ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ

​ສີ​ເຂັ້ມ

​ຊຸດ​ຮູບ​ແບບ

ຟອນ

​ຂະໜາດ​ຟອນ

​ໄລຍະ​ຫ່າງ​​ລະຫວ່າງແຖວ

​ຄວາມ​ກວ້າງ​ຂອງ​ໜ້າ

0 ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ

ບໍ່ພົບຂໍ້ຄວາມທີ່ຄົ້ນຫາ

ບົດທີ 87

ເຈົ້າຕ້ອງເລັ່ງຄວາມໄວ ແລະ ເຮັດສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການເຮັດ. ນີ້ແມ່ນຄວາມປະສົງອັນແຮງກ້າຂອງເຮົາສໍາລັບພວກເຈົ້າ. ເປັນໄປໄດ້ບໍ ທີ່ເມື່ອເຖິງເວລານີ້ ພວກເຈົ້າກໍຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງພຣະທໍາຂອງເຮົາ? ເປັນໄປໄດ້ບໍທີ່ເຈົ້າຍັງບໍ່ຮູ້ເຈດຕະນາຂອງເຮົາ? ເຮົາໄດ້ເວົ້າຊັດເຈນຂຶ້ນ ແລະ ຊັດເຈນຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ເວົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ພວກເຈົ້າບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມຄິດຫາຄວາມໝາຍຂອງພຣະທໍາຂອງເຮົາເລີຍບໍ? ຊາຕານເອີຍ, ຢ່າຄິດວ່າ ເຈົ້າຈະສາມາດທໍາລາຍແຜນການຂອງເຮົາໄດ້! ຜູ້ທີ່ເຮັດການບໍລິການໃຫ້ຊາຕານ ກໍຄືຜະລິດຕະຜົນຂອງຊາຕານ (ນີ້ໝາຍເຖິງຜູ້ທີ່ຖືກຊາຕານຄອບງໍາ. ສະນັ້ນ ຜູ້ທີ່ຖືກຊາຕານຄອບງໍາຈະມີຊີວິດຂອງຊາຕານຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັ້ນຈິ່ງຖືກເອີ້ນວ່າ ເປັນຜະລິດຕະຜົນຂອງຊາຕານ) ແມ່ນວິງວອນຮ້ອງຂໍຄວາມເມດຕາຢູ່ຕີນຂອງເຮົາ, ຮ້ອງໄຫ້ ແລະ ກັດແຂ້ວຂອງພວກເຂົາ ແຕ່ເຮົາຈະບໍ່ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ໂງ່ເຂົາເຊັ່ນນັ້ນ! ເຮົາສາມາດຍົກໂທດໃຫ້ຊາຕານໄດ້ບໍ? ເຮົາສາມາດນໍາເອົາການຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນມາສູ່ຊາຕານໄດ້ບໍ? ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້! ເຮົາເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາເວົ້າ ແລະ ເຮົາບໍ່ເຄີຍເສຍໃຈເລີຍ!

