ບົດທີ 86

ຜູ້ຄົນເວົ້າວ່າເຮົາແມ່ນພຣະເຈົ້າຜູ້ມີຄວາມເມດຕາ ແລະ ພວກເຂົາເວົ້າວ່າເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງທີ່ເຮົາສ້າງລອດພົ້ນ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນຖືກກ່າວຕາມຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ. ການອ້າງອີງເຖິງເຮົາໃນນາມພຣະເຈົ້າຜູ້ມີຄວາມເມດຕາ ແມ່ນໝາຍເຖິງລູກຊາຍກົກຂອງເຮົາ ແລະ ການເວົ້າວ່າ ເຮົາເອົາຄວາມລອດພົ້ນມາສູ່ມະນຸດ ແມ່ນເວົ້າເຖິງລຸກຊາຍກົກ ແລະ ປະຊາຊົນຂອງເຮົາ. ຍ້ອນວ່າ ເຮົາຄືພຣະເຈົ້າທີ່ສະຫຼາດ, ເຮົາຮູ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າໃຜແມ່ນຜູ້ທີ່ເຮົາຮັກ ແລະ ໃຜແມ່ນຜູ້ທີ່ເຮົາຊັງ. ສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ເຮົາຮັກ, ເຮົາຈະຮັກເຂົາສະເໝີໄປຈົນເຖິງທີ່ສຸດ ແລະ ຄວາມຮັກນັ້ນຈະບໍ່ມີວັນປ່ຽນແປງ. ສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ເຮົາຊັງ, ຫົວໃຈຂອງເຮົາຈະບໍ່ເໜັງຕີງແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ບໍ່ວ່າເຂົາຈະດີປານໃດກໍ່ຕາມ. ນີ້ກໍ່ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເກີດມາຈາກເຮົາ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ມີຄຸນສົມບັດຂອງເຮົາ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ມີຊີວິດຂອງເຮົາ. ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຖືກກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຖືກເລືອກໂດຍເຮົາ ຍ້ອນວ່າ ເຮົາຈະບໍ່ຜິດພາດ. ໝາຍຄວາມວ່າ ທຸກສິ່ງທີ່ເຮົາກະທຳນັ້ນເອີ້ນວ່າ ບໍລິສຸດ ແລະ ມີກຽດ, ເຮົາບໍ່ເຄີຍເສຍໃຈກັບສິ່ງນີ້ເລີຍ. ໃນສາຍຕາຂອງຄົນ ເຮົາອາດຂາດນໍ້າໃຈເກີນໄປ, ແຕ່ເຈົ້າບໍ່ຮູ້ບໍວ່າ ເຮົາເອງແມ່ນພຣະເຈົ້າຜູ້ທ່ຽງທຳ ແລະ ສະຫງ່າງາມ? ທຸກສິ່ງທີ່ເປັນຂອງເຮົານັ້ນຖືກຕ້ອງ; ແນ່ນອນວ່າ ບັນດາຜູ້ທີ່ເຮົາກຽດຊັງຈະໄດ້ຮັບຄຳສາບແຊ່ງຈາກເຮົາ ສ່ວນບັນດາຜູ້ທີ່ເຮົາຮັກຈະໄດ້ພອນຈາກເຮົາຢ່າງແນ່ນອນ. ນີ້ຄືອຸປະນິໄສອັນບໍລິສຸດ ແລະ ບໍ່ສາມາດຝ່າຝືນໄດ້ຂອງເຮົາ ແລະ ບໍ່ມີມະນຸດຄົນໃດຈະປ່ຽນແປງມັນໄດ້; ນີ້ແມ່ນແນ່ນອນ!

