ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ

ຄໍານໍາ

ພາກທີໜຶ່ງ

ຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະຄຣິດໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ

ພຣະທຳຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຕໍ່ກັບຄຣິສຕະຈັກ

(ກຸມພາ 11, 1991 ຫາ ພະຈິກ 20, 1991)

ບົດນໍາ