ບົດທີ 68

ພຣະທຳຂອງເຮົາໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນທຸກປະເທດ, ທຸກບ່ອນ, ທຸກຊາດ ແລະ ທຸກນິກາຍ; ແລະ ພຣະທຳຂອງເຮົາໄດ້ສຳເລັດລົງໃນທຸກມຸມຕາມເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້. ໄພພິບັດຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງບໍ່ແມ່ນການຕໍ່ສູ້ລະຫວ່າງຜູ້ຄົນ ຫຼື ພວກເຂົາຕໍ່ສູ້ກັນດ້ວຍອາວຸດ. ຕໍ່ຈາກນີ້ຈະບໍ່ມີສົງຄາມອີກຕໍ່ໄປ. ທັງໝົດຢູ່ໃນກຳມືຂອງເຮົາ. ທຸກຄົນຈະພົບກັບການພິພາກສາຂອງເຮົາ ແລະ ຈະສະຫຼາຍໄປໃນທ່າມກາງໄພພິບັດຕ່າງໆ. ໃຫ້ບັນດາຜູ້ທີ່ຕໍ່ຕ້ານເຮົາ ແລະ ບັນດາຜູ້ທີ່ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບເຮົາທົນທຸກກັບຄວາມເຈັບປວດຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆ. ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາຮ້ອງໄຫ້ ແລະ ກັດແຂ້ວໄປຊົ່ວນິລັນດອນ ແລະ ຢູ່ໃນຄວາມມືດຕະຫຼອດໄປ. ພວກເຂົາຈະບໍ່ມີຊີວິດລອດ. ເຮົາປະຕິບັບດ້ວຍຄວາມກົງໄປກົງມາ ແລະ ດ້ວຍຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ ແລະ ເຮົາບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາວ່າໃນອາດີດເຈົ້າເຄີຍມີຄວາມສັດທາຕໍ່ເຮົາຫຼາຍພຽງໃດ. ຕາບໃດທີ່ເຈົ້າຕໍ່ຕ້ານເຮົາ, ມືແຫ່ງການພິພາກສາຂອງເຮົາຈະປ່ອຍຄວາມໂກດຮ້າຍລົງໃສ່ເຈົ້າໂດຍໄວ ແລະ ບໍ່ມີການຊັກຊ້າໃດໆ, ບໍ່ແມ່ນແຕ່ວິນາທີດຽວ ແລະ ປາສະຈາກຄວາມເມດຕາໃດໆ. ເຮົາໄດ້ເວົ້າມາໂດຍຕະຫຼອດວ່າເຮົາແມ່ນພຣະເຈົ້າທີ່ຮັກສາສັດຈະຂອງເຮົາ. ທຸກໆພຣະທຳທີ່ເຮົາກ່າວຈະເປັນຈິງ ແລະ ພວກເຈົ້າຈະໄດ້ເຫັນມັນທຸກປະການ. ນີ້ແມ່ນຄວາມໝາຍທີ່ແທ້ຈິງໃນການເຂົ້າສູ່ຄວາມເປັນຈິງໃນທຸກສິ່ງ.

ໄພພິບັດຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນກັບລູກໆຂອງເຮົາ ແລະ ກັບຄົນທີ່ເຮົາຮັກຢ່າງແນ່ນອນ. ເຮົາຈະເບິ່ງແຍງລູກໆຂອງເຮົາໃນທຸກຍາມ ແລະ ທຸກເວລາ. ແນ່ນອນ ພວກເຈົ້າຈະບໍ່ທົນຕໍ່ຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ຄວາມທຸກທໍລະມານດັ່ງກ່າວນັ້ນ; ກົງກັນຂ້າມ, ມັນແມ່ນເພື່ອເຫັນແກ່ຄວາມສົມບູນແບບຂອງບັນດາລູກໆຂອງເຮົາ ແລະ ການຕື່ມເຕັມພຣະທຳຂອງເຮົາໃນຕົວພວກເຂົາ ເພື່ອວ່າພວກເຈົ້າອາດຈະຮັບຮູ້ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເຮົາ, ຈະເລີນເຕີບໂຕໃນຊີວິດຕໍ່ໄປ, ແບກຫາບພາລະຂອງເຮົາໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ອຸທິດຕົວພວກເຈົ້າທັງໝົດເພື່ອສຳເລັດແຜນການຄຸ້ມຄອງຂອງເຮົາ. ພວກເຈົ້າຄວນຈະດີໃຈ, ມີຄວາມສຸກ ແລະ ຊື່ນຊົມຍິນດີຍ້ອນສິ່ງນີ້. ເຮົາຈະມອບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃຫ້ພວກເຈົ້າ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຈົ້າກຳອຳນາດ. ເຮົາຈະວາງມັນໄວ້ໃນກໍາມືຂອງພວກເຈົ້າ. ຖ້າລູກຊາຍສືບທອດມໍລະດົກທັງໝົດຂອງພໍ່ເຂົາ, ແລ້ວພວກເຈົ້າຜູ້ເປັນລູກຊາຍກົກຂອງເຮົາຍິ່ງຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຫຼາຍກວ່ານັ້ນອີກບໍ? ພວກເຈົ້າໄດ້ຮັບການອວຍພອນຢ່າງແທ້ຈິງ. ແທນທີ່ຈະທົນທຸກທໍລະມານກັບໄພພິບັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ພວກເຈົ້າຈະຊື່ນຊົມກັບການອວຍພອນຢ່າງນິລັນດອນ. ຊ່າງສະຫງ່າລາສີ! ຊ່າງສະຫງ່າລາສີ!

ເພີ່ມຄວາມໄວຂອງເຈົ້າ ແລະ ຕິດຕາມບາດຍ່າງຂອງເຮົາທຸກເວລາ ແລະ ທຸກຫົນແຫ່ງ ແລະ ຢ່າລ້າຫຼັງ. ຈົ່ງປ່ອຍໃຫ້ຫົວໃຈຂອງພວກເຈົ້າເຮັດຕາມຫົວໃຈຂອງເຮົາ ແລະ ຈົ່ງປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຄິດຂອງພວກເຈົ້າເປັນໄປຕາມຄວາມຄິດຂອງເຮົາ. ຈົ່ງຮ່ວມມືກັບເຮົາດ້ວຍຫົວໃຈອັນດຽວກັນ ແລະ ຄວາມຄິດອັນດຽວກັນ. ກິນກັບເຮົາ, ອາໄສຢູ່ກັບເຮົາ ແລະ ຊົມຊື່ນຍິນດີຮ່ວມກັບເຮົາ. ພອນອັນປະເສີດລໍຖ້າໃຫ້ພວກເຈົ້າໄດ້ຊື່ນຊົມ ແລະ ຮັບເອົາ. ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນອັນຫາທີ່ປຽບບໍ່ໄດ້ຢູ່ພາຍໃນຕົວເຮົາ. ບໍ່ໄດ້ກຽມໄວ້ສໍາລັບຄົນອື່ນແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ. ເຮົາເຮັດສິ່ງນີ້ທັງໝົດກໍເພື່ອບັນດາລູກໆຂອງເຮົາ.

