ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ

ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ

ເຫຼັ້ມທີ I ການປາກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ

ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປາກົດມາເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ສະແດງຄວາມຈິງທັງໝົດທີ່ຊຳລະລ້າງ ແລະ ຊ່ວຍມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົ້ນ ແລະ ຄວາມຈິງທັງໝົດລວມຢູ່ໃນໜັງສືພຣະທຳປາກົດໃນຮ່າງກາຍ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ຖືກຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄຳພີສຳເລັດໄປ: “ໃນຕົ້ນເດີມນັ້ນຊົງເປັນພຣະທຳຢູ່ແລ້ວ ແລະ ພຣະທຳຊົງຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າ ແລະ ພຣະທຳຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ ແລະ ພຣະທໍາຊົງບັງເກີດເປັນມະນຸດ” (ໂຢຮັນ 1:1). ສ່ວນພຣະທຳປາກົດໃນຮ່າງກາຍ, ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດນັບຕັ້ງແຕ່ການສ້າງໂລກທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວຕໍ່ມະນຸດທັງໝົດ. ຄຳກ່າວເຫຼົ່ານີ້ສ້າງຂໍ້ຄວາມທຳອິດທີ່ກ່າວໂດຍພຣະເຈົ້າຕໍ່ກັບມະນຸດເຊິ່ງພຣະອົງເປີດເຜີຍຜູ້ຄົນ, ຊີ້ນຳພວກເຂົາ, ພິພາກສາພວກເຂົາ ແລະ ກ່າວກັບພວກເຂົາດ້ວຍໃຈຈິງ ແລະ ພ້ອມນີ້ກໍເປັນຄໍາກ່າວທຳອິດທີ່ພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຮູ້ຈັກຮ່ອງຮອຍຂອງພຣະອົງ, ສະຖານທີ່ທີ່ພຣະອົງປະທັບຢູ່, ນິໄສຂອງພຣະເຈົ້າ, ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າມີ ແລະ ເປັນ, ແນວຄວາມຄິດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຄວາມຫ່ວງໃຍຂອງພຣະອົງມີຕໍ່ມະນຸດ. ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າຄຳກ່າວທຳອິດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄໍາກ່າວທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວຕໍ່ມະນຸດຈາກສະຫວັນທີສາມນັບຕັ້ງແຕ່ການສ້າງສັບພະສິ່ງທັງປວງ ແລະ ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ຕົວຕົນໂດຍເນື້ອແທ້ຂອງພຣະອົງເພື່ອປະກົດຕົວ ແລະ ສະແດງເຖິງຈິດໃຈແທ້ຈິງຂອງພຣະອົງມີຕໍ່ມະນຸດຜ່ານພຣະທໍາ.

ພຣະຄຳຂອງພຣະຄຣິດ