ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ

​ສີ​ເຂັ້ມ

​ຊຸດ​ຮູບ​ແບບ

ຟອນ

​ຂະໜາດ​ຟອນ

​ໄລຍະ​ຫ່າງ​​ລະຫວ່າງແຖວ

​ຄວາມ​ກວ້າງ​ຂອງ​ໜ້າ

0 ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ

ບໍ່ພົບຂໍ້ຄວາມທີ່ຄົ້ນຫາ

ບົດທີ 38

ບໍ່ແມ່ນວ່າຄວາມເຊື່ອຂອງເຈົ້າດີ ຫຼື ບໍລິສຸດ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ພາລະກິດຂອງເຮົາອັດສະຈັນ! ທຸກສິ່ງເປັນໄປຍ້ອນຄວາມເມດຕາຂອງເຮົາ! ເຈົ້າຕ້ອງບໍ່ມີອຸປະນິໄສທີ່ເສື່ອມຊາມໃນການເຫັນແກ່ຕົວ ຫຼື ຄວາມອວດດີແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ, ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ພາລະກິດຂອງເຮົາໃນຕົວເຈົ້າກໍຈະບໍ່ຄືບໜ້າ. ເຈົ້າຕ້ອງເຂົ້າໃຈຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ມະນຸດຈະລົ້ມລົງ ຫຼື ຢຶນຢ່າງເຂັ້ມແຂງບໍ່ແມ່ນຍ້ອນພວກເຂົາ, ແຕ່ມັນເປັນຍ້ອນເຮົາ. ໃນປັດຈຸບັນ, ຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈຂັ້ນຕອນນີ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ, ເຈົ້າກໍຈະລົ້ມເຫຼວໃນການເຂົ້າສູ່ອານາຈັກ! ເຈົ້າຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ສິ່ງທີ່ກຳລັງເຮັດ[ກ]ໃຫ້ສຳເລັດໃນປັດຈຸບັນແມ່ນພາລະກິດທີ່ອັດສະຈັນຂອງພຣະເຈົ້າ; ມັນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມະນຸດເລີຍ. ການກະທຳຂອງມະນຸດມີປະໂຫຍດຫຍັງແດ່? ເມື່ອພວກເຂົາບໍ່ເຫັນແກ່ຕົວ, ອວດດີ ແລະ ໂອຫັງ, ພວກເຂົາກໍຈະຂັດຂວາງການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ທຳລາຍແຜນການຂອງພຣະອົງ. ໂອ ຄົນເສື່ອມຊາມທັງຫຼາຍ! ເຈົ້າຕ້ອງມາເພິ່ງພາເຮົາໃນມື້ນີ້; ຖ້າເຈົ້າບໍ່ມາ, ມື້ນີ້ ເຮົາຈະບອກກັບເຈົ້າວ່າ ເຈົ້າຈະບໍ່ບັນລຸຫຍັງຈັກເທື່ອ! ທຸກສິ່ງຈະສູນເປົ່າ ແລະ ກິດຈະການຂອງເຈົ້າກໍຈະບໍ່ມີຄ່າຫຍັງເລີຍ!

ຢ່າທ່ວງດືງເວລາ ຫຼື ລັງເລໃຈ; ໃນປັດຈຸບັນ ແຕ່ລະຄົນທີ່ຮັກເຮົາຈະໄດ້ຮັບພາລະກິດຢ່າງອັດສະຈັນຂອງເຮົາທີ່ປະຕິບັດຢູ່ໃນພວກເຂົາ. ເຮົາຈະບໍ່ໃຊ້ຄົນທີ່ບໍ່ຖ່ອມຕົວ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເຮົາຈະໃຊ້ພຽງແຕ່ຄົນທີ່ຖ່ອມຕົວໂດຍແທ້. ມີແຕ່ຄົນທີ່ຮັກເຮົາດ້ວຍໃຈຈິງ, ຄົນທີ່ຖືກຄົນອື່ນດູຖູກ, ຄົນທີ່ສາມາດເປີດເຜີຍຕົນເອງກັບເຮົາຢ່າງແທ້ຈິງ, ເຮົາຈະເປີດເຜີຍກັບເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ. ເຮົາຈະໃຫ້ເຈົ້າເຂົ້າໃຈເຈດຕະນາຂອງເຮົາ ແລະ ເຈົ້າຈະຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາເພື່ອຮັບການອວຍພອນຈາກເຮົາຕະຫຼອດເວລາ. ໃນປັດຈຸບັນ, ຄົນທີ່ເສຍສະລະຕົນເອງເພື່ອເຮົາ, ຖວາຍຕົນເອງໃຫ້ກັບເຮົາ ແລະ ແບກຮັບພາລະເພື່ອເຮົາ, ເຮົາຈະບໍ່ປະຕິບັດຕໍ່ເຈົ້າແບບບໍ່ຍຸຕິທຳ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ຄວາມຊອບທຳຂອງເຮົາກໍຈະຖືກເປີດເຜີຍອອກ. ຢ່າຕໍ່ວ່າກ່ຽວກັບເຮົາເລີຍ; ຄວາມເມດຕາຂອງເຮົາກໍພຽງພໍສຳລັບພວກເຈົ້າແລ້ວ. ເຈົ້າຄວນຈະມາ ແລະ ຮັບເອົາຄວາມເມດຕານັ້ນ ເພື່ອເຈົ້າຈະໄດ້ຊິມລົດຊາດແຫ່ງຄວາມຫວານທີ່ບໍ່ສາມາດປຽບປານໄດ້. ສິ່ງນີ້ຈະບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງຄວາມຮັກທີ່ເຈົ້າມີສຳລັບເຮົາ, ແຕ່ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກນັ້ນເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນອີກດ້ວຍ.

ພາລະກິດຂອງເຮົາໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມປະໝາດ ຫຼື ດ້ວຍຄວາມບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງຢ່າງແນ່ນອນ. ເພື່ອທີ່ຈະຕິດຕາມເຮົາ, ພວກເຈົ້າຕ້ອງເຮັດສິ່ງນີ້ເຊັ່ນກັນ. ຈົ່ງເບິ່ງການປະພຶດຂອງເຮົາ ແລະ ຮຽນຮູ້ຈາກເຮົາ; ດ້ວຍວິທີນີ້, ຖ້າເຈົ້າຕິດຕາມບາດກ້າວຂອງເຮົາ ແລ້ວເຈົ້າກໍຈະຖືກນໍາໄປສູ່ການປາກົດຂອງອານາຈັກ. ຈົ່ງຮ້ອງໂຮ່ເປັນສຽງດຽວກັນ! ລູກຊາຍຂອງເຮົາເອີຍ! ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສຳເລັດໃນກຸ່ມພວກເຈົ້າ. ພວກເຈົ້າບໍ່ຮູ້ສຶກໄດ້ຮັບພອນບໍ?

ມັນຍາກທີ່ຈະຢັ່ງເຖິງແທ້ໆ! ມື້ນີ້ ເຮົາໄດ້ນໍາພວກເຈົ້າມາຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອພວກເຈົ້າຈະໄດ້ເຫັນພາລະກິດທີ່ອັດສະຈັນຂອງເຮົາ!

ໝາຍເຫດ:

ກ. ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບບໍ່ປະກອບມີວະລີ “ສິ່ງທີ່ກຳລັງເຮັດ”.

​ກ່ອນ​ນີ້ :ບົດທີ 37

ຕໍ່​ໄປ:ບົດທີ 39

ທ່ານອາດຈະຍັງມັກ