ແກະຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນນໍ້າສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ

ແກະຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນນໍ້າສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ

(ປັດໄຈພື້ນຖານຂອງຜູ້ເຊື່ອໃໝ່)

ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ຄືການຮຽບຮຽງຄວາມຈິງແຫ່ງນິມິດເຊິ່ງເປັນສາມຂັ້ນຕອນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ, ຊື່ຂອງພຣະອົງ, ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະອົງ ແລະ ວິທີການແຍກແຍະລະຫວ່າງຫົນທາງທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ຫົນທາງທີ່ຜິດ. ມັນສາມາດຖືກອ່ານ ແລະ ຖືກປະກອບດ້ວຍຄົນທີ່ຫາກໍ່ຍອມຮັບເອົາພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ເພື່ອວ່າພວກເຂົາອາດຈະເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງແຫ່ງນິມິດກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ວາງພື້ນຖານບົນຫົນທາງທີ່ແທ້ຈິງໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.

ປຶ້ມພຣະກິດຕິຄຸນ