ພຣະບັນຍັດແຫ່ງຍຸກໃໝ່

ພວກເຈົ້າຖືກສັ່ງໃຫ້ຈັດຕຽມຕົນເອງດ້ວຍພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ເຖິງວ່າຈະມີການກຽມການໃຫ້ພວກເຈົ້າແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແມ່ນຖືກຄວບຄຸມໃນພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຄໍາອະທິຖານ ຫຼື ຄໍາອ້ອນວອນຂອງພວກເຈົ້າກໍບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ມີປະໂຫຍດໃດໆ. ແຕ່ໃນສະຖານະການປະຈຸບັນ, ບັນຫາຄວາມເປັນຈິງທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າພວກເຈົ້າແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຈົ້າຄາດຄິດບໍ່ເຖິງ. ຖ້າເຈົ້າພຽງແຕ່ລໍຖ້າໃຫ້ພຣະເຈົ້າກຽມການໃຫ້, ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເຈົ້າກໍຈະຊັກຊ້າຫຼາຍ ແລະ ສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ຮຽນຮູ້ປະສົບການ ມັນກໍຈະບໍ່ມີການເໜັງຕີງຫຼາຍ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສາມາດເບິ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ອອກຈົນໝົດ, ເຈົ້າກໍຈະສັບສົນ ແລະ ບໍ່ມີເຫດຜົນໃນປະສົບການຂອງເຈົ້າ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນສັນຍານບອກເຖິງຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດບໍ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ມີແຕ່ຄໍາເວົ້າ? ຄວາມບໍ່ຖຶກຕ້ອງຫຼາຍຢ່າງແມ່ນປະກົດອອກຢ່າງຊັດເຈນຢູ່ໃນກຸ່ມພວກເຈົ້າ. ໃນປະຈຸບັນ, ພວກເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຮັດການທົດສອບດັ່ງກ່າວໃຫ້ສໍາເລັດ ໃນຖານະທີ່ເປັນ “ຜູ້ຮັບໃຊ້” ຫຼື ບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍບໍ່ສາມາດນຶກຄິດ ຫຼື ໄດ້ຮັບຄວາມງົດງາມອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກເຈົ້າຕ້ອງມີຍຶດໝັ້ນຕໍ່ຫຼາຍສິ່ງ ທີ່ພວກເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງນໍາມາປະຕິບັດ. ນັ້ນກໍຄື ຜູ້ຄົນຕ້ອງຍຶດໝັ້ນຕໍ່ຫຼາຍໜ້າທີ່ ທີ່ພວກເຂົາຄວນປະຕິບັດຕາມ. ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ຄົນຄວນຍຶດໝັ້ນ ແລະ ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງປະຕິບັດ. ຈົ່ງປ່ອຍໃຫ້ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເຮັດໃນສິ່ງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຕ້ອງເຮັດ; ມະນຸດບໍ່ສາມາດມີບົດບາດໃນສິ່ງດັ່ງກ່າວ. ມະນຸດຄວນເຮັດຕາມສິ່ງທີ່ມະນຸດຄວນເຮັດ ເຊິ່ງບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງໃດ ແຕ່ເປັນສິ່ງທີ່ມະນຸດຄວນເຮັດ ແລະ ຄວນຍຶດໝັ້ນຕໍ່ສິ່ງທີ່ເປັນພຣະບັນຍັດ, ຄືກັນກັບຍຶດໝັ້ນຕາມພຣະບັນຍັດໃນພັນທະສັນຍາເດີມ. ເຖິງປັດຈຸບັນຈະບໍ່ແມ່ນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແຕ່ກໍຍັງມີພຣະທໍາໃນຮູບແບບດຽວກັບຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດທີ່ຄວນສັດທາ ແລະ ບໍ່ໄດ້ມີການປະພຶດຕາມພຣະທໍາເຫຼົ່ານີ້ ໂດຍອາໃສການສໍາພັດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແຕ່ມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ມະນຸດຄວນຍຶດໝັ້ນ. ຕົວຢ່າງ: ເຈົ້າຈະບໍ່ຕັດສິນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງ. ເຈົ້າຈະບໍ່ຕໍ່ຕ້ານມະນຸດ ຜູ້ທີ່ພຣະເຈົ້າເປັນພະຍານໃຫ້. ເວລາຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ, ເຈົ້າຈະຮັກສາສະຖານະຂອງເຈົ້າ ແລະ ຈະບໍ່ເຮັດຜິດສິນທໍາ. ຖ້ອຍຄໍາຂອງເຈົ້າຄວນມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຄໍາເວົ້າ ແລະ ການກະທໍາຂອງເຈົ້າຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການກຽມການຂອງມະນຸດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເປັນພະຍານໃຫ້. ເຈົ້າຄວນເຄົາລົບການເປັນພະຍານຂອງພຣະເຈົ້າ. ເຈົ້າຈະບໍ່ເມີນເສີຍຕໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ພຣະທໍາທີ່ອອກຈາກປາກຂອງພຣະອົງ. ເຈົ້າຈະບໍ່ຮຽນແບບນໍ້າສຽງ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງຄໍາເວົ້າຂອງພຣະເຈົ້າ. ສ່ວນດ້ານພາຍນອກ, ເຈົ້າຈະບໍ່ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເປັນການຕໍ່ຕ້ານຕໍ່ມະນຸດຢ່າງຊັດເຈນ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ພຣະເຈົ້າພະຍານໃຫ້. ຄົນຄວນຍຶດໝັ້ນຕໍ່ສິ່ງນີ້ ແລະ ຫຼາຍກວ່າສິ່ງນີ້. ໃນແຕ່ລະຍຸກ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ກໍານົດກົດລະບຽບຫຼາຍຂໍ້ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບພຣະບັນຍັດ ແລະ ແມ່ນສິ່ງທີ່ມະນຸດຕ້ອງຍຶດໝັ້ນ. ດ້ວຍສິ່ງນີ້ ພຣະອົງໄດ້ຈໍາກັດອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດ ແລະ ໄດ້ກວດສອບຄວາມຈິງໃຈຂອງມະນຸດ. ຕົວຢ່າງ ໃຫ້ເອົາພຣະທໍາທີ່ວ່າ “ຈົ່ງນັບຖືພໍ່ແມ່ຂອງເຈົ້າ” ຂອງຍຸກແຫ່ງພັນທະສັນຍາເດີມ. ພຣະທໍາເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກນໍາມາໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ; ໃນເວລານັ້ນ, ພຣະທໍາເຫຼົ່ານີ້ພຽງແຕ່ຈໍາກັດອຸປະນິໄສພາຍນອກບາງຢ່າງຂອງມະນຸດເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງພຣະທໍາເຫຼົ່ານີ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອພິສູດຄວາມຈິງໃຈໃນຄວາມເຊື່ອຂອງມະນຸດທີ່ມີຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະ ເປັນສັນຍາລັກຂອງຄົນທີ່ຍຶດໝັ້ນໃນພຣະເຈົ້າ. ເຖິງວ່າດຽວນີ້ຈະແມ່ນຍຸກແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ, ແຕ່ກໍຍັງມີກົດລະບຽບຫຼາຍຂໍ້ທີ່ມະນຸດຄວນຍຶດໝັ້ນ. ກົດເກນໃນອະດີດແມ່ນນໍາໃຊ້ບໍ່ໄດ້; ມີຫຼາຍທໍານຽມປະຕິບັດໃນປະຈຸບັນ ທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ມະນຸດປະຕິບັດ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ມະນຸດຈະຕ້ອງເປັນຄົນເຮັດສິ່ງເຫຼົ່ານີ້.

