ແກະຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນນໍ້າສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ

ແກະຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນນໍ້າສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ

(ປັດໄຈພື້ນຖານຂອງຜູ້ເຊື່ອໃໝ່)

ບົດຄວາມທີ່ຮຽບຮຽງໃນໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ຄືຄວາມຈິງແຫ່ງນິມິດກ່ຽວກັບສາມຂັ້ນຕອນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ, ຊື່ຂອງພຣະອົງ, ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະອົງ ແລະ ວິທີການແຍກແຍະລະຫວ່າງຫົນທາງທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ຫົນທາງທີ່ຜິດ, ເພື່ອຖືກອ່ານ ແລະ ຖືກປະກອບດ້ວຍຄົນທີ່ຫາກໍ່ຍອມຮັບເອົາພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໃນຍູກສູດທ້າຍ ແລະ ເພື່ອວ່າພວກເຂົາອາດຈະວາງພື້ນຖານບົນຄວາມຈິງແຫ່ງນິມິດກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ ໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.

ປຶ້ມພຣະກິດຕິຄຸນ

ດາວໂຫຼດ