ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ

​ສີ​ເຂັ້ມ

​ຊຸດ​ຮູບ​ແບບ

ຟອນ

​ຂະໜາດ​ຟອນ

​ໄລຍະ​ຫ່າງ​​ລະຫວ່າງແຖວ

​ຄວາມ​ກວ້າງ​ຂອງ​ໜ້າ

0 ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ

ບໍ່ພົບຂໍ້ຄວາມທີ່ຄົ້ນຫາ

ພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ບັນດາຜູ້ທີ່ພຣະອົງພໍໃຈສົມບູນແບບ

ປັດຈຸບັນນີ້, ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໄດ້ຄົນເປັນກຸ່ມ ພວກເຂົາຕ້ອງແມ່ນບັນດາຜູ້ທີ່ພະຍາຍາມຮ່ວມມືກັບພຣະອົງ, ຜູ້ທີ່ສາມາດເຊື່ອຟັງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ຜູ້ເຊື່ອວ່າພຣະທຳທີ່ພຣະເຈົ້າກ່າວນັ້ນເປັນຄວາມຈິງ ແລະ ຜູ້ທີ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກເຂົາແມ່ນບັນດາຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງແທ້ຈິງຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາແມ່ນຜູ້ທີ່ສາມາດຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບ ແລະພວກເຂົາຈະເດີນຕາມເສັ້ນທາງແຫ່ງຄວາມສົມບູນແບບຢ່າງຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໄດ້. ບັນດາຜູ້ທີ່ປາສະຈາກຄວາມເຂົ້າໃຈອັນແຈ່ມແຈ້ງກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ກິນແລະ ດື່ມພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ໃສ່ໃຈຕໍ່ພຣະທຳຂອງພຣະອົງ ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮັກໃດໆຕໍ່ພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນໃຈຂອງພວກເຂົາ ຄົນເຊັ່ນນີ້ບໍ່ສາມາດຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບໄດ້. ຄົນທີ່ສົງໃສໃນພຣະເຈົ້າອົງຊົງເກີດເປັນມະນຸດ, ຄົນທີ່ຍັງບໍ່ແນ່ໃຈກ່ຽວກັບພຣະອົງ, ຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍຈິງຈັງກ່ຽວກັບພຣະທຳຂອງພຣະອົງ ແລະ ຄົນທີ່ຫຼອກລວງພຣະອົງຢູ່ສະເໝີ, ພວກເຂົາຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າ ແລະ ເປັນຄົນຂອງຊາຕານ, ບໍ່ມີທາງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນເຊັ່ນນັ້ນສົມບູນແບບໄດ້.

