ຄຳພະຍານແຫ່ງປະສົບການ ຕໍ່ໜ້າທີ່ນັ່ງແຫ່ງການພິພາກສາຂອງພຣະຄຣິດ

ເຫຼັ້ມທີ I

ການພິພາກສາຕໍ່ໜ້າບັນລັງຂາວທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນແລ້ວ! ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ນັ້ນກໍ່ຄື ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ ໄດ້ກ່າວຄວາມຈິງເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນການພິພາກສາ ແລະ ການຊໍາລະລ້າງມະນຸດຊາດ. ຜ່ານການເປີດເຜີຍ ແລະ ການພິພາກສາຈາກພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ຄົນທີ່ພຣະອົງເລືອກໄດ້ຮູ້ເຖິງຂໍ້ແທ້ຈິງກ່ຽວກັບຄວາມເສື່ອມຊາມແບບຊາຕານຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຄົ້ນພົບເສັ້ນທາງເພື່ອໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກອິດທິພົນຂອງຊາຕານ ແລະ ຮັບເອົາຄວາມລອດພົ້ນເທື່ອລະໜ້ອຍ ແລະ ເຫັນການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດ-ອຸປະນິໄສຂອງພວກເຂົາເທື່ອລະໜ້ອຍ. ປະສົບການທີ່ແທ້ຈິງເຫຼົ່ານີ້ເປັນພະຍານວ່າພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາທີ່ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດປະຕິບັດຄືພາລະກິດແຫ່ງການຊໍາລະລ້າງ ແລະ ຊ່ວຍມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົ້ນຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

ຄຳພະຍານຈາກປະສົບການ

ດາວໂຫຼດ