ແມ່ນຫຍັງກໍຕາມທີ່ເຮົາເວົ້າຈະກາຍເປັນຈິງ, ບໍ່ແມ່ນບໍ? ແຕ່ພວກເຈົ້າຍັງບໍ່ໄວ້ວາງໃຈເຮົາ, ສົງໄສພຣະທໍາຂອງເຮົາ ແລະ ຄິດວ່າເຮົາກໍາລັງເວົ້າຫຼິ້ນກັບພວກເຈົ້າຢູ່. ຈັ່ງແມ່ນເປັນຕາຫົວຂວັນແທ້ໆ. ເຮົາຄືພຣະເຈົ້າ! ເຈົ້າເຂົ້າໃຈບໍ? ເຮົາຄືພຣະເຈົ້າ! ຖ້າເຮົາບໍ່ມີສະຕິປັນຍາ ແລະ ອໍານາດ ເຮົາຈະສາມາດເຮັດ ແລະ ເວົ້າຕາມໃຈເຮົາບໍ? ແຕ່ເຈົ້າຍັງບໍ່ໄວ້ວາງໃຈເຮົາ. ເຮົາໄດ້ເນັ້ນກັບພວກເຈົ້າຢ່າງຊໍ້າໆ ແລະ ເຮົາໄດ້ບອກພວກເຈົ້າຢ່າງຊໍ້າໆ. ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້າສ່ວນໃຫຍ່ຈິ່ງຍັງບໍ່ເຊື່ອ? ເປັນຫຍັງເຈົ້າຍັງມີຄວາມສົງໄສ? ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈິ່ງຍຶດຊີວິດອັນເປັນທີ່ຮັກຕິດກັບແນວຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງ? ພວກມັນສາມາດຊ່ວຍເຈົ້າໄດ້ບໍ? ເຮົາເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາເວົ້າ. ເຮົາໄດ້ບອກພວກເຈົ້າຫຼາຍເທື່ອແລ້ວ: ຈົ່ງຖືເອົາພຣະທໍາຂອງເຮົາເປັນຄວາມຈິງ ແລະ ຈົ່ງຢ່າມີຄວາມສົງໄສ. ພວກເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຖືເອົາພຣະທໍາຂອງເຮົາດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈບໍ? ເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ແຕ່ເຈົ້າກໍບໍ່ສາມາດເຊື່ອໃນສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດ. ສາມາດເວົ້າຫຍັງແນ່ກ່ຽວກັບຄົນດັ່ງກ່າວ? ເວົ້າແບບກົງໄປກົງມາ, ມັນປານວ່າ ເຮົາບໍ່ເຄີຍສ້າງພວກເຈົ້າ ເຊິ່ງຖ້າຈະວ່າໄປແລ້ວ ເຈົ້າບໍ່ມີຄຸນສົມບັດໃນທຸກໆດ້ານ ໃນການເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແກ່ເຮົາ. ທຸກຄົນຕ້ອງເຊື່ອໃນພຣະທໍາຂອງເຮົາ! ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດສອບ. ເຮົາຈະບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຜ່ານໄປໄດ້. ແຕ່ກໍແນ່ນອນຢູ່ແລ້ວວ່າ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອແມ່ນໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ. ຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະທໍາຂອງເຮົາຈະໄດ້ຮັບພອນຂອງເຮົາຢ່າງແນ່ນອນ ເຊິ່ງຈະຖືກມອບໃຫ້ເຈົ້າຕາມສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຊື່ອ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດໃນຕົວເຈົ້າ. ບັນດາລູກຊາຍຄົນທໍາອິດຂອງເຮົາເອີຍ! ຕອນນີ້ ເຮົາຈະເລີ່ມໃຫ້ພອນທັງໝົດຂອງເຮົາແກ່ພວກເຈົ້າ. ພວກເຈົ້າຈະເລີ່ມປະຖິ້ມສິ່ງທີ່ຍຶດຕິດກັບເນື້ອໜັງທີ່ເປັນຕາກຽດຊັງເທື່ອລະໜ້ອຍເຊັ່ນ: ການແຕ່ງງານ, ຄອບຄົວ, ການກິນ, ການນຸ່ງຮົ່ມ, ການນອນ, ໄພທໍາມະຊາດທັງໝົດ (ລົມ, ຕາເວັນ, ຝົນ, ລົມໜາວຈຽບ, ຄວາມທຸກທໍລະມານຈາກຫິມະ ແລະ ສິ່ງອື່ນໆທັງໝົດທີ່ພວກເຈົ້າກຽດຊັງ). ພວກເຈົ້າຈະເດີນທາງທາງທະເລ, ທາງບົກ ແລະ ທາງອາກາດໂດຍບໍ່ໄດ້ຖືກກະທົບຈາກຂໍ້ຈໍາກັດທາງອາວະກາດ, ເວລາ ຫຼື ພູມສາດ ໂດຍຕົນເອງມີຄວາມສຸກຢ່າງເບີກບານໃນອ້ອມກອດທີ່ມີຄວາມຮັກຂອງເຮົາ ແລະ ຮັບຜິດຊອບທຸກສິ່ງທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການເບິ່ງແຍງທີ່ມີຄວາມຮັກຂອງເຮົາ.