ມື້ນີ້, ບັນດາຜູ້ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສົງຂອງເຮົາຢ່າງແທ້ຈິງຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບໂດຍເຮົາຢ່າງແນ່ນອນ ຍ້ອນວ່າ ພາລະກິດຂອງເຮົານັ້ນ ແມ່ນທັງກົງໄປກົງມາ ແລະ ລະອຽດຖີ່ຖ້ວນອີກດ້ວຍ ແລະ ເຮົາຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ມີຫຍັງຄ້າງຄາ; ບັນດາຜູ້ທີ່ເຮົາສາບແຊ່ງຈະຖືກເຜົາໄໝ້. ດັ່ງນັ້ນ ເປັນຫຍັງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຖືກສາບແຊ່ງໂດຍເຮົາ ແຕ່ວ່າພຣະວິນຍານບໍລິສຸດກໍ່ຍັງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງກັບພວກເຂົາຢູ່ (ສິ່ງນີ້ແມ່ນກ່າວເຖິງເລື່ອງທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນວິຫານສົກກະປົກບໍ)? ພວກເຈົ້າເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍແທ້ຈິງຂອງທຸກເລື່ອງ ແລະ ທຸກສິ່ງທີ່ຮັບໃຊ້ພຣະຄຣິດບໍ? ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງຜ່ານພວກເຂົາ ເມື່ອເຮົານໍາໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຂົາ ແຕ່ປົກກະຕິແລ້ວ ເມື່ອພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນການບໍລິການຂອງເຮົາ ພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການສ່ອງສະຫວ່າງເປັນພື້ນຖານໃນຈິດວິນຍານຂອງພວກເຂົາ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະສະແຫວງຫາເຮົາກໍ່ຕາມ, ມັນໝົດຄວາມກະຕືລືລົ້ນແລ້ວ ແລະ ນີ້ແມ່ນເລ່ຫຼ່ຽມຂອງຊາຕານ ເພາະວ່າໃນເວລາປົກກະຕິ ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ສົນໃຈພາລະກິດຂອງເຮົາເລີຍ ແລະ ພວກເຂົາກໍ່ບໍ່ໄດ້ໃສ່ໃຈພາລະຂອງເຮົາແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ. ບັດນີ້ ລູກຊາຍກົກຂອງເຮົາໃຫຍ່ແລ້ວ, ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຈິງໄລ່ພວກເຂົາອອກໄປ. ເພາະສະນັ້ນ ພຣະວິນຍານຂອງເຮົາຈິ່ງຖອນຕົວຈາກທຸກບ່ອນ ແລະ ທຸກສິ່ງເນັ້ນໜັກເປັນພິເສດກັບລຸກຊາຍກົກຂອງເຮົາ, ເຂົ້າໃຈບໍ? ທຸກສິ່ງຂຶ້ນຢູ່ການກະທຳຂອງເຮົາ, ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂຊກຊະຕາຂອງເຮົາ ແລະ ຂຶ້ນຢູ່ກັບທຸກພຣະທຳຈາກປາກຂອງເຮົາ. ທຸກແຫ່ງຫົນທີ່ໄດ້ຮັບພອນຂອງເຮົາ ໄດ້ຖືກຜູກມັດໄວ້ເປັນບ່ອນເຮົາປະຕິບັດພາລະກິດ ແລະ ຍັງເປັນບ່ອນທີ່ພາລະກິດຂອງເຮົາຖືກດຳເນີນການອີກດ້ວຍ. ປະເທດຈີນແມ່ນປະເທດທີ່ຊາຕານໄດ້ຮັບການນະມັດສະການຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະສະນັ້ນມັນໄດ້ຖືກເຮົາສາບແຊ່ງ ແລະ ຍັງເປັນປະເທດທີ່ໄດ້ປະຕິບັດການຂົ່ມເຫັງເຮົາຫຼາຍທີ່ສຸດອີກດ້ວຍ. ເຮົາຈະບໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງເຮົາກັບຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງມັງກອນແດງຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ຢ່າງແນ່ນອນ. ເຈົ້າເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະທຳເຮົາບໍ? ຄວາມຈິງແລ້ວ ຈຳນວນລຸກຊາຍກົກ ແລະ ປະຊາຊົນຂອງເຮົານັ້ນມີໜ້ອຍ. ແນ່ນອນວ່າທຸກສິ່ງແມ່ນຢູ່ໃນມືຂອງເຮົາ; ຄວນສຸມກໍາລັງ ແລະ ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍຂຶ້ນກັບຜູ້ທີ່ເຮົາໄດ້ເລືອກໄວ້ ແລະ ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າແລ້ວ. ໝາຍຄວາມວ່າ ບັນດາຜູ້ທີ່ເປັນລຸກຊາຍກົກຂອງເຮົາຄວນຝຶກຝົນໂດຍໄວເພື່ອແບກພາລະທີ່ຢູ່ເທິງບ່າຂອງເຮົາໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ແລະ ໃຊ້ທຸກຄວາມພະຍາຍາມເຂົ້າໃນພາລະກິດຂອງເຮົາ.