ຖ້າເຈົ້າຢາກຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບ, ກ່ອນອື່ນ ເຈົ້າຕ້ອງເປັນທີ່ໂປດປານຂອງພຣະເຈົ້າ ຍ້ອນວ່າ ພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ບັນດາຜູ້ທີ່ພຣະອົງໂປດປານ ແລະ ຜູ້ທີ່ພຣະອົງພໍໃຈສົມບູນແບບ. ຖ້າເຈົ້າຢາກເປັນທີ່ພໍໃຈຂອງພຣະເຈົ້າ, ເຈົ້າຕ້ອງມີຫົວໃຈທີ່ເຊື່ອຟັງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ເຈົ້າຕ້ອງພະຍາຍາມສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ແລະ ເຈົ້າຕ້ອງຍອມຮັບການກວດສອບຂອງພຣະເຈົ້າໃນທຸກສິ່ງ. ທຸກສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວບໍ? ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງເຈົ້າຖືກຕ້ອງບໍ? ຖ້າຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງເຈົ້າຖືກຕ້ອງ, ພຣະເຈົ້າກໍຈະອະນຸຍາດເຈົ້າ; ຖ້າຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງເຈົ້ານັ້ນຜິດ, ສິ່ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຫົວໃຈຂອງເຈົ້າບໍ່ຮັກພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ຮັກເນື້່ອໜັງ ແລະ ຊາຕານ. ສະນັ້ນ, ເຈົ້າຕ້ອງຍອມຮັບການກວດສອບຂອງພຣະເຈົ້າໃນທຸກສິ່ງຜ່ານການອະທິຖານ. ເມື່ອເຈົ້າອະທິຖານ, ເຖິງແມ່ນວ່າຕົວຕົນເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ນັ້ນຕໍ່ໜ້າເຈົ້າ, ພຣະວິນຍານບໍລິດສຸດແມ່ນຈະຢູ່ກັບເຈົ້າ ແລະ ເມື່ອເຈົ້າອະທິຖານເຖິງບຸກຄົນນີ້, ເຈົ້າກໍອະທິຖານເຖິງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າເຊັ່ນກັນ. ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈິ່ງເຊື່ອໃນມະນຸດຄົນນີ້? ຍ້ອນວ່າພຣະອົງມີພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ. ເຈົ້າຈະເຊື່ອໃນຄົນນີ້ໂດຍບໍ່ເຊື່ອພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າບໍ? ເມື່ອເຈົ້າເຊື່ອໃນຕົວຄົນນີ້, ນັ້ນແມ່ນເຈົ້າເຊື່ອໃນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອເຈົ້າຢໍາເກງບຸກຄົນນີ້, ກໍແມ່ນເຈົ້າຢໍາເກງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍ. ຄວາມສັດທາໃນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນຄວາມສັດທາໃນບຸກຄົນນີ້ ແລະ ຄວາມສັດທາໃນບຸກຄົນນີ້ກໍ່ແມ່ນຄວາມສັດທາໃນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າເຊັ່ນກັນ. ເມື່ອເຈົ້າອະທິຖາຍ, ເຈົ້າຮູ້ສຶກໄດ້ວ່າພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ກັບເຈົ້າ ແລະ ພຣະເຈົ້າຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຈົ້າ; ສະນັ້ນ ເຈົ້າຈິ່ງອະທິຖານຫາພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ. ທຸກວັນນີ້, ຜູ້ຄົນສ່ວນຫຼາຍຢ້ານຫຼາຍເກີນໄປທີ່ຈະນຳເອົາກິດຈະການຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ ແລະ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າອາດຈະຫຼອກລວງຄວາມເປັນມະນຸດຂອງພຣະອົງ, ແຕ່ເຈົ້າບໍ່ສາມາດຫຼອກລວງພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງໄດ້. ເລື່ອງໃດກໍ່ຕາມທີ່ບໍ່ສາມາດທົນຕໍ່ການສັງເກດການຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ ກໍບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຈິງ ແລະ ຄວນຖືກໂຍນຖິ້ມ; ບໍ່ດັ່ງນັ້ນມັນກໍຈະເປັນບາບຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍ່ວ່າເມື່ອເຈົ້າອະທິຖານ, ເມື່ອເຈົ້າປາກເວົ້າ ແລະ ສ້າງສຳພັນກັບບັນດາອ້າຍ, ເອື້ອຍ ແລະ ນ້ອງຂອງເຈົ້າ ຫຼື ເວລາທີ່ເຈົ້າປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າ ແລະ ຈັດການທຸລະຂອງເຈົ້າ, ເຈົ້າຕ້ອງວາງຫົວໃຈຂອງເຈົ້າໄວ້ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອເຈົ້າປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າ, ພຣະເຈົ້າຈະສະຖິດຢູ່ກັບເຈົ້າ ແລະ ຕາບໃດຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງເຈົ້ານັ້ນຖືກຕ້ອງ ແລະ ເພື່ອພາລະກິດແຫ່ງເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະອົງຈະຍອມຮັບທຸກສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດ, ດັ່ງນັ້ນ, ເຈົ້າຄວນອຸທິດຕົນຢ່າງຈິງຈັງເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າໃຫ້ສໍາເລັດ. ເມື່ອເຈົ້າອະທິຖານ, ຖ້າເຈົ້າມີຄວາມຮັກຢູ່ໃນໃຈຂອງເຈົ້າຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະ ສະແຫວງຫາການເບິ່ງແຍງ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການສັງເກດການ, ຖ້າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງເຈົ້າ, ຄຳອະທິຖານຕ່າງໆຂອງເຈົ້າກໍ່ຈະບັນລຸຜົນ. ຕົວຢ່າງ, ເມື່ອເຈົ້າອະທິຖານໃນທີ່ປະຊຸມ, ຖ້າເຈົ້າເປີດໃຈຂອງເຈົ້າ ແລະ ອະທິຖານຫາພຣະເຈົ້າ ແລະ ບອກກັບພຣະອົງສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນໃຈຂອງເຈົ້າໂດຍບໍ່ມີການເວົ້າຄວາມເທັດແລ້ວຄຳອະທິຖານຕ່າງໆຂອງເຈົ້າກໍ່ຈະບັນລຸຜົນ. ຖ້າເຈົ້າຮັກພຣະເຈົ້າຢ່າງຈິງຈັງຢູ່ໃນໃຈເຈົ້າ, ເຈົ້າກໍຄວນສາບານກັບພຣະເຈົ້າວ່າ: “ພຣະເຈົ້າ, ຜູ້ປະທັບຢູ່ສະຫວັນ ແລະ ເທິງແຜ່ນດິນ ແລະ ທ່າມກາງທຸກສິ່ງ, ຂ້ານ້ອຍຂໍສາບານຕໍ່ພຣະອົງວ່າ: ຂໍໃຫ້ພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງກວດສອບທຸກສິ່ງທີ່ຂ້ານ້ອຍເຮັດ ແລະປົກປ້ອງ ແລະ ເບິ່ງແຍງຂ້ານ້ອຍຕະຫຼອດເວລາ. ໂຜດເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງທີ່ຂ້ານ້ອຍເຮັດເປັນໄປຕາມຄວາມປະສົງເພື່ອຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະອົງ. ຫາກຫົວໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍຢຸດຮັກ ຫຼື ທໍລະຍົດຕໍ່ພຣະອົງ, ຂໍໃຫ້ພຣະອົງຕິສອນ ແລະ ສາບແຊ່ງຂ້ານ້ອຍຢ່າງສາຫັດດ້ວຍເທິ້ນ. ໂຜດຍົກໂທດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍບໍ່ວ່າໃນໂລກນີ້ ຫຼື ໂລກໜ້າ!” ເຈົ້າກ້າເຮັດການສາບານເຊັ່ນນັ້ນບໍ? ຖ້າເຈົ້າບໍ່ກ້າ, ນັ້ນກໍສະແດງວ່າ ເຈົ້າເປັນຄົນບໍ່ກ້າ ແລະ ເຈົ້າຍັງຮັກຕົວເຈົ້າເອງຢູ່. ພວກເຈົ້າມີວິທີການແກ້ໄຂບັນຫານີ້ບໍ? ຖ້ານີ້ແມ່ນວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງເຈົ້າແທ້, ເຈົ້າຕ້ອງເຮັດການສາບານນີ້. ຖ້າເຈົ້າມີວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາເພື່ອເຮັດການສາບານເຊັ່ນນັ້ນ, ພຣະເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງເຈົ້ານັ້ນເປັນຈິງ. ເມື່ອເຈົ້າສາບານກັບພຣະເຈົ້າ, ພຣະອົງຊົງຮັບຟັງ. ພຣະເຈົ້າກຳນົດເຈົ້າເປັນຄົນບາບ ຫຼື ເປັນຄົນຊອບທຳຈາກຄຳອະທິຖານ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງເຈົ້າເອງ. ປັດຈຸບັນນີ້, ນີ້ແມ່ນຂະບວນການຂອງການເຮັດໃຫ້ພວກເຈົ້າສົມບູນແບບ ແລະ ຖ້າເຈົ້າມີຄວາມເຊື່ອທີ່ແທ້ຈິງໃນການຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບ, ເຈົ້າຄວນນຳເອົາທຸກສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດມາໄວ້ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ ແລະ ຍອມຮັບການກວດສອບຂອງພຣະອົງແລະ ຖ້າເຈົ້າເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ ຫຼື ທໍລະຍົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ, ພຣະອົງຈະ “ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສົມບູນ” ຕາມຄຳສາບານຂອງເຈົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນກັບເຈົ້າ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການລົງໂທດສູ່ອະເວຈີ ຫຼື ການຕິສອນກໍ່ຕາມ, ມັນກໍເລື່ອງຂອງເຈົ້າ. ເຈົ້າໃຫ້ຄຳສາບານແລ້ວ, ດັ່ງນັ້ນ, ເຈົ້າກໍຄວນປະຕິບັດຕາມຄຳສາບານນັ້ນ. ຖ້າເຈົ້າໃຫ້ຄຳສາບານ, ແຕ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄຳສາບານນັ້ນ, ເຈົ້າກໍຈະພົບກັບການລົງທົດສູ່ອະເວຈີ. ໃນເມື່ອເຈົ້າໃຫ້ຄຳສາບານ, ພຣະເຈົ້າກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສົມບູນແບບອີງຕາມຄຳສາບານຂອງເຈົ້າ. ບາງຄົນຫຼັງຈາກອະທິຖານ ກໍພາກັນຢ້ານ ແລະ ເວົ້າວ່າ, “ໂອ ບໍ່ໜ້າເລີຍ, ໂອກາດໃນການມຶນເມົາຂອງເຮົາໄດ້ຫາຍໄປແລ້ວ; ໂອກາດເຮັດສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍຂອງເຮົາໄດ້ຫາຍໄປແລ້ວ; ໂອກາດທີ່ຈະເຮັດຕາມຄວາມໂລບທາງໂລກຂອງເຮົາໄດ້ຫາຍໄປແລ້ວ!” ຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄົງຮັກໂລກ ແລະ ຄວາມບາບຢູ່, ພວກເຂົາຈະພົບກັບການລົງໂທດສູ່ອະເວຈີຢ່າງແນ່ນອນ.

