ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ

ເຫຼັ້ມທີ III ບົດບັນທຶກການສົນທະນາຂອງພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ

ບົດບັນທຶກການສົນທະນາຂອງພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍຄືເຫຼັ້ມທີສາມຂອງພຣະທຳປາກົດໃນຮ່າງກາຍທີ່ກ່າວອອກໂດຍພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ສ່ວນທຳອິດຂອງໜັງສືແມ່ນປະກອບດ້ວຍຄຳເທດສະໜາ ແລະ ການໂອ້ລົມທີ່ໃຫ້ໃນບ່ອນຊຸມນຸມໂດຍພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ສ່ວນທີສອງປະກອບດ້ວຍການສົນທະນາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດກັບຜູ້ນໍາ ແລະ ຜູ້ເຮັດວຽກ ແລະ ສ່ວນທີສາມປະກອບດ້ວຍການໂອ້ລົມຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດກັບສ່ວນໜຶ່ງໃນຄົນຖືກເລືອກຂອງພຣະອົງ. ຄຳເທດສະໜາ ແລະ ການໂອ້ລົມເຫຼົ່ານີ້ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກ, ພ້ອມທັງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕົວຈິງກັບການເຂົ້າສູ່ຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນຖືກເລືອກຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກມັນບໍ່ພຽງແຕ່ຊີ້ໄປທີ່ແກ່ນແທ້ຂອງຜູ້ຄົນ ແລະ ສະຖານະການປັດຈຸບັນ, ແຕ່ຍັງເຍືອງທາງໃຫ້ຜູ້ຄົນເຫັນເຖິງເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຂົາຄວນສະແຫວງຫາ. ພວກມັນເປັນປະໂຫຍດທີ່ສຸດສຳລັບການເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຄົນຕໍ່ຄວາມຈິງ ແລະ ການຮັບເອົາທາງເຂົ້າສູ່ຊີວິດ.

ພຣະຄຳຂອງພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ

ດາວໂຫຼດ