ແມ່ນໃຜທີ່ຈະບໍ່ຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈກັບບັນດາລູກຊາຍຄົນທໍາອິດທີ່ເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ສົມບູນ? ແມ່ນໃຜທີ່ຈະບໍ່ສັນລະເສີນຊື່ຂອງເຮົາສໍາລັບບັນດາລູກຊາຍຄົນທໍາອິດຂອງເຮົາ? ເປັນຫຍັງຕອນນີ້ເຮົາຄືຢາກສະແດງຄວາມລຶກລັບຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ພວກເຈົ້າເບິ່ງ? ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ສະແດງໃນອະດີດ ແຕ່ມາສະແດງໃນປະຈຸບັນ? ເຈົ້າຮູ້ບໍວ່າ ສິ່ງນີ້ກໍຍັງເປັນສິ່ງລຶກລັບໃນຕົວຂອງມັນເອງ? ເປັນຫຍັງເຮົາຈິ່ງບໍ່ເວົ້າວ່າ ໃນອະດີດປະເທດຈີນແມ່ນຊາດທີ່ເຮົາໄດ້ສາບແຊ່ງ? ເປັນຫຍັງເຮົາບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຜູ້ທີ່ໃຫ້ບໍລິການແກ່ເຮົາ? ໃນປະຈຸບັນເຮົາຍັງຈະບອກພວກເຈົ້າສິ່ງນີ້: ປະຈຸບັນ ຕາມທັດສະນະຂອງເຮົາ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແມ່ນຖືກເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ. ເຮົາເວົ້າສິ່ງນີ້ເນື່ອງຈາກບັນດາລູກຊາຍຄົນທໍາອິດຂອງເຮົາ (ເນື່ອງຈາກວ່າ ໃນປະຈຸບັນ ບັນດາລູກຊາຍຄົນທໍາອິດຂອງເຮົາໄດ້ປົກຄອງຄຽງຂ້າງເຮົາ ໂດຍທີ່ບໍ່ແມ່ນຈະມີແຕ່ຮູບຊົງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວແມ່ນປົກຄອງພ້ອມກັນກັບເຮົາ. ຕອນນີ້ ໃຜກໍຕາມທີ່ມີພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເຮັດພາລະກິດໃນຕົວ ຈະປົກຄອງກັບເຮົາຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຖືກເປີດເຜີຍຕອນນີ້ ແລະ ບໍ່ແມ່ນມື້ວານນີ້ ຫຼື ມື້ອື່ນ). ໃນປະຈຸບັນ ເຮົາເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບທັງໝົດຂອງເຮົາໃນມະນຸດທີ່ເປັນປົກກະຕິ ເພາະວ່າ ຄົນເຫຼົ່ານີ້ ທ່ີເຮົາຕ້ອງການເປີດເຜີຍ ແມ່ນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍແລ້ວ ແລະ ນີ້ຄືສະຕິປັນຍາຂອງເຮົາ. ພາລະກິດຂອງເຮົາໄດ້ຄືບໜ້າມາເຖິງຂັ້ນຕອນນີ້ແລ້ວ: ນັ້ນກໍຄື ໃນຊ່ວງເວລານີ້ ເຮົາຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການແຫ່ງພຣະດໍາລັດ ທີ່ເຮົາໄດ້ກໍານົດສໍາລັບຊ່ວງເວລານີ້. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຈິ່ງພຽງແຕ່ມອບຕາປະທັບທີ່ເໝາະສົມແກ່ບັນດາລູກຊາຍຄົນທໍາອິດຂອງເຮົາ, ບັນດາລູກຊາຍ, ຜູ້ຄົນ ແລະ ຜູ້ທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ເພາະວ່າ ເຮົາມີສິດອໍານາດ ແລະ ເຮົາຈະພິພາກສາ ແລະ ເຮົາຈະປົກຄອງດ້ວຍທ່ອນເຫຼັກ. ແມ່ນໃຜກ້າທີ່ຈະບໍ່ເຮັດການບໍລິການໃຫ້ແກ່ເຮົາດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຟັງ? ແມ່ນໃຜກ້າຈົ່ມໃຫ້ເຮົາ? ແມ່ນໃຜກ້າເວົ້າວ່າ ເຮົາບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າແຫ່ງຄວາມຊອບທໍາ? ເຮົາຮູ້ຢູ່, ທໍາມະຊາດແບບຜີສາດຂອງພວກເຈົ້າແມ່ນຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ໜ້າເຮົາແຕ່ດົນແລ້ວ: ພວກເຈົ້າອິດສາ ແລະ ຊັງຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ເຮົາດີນໍາ. ນີ້ແມ່ນທໍາມະຊາດຂອງຊາຕານແທ້ໆ! ເຮົາດີຕໍ່ບັນດາລູກຊາຍຂອງເຮົາ. ເຈົ້າກ້າເວົ້າວ່າ ເຮົາບໍ່ຊອບທໍາບໍ? ເຮົາສາມາດຂັບໄລ່ເຈົ້າອອກແທ້ໆໃດ. ໂຊກດີທີ່ເຈົ້າເຮັດການບໍລິການໃຫ້ແກ່ເຮົາ ແລະ ຕອນນີ້ກໍບໍ່ແມ່ນເວລາເທື່ອ; ບໍ່ສະນັ້ນ ເຮົາຈະຂັບໄລ່ເຈົ້າອອກ!