ໃນຍຸກແຫ່ງຄວາມກະລຸນາ, ທໍານຽມປະຕິບັດຫຼາຍຂໍ້ຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດໄດ້ຖືກໂຍນຖິ້ມ ຍ້ອນວ່າພຣະບັນຍັດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ມີປະສິດທິພາບໂດຍສະເພາະຕໍ່ພາລະກິດໃນເວລານັ້ນ. ພາຍຫຼັງຈາກທີ່ພວກມັນຖືກໂຍນຖິ້ມ, ໄດ້ມີການກໍານົດທໍານຽມປະຕິບັດຫຼາຍຂໍ້ທີ່ແທດເໝາະກັບຍຸກສະໄໝ ແລະ ກໍໄດ້ກາຍເປັນກົດລະບຽບຫຼາຍຂໍ້ໃນປະຈຸບັນ. ເມື່ອມື້ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ລົງມາໃນບັດນີ້, ກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຖືກລົບລ້າງ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຍຶດໝັ້ນ ແລະ ໄດ້ມີການກໍານົດທໍານຽມປະຕິບັດຫຼາຍຂໍ້ທີ່ແທດເໝາະກັບພາລະກິດໃນປະຈຸບັນ. ໃນປັດຈຸບັນ ທໍານຽມປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນກົດລະບຽບ ແຕ່ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນ; ທໍານຽມປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນແທດເໝາະກັບປະຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ ບາງເທື່ອພວກມັນກໍອາດຈະກາຍເປັນກົດລະບຽບ. ສະຫຼຸບກໍຄື ເຈົ້າຄວນຍຶດໝັ້ນໃນສິ່ງທີ່ເປັນໝາກຜົນຕໍ່ພາລະກິດໃນປະຈຸບັນ. ບໍ່ຕ້ອງສົນໃຈກັບເລື່ອງໃນອະນາຄົດ: ສິ່ງທີ່ເຮັດໃນປະຈຸບັນແມ່ນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດໃນປັດຈຸບັນ. ບາງເທື່ອໃນອະນາຄົດອາດຈະມີທໍານຽມປະຕິບັດທີ່ດີກວ່ານີ້ ເຊິ່ງເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ສົນໃຈກັບສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຫຼາຍເກີນໄປ, ຈົ່ງຍຶດໝັ້ນໃນສິ່ງທີ່ຄວນຍຶດໝັ້ນໃນປະຈຸບັນ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າ. ໃນປັດຈຸບັນ ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ສຳຄັນກວ່າທີ່ຈະໃຫ້ມະນຸດຍຶດໝັ້ນໄດ້ນອກຈາກສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ເຈົ້າຈະຕ້ອງບໍ່ຫຼອກລວງ ຫຼື ປິດບັງສິ່ງໃດຈາກພຣະເຈົ້າທີ່ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂອງພວກເຈົ້າ. ເຈົ້າຈະບໍ່ເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ຫຍາບຄາຍ ຫຼື ໃນສິ່ງທີ່ອວດດີຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຈົ້າ. ເຈົ້າຈະບໍ່ຫຼອກລວງພຣະເຈົ້າທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຈົ້າ ໂດຍໃຊ້ຄໍາເວົ້າທີ່ດີ ແລະ ຖ້ອຍຄໍາທີ່ຈົບງາມ ເພື່ອຈະໃຫ້ພຣະເຈົ້າເຊື່ອໃຈ. ເຈົ້າຈະບໍ່ກະທໍາໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄົາລົບຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. ເຈົ້າຈະເຊື່ອຟັງໃນທຸກສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າເວົ້າ ແລະ ຈະບໍ່ຂັດຂືນ, ຕໍ່ຕ້ານ ຫຼື ໂຕ້ຖຽງພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ເຈົ້າຈະບໍ່ຕີຄວາມໝາຍພຣະທໍາທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວຈາກປາກຂອງພຣະອົງ ຕາມທີ່ເຈົ້າຄິດວ່າເຫັນຄວນ. ເຈົ້າຈະລະວັງຄໍາເວົ້າຂອງຕົວເຈົ້າເອງ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ມັນເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງແຜນການຫຼອກລວງຂອງຄົນຊົ່ວ. ເຈົ້າຈະລະວັງບາດກ້າວຂອງຕົວເຈົ້າເອງ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ໄດ້ລ່ວງລະເມີດຂອບເຂດທີ່ພຣະເຈົ້າກໍານົດໃຫ້ພວກເຈົ້າ. ຕາມທັດສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ, ການກະທໍາໃນສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ອວດດີ ແລະ ອວດອ້າງ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີ້ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າກຽດຊັງພວກເຈົ້າ. ເຈົ້າຈະບໍ່ເຜີຍແຜ່ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍບໍ່ລະມັດລະວັງ ເພື່ອປອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນເຍາະເຍີ້ຍເຈົ້າ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ພວກຜີຮ້າຍມາຫຼອກລວງພວກເຈົ້າ. ເຈົ້າຈະເຮັດຕາມພາລະກິດທັງໝົດຂອງພຣະເຈົ້າໃນປະຈຸບັນ. ເຖິງວ່າເຈົ້າຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈມັນ ແຕ່ເຈົ້າຈະບໍ່ຕັດສິນສິ່ງດັ່ງກ່າວ; ສິ່ງທີ່ເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ແມ່ນການສະແຫວງຫາ ແລະ ມິດຕະພາບ. ຈະບໍ່ມີໃຜລ່ວງລະເມີດສະຖານທີ່ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງພຣະເຈົ້າ. ເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຮັດໃນສິ່ງໃດໄດ້ ນອກຈາກຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າໃນປະຈຸບັນໃນຖານະທີ່ເປັນມະນຸດ. ເຈົ້າບໍ່ສາມາດສອນພຣະເຈົ້າໃນປະຈຸບັນໃນຖານະທີ່ເປັນມະນຸດ. ການເຮັດໃນສິ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນການເຂົ້າໃຈຜິດ. ບໍ່ມີໃຜສາມາດໄປຢືນຢູ່ບ່ອນຂອງຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າເປັນພະຍານໃຫ້; ໃນຄໍາເວົ້າ, ການກະທໍາ ແລະ ຄວາມຄິດໃນສ່ວນເລິກຂອງຫົວໃຈຂອງເຈົ້າ, ເຈົ້າຢືນຢູ່ໃນຖານະຂອງມະນຸດ. ຕ້ອງມີການປະຕິບັດຕາມສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ ເນື່ອງຈາກມັນເປັນໜ້າທີ່ຂອງມະນຸດ, ບໍ່ມີໃຜສາມາດປ່ຽນແປງມັນໄດ້ ແລະ ການເຮັດໃນສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະເປັນການລະເມີດພຣະດໍາລັດ. ທຸກຄົນຕ້ອງຈື່ຈໍາສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ເວລາອັນດົນນານເພື່ອທີ່ຈະກ່າວ ແລະ ເວົ້າ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມະນຸດພິຈາລະນາອ່ານ ແລະ ຈົດຈໍາພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ໂດຍເປັນໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງມະນຸດ. ບໍ່ມີໃຜໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ທໍານຽມປະຕິບັດ ແລະ ແມ່ນແຕ່ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຄວນປະຕິບັດຕາມກໍຍັງບໍ່ແມ່ນ, ສະນັ້ນ, ສິ່ງນີ້ກໍໄດ້ນໍາຄວາມລໍາບາກ ແລະ ບັນຫາຫຼາຍຢ່າງມາສູ່ພວກເຈົ້າໃນວຽກງານຮັບໃຊ້. ກ່ອນທີ່ຈະມີການປະຕິບັດພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ຖ້າເຈົ້າບໍ່ຍຶດໝັ້ນໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຄວນຍຶດໝັ້ນ, ເຈົ້າກໍຈະເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າກຽດຊັງ ແລະ ປະຕິເສດ. ໃນການຍຶດໝັ້ນໃນທໍານຽມປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້, ເຈົ້າຈະມີຄວາມຈິງຈັງ ແລະ ຄວາມຈິງໃຈ. ເຈົ້າຈະບໍ່ປະຕິບັດກັບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຄືກັນກັບວ່າມັນເປັນໂສ້ທີ່ລ່າມນັກໂທດ ແຕ່ຍຶດໝັ້ນວ່າ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຄືພຣະບັນຍັດ. ໃນປະຈຸບັນ, ເຈົ້າບໍ່ຄວນເອົາຕົວເອງໄປພົວພັນກັບຜົນທີ່ຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສຳເລັດ; ເວົ້າສັ້ນໆກໍຄື ນີ້ແມ່ນວິທີເຮັດພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ຜູ້ໃດທີ່ກະທໍາຄວາມຜິດຈະຕ້ອງຕາຍ. ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ບໍ່ໄດ້ໃສ່ໃຈກັບຄວາມເຂົ້າໃຈໃນປະຈຸບັນຂອງພວກເຈົ້າ. ຖ້າເຈົ້າໄດ້ລ່ວງເກີນພຣະອົງໃນມື້ນີ້, ພຣະອົງກໍຈະລົງໂທດພວກເຈົ້າ. ຖ້າເຈົ້າລ່ວງເກີນພຣະອົງພາຍໃນຂອບເຂດອໍານາດຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງກໍຈະບໍ່ລະເວັ້ນພວກເຈົ້າ. ພຣະອົງບໍ່ສົນໃຈວ່າພວກເຈົ້າຈະຕັ້ງໃຈຍຶດໝັ້ນໃນພຣະທໍາຂອງພຣະເຍຊູໄດ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ. ຖ້າພວກເຈົ້າເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຜິດໃນມື້ນີ້, ພວກເຈົ້າກໍຈະຖືກລົງໂທດປະຫານຊີວິດ. ການທີ່ເຈົ້າບໍ່ຍຶດໝັ້ນຈະສາມາດເປັນສິ່ງທີ່ຍອມຮັບໄດ້ແນວໃດ? ເຈົ້າຈະຕ້ອງຍຶດໝັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຕ້ອງພົບກັບຄວາມເຈັບປວດໜ້ອຍໜຶ່ງກໍຕາມ! ບໍ່ວ່າມັນຈະແມ່ນສາສະໜາ, ພາກສ່ວນ, ປະເທດ ຫຼື ນິກາຍໃດກໍຕາມ, ໃນອະນາຄົດ ພວກເຂົາທຸກຄົນຕ້ອງມີສັດທາຕໍ່ທໍານຽມປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້. ບໍ່ມີໃຜຖືກຍົກເວັ້ນ ແລະ ບໍ່ມີໃຜຈະຖືກລະເວັ້ນ! ເນື່ອງຈາກວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະເຮັດໃນມື້ນີ້ ແລະ ທຸກຄົນບໍ່ສາມາດລ່ວງເກີນສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້. ເຖິງວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ແຕ່ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງເຮັດ ແລະ ແມ່ນພຣະບັນຍັດທີ່ພຣະເຍຊູກໍານົດໃຫ້ມະນຸດ ຜູ້ທີ່ຟື້ນຄືນຊີບ ແລະ ໄດ້ຂຶ້ນສະຫວັນ. “ເສັ້ນທາງ ... (7)” ບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ນິຍາມຂອງພຣະເຍຊູກ່ຽວກັບການທີ່ພວກເຈົ້າຈະເປັນຄົນທີ່ມີຄຸນນະທໍາ ຫຼື ບາບຫຼືບໍນັ້ນແມ່ນຂຶ້ນກັບທັດສະນະຄະຕິຂອງພວກເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ພຣະເຈົ້າໃນປະຈຸບັນ? ບໍ່ມີໃຜຄວນເບິ່ງຂ້າມຈຸດນີ້. ໃນພັນທະສັນຍາເດີມ, ຊາວຟາຣິຊາຍຮຸ້ນຕໍ່ຮຸ້ນໄດ້ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ແຕ່ເມື່ອຍຸກແຫ່ງຄວາມກະລຸນາໄດ້ມາເຖິງ ພວກເຂົາກໍບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຍຊູ ແລະ ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງ. ສະນັ້ນ, ທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຮັດກໍບໍ່ມີຜົນ ແລະ ບໍ່ມີປະໂຫຍດຍັງເລີຍ ແລະ ພຣະເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ຍອມຮັບເອົາສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ. ເຈົ້າຈະບໍ່ມີບາບງ່າຍ ຖ້າພວກເຈົ້າສາມາດເບິ່ງສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ອອກ. ບາງເທື່ອ ຫຼາຍຄົນກໍໄດ້ປະເມີນຕົວເອງ ໂດຍການສົມທຽບກັບພຣະເຈົ້າ. ການຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າແມ່ນມີລົດຊາດແບບໃດ, ມັນຂົມ ຫຼື ຫວານ? ພວກເຈົ້າຄວນເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງນີ້. ຢ່າເຮັດຄືວ່າເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຫຍັງເລີຍ. ໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາ, ບາງເທື່ອ ບາງຄົນກໍອາດຈະຍັງບໍ່ເຊື່ອເທື່ອ. ແຕ່ເຮົາຂໍແນະນໍາໃຫ້ເຈົ້າລອງສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ ແລະ ຈົ່ງເບິ່ງ. ເບິ່ງວ່າມັນມີລົດຊາດແບບໃດ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຫຼາຍຄົນມີຂໍ້ສົງໃສກ່ຽວກັບມັນຢູ່ເລື້ອຍໆ. ຫຼາຍຄົນທີ່ໄດ້ອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແຕ່ກໍຍັງຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງແບບລັບໆໃນໃຈຂອງພວກເຂົາ. ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງແບບນີ້, ເຈົ້າຍັງຊິບໍ່ຮູ້ສຶກຄືກັບວ່າມີມີດມາບາດຫົວໃຈຂອງເຈົ້າບໍ? ຖ້າບໍ່ແມ່ນຍ້ອນຄອບຄົວຂາດຄວາມປອງດອງກັນ, ມັນກໍແມ່ນຄວາມບໍ່ສະບາຍກາຍ ຫຼື ຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງລູກຊາຍ ແລະ ລູກສາວ. ເຖິງວ່າເນື້ອໜັງຂອງພວກເຈົ້າຈະຖືກລະເວັ້ນຈາກຄວາມຕາຍ ແຕ່ພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ມີວັນປ່ອຍພວກເຈົ້າ. ພວກເຈົ້າຄິດວ່າມັນຈະງ່າຍບໍ? ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ມັນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ສໍາລັບຫຼາຍຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ພຣະເຈົ້າ ທີ່ຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ກັບສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ເຈົ້າຈະລືມມັນ ແລະ ພວກເຈົ້າຈະເຂົ້າໄປຫາວັດຖຸສີ່ງຂອງທີ່ເຢົ້າຢວນໃຈໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ, ພວກເຈົ້າຈະບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ກັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ແລະ ນີ້ກໍຈະເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງພວກເຈົ້າໃນການເຮັດບາບ. ນີ້ເບິ່ງຄືເລື່ອງບໍ່ສໍາຄັນສໍາລັບພວກເຈົ້າບໍ? ຖ້າພວກເຈົ້າສາມາດເຮັດສິ່ງນີ້ໄດ້ດີ, ພວກເຈົ້າກໍຈະມີໂອກາດຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບ ໂດຍໄດ້ໄປຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ ພ້ອມກັບໄດ້ຮັບການຊີ້ນໍາຈາກປາກຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກເຈົ້າຈະຕົກຢູ່ໃນຄວາມລໍາບາກ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ຖືວ່ານີ້ແມ່ນເລື່ອງທີ່ສໍາຄັນ. ເຈົ້າຈະທ້າທາຍພຣະເຈົ້າ, ຄໍາເວົ້າ ແລະ ການກະທໍາຂອງເຈົ້າຈະຜິດສິນທໍາ ແລະ ບໍ່ໄວກໍ່ຊ້າ ເຈົ້າກໍຈະຖືກລົມພະຍຸ ແລະ ຄື້ນທະເລຍັກພັດຫາຍໄປ. ພວກເຈົ້າທຸກຄົນຄວນເອົາໃຈໃສ່ກັບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້. ຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າເປັນພະຍານໃຫ້ອາດຈະບໍ່ປະນາມພວກເຈົ້າ ແຕ່ພຣະວິນຂອງພຣະເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດກັບພວກເຈົ້າ ເນື່ອງຈາກພຣະອົງຈະບໍ່ລະເວັ້ນພວກເຈົ້າ. ເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຈົ້າມີສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ກະທໍາຄວາມຜິດບໍ? ດ້ວຍເຫດນີ້, ບໍ່ວ່າພຣະເຈົ້າຈະເວົ້າສິ່ງຫຍັງກໍຕາມ, ເຈົ້າຈະຕ້ອງນໍາເອົາພຣະທໍາຂອງພຣະອົງໄປປະຕິບັດ ແລະ ຍຶດໝັ້ນໃນພຣະທໍາເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍວິທີການໃດກໍຕາມທີ່ເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້. ນີ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍເລີຍ!

