ບົດທີ 66

ພາລະກິດຂອງເຮົາສືບຕໍ່ຈົນເຖິງຂັ້ນຕອນປັດຈຸບັນ ແລະ ທັງໝົດລ້ວນແລ້ວແຕ່ປະຕິບັດຕາມການຈັດແຈງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສະຕິປັນຍາຈາກກໍາມືຂອງເຮົາ ພ້ອມທັງເປັນຄວາມສຳເລັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເຮົາ. ແມ່ນໃຜທ່າມກາງມະນຸດທີ່ສາມາດເຮັດສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ແດ່? ແລ້ວພວກເຂົາຈະບໍ່ລົບກວນການຈັດການຂອງເຮົາບໍ? ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ວ່າ ບໍ່ມີທາງທີ່ຄົນໃດຄົນໜຶ່ງຈະສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງເຮົາແທນເຮົາໄດ້, ແລ້ວແຮງໄກທີ່ຈະຂັດຂວາງພາລະກິດນັ້ນໄດ້ ນັ້ນກໍຍ້ອນວ່າ ບໍ່ມີໃຜທີ່ສາມາດກ່າວ ຫຼື ເຮັດສິ່ງຕ່າງໆທີ່ເຮົາເຮັດ ແລະ ກ່າວໄດ້. ເຖິງສິ່ງນີ້ເປັນຄວາມຈິງ, ຜູ້ຄົນກໍຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກເຮົາ ຜູ້ທີ່ເປັນພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດທີ່ມີສະຕິປັນຍາ! ເຈົ້າບໍ່ກ້າທ້າທາຍເຮົາຢ່າງເປີດເຜີຍຢູ່ພາຍນອກ, ແຕ່ເຈົ້າຕັ້ງຕົນເອງຕໍ່ຕ້ານເຮົາໃນຫົວໃຈຂອງເຈົ້າ ແລະ ໃນຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າ. ຄົນໂງ່ເອີຍ! ເຈົ້າບໍ່ຮູ້ບໍວ່າ ເຮົາເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ເຝົ້າເບິ່ງສ່ວນເລິກສຸດໃນຫົວໃຈຂອງມະນຸດ? ເຈົ້າບໍ່ຮູ້ບໍວ່າ ເຮົາເຝົ້າເບິ່ງຄຳເວົ້າ ແລະ ການກະທຳທຸກຢ່າງຂອງເຈົ້າ? ເຮົາຂໍເວົ້າກັບເຈົ້າດັ່ງນີ້ ເຮົາຈະບໍ່ກ່າວພຣະທຳອັນອ່ອນໂຍນອອກຈາກຮີມສົບຂອງເຮົາອີກຕໍ່ໄປ. ກົງກັນຂ້າມ ມັນຈະເປັນພຣະທຳແຫ່ງການພິພາກຢ່າງໜັກ ແລະ ເຮົາຈະເບິ່ງວ່າ ເຈົ້າສາມາດທົນຕໍ່ພຣະທຳເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ ຫຼື ບໍ່. ຕັ້ງແຕ່ນີ້ຕໍ່ໄປ, ຄົນທີ່ມີຫົວໃຈທີ່ບໍ່ໃກ້ຊິດກັບເຮົາ ໝາຍເຖິງຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮັກຢ່າງຈິງໃຈສຳລັບເຮົາ ແມ່ນຄົນທີ່ທ້າທ້າຍເຮົາຢ່າງເປີດເຜີຍ.

ໃນປັດຈຸບັນ, ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້ມາເຖິງຈຸດທີ່ບໍ່ມີການນໍາໃຊ້ວິທີການຜ່ານມາອີກຕໍ່ໄປ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ດຽວນີ້ ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ວິທີການໃໝ່ແທນ. ຄົນທີ່ບໍ່ຮ່ວມມືກັບເຮົາຢ່າງເດັດຂາດ ແລະ ຢ່າງຫ້າວຫັນຈະຕົກລົງສູ່ແດນມໍລະນາ ເຊິ່ງເປັນເຫວເລິກແຫ່ງຄວາມຕາຍ (ຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈະທົນທຸກຈາກການຕົກນະລົກຕະຫຼອດໄປ). ວິທີການໃໝ່ເປັນຄືດັ່ງນີ້: ຖ້າຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລ້ວການພິພາກສາຂອງເຮົາຈະເກີດຂຶ້ນກັບເຈົ້າທັນທີ ແລະ ສິ່ງນີ້ແມ່ນລວມເຖິງການຍຶດຕິດຢູ່ກັບໂລກ, ຄວາມຮັ່ງມີ, ຄອບຄົວ, ສາມີ, ພັນລະຍາ, ລູກໆ, ພໍ່ແມ່, ການກິນ ແລະ ດື່ມ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ທຸກສິ່ງທີ່ຢູ່ພາຍນອກຂອບເຂດຝ່າຍວິນຍານ. ຄວາມສະຫວ່າງຂອງໄພ່ພົນຈະສາມາດເຫັນແຈ້ງຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ນັ້ນກໍຄື ຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບຊີວິດຈະຍິ່ງຈະແຈ້ງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຈະເຄື່ອນຍ້າຍຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ໃຜກໍຕາມທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການລົບກວນແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມພິນາດຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະ ຈະລ່າຊ້າຫຼາຍໃນສະໜາມແຂ່ງຂັນແຫ່ງຊີວິດ. ຄົນທີ່ບໍ່ຮ້ອນບໍ່ໜາວ ຜູ້ທີ່ບໍ່ສະແຫວງຫາດ້ວຍຄວາມອຸທິດຕົນ ເຮົາຈະປະຖິ້ມໝົດທຸກຄົນ ແລະ ເບິ່ງຂ້າມພວກເຂົາທຸກຄົນໂດຍບໍ່ລະເວັ້ນ ແລະ ພວກເຂົາຕ້ອງທົນທຸກຢູ່ກັບຄວາມພິນາດເປັນເວລາພັນປີ. ຄົນທີ່ສະແຫວງຫາຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ ນັ້ນກໍຄື ຄົນທີ່ມຸ້ງໝັ້ນຢູ່ສະເໝີ, ເຮົາຈະໂຍນຖິ້ມຄວາມໄຮ້ດຽງສາຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຊື່ສັດກັບເຮົາ ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ພວກເຂົາຈະມີສະຕິປັນຍາ ແລະ ຄວາມສະຫຼາດ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັ້ນພວກເຂົາກໍຈະສະແຫວງຫາດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຮົາເພີ່ມການອວຍພອນຂອງເຮົາໃຫ້ກັບລູກຊາຍກົກຂອງເຮົາທຸກຄົນເປັນສອງເທົ່າ ແລະ ຄວາມຮັກຂອງເຮົາຈະມາເຖິງເຈົ້າຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ເຮົາດູແລເຈົ້າ ແລະ ປົກປ້ອງເຈົ້າຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ເຮົາຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ພວກເຈົ້າຕົກຢູ່ໃນດາງແຫຂອງຊາຕານ. ເຮົາໄດ້ເລີ່ມລົງມືປະຕິບັດພາລະກິດຂອງເຮົາທ່າມກາງທຸກຄົນ ນັ້ນກໍຄື ເຮົາໄດ້ເພີ່ມໂຄງການພາລະກິດອື່ນອີກ; ຄົນເຫຼົ່ານີ້ເປັນຄົນທີ່ໃຫ້ການບໍລິການກັບພຣະຄຣິດເປັນເວລາຫຼາຍພັນປີ ແລະ ຜູ້ຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຈະບຽດກັນເຂົ້າສູ່ອານາຈັກຂອງເຮົາ.