ເປັນຜູ້ຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ໝາຍຄວາມວ່າທຸກສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດຕ້ອງຖືກນຳມາວາງໄວ້ຕໍ່ໜ້າພຣະອົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຢູ່ໃນການກວດສອບຂອງພຣະອົງ. ຖ້າສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດສາມາດນຳມາໄວ້ຕໍ່ໜ້າພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຕໍ່ໜ້າຄວາມເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວ, ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕົວຂອງເຈົ້າເອງຢູ່ໃນການກວດສອບຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ. ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນໃຜ? ໃຜແມ່ນບຸກຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າເປັນພະຍານໃຫ້? ບໍ່ແມ່ນພວກເພິ່ນເປັນໜຶ່ງດຽວກັນບໍ? ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ເຫັນພວກເພິ່ນເປັນສອງຄົນ, ໂດຍເຊື່ອວ່າ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນຕົວພຣະເຈົ້າເອງ ແລະ ຜູ້ທີ່ພຣະເຈົ້າເປັນພະຍານໃຫ້ກໍພຽງແຕ່ເປັນມະນຸດ. ແຕ່ເຈົ້າຜິດ, ບໍ່ແມ່ນບໍ? ບຸກຄົນນີ້ປະຕິບັດພາລະກິດໃນນາມຂອງໃຜ? ບັນດາຜູ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າທີ່ບັງເກີດເປັນມະນຸດບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຝ່າຍຈິດວິນຍານ. ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ການບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະອົງແມ່ນໜຶ່ງດຽວກັນ, ຍ້ອນວ່າພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ປາກົດຕົວໃນເນື້ອໜັງ. ຖ້າບຸກຄົນນີ້ບໍ່ດີກັບເຈົ້າ, ແລ້ວພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າຈະດີກັບເຈົ້າບໍ? ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າສັບສົນບໍ? ປັດຈຸບັນນີ້, ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບການກວດສອບຂອງພຣະເຈົ້າກໍບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກພຣະອົງ ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດກໍບໍ່ສາມາດຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບໄດ້. ຈົ່ງເບິ່ງທຸກສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດ ແລ້ວເບິ່ງວ່າມັນສາມາດເອົາມາວາງໄວ້ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າໄດ້ຫຼືບໍ່. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສາມາດນຳເອົາທຸກສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດນັ້ນມາວາງໄວ້ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າແລ້ວ, ສິ່ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຈົ້າເປັນຄົນຊົ່ວຮ້າຍ. ຄົນຊົ່ວຮ້າຍສາມາດຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບໄດ້ບໍ? ທັງໝົດທີ່ເຈົ້າເຮັດ, ທຸກໆການກະທຳ, ທຸກຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ທຸກປະຕິກິລະຍາຕ້ອງຖືກນຳມາວາງໄວ້ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ. ແມ່ນແຕ່ຊີວິດຝ່າຍວິນຍານປະຈຳວັນຂອງເຈົ້າ: ຄຳອະທິຖານຂອງເຈົ້າ, ຄວາມໃກ້ຊິດຂອງເຈົ້າກັບພຣະເຈົ້າ, ການກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ຄວາມສຳພັນກັບອ້າຍ, ເອື້ອຍ ແລະ ນ້ອງຂອງເຈົ້າ, ການໃຊ້ຊີວິດໃນຄຣິສຕະຈັກ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນການຮັບໃຊ້ຂອງເຈົ້າ ຕ້ອງຖືກນຳມາວາງໄວ້ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ ແລະ ຖືກກວດສອບໂດຍພຣະອົງ. ແມ່ນການປະຕິບັດເຊັ່ນນີ້ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຕີບໂຕຂຶ້ນໃນຊີວິດ. ຂະບວນການຍອມຮັບການກວດສອບຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນຂະບວນການຂອງການເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດ. ຍິ່ງເຈົ້າຍອມຮັບການກວດສອບຂອງພຣະເຈົ້າຫຼາຍເທົ່າໃດ, ເຈົ້າຍິ່ງຖືກເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດຂຶ້ນ ແລະຍິ່ງສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ, ດັ່ງນັ້ນ, ເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງເອີ້ນແຫ່ງຄວາມມຶນເມົາ ແລະ ຄວາມເສເພ ແລະ ຫົວໃຈຂອງເຈົ້າກໍຈະດຳລົງຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂອງພຣະອົງ. ຍິ່ງເຈົ້າຍອມຮັບການກວດສອບຂອງພຣະອົງຫຼາຍເທົ່າໃດ, ຊາຕານຍິ່ງອັບອາຍ ແລະ ເຈົ້າຍິ່ງສາມາດປະຖິ້ມເນື້ອໜັງຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຍອມຮັບການກວດສອບຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນບາດກ້າວທີ່ືທຸກຄົນຕ້ອງປະຕິບັດ. ບໍ່ວ່າເຈົ້າເຮັດສິ່ງໃດ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນເວລາສ້າງສຳພັນກັບອ້າຍ, ເອື້ອຍ ແລະ ນ້ອງຂອງເຈົ້າກໍ່ຕາມ, ຖ້າເຈົ້ານຳເອົາການກະທຳຂອງເຈົ້າວາງໄວ້ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ ແລະ ສະແຫວງຫາການກວດສອບຂອງພຣະອົງ ແລະ ຖ້າຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງເຈົ້າແມ່ນເພື່ອເຊື່ອຟັງພຣະອົງ, ສິ່ງທີ່ເຈົ້າປະຕິບັດຍິ່ງຈະຖືກຕ້ອງກວ່າເກົ່າ. ຖ້າເຈົ້ານຳເອົາທຸກສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດວາງໄວ້ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ ແລະ ຍອມຮັບການກວດສອບຂອງພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ ເຈົ້າຈິ່ງຈະສາມາດເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ດຳລົງຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້.

