ຟັງສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ ເບິ່ງການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົ້າ

ຟັງສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ ເບິ່ງການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົ້າ

ໜັງສືສະບັບນີ້ແມ່ນໜັງສືສະສົມຄວາມຈິງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ພ້ອມກັບສາມຂັ້ນຕອນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນການຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ລອດພົ້ນ. ຄວາມຈິງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນເຫັນການປາກົດ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະຄຣິດໃນຍຸກສຸດທ້າຍຜ່ານພຣະວັດຈະນະຂອງພຣະເຈົ້າ ພ້ອມກັບການມາຮູ້ຈັກວ່າ ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດແມ່ນການກັບມາຂອງພຣະເຢຊູເຈົ້າ ແລະ ພຣະອົງໄດ້ສະແດງຄວາມຈິງ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງ “ການພິພາກສາ ເລີ່ມທີ່ເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ” ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ, ເຊິ່ງນໍາພາມະນຸດຫັນກັບໄປຫາບັນລັງຂອງ ພຣະເຈົ້າ.

ປຶ້ມພຣະກິດຕິຄຸນ