ບົດນໍາ

ໜັງສື “ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ກັບຈັກກະວານທັງໝົດ” ແມ່ນສ່ວນທີສອງຂອງພຣະຄຳທີ່ພຣະຄຣິດໄດ້ກ່າວໃນຕົວຕົນຂອງພຣະເຈົ້າເອງ. ພຣະທຳເຫຼົ່ານີ້ປົກຄຸມຊ່ວງເວລານັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 20 ກຸມພາ 1992 ຈົນເຖິງວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 1992 ແລະ ປະກອບມີທັງໝົດສີ່ສິບເຈັດບົດ. ລັກສະນະ, ເນື້ອຫາ ແລະ ທັດສະນະຂອງພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຢູ່ໃນພຣະຄຳເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຄືກັນກັບໜັງສື “ພຣະຄຳຂອງພຣະຄຣິດໃນຕົ້ນເດີມ” ທັງໝົດ. ໜັງສື “ພຣະຄຳຂອງພຣະຄຣິດໃນຕົ້ນເດີມ” ເປີດໂປງ ແລະ ນໍາພາພຶດຕິກຳພາຍນອກຂອງຜູ້ຄົນ ແລະ ຊີວິດຝ່າຍວິນຍານທີ່ທຳມະດາຂອງພວກເຂົາ. ໃນທີ່ສຸດແລ້ວ, ມັນກໍຈົບລົງດ້ວຍ “ການທົດລອງຂອງຜູ້ບໍລິການ”. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ໜັງສື “ພຣະຄຳຂອງພຣະຄຣິດໃນຕົ້ນເດີມ” ເປີດສາກດ້ວຍການສິ້ນສຸດຕົວຕົນຂອງຜູ້ບໍລິການ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດຂອງພວກເຂົາໃນຖານະເປັນປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົ້າ. ມັນນໍາພາຜູ້ຄົນໄປສູ່ຈຸດສູງສຸດຄັ້ງທີສອງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ ເຊິ່ງຢູ່ໃນລະຫວ່າງຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຜະເຊີນກັບການທົດລອງຂອງທະເລສາບແຫ່ງໄຟ, ການທົດລອງແຫ່ງຄວາມຕາຍ ແລະ ເວລາແຫ່ງການຮັກພຣະເຈົ້າ. ສອງສາມບາດກ້າວເຫຼົ່ານີ້ເປີດໂປງຄວາມຂີ້ຮ້າຍຂອງມະນຸດຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າຢ່າງສົມບູນ ພ້ອມທັງໃບໜ້າທີ່ແທ້ຈິງຂອງມະນຸດ. ໃນທີ່ສຸດແລ້ວ ພຣະເຈົ້າກໍສຳເລັດບົດທີ່ພຣະອົງມອບໃຫ້ກັບມະນຸດ, ສິ້ນສຸດບາດກ້າວທັງໝົດຂອງການບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັ້ງນີ້ຂອງການເອົາຊະນະຄົນກຸ່ມທຳອິດຂອງພຣະເຈົ້າ.