ບັນດາຜູ້ທີ່ປາດສະຈາກຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ ຈະບໍ່ສາມາດເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າໄດ້ຢ່າງສົມບູນ. ຄົນເຊັ່ນນີ້ແມ່ນລູກຫຼານຂອງຄວາມບໍ່ເຊື່ອຟັງ. ພວກເຂົາໃຝ່ສູງເກີນໄປ ແລະ ມີການກະບົດຫຼາຍເກີນໄປຢູ່ໃນຕົວພວກເຂົາ, ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຂົາຈິ່ງເຮັດໂຕຫ່າງເຫີນຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະ ບໍ່ປາຖະໜາທີ່ຈະຍອມຮັບການກວດສອບຂອງພຣະອົງ. ຄົນເຊັ່ນນີ້ບໍ່ສາມາດຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບໄດ້ໂດຍງ່າຍ. ບາງຄົນເລືອກວິທີການກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ເລືອກການຍອມຮັບພຣະທຳເຫຼົ່ານັ້ນຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາຍອມຮັບບາງສ່ວນຂອງພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ປະຕິເສດພຣະທຳທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນການກະບົດ ແລະ ການຕໍ່ຕ້ານທີ່ຈະແຈ້ງທີ່ສຸດບໍ? ຖ້າບາງຄົນເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າມາເປັນເວລາຫຼາຍໆປີ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພຣະອົງພຽງໜ້ອຍດຽວ, ເຂົາແມ່ນເປັນຄົນບໍ່ເຊື່ອ.​ ບັນດາຜູ້ທີ່ເຕັມໃຈຍອມຮັບການກວດສອບຂອງພຣະເຈົ້າ ແມ່ນບັນດາຜູ້ທີ່ສະແຫວງຫາຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພຣະອົງ ແລະ ເປັນຄົນທີ່ເຕັມໃຈຍອມຮັບພຣະທຳຂອງພຣະອົງ. ພວກເຂົາແມ່ນຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບມໍລະດົກ ແລະ ການອວຍພອນຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ພວກເຂົາແມ່ນບັນດາຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການອວຍພອນຫຼາຍທີ່ສຸດ. ພຣະເຈົ້າສາບແຊ່ງຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ມີບ່ອນຫວ່າງໃນໃຈຂອງພວກເຂົາໃຫ້ກັບພຣະອົງ. ພຣະອົງຕິສອນ ແລະ ປະຖິ້ມຄົນແບບນີ້.​ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ຮັກພຣະເຈົ້າ, ພຣະອົງກໍຈະປະຖິ້ມເຈົ້າ ແລະຖ້າເຈົ້າບໍ່ຟັງສິ່ງທີ່ເຮົາເວົ້າ, ເຮົາສັນຍາວ່າພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າຈະປະຖິ້ມເຈົ້າ. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອກໍລອງເບິ່ງ! ມື້ນີ້ ເຮົາບອກເສັ້ນທາງການປະຕິບັດໃຫ້ເຈົ້າ, ແຕ່ເຈົ້າຈະເອົາໄປປະຕິບັດຕາມ ຫຼື ບໍ່ນັ້ນ ມັນກໍສຸດແລ້ວແຕ່ເຈົ້າ. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສັດທາ, ຖ້າເຈົາບໍ່ປະຕິບັດ, ເຈົ້າຈະເຫັນວ່າພຣະວິນຍານບໍລິສຸດປະຕິບັດພາລະກິດໃນຕົວເຈົ້າຫຼືບໍ່! ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສະແຫວງຫາຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ, ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດກໍຈະບໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດໃນຕົວເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າປະຕິບັດພາລະກິດໃນບັນດາຜູ້ຄົນທີ່ສະແຫວງຫາ ແລະ ເຫັນຄຸນຄ່າພຣະທຳຂອງພຣະອົງ. ຍິ່ງເຈົ້າເຫັນຄຸນຄ່າພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າຫຼາຍເທົ່າໃດ, ພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງຍິ່ງຈະປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນຕົວເຈົ້າຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ. ຍິ່ງຄົນໜຶ່ງເຫັນຄຸນຄ່າພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າຫຼາຍເທົ່າໃດ, ໂອກາດທີ່ຈະຖືກພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບຍິ່ງຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ. ພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮັກພຣະອົງຢ່າງແທ້ຈິງສົມບູນແບບ. ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຫົວໃຈຂອງເຂົາຢູ່ໃນຄວາມສະຫງົບຕໍ່ໜ້າພຣະອົງສົມບູນແບບ. ຖ້າເຈົ້າເຫັນຄຸນຄ່າພາລະກິດທັງໝົດຂອງພຣະອົງ, ຖ້າເຈົ້າເຫັນຄຸນຄ່າຄວາມສະຫວ່າງຂອງພຣະເຈົ້າ, ຖ້າເຈົ້າເຫັນຄຸນຄ່າການປະທັບຢູ່ຂອງພຣະເຈົ້າ, ຖ້າເຈົ້າເຫັນຄຸນຄ່າການເບິ່ງແຍງ ແລະ ການປົກປ້ອງຂອງພຣະເຈົ້າ, ຖ້າເຈົ້າເຫັນຄຸນຄ່າວ່າພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າກາຍເປັນຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ກັບຊີວິດຂອງເຈົ້າຫຼາຍພຽງໃດ, ເຈົ້າກໍ່ຈະເປັນຜູ້ທີ່ພຣະເຈົ້າພໍໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຖ້າເຈົ້າເຫັນຄຸນຄ່າພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ, ຖ້າເຈົ້າເຫັນຄຸນຄ່າພາລະກິດທັງໝົດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ກະທຳຕໍ່ເຈົ້າ, ພຣະອົງຈະອວຍພອນເຈົ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງທີ່ເປັນຂອງເຈົ້າເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະອົງຈະບໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດໃນຕົວເຈົ້າ, ແຕ່ພຣະອົງຈະມອບພຣະຄຸນພຽງເລັກໜ້ອຍສຳລັບຄວາມເຊື່ອຂອງເຈົ້າ ຫຼື ອວຍພອນເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຮັ່ງມີທາງວັດຖຸເລັກໆນ້ອຍໆ ຫຼື ຄວາມປອດໄພສຳລັບຄອບຄົວຂອງເຈົ້າ. ເຈົ້າຄວນພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າເປັນໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງຂອງເຈົ້າ, ເຮັດໃຫ້ພຣະອົງພໍໃຈ ແລະ ເປັນທີ່ພໍໃຈພຣະອົງ ແລະ ເຈົ້າບໍ່ຄວນພຽງແຕ່ຊື່ນຊົມພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ. ສຳລັບຜູ້ທີ່ເຊື່ອບໍ່ມີຫຍັງຈະສຳຄັນໄປກວ່າການໄດ້ຮັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ, ໄດ້ຮັບຄວາມສົມບູນແບບ ແລະ ກາຍເປັນຜູ້ທີ່ເຮັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ. ນີ້ແມ່ນເປົ້າໝາຍທີ່ເຈົ້າຄວນສະແຫວງຫາ.