ລູກຊາຍຂອງເຮົາເອີຍ, ພວກເຈົ້າຕ້ອງເພີ່ມທະວີການຝຶກຝົນຂອງພວກເຈົ້າ. ມີພາລະກິດຫຼາຍສໍ່າໃດທີ່ກຳລັງລໍຖ້າພວກເຈົ້າ, ພາລະກິດທີ່ພວກເຈົ້າຕ້ອງປະຕິບັດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສຳເລັດ. ເຮົາພຽງແຕ່ປາຖະໜາໃຫ້ພວກເຈົ້າຮີບຟ້າວເຕີບໂຕເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ສຳເລັດພາລະກິດທີ່ເຮົາໄດ້ຝາກຝັງໄວ້ກັບພວກເຈົ້າ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນສັກສິດຂອງພວກເຈົ້າ ແລະ ມັນຄືໜ້າທີ່ໆພວກເຈົ້າ ຜູ້ທີ່ເປັນລູກຊາຍກົກຂອງເຮົາຄວນປະຕິບັດ. ເຮົາຈະປົກປ້ອງພວກເຈົ້າຈົນເຖິງປາຍທາງ ແລະ ປົກປ້ອງພວກເຈົ້າ ເພື່ອວ່າພວກເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບຄວາມສຸກກັບເຮົາຕະຫຼອດໄປ! ພວກເຈົ້າແຕ່ລະຄົນຄວນມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຄວາມຈິງທີ່ເຮົາໄດ້ຈັດກຽມການເສຍສະຫຼະຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ຈັດແຈງສະພາບແວດລ້ອມຫຼາຍຢ່າງ, ທຸກຢ່າງແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຈົ້າສົມບູນ. ພວກເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ຈັກວ່າ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນການອວຍພອນຂອງເຮົາ, ບໍ່ແມ່ນບໍ? ພວກເຈົ້າລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນລູກຊາຍອັນເປັນທີ່ຮັກຂອງເຮົາ. ຕາບໃດທີ່ພວກເຈົ້າຮັກເຮົາຢ່າງຈິງໃຈ ແລ້ວເຮົາກໍຈະບໍ່ປະຖິ້ມພວກເຈົ້າແມ່ນແຕ່ຄົນດຽວ, ແຕ່ວ່າສິ່ງນີ້ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າ ພວກເຈົ້າຈະສາມາດຮ່ວມມືກັບເຮົາໄດ້ຢ່າງສັນຕິ ຫຼື ບໍ່.

ກ່ອນນີ້: ບົດທີ 65

ຕໍ່ໄປ: ບົດທີ 67

ພວກເຮົາຈະສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກພັນທະຂອງບາບ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບຂອງການເຮັດບາບ ແລະ ການສາລະພາບບາບອີກຕໍ່ໄປໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຮົາຮັກທີ່ຈະໄດ້ຍິນຈາກເຈົ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າພົບເສັ້ນທາງໃນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ.

ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຕາມໃຈພຣະອົງເອງສົມບູນ

ປັດຈຸບັນນີ້, ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໄດ້ຮັບຄົນກຸ່ມໃດໜຶ່ງ, ກຸ່ມທີ່ປະກອບມີຄົນທີ່ພະຍາຍາມຮ່ວມມືກັບພຣະອົງ, ຄົນທີ່ສາມາດເຊື່ອຟັງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ,...

ພຣະບັນຍັດແຫ່ງຍຸກໃໝ່

ໃນການຜະເຊີນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ, ພວກເຈົ້າຕ້ອງອ່ານພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ປະກອບຕົນເອງດ້ວຍຄວາມຈິງ. ແຕ່ບໍ່ວ່າພວກເຈົ້າຕ້ອງການເຮັດຫຍັງ...

ການຕັ້ງຄ່າ

  • ຂໍ້ຄວາມ
  • ຊຸດຮູບແບບ

ສີເຂັ້ມ

ຊຸດຮູບແບບ

ຟອນ

ຂະໜາດຟອນ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ຄວາມກວ້າງຂອງໜ້າ

ສາລະບານ

ຄົ້ນຫາ

  • ຄົ້ນຫາຂໍ້ຄວາມນີ້
  • ຄົ້ນຫາໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ Messenger