ພວກຂອງຊາຕານເອີຍ! ຈົ່ງຢຸດປ່າເຖື່ອນໄດ້ແລ້ວ! ຈົ່ງຢຸດເວົ້າ! ຈົ່ງຢຸດກະທໍາ! ພາລະກິດຂອງເຮົາແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ ເພື່ອປະຕິບັດໃນຕົວບັນດາລູກຊາຍ ແລະ ຜູ້ຄົນທີ່ຖືກເລືອກຂອງເຮົາ ແລະ ໄດ້ແພ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວທຸກຊາດ, ທຸກນິກາຍ, ທຸກສາສະໜາ ແລະ ຜູ້ຄົນທຸກປະເພດທີ່ຢູ່ນອກປະເທດຈີນ. ເປັນຫຍັງຜູ້ທີ່ເຮັດການບໍລິການໃຫ້ແກ່ເຮົາແມ່ນຕ້ອງຖືກກີດກັນດ້ານຈິດວິນຍານສະເໝີ? ເປັນຫຍັງພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍເຂົ້າໃຈບັນຫາທາງຈິດວິນຍານ? ເປັນຫຍັງຄືວ່າ ພຣະວິນຍານຂອງເຮົາໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ໃນຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານີ້ໃນທຸກໆເວລາ? ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ເຮົາພຽງແຕ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍປານໃດໃນຜູ້ທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ ຫຼື ເລືອກໄວ້. ຄວາມທຸກທໍລະມານທີ່ຜ່ານມາຂອງເຮົາ, ການດູແລທີ່ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຄວາມພະຍາມຂອງເຮົາ ແມ່ນມີສໍາລັບບັນດາລູກຊາຍຄົນທໍາອິດຂອງເຮົາ, ບັນດາລູກຊາຍ ແລະ ຜູ້ຄົນຈໍານວນໜ້ອຍ ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ພວກມັນຍັງເປັນຕົວແທນຜົນສໍາເລັດທີ່ບໍ່ມີບັນຫາຂອງພາລະກິດໃນອະນາຄົດຂອງເຮົາ ເພື່ອວ່າຄວາມປະສົງຂອງເຮົາຈະບໍ່ຖືກຂັດຂວາງ. ຍ້ອນວ່າ ເຮົາແມ່ນພຣະເຈົ້າທີ່ສະຫຼາດ ເຮົາຈິ່ງໄດ້ຈັດກຽມທຸກຂັ້ນຕອນຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ເຮົາບໍ່ພະຍາຍາມເກັບຮັກສາຄົນໄວ້ (ນີ້ແມ່ນແນ່ໃສ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກເລືອກ ຫຼື ກໍານົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ) ແລະ ເຮົາບໍ່ຟາດຕີຄົນຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງແບບສະບາຍສະບາຍ (ນີ້ແມ່ນແນ່ໃສ່ຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກ ຫຼື ກໍານົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ): ນີ້ແມ່ນພຣະດໍາລັດຂອງເຮົາ ເຊິ່ງບໍ່ມີໃຜສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້! ເຮົາບໍ່ມີຄວາມປານີຕໍ່ຜູ້ທີ່ເຮົາກຽດຊັງ; ເຮົາດູແລ ແລະ ປົກປ້ອງຜູ້ທີ່ເຮົາຮັກ. ສະນັ້ນ, ເຮົາແມ່ນເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາເວົ້າ (ຜູ້ທີ່ເຮົາເລືອກແມ່ນຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກ; ຜູ້ທີ່ເຮົາກໍານົດໄວ້ລ່ວງໜ້າແມ່ນຜູ້ທີ່ຖືກກໍານົດໄວ້ລວງໜ້າ; ນີ້ແມ່ນພາລະກິດຂອງເຮົາ ທີ່ເຮົາໄດ້ກຽມໄວ້ກ່ອນການຊົງສ້າງ).

