ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ

​ສີ​ເຂັ້ມ

​ຊຸດ​ຮູບ​ແບບ

ຟອນ

​ຂະໜາດ​ຟອນ

​ໄລຍະ​ຫ່າງ​​ລະຫວ່າງແຖວ

​ຄວາມ​ກວ້າງ​ຂອງ​ໜ້າ

0 ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ

ບໍ່ພົບຂໍ້ຄວາມທີ່ຄົ້ນຫາ

ບົດທີ 67

ລູກຊາຍຂອງເຮົາປະກົດຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ ປະກົດຕົວຕໍ່ໜ້າທຸກຄົນ. ເຮົາຈະຕີສອນຄົນທີ່ກ້າທ້າທາຍພວກເຂົາແບບເປີດເຜີຍຢ່າງຮຸນແຮງ; ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ແນ່ນອນ. ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ທຸກຄົນທີ່ສາມາດລຸກຂຶ້ນ ແລະ ລ້ຽງດູຄຣິສຕະຈັກ ກໍໄດ້ບັນລຸສະຖານະຂອງລູກຊາຍກົກແລ້ວ ແລະ ຢູ່ຮ່ວມກັບເຮົາຢ່າງມີສະຫງ່າລາສີ, ທຸກສິ່ງທີ່ເປັນຂອງເຮົາກໍເປັນຂອງພວກເຈົ້າເຊັ່ນກັນ. ເຮົາປະທານຄວາມກະລຸນາຢ່າງເຫຼືອລົ້ນມາເຖິງທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອຟັງເຮົາຢ່າງຈິງໃຈ, ເພື່ອເຈົ້າຈະຍິ່ງໃຫຍ່, ຢູ່ເໜືອກຳລັງຂອງມະນຸດຄົນອື່ນໆ. ຄວາມປະສົງຂອງເຮົາມາເຖິງພວກເຈົ້າຢ່າງສົມບູນ ຜູ້ເຊິ່ງເປັນລູກຊາຍກົກ ແລະ ເຮົາພຽງແຕ່ປາຖະໜາໃຫ້ພວກເຈົ້າເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຢ່າງໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ແລະ ເຮັດສິ່ງທີ່ເຮົາຝາກຝັງໄວ້ກັບເຈົ້ານັ້ນໃຫ້ສຳເລັດ. ຈົ່ງຮູ້ສິ່ງນີ້ໄວ້! ສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ຝາກຝັງໄວ້ກັບພວກເຈົ້າກໍຄືໂຄງການສຸດທ້າຍຂອງແຜນການຄຸ້ມຄອງຂອງເຮົາ. ເຮົາພຽງແຕ່ຫວັງໃຫ້ພວກເຈົ້າສາມາດຖວາຍການເປັນຢູ່ທັງໝົດຂອງເຈົ້າໃຫ້ກັບເຮົາດ້ວຍໃຈທັງໝົດຂອງເຈົ້າ, ຄວາມຄິດທັງໝົດຂອງເຈົ້າ ແລະ ກຳລັງທັງໝົດຂອງເຈົ້າ ແລະ ເສຍສະຫຼະທຸກສິ່ງເພື່ອເຮົາ. ເວລາບໍ່ໄດ້ລໍຖ້າໃຜແທ້ໆ ແລະ ບໍ່ມີໃຜ, ບໍ່ມີຫຍັງ ແລະ ບໍ່ມີສິ່ງໃດສາມາດຂັດຂວາງພາລະກິດຂອງເຮົາໄດ້. ຈົ່ງຮູ້ສິ່ງນີ້ໄວ້! ພາລະກິດຂອງເຮົາຄືບໜ້າຢ່າງລາບລື່ນໂດຍບໍ່ມີອຸປະສັກເກີດຂຶ້ນໃນແຕ່ລະບາດກ້າວ.

