ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

ແກະຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນນໍ້າສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ

(ປັດໄຈພື້ນຖານຂອງຜູ້ເຊື່ອໃໝ່)

ສາລະບານ

ບົດທີ 1 ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດແມ່ນພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງອົງດຽວທີ່ເນລະມິດທຸກສິ່ງ

ບົດທີ 2 ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບຊື່ຂອງພຣະເຈົ້າ

ບົດທີ 3 ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບສາມຂັ້ນຕອນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ

ບົດທີ 4 ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໃນຍຸກສຸດທ້າຍ

ບົດທີ 5 ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບການບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈົ້າ

ບົດທີ 6 ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍລັກສະນະທີ່ເຈົ້າຄວນມີໃນຄວາມເຊື່ອຂອງເຈົ້າໃນພຣະເຈົ້າ

ບົດທີ 7 ລັກສະນະອື່ນຂອງຄວາມຈິງທີ່ເຈົ້າຄວນເຂົ້າໃຈໃນຄວາມເຊື່ອຂອງເຈົ້າໃນພຣະເຈົ້າ

ບົດທີ 8 ຈຸດຈົບສຳລັບຄົນຫຼາກຫຼາຍປະເພດ ແລະ ສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ມະນຸດ