ປັດຈຸບັນນີ້ ສິ່ງທີ່ເຮົາມີຢູ່ໃນໃຈຂອງເຮົາແມ່ນສິ່ງທີ່ຈະເກີດເປັນຈິງ. ເມື່ອເຮົາໄດ້ກ່າວກັບພວກເຈົ້າຈົບລົງ, ເລື່ອງເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນໄດ້ສຳເລັດແລ້ວ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ພາລະກິດດຳເນີນໄປຢ່າງໄວວາ ແລະ ປ່ຽນແປງໄດ້ທຸກເວລາ. ຖ້າຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງເຈົ້າຊັດເຊພຽງແຕ່ເວລາໃດໜຶ່ງ, ປະກົດການ “ຫ່າງເຫີນ” ຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ເຈົ້າຈະຖືກໂຍນອອກໄປໃກແສນໃກ ແລະ ຈະຫ່າງອອກຈາກກະແສນີ້. ຖ້າພວກເຈົ້າບໍ່ສະແຫວງຫາຢ່າງຈິງຈັງ ພວກເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງເຈັບປວດຂອງເຮົານັ້ນໄຮ້ຜົນປະໂຫຍດ. ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຄົນຈາກປະເທດຕ່າງໆຈະຫຼັ່ງໄຫຼກັນເຂົ້າມາຕະຫຼອດເວລາ. ໃນລະດັບປັດຈຸບັນຂອງພວກເຈົ້າ, ພວກເຈົ້າສາມາດນຳພາພວກເຂົາໄດ້ບໍ? ເຮົາຈະຝຶກພວກເຈົ້າຢ່າງຖີ່ຖ້ວນເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນທະຫານທີ່ດີພາຍໃນເວລາອັນສັ້ນນີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດການຝາກຝັງຂອງເຮົາ. ເຮົາປາດຖະໜາໃຫ້ພວກເຈົ້າສັນລະເສີນພຣະນາມຂອງເຮົາໃນທຸກປະການ ແລະ ເປັນປະຈັກພະຍານອັນປະເສີດໃຫ້ແກ່ເຮົາ. ໃຫ້ບັນດາພວກທີ່ຖືກພວກເຂົາດູຖູກຢືນຢູ່ເໜືອພວກເຂົາໃນວັນນີ້ ແລະ ນຳພາພວກເຂົາພ້ອມທັງປົກຄອງພວກເຂົາ. ເຈົ້າເຂົ້າໃຈເຈດຕະນາຂອງເຮົາບໍ? ເຈົ້າຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງເຈັບປວດຂອງເຮົາບໍ? ເຮົາເຮັດສິ່ງນີ້ທັງໝົດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົວພວກເຈົ້າເອງ. ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າພວກເຈົ້າສາມາດຊື່ນຊົມກັບການອວຍພອນຂອງເຮົາໄດ້ ຫຼື ບໍ່.

ເຮົາຄືພຣະເຈົ້າຜູ້ຄົ້ນຫາຄວາມຄິດ ແລະ ຫົວໃຈຂອງມະນຸດ, ເດີນທາງໄປຈົນສຸດຂອບໂລກ. ໃຜແດ່ທີ່ກ້າບໍ່ຮັບໃຊ້ເຮົາ? ມີຄວາມກົດດັນຢ່າງສູງທ່າມກາງບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ພວກເຂົາຕໍ່ສູ້ຢ່າງຂົມຂື່ນ, ແຕ່ສຸດທ້າຍແລ້ວ ພວກເຂົາຈະບໍ່ໜີພົ້ນຈາກເງື່ອມມືຂອງເຮົາໄດ້. ແນ່ນອນ ເຮົາຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາອອກໄປຢ່າງງ່າຍດາຍ. ເຮົາຈະນຳພວກເຂົາໄປສູ່ການພິພາກສາທີ່ລະຄົນອີງຕາມການກະທໍາຂອງພວກເຂົາ, ຕາມສະຖານະທາງໂລກ ແລະ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈທາງໂລກ. ເຮົາຈະບໍ່ຍົກເວັ້ນຜູ້ໃດ. ຄວາມໂກດຮ້າຍຂອງເຮົາໄດ້ເລີ່ມຖືກເປີດເຜີຍ ແລະ ມັນຈະເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຂົາທຸກຄົນ. ທັງໝົດຈະເກີດເປັນຈິງກັບພວກເຂົາທີ່ລະຄົນ ແລະ ນີ້ຈະເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ນຳມາສູ່ຕົວພວກເຂົາເອງຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ບັນດາຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮູ້ຈັກເຮົາ ແລະ ໝີ່ນປະໝາດເຮົາໃນອະດີດ ຕອນນີ້ຈະພົບກັບການພິພາກສາຂອງເຮົາ. ສ່ວນບັນດາຜູ້ທີ່ຂົ່ມເຫັງລູກໆຂອງເຮົາໃນອະດີດ, ເຮົາຈະນຳເອົາພວກເຂົາໄປສູ່ການຕິສອນເປັນພິເສດ ອີງຕາມສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເວົ້າ ແລະ ໄດ້ເຮັດ. ເຮົາຈະບໍ່ຍົກເວັ້ນແມ່ນແຕ່ເດັກນ້ອຍ. ພວກເຂົາທັງໝົດແມ່ນຕະກູນຂອງຊາຕານ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເວົ້າ ແລະ ເຮັດຫຍັງກໍຕາມ, ຖ້າໃນໃຈພວກເຂົາກຽດຊັງລູກໆຂອງເຮົາ, ເຮົາຈະບໍ່ເກັບພວກເຂົາໄວ້ແມ່ນແຕ່ຄົນດຽວ. ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາທັງໝົດເຫັນວ່າບັນດາຜູ້ທີ່ປົກຄອງ ແລະ ມີອຳນາດໃນວັນນີ້ແມ່ນພວກເຮົາ, ຄົນກຸ່ມນີ້ ແລະ ບໍ່ແມ່ນພວກເຂົາຢ່າງແນ່ນອນ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ມັນຍິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍກວ່າທີ່ເຈົ້າຈະອຸທິດກໍາລັງທັງໝົດຂອງພວກເຈົ້າ ແລະ ສະລະຕົວພວກເຈົ້າເອງໃຫ້ແກ່ເຮົາຢ່າງຈິງໃຈ ເພື່ອພວກເຈົ້າຈະສັນລະເສີນ ແລະ ເປັນພະຍານໃຫ້ແກ່ພຣະນາມຂອງເຮົາໃນທຸກແຫ່ງຫົນ, ທຸກມູມ, ທຸກສາດສະໜາ, ທຸກນິກາຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ມັນໄປຈົນສຸດຂອບຈັກກະວານທັງໝົດ ແລະ ທີ່ສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກ!