ບາດກ້າວຂອງເຮົາຍຽບໄປທົ່ວສົ້ນຈັກກະວານ, ຕາຂອງເຮົາກວດສອບແຕ່ລະຄົນຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ເຮົາເຝົ້າເບິ່ງພາບລວມຂອງຈັກກະວານ. ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ພຣະທຳຂອງເຮົາດຳເນີນໄປທົ່ວທຸກມຸມຂອງຈັກກະວານ. ໃຜກໍຕາມທີ່ກ້າບໍ່ຮັບໃຊ້ເຮົາ, ໃຜກໍຕາມທີ່ກ້າບໍ່ຊື່ສັດຕໍ່ເຮົາ, ໃຜກໍຕາມທີ່ກ້າຕັດສິນນາມຂອງເຮົາ ແລະ ໃຜກໍຕາມທີ່ກ້າດ່າ ແລະ ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີລູກຊາຍຂອງເຮົາ, ທຸກຄົນທີ່ເຮັດສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແທ້ໆ ແມ່ນຕ້ອງຜະເຊີນກັບການພິພາກສາຢ່າງຮຸນແຮງ. ການພິພາກສາຂອງເຮົາເກີດຂຶ້ນຢ່າງສົມບູນ. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ບັດນີ້ເປັນຍຸກແຫ່ງການພິພາກສາ ແລະ ເມື່ອສັງເກດຢ່າງລະມັດລະວັງ ເຈົ້າຈະພົບວ່າ ການພິພາກສາຂອງເຮົາແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປທົ່ວຈັກກະວານທັງປວງ. ແນ່ນອນ ຄອບຄົວຂອງເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ຖືກລະເວັ້ນ; ຄົນທີ່ມີຄວາມຄິດ, ຄຳເວົ້າ ແລະ ການກະທຳບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສົງຂອງເຮົາຈະຖືກພິພາກສາ. ເຈົ້າຕ້ອງເຂົ້າໃຈ, ການພິພາກສາຂອງເຮົາແນ່ໃສ່ຈັກກະວານທັງປວງ, ບໍ່ແມ່ນໜຶ່ງກຸ່ມຄົນ ຫຼື ສິ່ງຂອງເທົ່ານັ້ນ, ເຈົ້າເຂົ້າໃຈສິ່ງນີ້ບໍ? ຖ້າເຈົ້າມີແນວຄິດທີ່ຜິດພາດໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ, ແລ້ວເຈົ້າກໍຈະຜະເຊີນກັບການພິພາກສາພາຍໃນເຈົ້າທັນທີ.

ການພິພາກສາຂອງເຮົາມາໃນທຸກຮູບແບບ ແລະ ທຸກລັກສະນະ. ຈົ່ງຮູ້ສິ່ງນີ້ໄວ້! ເຮົາເປັນພຣະເຈົ້າໜຶ່ງດຽວ ແລະ ມີສະຕິປັນຍາໃນຈັກກະວານທັງປວງ! ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຢູ່ເໜືອລິດອຳນາດຂອງເຮົາ. ການພິພາກສາຂອງເຮົາຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້ກັບພວກເຈົ້າໝົດແລ້ວ ນັ້ນກໍຄື ຖ້າພວກເຈົ້າມີຄວາມຄິດຜິດໆ ແລ້ວເຮົາກໍຈະກະຕຸ້ນໃຈເຈົ້າ. ນັ້ນຄື ເຮົາຈະເຕືອນເຈົ້າ. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ຟັງ, ແລ້ວເຮົາກໍຈະປະຖິ້ມເຈົ້າທັນທີ (ສິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການສົງໄສນາມຂອງເຮົາ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ມັນໝາຍເຖິງການປະພຶດພາຍນອກ ເຊິ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສຸກທາງເນື້ອໜັງ). ຖ້າຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າທ້າທາຍເຮົາ, ເຈົ້າຕໍ່ວ່າເຮົາ, ຍອມຮັບເອົາແນວຄິດຂອງຊາຕານຄັ້ງແລ້ວຄັ້ງເລົ່າ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄວາມຮູ້ສຶກແຫ່ງຊີວິດ, ແລ້ວວິນຍານຂອງເຈົ້າກໍຈະຢູ່ໃນຄວາມມືດ ແລະ ເນື້ອໜັງຂອງເຈົ້າກໍຈະທົນທຸກກັບຄວາມເຈັບປວດ. ເຈົ້າຕ້ອງຍັບເຂົ້າໃກ້ເຮົາ. ເຈົ້າຈະບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູສູ່ສະພາບປົກກະຕິຂອງເຈົ້າໃນເວລາໜຶ່ງມື້ ຫຼື ສອງມື້ຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ຊີວິດຂອງເຈົ້າຈະລ່າຊ້າຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດຫຼາຍ. ສຳລັບຄົນທີ່ເວົ້າຢ່າງເສເພ ເຮົາຈະລົງວິໄນປາກຂອງເຈົ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລີ້ນຂອງເຈົ້າຜະເຊີນກັບການຈັດການ. ສຳລັບຄົນທີ່ກະທຳຢ່າງເສເພໂດຍບໍ່ມີຂອບເຂດ ເຮົາຈະເຕືອນເຈົ້າໃນວິນຍານຂອງເຈົ້າ ແລະ ຈະຕີສອນຄົນທີ່ບໍ່ຟັງຢ່າງຮຸນແຮງ. ຄົນທີ່ຕັດສິນ ແລະ ທ້າທາຍເຮົາຢ່າງເປີດເຜີຍ, ໝາຍເຖິງຄົນທີ່ສະແດງຄວາມບໍ່ເຊື່ອຟັງຜ່ານຄຳເວົ້າ ຫຼື ຜ່ານການກະທຳ, ເຮົາຈະກຳຈັດ ແລະ ປະຖິ້ມພວກເຂົາໂດຍສິ້ນເຊີງ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຈິບຫາຍ ແລະ ສູນເສຍພອນສູງສຸດ; ຄົນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄົນທີ່ຖືກກຳຈັດຫຼັງຈາກຖືກເລືອກ. ສຳລັບຄົນທີ່ເມີນເສີຍ, ໝາຍເຖິງຄົນທີ່ມີນິມິດບໍ່ຊັດເຈນ, ເຮົາຈະສ່ອງແສງສະຫວ່າງໃຫ້ພວກເຂົາ ແລະ ຊ່ວຍພວກເຂົາໃຫ້ລອດພົ້ນ. ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນນໍາໄປປະຕິບັດ ກໍຈະຖືກປົກຄອງຕາມກົດລະບຽບທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະເມີນເສີຍ ຫຼື ບໍ່ກໍຕາມ. ແຕ່ສຳລັບຄົນເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ມີເຈດຕະນາຜິດຕັ້ງແຕ່ຕອນເລີ່ມຕົ້ນ, ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈຄວາມເປັນຈິງຕະຫຼອດໄປ ແລະ ໃນທີ່ສຸດແລ້ວ ພວກເຂົາກໍຈະຖືກກຳຈັດເທື່ອລະໜ້ອຍ, ເທື່ອລະຄົນ, ບໍ່ມີໃຜທີ່ຈະຄົງຢູ່ ແຕ່ຕອນນີ້ ພວກເຂົາຄົງຢູ່ໂດຍການປັ້ນແຕ່ງຂອງເຮົາ (ຍ້ອນເຮົາບໍ່ເຮັດສິ່ງຕ່າງໆຢ່າງຟ້າວຟັ່ງ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມຄືເຮັດໃນຮູບແບບທີ່ເປັນລະບົບລະບຽບ).

ການພິພາກສາຂອງເຮົາຖືກເປີດເຜີຍຢ່າງສົມບູນ, ແນ່ໃສ່ຄົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ພວກເຂົາລ້ວນແລ້ວແຕ່ຕ້ອງເຮັດໜ້າທີ່ໆເໝາະສົມຂອງພວກເຂົາ. ຂຶ້ນກັບວ່າກົດລະບຽບອັນໃດທີ່ຖືກແຫກ, ເຮົາກໍຈະປົກຄອງ ແລະ ພິພາກສາພວກເຂົາຕາມກົດລະບຽບນັ້ນ. ສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນນາມນີ້ ແລະ ຄົນທີ່ບໍ່ຍອມຮັບພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ ກໍມີພຽງກົດລະບຽບດຽວ ຄື ເຮົາຈະເອົາຈິດໃຈ, ວິນຍານ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງຄົນທີ່ທ້າທາຍເຮົາທັນທີ ແລະ ໂຍນຖິ້ມລົງໃນດິນແດນມໍລະນາ; ໃຜກໍຕາມທີ່ບໍ່ໄດ້ທ້າທາຍເຮົາ, ເຮົາຈະລໍຖ້າໃຫ້ພວກເຈົ້າເຕີບໂຕກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດການພິພາກສາຄັ້ງທີສອງ. ພຣະທຳຂອງເຮົາອະທິບາຍທຸກສິ່ງຢ່າງຊັດເຈນທີ່ສຸດ ແລະ ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ລີ້ລັບອີກແລ້ວ. ເຮົາພຽງແຕ່ປາຖະໜາວ່າ ພວກເຈົ້າຈະສາມາດຈື່ຂຶ້ນໃຈຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ!

​ກ່ອນ​ນີ້ :ບົດທີ 66

ຕໍ່​ໄປ:ບົດທີ 68

ທ່ານອາດຈະຍັງມັກ