ພຣະອົງໄດ້ທົດລອງໃຈຂອງພວກເຂົາ ແຕ່ຜູ້ຄົນຍັງບໍ່ສາມາດເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ; ຖ້າພວກເຂົາຍັງສົງໄສ ແລະ ຍັງລົ້ມຢູ່ ນັ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຊື່ອຟັງແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ. ພາຍໃນພວກເຂົາແມ່ນມີກົດລະບຽບ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມຫຼາຍຢ່າງ ກ່ຽວກັບຄວາມສັດທາຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ພວກເຂົາມີປະສົບການເກົ່າໆທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການມີສັດທາເປັນເວລາຫຼາຍປີ ຫຼື ມີຄໍາສອນຕ່າງໆທີ່ອີງໃສ່ພຣະຄໍາພີ. ຜູ້ຄົນແບບນີ້ສາມາດເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າໄດ້ບໍ? ຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍສິ່ງທີ່ເປັນມະນຸດ. ພວກເຂົາຈະສາມາດເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຂົາເຊື່ອຟັງຕາມຄວາມພໍໃຈຂອງພວກເຂົາ. ພຣະເຈົ້າແມ່ນປາດຖະໜາການເຊື່ອຟັງແບບນີ້ບໍ? ນີ້ບໍ່ແມ່ນການເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ ແຕ່ເປັນການປະຕິບັດຕາມຄໍາສອນທາງສາສະໜາ ເຊິ່ງເປັນການເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ປອບໃຈຕົວເຈົ້າເອງ. ຖ້າເຈົ້າເວົ້າວ່າ ນີ້ແມ່ນການເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ ແລ້ວມັນບໍ່ແມ່ນການດູໝິ່ນພຣະອົງບໍ? ເຈົ້າແມ່ນຟາຣາໂອຂອງຊາວເອຢິບ ເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ ແລະ ເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າຢ່າງຊັດເຈນ. ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການການຮັບໃຊ້ແບບນີ້ບໍ? ທາງທີ່ດີ ເຈົ້າຄວນຟ້າວຮີບຮ້ອນສໍານຶກຜິດ ແລະ ຈົງມີຄວາມຮູ້ຈັກຕົວເອງໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ເຈົ້າກໍຄວນກັບເມື່ອເຮືອນ ເພາະມັນຈະເປັນຜົນດີຕໍ່ເຈົ້າຫຼາຍກວ່າການທີ່ເຈົ້າຈະມາຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ. ເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຂັດຂວາງ ແລະ ລົບກວນ ແລະ ເຈົ້າຈະຮູ້ຈັກສະຖານະຂອງຕົວເອງດີຂຶ້ນ ແລະ ມີຊີວິດຢ່າງສຸກສະບາຍ. ນັ້ນບໍ່ດີກວ່າບໍ? ດ້ວຍວິທີດັ່ງກ່າວ ເຈົ້າກໍຈະຫຼີກລ້ຽງການຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າ ແລະ ການຖືກລົງໂທດ!

ກ່ອນນີ້: ວິທີທາງບໍລິການທາງສາສະໜາຕ້ອງຖືກຫ້າມ

ຕໍ່ໄປ: ຄຳສັນຍາຕໍ່ບັນດາຜູ້ທີ່ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບ

ພວກເຮົາຈະສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກພັນທະຂອງບາບ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບຂອງການເຮັດບາບ ແລະ ການສາລະພາບບາບອີກຕໍ່ໄປໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຮົາຮັກທີ່ຈະໄດ້ຍິນຈາກເຈົ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າພົບເສັ້ນທາງໃນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ.
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ Messenger

ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຜູ້ທີ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າດ້ວຍໃຈຈິງ ຈະຖືກພຣະເຈົ້າຮັບເອົາຢ່າງແນ່ນນອນ

ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດປ່ຽນໄປໃນແຕ່ລະມື້, ສູງສົ່ງຂຶ້ນຕາມແຕ່ລະບາດກ້າວ; ການເປີດເຜີຍແຫ່ງວັນໃໝ່ຍິ່ງສູງສົ່ງກວ່າວັນນີ້ ແລະ...

ພຣະເຈົ້າ ແລະ ມະນຸດຈະເຂົ້າບ່ອນພັກເຊົາພ້ອມກັນ

ໃນຕົ້ນເດີມນັ້ນ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຢູ່ໃນຄວາມສະຫງົບ. ໃນເວລານັ້ນແມ່ນບໍ່ມີມະນຸດ ຫຼື ສິ່ງໃດຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດໃດທັງສິ້ນ....

ການຕັ້ງຄ່າ

  • ຂໍ້ຄວາມ
  • ຊຸດຮູບແບບ

ສີເຂັ້ມ

ຊຸດຮູບແບບ

ຟອນ

ຂະໜາດຟອນ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ຄວາມກວ້າງຂອງໜ້າ

ສາລະບານ

ຄົ້ນຫາ

  • ຄົ້ນຫາຂໍ້ຄວາມນີ້
  • ຄົ້ນຫາໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້