ກ່ອນນີ້: ບົດທີ 67

ຕໍ່ໄປ: ບົດທີ 69

ພວກເຮົາຈະສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກພັນທະຂອງບາບ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບຂອງການເຮັດບາບ ແລະ ການສາລະພາບບາບອີກຕໍ່ໄປໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຮົາຮັກທີ່ຈະໄດ້ຍິນຈາກເຈົ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າພົບເສັ້ນທາງໃນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ.

ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເມື່ອປະສົບກັບການຫຼໍ່ຫຼອມເທົ່ານັ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງສາມາດມີຄວາມຮັກຢ່າງແທ້ຈິງ

ພວກເຈົ້າທຸກຄົນຢູ່ໃນທ່າມກາງການທົດລອງ ແລະ ການຫຼໍ່ຫຼອມ. ເຈົ້າຄວນຮັກພຣະເຈົ້າແນວໃດໃນລະຫວ່າງການຫຼໍ່ຫຼອມ? ເມື່ອໄດ້ປະສົບກັບການຫຼໍ່ຫຼອມ,...

ພາລະກິດ ແລະ ທາງເຂົ້າ (3)

ພຣະເຈົ້າໄດ້ມອບໝາຍຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ກັບມະນຸດ ແລະ ຍັງໄດ້ຈັດການທາງເຂົ້າຂອງພວກເຂົາໃນຫຼາຍວິທີຈົນນັບບໍ່ຖ້ວນ. ແຕ່ຍ້ອນຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຄົນຕໍ່າຫຼາຍ,...

ພວກເຈົ້າຕ້ອງເຂົ້າໃຈພາລະກິດ ຢ່າປະຕິບັດຕາມຢ່າງສັບສົນ!

ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມີຫຼາຍຄົນທີ່ເຊື່ອໃນລັກສະນະທີ່ສັບສົນ. ພວກເຈົ້າມີຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນຫຼາຍເກີນໄປ, ມີຄວາມປາຖະໜາຢາກໄດ້ພອນຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ...

ໃນຄວາມເຊື່ອຂອງເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ເຈົ້າຄວນເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ

ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ? ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຈະສັບສົນກັບຄໍາຖາມນີ້. ພວກເຂົາຈະມີມຸມມອງ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສິ້ນເຊີງກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ...

ການຕັ້ງຄ່າ

  • ຂໍ້ຄວາມ
  • ຊຸດຮູບແບບ

ສີເຂັ້ມ

ຊຸດຮູບແບບ

ຟອນ

ຂະໜາດຟອນ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ຄວາມກວ້າງຂອງໜ້າ

ສາລະບານ

ຄົ້ນຫາ

  • ຄົ້ນຫາຂໍ້ຄວາມນີ້
  • ຄົ້ນຫາໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ Messenger