ທັງໝົດທີ່ມະນຸດໄດ້ສະແຫວງຫາໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ຕອນນີ້ແມ່ນລ້າສະໄໝແລ້ວ, ຍ້ອນວ່າຂະນະນີ້ມີມາດຕະຖານການສະແຫວງຫາທີ່ສູງກວ່າ, ການສະແຫວງຫາບາງສິ່ງແມ່ນທັງສູງສົ່ງກວ່າ ແລະ ເປັນຈິງຫຼາຍກວ່າ, ເຊິ່ງເປັນການສະແຫວງຫາທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງສິ່ງທີ່ມະນຸດຕ້ອງການຢູ່ພາຍໃນໄດ້ດີກວ່າ. ສຳລັບຜູ້ຄົນໃນຍຸກອະດີດ, ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງປັດຈຸບັນກັບພວກເຂົາ,​ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາຫຼາຍດັ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ກ່າວໃນທຸກວັນນີ້ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການຂອງພຣະອົງຕໍ່ພວກເຂົາກໍ່ບໍ່ໄດ້ສູງຄືທຸກວັນນີ້. ທີ່ພຣະເຈົ້າຍົກສິ່ງຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ພວກເຈົ້າໃນປັດຈຸບັນນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຕັ້ງໃຈສູງສຸດຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນເນັ້ນໃສ່ພວກເຈົ້າ, ຄົນກຸ່ມນີ້.​ ຖ້າເຈົ້າປາຖະໜາທີ່ຈະຖືກພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບຢ່າງແທ້ຈິງ, ຈົ່ງສະແຫວງຫາມັນຄືດັ່ງເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງເຈົ້າ. ບໍ່ວ່າເຈົ້າກຳລັງແລ່ນໄປມາ, ກຳລັງອຸທິດຕົວເຈົ້າເອງ, ກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຫຼື ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກພຣະເຈົ້າກໍຕາມ, ເຈົ້າຄວນສະແຫວງຫາເພື່ອຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ. ເຈົ້າຄວນສະແຫວງຫາສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໃນທຸກສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດ.​ ຖ້າບາງຄົນເວົ້າວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ສະແຫວງຫາຄວາມສົມບູນແບບຈາກພຣະເຈົ້າ ຫຼື ທາງເຂົ້າສູ່ຊີວິດ, ແຕ່ສະແຫວງຫາຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ຄວາມສຸກທາງເນື້ອໜັງເທົ່ານັ້ນ, ເຂົາແມ່ນເປັນຄົນຕາບອດທັງໝົດ. ບັນດາຜູ້ທີ່ບໍ່ສະແຫວງຫາຄວາມເປັນຈິງແຫ່ງຊີວິດ, ແຕ່ສະແຫວງຫາພຽງແຕ່ຊີວິດນິລັນດອນໃນໂລກທີ່ຈະມາເຖິງ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນໂລກນີ້ເທົ່ານັ້ນ ແມ່ນເປັນຄົນຕາບອດທັງໝົດ. ດັ່ງນັ້ນ, ທັງໝົດທີ່ເຈົ້າເຮັດຄວນຖືກເຮັດເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບ ແລະ ການຖືກຮັບໂດຍພຣະເຈົ້າ.​