ແມ່ນໃຜສາມາດປ່ຽນແປງໃຈຂອງເຮົາໄດ້? ນອກຈາກເຮົາແລ້ວ ທີ່ເຮັດຕາມແຜນການ ທີ່ເຮົາເຮັດຂຶ້ນຕາມທີ່ເຮົາປາດຖະໜາ, ແມ່ນໃຜທີ່ກ້າເຮັດດ້ວຍຄວາມໃຈຮ້ອນ ແລະ ບໍ່ເຊື່ອຟັງຄໍາສັ່ງຂອງເຮົາ? ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພຣະດໍາລັດຂອງເຮົາ ແລະ ມີໃຜທີ່ກ້າລຶບລ້າງພຣະດໍາລັດໜຶ່ງຂໍ້ອອກຈາກເຮົາ? ທຸກຢ່າງແມ່ນຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ການບັນຊາຂອງເຮົາ. ບາງຄົນເວົ້າວ່າ ຄົນຜູ້ນັ້ນໄດ້ທົນທຸກຫຼາຍແລ້ວ ແລະ ເປັນຄົນທີ່ສັດຊື່ ແລະ ຄິດເຖິງຈິດໃຈຂອງເຮົາດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດ ແຕ່ເປັນຫຍັງເຂົາຄືບໍ່ຖືກເລືອກ? ນີ້ຍັງແມ່ນພຣະດໍາລັດຂອງເຮົາ. ຖ້າເຮົາເວົ້າວ່າ ມີບາງຄົນທີ່ສະແຫວງຫາໃຈຂອງເຮົາ ຄົນຜູ້ນັ້ນກໍແມ່ນສະແຫວງຫາໃຈຂອງເຮົາ ແລະ ແມ່ນຜູ້ທີ່ເຮົາຮັກ; ຖ້າເຮົາເວົ້າວ່າ ບາງຄົນແມ່ນລູກຂອງຊາຕານ ຄົນຜູ້ນັ້ນກໍແມ່ນຄົນທີ່ເຮົາກຽດຊັງ. ຢ່າປະຈົບປະແຈງໃຜ! ເຈົ້າສາມາດເບິ່ງເຂົາອອກແທ້ບໍ? ເຮົາຕັດສິນສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ທັງໝົດ. ລູກຊາຍແມ່ນລູກຊາຍສະເໝີ ແລະ ຊາຕານແມ່ນຊາຕານສະເໝີ ເຊິ່ງຖ້າຈະວ່າໄປແລ້ວ ທໍາມະຊາດຂອງມະນຸດແມ່ນບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງ. ນອກຈາກວ່າ ເຮົາເຮັດໃຫ້ພວກມັນປ່ຽນແປງ ທຸກຄົນກໍຈະເຮັດຕາມຄົນປະເພດດຽວກັນກັບພວກເຂົາ ແລະ ຈະບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້!

ເຮົາເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງເຮົາໃຫ້ເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ພາລະກິດຂອງເຮົາຄືບໜ້າ. ໃນປະຈຸບັນ ພວກເຈົ້າຮູ້ແທ້ບໍວ່າ ຂັ້ນຕອນໃດທີ່ພາລະກິດຂອງເຮົາໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າ? ເຈົ້າຈະເຮັດຕາມການນໍາພາຂອງພຣະວິນຍານຂອງເຮົາ ເພື່ອເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດ ແລະ ເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ເຮົາເວົ້າໄດ້ແທ້ບໍ? ເປັນຫຍັງເຮົາຈິ່ງເວົ້າວ່າ ປະເທດຈີນແມ່ນຊາດທີ່ເຮົາໄດ້ສາບແຊ່ງ? ກ່ອນອື່ນໝົດ ເຮົາໄດ້ສ້າງຄົນຈີນໃນປະຈຸບັນໃນມະໂນພາບຂອງເຮົາ. ພວກເຂົາບໍ່ມີຈິດວິນຍານ ແລະ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ພວກເຂົາຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສື່ອມຊາມ ແລະ ບໍ່ສາມາດຖືກຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນໄດ້. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ເຮົາຈິ່ງໃຈຮ້າຍກັບຄົນເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ໄດ້ສາບແຊ່ງພວກເຂົາ. ເຮົາຊັງຄົນເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ເຮົາໃຈຮ້າຍເວລາມີການກ່າວເຖິງພວກເຂົາ ເພາະພວກເຂົາແມ່ນລູກໆຂອງມັງກອນແດງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ຈາກເລື່ອງນີ້ ຄົນເຮົາສາມາດຄິດເຖິງຍຸກທີ່ບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກນີ້ໄດ້ຍຶດຄອງປະເທດຈີນ. ປະຈຸບັນນີ້ກໍຍັງຄືເກົ່າ ແລະ ມັນເປັນຍ້ອນການສາບແຊ່ງຂອງເຮົາທັງໝົດ. ການພິພາກສາທີ່ຊົງພະລັງທີ່ສຸດຂອງເຮົາຕໍ່ມັງກອນແດງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ໃນທີ່ສຸດ ເຮົາໄດ້ສ້າງຄົນອີກປະເພດ ເຊິ່ງພາຍໃນຄົນເຫຼົ່ານີ້ ເຮົາໄດ້ກໍານົດບັນດາລູກຊາຍຄົນທໍາອິດ, ບັນດາລູກຊາຍ, ຄົນ ແລະ ຜູ້ທີ່ໃຫ້ບໍລິການແກ່ເຮົາໄວ້ລ່ວງໜ້າແລ້ວ ເຊິ່ງເພາະເຫດນີ້ ສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດໃນປະຈຸບັນແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ກຽມໄວ້ເຮັດແຕ່ດົນນານແລ້ວ. ເປັນຫຍັງຄົນທີ່ມີອໍານາດໃນປະເທດຈີນຈິ່ງຂົ່ມເຫັງ ແລະ ບີບບັງຄັບພວກເຈົ້າ? ມັນເປັນຍ້ອນວ່າ ມັງກອນແດງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ບໍ່ພໍໃຈກັບການສາບແຊ່ງຂອງເຮົາ ແລະ ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານເຮົາ. ແຕ່ທີ່ແນ່ນອນກໍຄື ພາຍໃຕ້ການຂົ່ມເຫັງ ແລະ ການຂົ່ມຂູ່ແບບນີ້ ທີ່ເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາລູກຊາຍຄົນທໍາອິດຂອງເຮົາສົມບູນ ເພື່ອມອບການຕອບໂຕ້ທີ່ຊົງພະລັງຕໍ່ມັງກອນແດງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ບັນດາລູກໆຂອງມັນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນເຮົາຈະແກ້ໄຂພວກເຂົາ. ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຟັງພຣະທໍາຂອງເຮົາ, ພວກເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າໃຈຄວາມສໍາຄັນຂອງການທີ່ເຮົາໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຈົ້າປົກຄອງພ້ອມກັບເຮົາແທ້ແລ້ວບໍ? ເມື່ອເຮົາເວົ້າວ່າ ມັງກອນແດງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແມ່ນຖືກທໍາລາຍຈົນສູ່ຄວາມຕາຍຢ່າງສົມບູນ ມັນກໍຍັງແມ່ນເວລາທີ່ບັນດາລູກຊາຍຄົນທໍາອິດຂອງເຮົາໄດ້ບົກຄອງກັບເຮົາ. ການທີ່ບັນດາລູກຊາຍຜູ້ທໍາອິດຂອງເຮົາໄດ້ລົງໂທດມັງກອນແດງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແມ່ນເປັນການເຮັດການບໍລິການໃຫ້ແກ່ເຮົາ ແລະ ໃນເວລາທີ່ບັນດາລູກຊາຍຂອງເຮົາເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ສາມາດຈັດການກັບເລື່ອງໃນເຮືອນຂອງເຮົາ ຄົນຮັບໃຊ້ທີ່ຊົ່ວຊ້າ (ຜູ້ເຮັດການບໍລິການ) ຈະຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປ. ເນື່ອງຈາກບັນດາລູກຊາຍຂອງເຮົາຈະໄດ້ປົກຄອງກັບເຮົາ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ເຈດຕະນາຂອງເຮົາສໍາເລັດ ເຮົາກໍຈະຍູ້ຜູ້ເຮັດການບໍລິການເຂົ້າໄປສູ່ທະເລສາບແຫ່ງກອງໄຟ ແລະ ກໍາມະຖັນເທື່ອລະຄົນ. ບໍ່ວ່າຫຍັງກໍຕາມ, ພວກເຂົາຕ້ອງໄປ! ເຮົາຮັບຮູ້ດີວ່າ ຜູ້ຄົນທີ່ເປັນປະເພດດຽວກັນກັບຊາຕານຍັງຕ້ອງການມີຄວາມສຸກກັບພອນຂອງເຮົາ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງການກັບໄປຢູ່ພາຍໃຕ້ອໍານາດຂອງຊາຕານ ແຕ່ເຮົາມີພຣະດໍາລັດຂອງເຮົາ ເຊິ່ງທຸກຄົນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ແລະ ຕ້ອງມີການບັງຄັບໃຊ້ ແລະ ບໍ່ມີໃຜຈະຖືກຍົກເວັ້ນໄດ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເຮົາຈະບອກພວກເຈົ້າກ່ຽວກັບພຣະດໍາລັດຂອງເຮົາເທື່ອລະຂໍ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພວກເຈົ້າລົບລູ່.

​ກ່ອນ​ນີ້ :ບົດທີ 86

ຕໍ່​ໄປ:ບົດທີ 104

ທ່ານອາດຈະຍັງມັກ