ໃນໜັງສື “ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ກັບຈັກກະວານທັງໝົດ” ພຣະເຈົ້າກ່າວພຣະທຳຂອງພຣະອົງຈາກທັດສະນະຂອງພຣະວິນຍານ. ລັກສະນະທີ່ພຣະອົງກ່າວແມ່ນບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍມະນຸດຊາດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຄຳສັບ ແລະ ລັກສະນະແຫ່ງພຣະທຳຂອງພຣະອົງແມ່ນສວຍງາມ ແລະ ດົນໃຈ ແລະ ບໍ່ມີຮູບແບບວັນນະຄະດີໃດຂອງມະນຸດສາມາດແທນທີ່ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້. ພຣະທໍາທີ່ພຣະອົງໃຊ້ເພື່ອເປີດໂປງມະນຸດກໍຖືກຕ້ອງ, ບໍ່ມີປັດຊະຍາໃດສາມາດໂຕ້ແຍ້ງພວກມັນໄດ້ ແລະ ພວກມັນເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນຍອມຈຳນົນ. ເຊັ່ນດຽວກັບມີດທີ່ແຫຼມຄົມ, ພຣະທຳທີ່ພຣະເຈົ້າໃຊ້ເພື່ອພິພາກສາມະນຸດໄດ້ຕັດທະລຸເຂົ້າໃສ່ສ່ວນເລິກຂອງຈິດວິນຍານຂອງຜູ້ຄົນ, ຕັດເຂົ້າເລິກຫຼາຍຈົນເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ມີບ່ອນລີ້. ພຣະທຳທີ່ພຣະອົງປອບໃຈຜູ້ຄົນກໍມີຄວາມກະລຸນາ ແລະ ຄວາມຮັກຄວາມເມດຕາ, ພວກມັນອົບອຸ່ນຄືກັນກັບອ້ອມກອດຂອງແມ່ອັນເປັນທີ່ຮັກ ແລະ ພວກມັນເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຮູ້ສຶກໝັ້ນຄົງດັ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍເປັນມາກ່ອນ. ລັກສະນະໜຶ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງພຣະຄຳເຫຼົ່ານີ້ກໍຄື ໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນນີ້ ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ກ່າວໂດຍໃຊ້ຕົວຕົນຂອງພຣະເຢໂຮວາ ຫຼື ພຣະເຢຊູຄຣິດ ຫຼື ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ. ກົງກັນຂ້າມ, ໂດຍໃຊ້ຕົວຕົນຕາມທຳມະຊາດຂອງພຣະອົງ ທີ່ເປັນພຣະຜູ້ສ້າງ, ພຣະອົງໄດ້ກ່າວ ແລະ ສັ່ງສອນທຸກຄົນທີ່ຕິດຕາມພຣະອົງ ແລະ ທຸກຄົນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຕິດຕາມພຣະອົງ. ມັນຖືກຕ້ອງຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະເວົ້າວ່າ ນີ້ຄືຄັ້ງທຳອິດນັບຕັ້ງແຕ່ການເນລະມີດສ້າງໂລກ ທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວຕໍ່ມະນຸດຊາດທັງປວງ. ພຣະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍກ່າວຕໍ່ມະນຸດຊາດທີ່ຖືກສ້າງຢ່າງລາຍລະອຽດດັ່ງກ່າວ ແລະ ເປັນລະບົບລະບຽບເຊັ່ນນີ້ມາກ່ອນ. ແນ່ນອນ ນີ້ຍັງເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ພຣະອົງໄດ້ກ່າວຕໍ່ມະນຸດຫຼາຍເຊັ່ນນີ້ ແລະ ກ່າວເປັນເວລາດົນນານ. ມັນບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນເລີຍ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ພຣະຄຳເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສ້າງເປັນຂໍ້ຄວາມທຳອິດທີ່ພຣະເຈົ້າກ່າວທ່າມກາງມະນຸດຊາດ ເຊິ່ງພຣະອົງໃຊ້ເພື່ອເປີດໂປງຜູ້ຄົນ, ນໍາພາພວກເຂົາ, ພິພາກສາພວກເຂົາ ແລະ ກ່າວກັບພວກເຂົາດ້ວຍໃຈຈິງ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ພວກມັນກໍຍັງເປັນພຣະຄຳທຳອິດທີ່ພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຮູ້ຈັກບາດກ້າວຂອງພຣະອົງ, ສະຖານທີ່ໆພຣະອົງນອນ, ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົ້າ, ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າມີ ແລະ ເປັນ, ຄວາມຄິດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຄວາມຫ່ວງໃຍຂອງພຣະອົງສຳລັບມະນຸດຊາດ. ມັນສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພຣະຄຳທຳອິດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວຕໍ່ມະນຸດຊາດຈາກສະຫວັນຊັ້ນສາມ ນັບຕັ້ງແຕ່ການເນລະມິດສ້າງ ແລະ ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ຕົວຕົນຕາມທຳມະຊາດຂອງພຣະອົງເພື່ອປາກົດ ແລະ ສະແດງເຖິງສຽງຈາກຫົວໃຈຂອງພຣະອົງຕໍ່ມະນຸດໃນທ່າມກາງພຣະທຳ.

ພຣະຄຳເຫຼົ່ານີ້ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ບໍ່ສາມາດຢັ່ງເຖິງໄດ້; ພວກມັນບໍ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ ຫຼື ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຈຸດກຳເນີດ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ. ສະນັ້ນ ພຣະຄຣິດຈຶ່ງໄດ້ເພີ່ມຄຳອະທິບາຍຫຼັງຈາກແຕ່ລະບົດ ໂດຍໃຊ້ພາສາທີ່ງ່າຍຕໍ່ການເຂົ້າໃຈຂອງມະນຸດ ເພື່ອນໍາຄວາມຊັດເຈນມາສູ່ພາກສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພຣະຄຳ. ເມື່ອລວມກັບພຣະຄຳເອງ, ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນສຳລັບທຸກຄົນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮູ້ຈັກພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ພຣະທຳເຫຼົ່ານີ້ເປັນພາກພະໜວກໃນໜັງສື “ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ກັບຈັກກະວານທັງໝົດ”. ໃນພຣະທຳເຫຼົ່ານີ້, ພຣະຄຣິດໄດ້ສະໜອງຄຳອະທິບາຍ ໂດຍໃຊ້ການຈັດລຽງຄຳເວົ້າທີ່ງ່າຍຕໍ່ການເຂົ້າໃຈທີ່ສຸດ. ການລວມກັນຂອງທັງສອງຢ່າງຄືການຈັບຄູ່ທີ່ສົມບູນຂອງຄວາມເປັນພຣະເຈົ້າ ແລະ ພຣະເຈົ້າໃນຄວາມເປັນມະນຸດ. ເຖິງແມ່ນພຣະເຈົ້າກ່າວໃນທັດສະນະຂອງບຸກຄົນທີສາມໃນພາກພະໜວກ, ບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດປະຕິເສດໄດ້ວ່າ ພຣະທຳເຫຼົ່ານີ້ຖືກກ່າວໂດຍພຣະເຈົ້າເປັນການສ່ວນຕົວ, ຍ້ອນບໍ່ມີມະນຸດຄົນໃດສາມາດອະທິບາຍພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ; ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົ້າເອງທີ່ສາມາດຊີ້ແຈງຈຸດກຳເນີດ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ. ສະນັ້ນ ເຖິງວ່າພຣະເຈົ້າຈະກ່າວໂດຍໃຊ້ຫຼາຍລັກສະນະ, ເປົ້າໝາຍຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງແມ່ນບໍ່ເຄີຍປ່ຽນແປງ ຫຼື ຈຸດປະສົງໃນແຜນການຂອງພຣະອົງແມ່ນບໍ່ເຄີຍປ່ຽນແປງຈັກເທື່ອ.

ເຖິງແມ່ນໜັງສື “ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ກັບຈັກກະວານທັງໝົດ” ຈະຈົບລົງດ້ວຍບົດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ມະນຸດ, ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ນີ້ຄືເວລາທີ່ພາລະກິດແຫ່ງການເອົາຊະນະ ແລະ ຄວາມລອດພົ້ນຂອງພຣະເຈົ້າທ່າມກາງມະນຸດ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນການເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນສົມບູນນັ້ນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍອອກຢ່າງເປັນທາງການ. ສະນັ້ນ ມັນຈຶ່ງເໝາະສົມສຳລັບພວກເຮົາທີ່ຈະຖືວ່າໜັງສື “ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ກັບຈັກກະວານທັງໝົດ” ເປັນຄຳທຳ ນວາຍຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໃນຍຸກສຸດທ້າຍ. ຍ້ອນວ່າ ມີພຽງຫຼັງຈາກຈຸດນີ້ເທົ່ານັ້ນ, ບຸດທີ່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຈະເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດພາລະກິດຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ກ່າວໂດຍໃຊ້ຕົວຕົນຂອງພຣະຄຣິດ, ຍ່າງທົ່ວຄຣິສຕະຈັກຕ່າງໆ ແລະ ສະໜອງຊີວິດ ແລະ ຫົດນໍ້າ ແລະ ລ້ຽງດູປະຊາຊົນທຸກຄົນຂອງພຣະອົງ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດພຣະຄຳຫຼາຍຂໍ້ໃນໜັງສື “ພຣະທໍາຂອງພຣະຄຣິດໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງຊົງຍ່າງໃນຄຣິສຕະຈັກ”.

ກ່ອນນີ້: ບົດທີ 120

ຕໍ່ໄປ: ບົດທີ 1

ພວກເຮົາຈະສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກພັນທະຂອງບາບ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບຂອງການເຮັດບາບ ແລະ ການສາລະພາບບາບອີກຕໍ່ໄປໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຮົາຮັກທີ່ຈະໄດ້ຍິນຈາກເຈົ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າພົບເສັ້ນທາງໃນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ.

ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຕາມໃຈພຣະອົງເອງສົມບູນ

ປັດຈຸບັນນີ້, ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໄດ້ຮັບຄົນກຸ່ມໃດໜຶ່ງ, ກຸ່ມທີ່ປະກອບມີຄົນທີ່ພະຍາຍາມຮ່ວມມືກັບພຣະອົງ, ຄົນທີ່ສາມາດເຊື່ອຟັງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ,...

ການປະຕິບັດ (2)

ໃນເວລາທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ຄົນຝຶກຝົນຕົນເອງເພື່ອໃຫ້ຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າ ແລະ ດຳລົງຊີວິດພາຍໃນວິນຍານໃນທຸກຊ່ວງເວລາ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບການປະຕິບັດໃນປັດຈຸບັນ,...

ເຈົ້າຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ຜູ້ໃດ?

ໃນຕອນນີ້ ແຕ່ລະມື້ທີ່ພວກເຈົ້າດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງພວກເຈົ້າ ແລະ ຊະຕາກໍາຂອງພວກເຈົ້າ....

ພຣະເຈົ້າເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດແຫ່ງຊີວິດຂອງມະນຸດ

ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ຕອນທີ່ເຈົ້າຮ້ອງໄຫ້ເຂົ້າມາສູ່ໂລກນີ້, ເຈົ້າກໍເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າ. ໂດຍການປະຕິບັດບົດບາດຂອງເຈົ້າໃນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ...

ການຕັ້ງຄ່າ

  • ຂໍ້ຄວາມ
  • ຊຸດຮູບແບບ

ສີເຂັ້ມ

ຊຸດຮູບແບບ

ຟອນ

ຂະໜາດຟອນ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ຄວາມກວ້າງຂອງໜ້າ

ສາລະບານ

ຄົ້ນຫາ

  • ຄົ້ນຫາຂໍ້ຄວາມນີ້
  • ຄົ້ນຫາໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ Messenger