ບັນດາຜູ້ທີ່ບໍລິການເຮົາ, ຈົ່ງຟັງເຖີດ! ເຈົ້າສາມາດໄດ້ຮັບບາງພຣະຄຸນຂອງເຮົາເມື່ອເຈົ້າບໍລິການເຮົາ. ນັ້ນກໍຄື ພວກເຈົ້າຈະຮູ້ພຽງຊົ່ວຄາວກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງເຮົາໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ, ແຕ່ແນ່ນອນວ່າ ພວກເຈົ້າຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກກັບມັນ. ນີ້ຄືພຣະຄຸນຂອງເຮົາ. ເມື່ອການບໍລິການຂອງເຈົ້າສຳເລັດແລ້ວ, ຈົ່ງອອກໄປທັນທີ ແລະ ຢ່າລໍຊ້າ. ບັນດາຜູ້ທີ່ເປັນລຸກຊາຍກົກຂອງເຮົາບໍ່ຄວນອວດດີ ແຕ່ພວກເຈົ້າອາດພູມໃຈ ຍ້ອນວ່າເຮົາໄດ້ປະທານພອນອັນບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດໃຫ້ແກ່ພວກເຈົ້າແລ້ວ. ບັນດາຜູ້ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການທຳລາຍລ້າງບໍ່ຄວນສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້ກັບຕົວເອງ ຫຼື ຮູ້ສຶກເສົ້າໂສກເສຍໃຈກັບໂຊກຊະຕາຂອງຕົນ; ໃຜເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເປັນລູກຫຼານຂອງຊາຕານ? ພາຍຫຼັງທີ່ເຈົ້າໄດ້ບໍລິການເຮົາແລ້ວ ເຈົ້າອາດຈະຈະກັບໄປຢູ່ຂຸມເລິກ ຍ້ອນວ່າ ເຈົ້າບໍ່ມີປະໂຫຍດກັບເຮົາອີກຕໍ່ໄປ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເຮົາຈະເລີ່ມຈັດການກັບເຈົ້າດ້ວຍການຂ້ຽນຕີຂອງເຮົາ. ເມື່ອເຮົາເລີ່ມເຮັດພາລະກິດ ເຮົາກໍຈະຕິດຕາມຈົນສຸດ; ການກະທໍາຂອງເຮົາຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງເຮົາຈະຄົງຢູ່ຕະຫຼອດໄປ. ສິ່ງນີ້ໃຊ້ໄດ້ກັບລຸກຊາຍກົກຂອງເຮົາ, ລຸກຊາຍຂອງເຮົາ, ປະຊາຊົຍຂອງເຮົາ ແລະ ສິ່ງນີ້ກໍ່ໃຊ້ໄດ້ກັບພວກເຈົ້າເຊັ່ນດຽວກັນ, ການຕິສອນຂອງເຮົາທີ່ມີຕໍ່ພວກເຈົ້າຈະຄົງຢູ່ຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ. ກ່ອນໜ້ານີ້ ເຮົາເຄີຍໄດ້ບອກພວກເຈົ້າຫຼາຍເທື່ອແລ້ວ: ຄົນຊົ່ວທີ່ຕໍ່ຕ້ານເຮົາຈະຖືກເຮົາຕິສອນຢ່າງແນ່ນອນ. ເມື່ອເຈົ້າຕໍ່ຕ້ານເຮົາໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕຳໜິຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ເຈົ້າກໍ່ໄດ້ຖືກສາບແຊ່ງແລ້ວ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຈະຖືກຕີລົງດ້ວຍມືຂອງເຮົາ. ຫາກເຈົ້າໄດ້ຖືກລົງວິໄນຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເມື່ອເຈົ້າມີຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ດີກ່ຽວກັບເຮົາ, ເຈົ້າກໍ່ໄດ້ຮັບພອນຂອງເຮົາແລ້ວ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເຈົ້າຕ້ອງລະມັດລະວັງຢູ່ສະເໝີ, ຢ່າລະເລີຍ ແລະ ຢ່າປະໝາດ.

ກ່ອນນີ້: ບົດທີ 85

ຕໍ່ໄປ: ບົດທີ 87

ພວກເຮົາຈະສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກພັນທະຂອງບາບ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບຂອງການເຮັດບາບ ແລະ ການສາລະພາບບາບອີກຕໍ່ໄປໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຮົາຮັກທີ່ຈະໄດ້ຍິນຈາກເຈົ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າພົບເສັ້ນທາງໃນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ.

ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຊີວິດທາງຈິດວິນຍານທໍາມະດານໍາພາຄົນໄປສູ່ທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ

ພວກເຈົ້າໄດ້ຍ່າງໃນສ່ວນທີ່ນ້ອຍຫຼາຍໃນເສັ້ນທາງຂອງຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ ແລະ ພວກເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຂົ້າໄປຍ່າງໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງເທື່ອ, ສະນັ້ນ...

ພວກເຈົ້າຕ້ອງເຂົ້າໃຈພາລະກິດ ຢ່າປະຕິບັດຕາມຢ່າງສັບສົນ!

ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມີຫຼາຍຄົນທີ່ເຊື່ອໃນລັກສະນະທີ່ສັບສົນ. ພວກເຈົ້າມີຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນຫຼາຍເກີນໄປ, ມີຄວາມປາຖະໜາຢາກໄດ້ພອນຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ...

ການຟື້ນຟູຊີວິດປົກກະຕິຂອງມະນຸດ ແລະ ການນໍາພາເຂົາໄປສູ່ປາຍທາງທີ່ມະຫັດສະຈັນ

ມະນຸດເຂົ້າໃຈພາລະກິດໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ພາລະກິດໃນອະນາຄົດພຽງແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ແຕ່ເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ມະນຸດຊາດຈະເຂົ້າສູ່....

ການຕັ້ງຄ່າ

  • ຂໍ້ຄວາມ
  • ຊຸດຮູບແບບ

ສີເຂັ້ມ

ຊຸດຮູບແບບ

ຟອນ

ຂະໜາດຟອນ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ຄວາມກວ້າງຂອງໜ້າ

ສາລະບານ

ຄົ້ນຫາ

  • ຄົ້ນຫາຂໍ້ຄວາມນີ້
  • ຄົ້ນຫາໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ Messenger