ກ່ອນນີ້ : ສິ່ງທີ່ຜູ້ນໍາພາທີ່ເໝາະສົມຄວນມີ

ຕໍ່ໄປ : ຕັ້ງໃຈກັບຄວາມເປັນຈິງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ພວກເຮົາຈະສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກພັນທະຂອງບາບ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບຂອງການເຮັດບາບ ແລະ ການສາລະພາບບາບອີກຕໍ່ໄປໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຮົາຮັກທີ່ຈະໄດ້ຍິນຈາກເຈົ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າພົບເສັ້ນທາງໃນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ.
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ Messenger

ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທີການຮູ້ຈັກຄວາມເປັນຈິງ

ພຣະເຈົ້າແມ່ນພຣະເຈົ້າຕາມຄວາມເປັນຈິງ ນັ້ນກໍຄື ພາລະກິດທຸກຢ່າງຂອງພຣະອົງແມ່ນຕາມຄວາມເປັນຈິງ, ພຣະທຳທຸກຂໍ້ທີ່ພຣະອົງກ່າວອອກມາແມ່ນຕາມຄວາມເປັນຈິງ ແລະ...

ຊີວິດທາງຈິດວິນຍານທໍາມະດາແມ່ນພາຄົນໄປສູ່ທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ

ພວກເຈົ້າໄດ້ຍ່າງຕາມທາງຂອງຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ພຽງແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ແລະ ພວກເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຂົ້າໄປຍ່າງໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງເທື່ອ, ສະນັ້ນ...

ອານາຈັກພັນປີມາຮອດແລ້ວ

ພວກເຈົ້າເຄີຍເຫັນບໍ່ວ່າພຣະເຈົ້າຈະບັນລຸພາລະກິດໃດໃນກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານີ້? ພຣະເຈົ້າເຄີຍກ່າວໄວ້ຄັ້ງໜຶ່ງວ່າ ເຖິງແມ່ນຢູ່ໃນອານາຈັກພັນປີ...

ມີີພຽງແຕ່ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດມອບຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດຊົ່ວນິດນິລັນໃຫ້ກັບມະນຸດໄດ້

ຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຄົນໃດກໍສາມາດມີໄດ້ ຫຼື ມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຄົນໃດກໍສາມາດຫາໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ....

ການຕັ້ງຄ່າ

  • ຂໍ້ຄວາມ
  • ຊຸດຮູບແບບ

ສີເຂັ້ມ

ຊຸດຮູບແບບ

ຟອນ

ຂະໜາດຟອນ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ຄວາມກວ້າງຂອງໜ້າ

ສາລະບານ

ຄົ້ນຫາ

  • ຄົ້ນຫາຂໍ້ຄວາມນີ້
  • ຄົ້ນຫາໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້