ກ່ຽວກັບການຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ

ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ

ເຫຼັ້ມທີ II ກ່ຽວກັບການຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ

ກ່ຽວກັບການຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ, ໜັງສືເຫຼັ້ມທີສອງຂອງພຣະທຳປາກົດໃນຮ່າງກາຍ, ປະກອບມີຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍສຳລັບມະນຸດທັງປວງ, ນັ້ນກໍຄືພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ມາຫຼັງຈາກຖ້ອຍຄຳໃນການປາກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ອະທິບາຍຄວາມຈິງທີ່ຫຼາກຫຼາຍຢ່າງລະອຽດວ່າເປັນພາລະກິດທີ່ພຣະອົງເຮັດນັບຕັ້ງແຕ່ທີ່ເນລະມິດສ້າງໂລກ, ຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງພຣະອົງຕໍ່ມະນຸດຊາດເຊິ່ງປະກອບໄວ້ໃນພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ການສະແດງທຸກສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າມີ ແລະ ເປັນຈາກພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ພ້ອມທັງຄວາມຊອບທຳຂອງພຣະອົງ, ສິດອຳນາດຂອງພຣະອົງ, ຄວາມບໍລິສຸດຂອງພຣະອົງ ແລະ ຂໍ້ແທ້ຈິງທີ່ວ່າພຣະອົງຄືແຫຼ່ງກຳເນີດຊີວິດສຳລັບທຸກສິ່ງ. ເມື່ອໄດ້ອ່ານໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້, ຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງກໍຈະສາມາດຢືນຢັນວ່າພຣະອົງທີ່ສາມາດເຮັດພາລະກິດນີ້ ແລະ ສະແດງອຸປະນິໄສເຫຼົ່ານີ້ອອກມາກໍຄືຜູ້ທີ່ມີອຳນາດສູງສຸດເໜືອສິ່ງທັງປວງ ແລະ ພວກເຂົາຍັງສາມາດຮູ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງເຖິງຕົວຕົນຂອງພຣະເຈົ້າ, ສະຖານະຂອງພຣະອົງ ແລະ ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງ, ແລ້ວຢືນຢັນວ່າພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ, ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ແມ່ນພຣະເຈົ້າເອງທີ່ເປັນເອກະລັກ.

ພຣະຄຳຂອງພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ

ດາວໂຫຼດ