ຟັງສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ ເບິ່ງການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົ້າ

ຟັງສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ ເບິ່ງການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົ້າ

ຍິງສາວພົມມະຈັນທີ່ສະຫຼາດຈະຮັບຮູ້ສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ເຫັນການປາກົດມາຂອງພຣະອົງຈາກພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ ແລະ ຕ້ອນຮັບການກັບຄືນມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ໜັງສືສະບັບນີ້ແມ່ນໜັງສືສະສົມຄວາມຈິງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ກ່ຽວກັບຄວາມລອດພົ້ນ. ຄວາມຈິງເຫຼົ່ານີ້ເປັນພະຍານເຖິງການປາກົດ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ: ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດແມ່ນພຣະເຢຊູເຈົ້າຜູ້ກັບຄືນມາ ແລະ ພຣະອົງໄດ້ສະແດງຄວາມຈິງ ແລະ ກຳລັງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງ “ການພິພາກສາ ເລີ່ມທີ່ເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ” ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ, ເຊິ່ງນໍາພາມະນຸດຫັນກັບໄປຫາບັນລັງຂອງ ພຣະເຈົ້າ.

ປຶ້ມພຣະກິດຕິຄຸນ

ດາວໂຫຼດ