ພາລະກິດທີ່ພຣະເຈົ້າປະຕິບັດໃນຜູ້ຄົນແມ່ນເພື່ອສະໜອງໃຫ້ພວກເຂົາອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງພວກເຂົາ. ຍິ່ງຊີວິດຂອງມະນຸດໃຫຍ່ໂຕຂຶ້ນເທົ່າໃດ, ມະນຸດກໍ່ຍິ່ງຕ້ອງການ ແລະ ຍິ່ງສະແຫວງຫາຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.​ ຖ້າໃນໄລຍະນີ້ເຈົ້າບໍ່ມີການສະແຫວງຫາ, ມັນພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້ປະຖິ້ມເຈົ້າແລ້ວ. ບັນດາຜູ້ທີ່ສະແຫວງຫາຊີວິດທັງໝົດຈະບໍ່ຖືກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດປະຖິ້ມເລີຍ ຍ້ອນວ່າ ພວກເຂົາສະແຫວງຫາຢູ່ສະເໝີ ແລະ ໂຫຍຫາຢູ່ສະເໝີ. ຄົນແບບນີ້ບໍ່ເຄີຍພໍໃຈທີ່ຈະຢູ່ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາຢູ່. ພາລະກິດແຕ່ລະໄລຍະຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດມີຈຸດມຸ້ງໝາຍເພື່ອບັນລຸຜົນໃນຕົວເຈົ້າ, ແຕ່ຖ້າເຈົ້າພໍໃຈໃນຕົນເອງ, ຖ້າເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການອີກຕໍ່ໄປ, ຖ້າເຈົ້າບໍ່ຍອມຮັບພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດອີກຕໍ່ໄປ, ພຣະອົງກໍ່ຈະປະຖິ້ມເຈົ້າ. ຄົນຕ້ອງການການກວດສອບຂອງພຣະເຈົ້າທຸກໆວັນ; ພວກເຂົາຕ້ອງການການຈັດຕຽມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກພຣະເຈົ້າທຸກໆວັນ. ຜູ້ຄົນສາມາດເຮັດໂດຍບໍ່ໄດ້ກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າທຸກໆວັນໄດ້ບໍ? ຖ້າບາງຄົນຮູ້ສຶກຄືກັບວ່າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຢ່າງພຽງພໍຢູ່ສະເໝີ​,​ ຖ້າພວກເຂົາສະແຫວງຫາມັນຢູ່ສະເໝີ ພ້ອມຫິວ ແລະ ກະຫາຍມັນ, ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະປະຕິບັດພາລະກິດໃນຕົວພວກເຂົາຢູ່ຕະຫຼວດເວລາ. ຍິ່ງບາງຄົນໂຫຍຫາຫຼາຍເທົ່າໃດ, ສິ່ງທີ່ເປັນຈິງຍິ່ງສາມາດອອກມາຈາກການສົນທະນາຂອງເຂົາຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ.​ ຍິ່ງບາງຄົນສະແຫວງຫາຄວາມຈິງຫຼາຍເທົ່າໃດ, ຊີວິດຂອງພວກເຂົາຍິ່ງເຕີບໂຕຂຶ້ນໄວເທົ່ານັ້ນ,​ ໃຫ້ປະສົບການຫຼວງຫຼາຍແກ່ພວກເຂົາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນຄົນທີ່ຮັ່ງມີໃນເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ. ​

​ກ່ອນ​ນີ້ :ໃຫ້ຕັ້ງໃຈໃນຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອບັນລຸຄວາມສົມບູນ

ຕໍ່​ໄປ:ຜູ້ທີ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າດ້ວຍໃຈຈິງ ພຣະເຈົ້າຈະຮັບເອົາຢ່າງແນ່ນນອນ

ທ່ານອາດຈະຍັງມັກ