ບົດທີ 77

ການບໍ່ໃສ່ໃຈໃນພຣະທຳຂອງເຮົາກໍເໝືອນກັບການມີທ່າທີປະຕິເສດຕໍ່ການກະທຳຂອງເຮົາ. ໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະທຳຂອງເຮົາໄດ້ຫຼັ່ງໄຫຼອອກຈາກຫົວໃຈຂອງພຣະບຸດຂອງເຮົາ ແຕ່ພວກເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບພຣະທຳເຫຼົ່ານັ້ນ. ພວກເຈົ້າບໍ່ຈິງຈັງແທ້ໆ! ພຣະທຳຫຼາຍຂໍ້ໄດ້ຫຼັ່ງໄຫຼອອກຈາກພາຍໃນຫົວໃຈຂອງພຣະບຸດຂອງເຮົາ ແຕ່ພວກເຈົ້າກໍຍັງບໍ່ໄວ້ໃຈ ແລະ ບໍ່ສົນໃຈໃນພຣະທຳເຫຼົ່ານັ້ນ. ພວກເຈົ້າຊ່າງຕາບອດແທ້ເດ! ພວກເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈເຖິງເປົ້າໝາຍຂອງແຕ່ລະຢ່າງທີ່ເຮົາໄດ້ກະທຳ. ພຣະທຳທີ່ເຮົາສຳແດງຜ່ານທາງພຣະບຸດຂອງເຮົາບໍ່ແມ່ນພຣະທຳຂອງເຮົາບໍ? ມີບາງສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ປະສົງທີ່ຈະກ່າວໂດຍກົງ ສະນັ້ນເຮົາຈຶ່ງກ່າວຜ່ານທາງພຣະບຸດຂອງເຮົາ. ແຕ່ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນແທ້ ທີ່ມາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮົາກ່າວພຣະທໍາໂດຍກົງ? ພວກເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈເຮົາເລີຍ ແລະ ພວກເຈົ້າສົງໄສກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ ແລະ ການກະທຳຂອງເຮົາຢູ່ສະເໝີ. ເຮົາບໍ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້ບໍວ່າ ທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຮົາ ແລະ ທຸກການປະຕິບັດ ແລະ ການກະທຳຂອງເຮົາຖືກຕ້ອງ? ແລະ ຜູ້ຄົນຕ້ອງບໍ່ກວດເບິ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ. ຈົ່ງເກັບມືທີ່ສົກກະປົກຂອງເຈົ້າຄືນໄປ! ເຮົາຂໍບອກເຈົ້າວ່າ ທຸກຄົນທີ່ເຮົາໃຊ້ແມ່ນຖືກເຮົາແຕ່ງຕັ້ງໄວ້ລ່ວງໜ້າກ່ອນທີ່ເຮົາຈະສ້າງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ພວກເຂົາກໍໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກເຮົາໃນປັດຈຸບັນ. ພວກເຈົ້າມັກພະຍາຍາມກວດສອບກັບສິ່ງທີ່ເຮົາກ່າວມານັ້ນຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ, ມັກກວດເບິ່ງຕົວຕົນທີ່ເຮົາເປັນ ແລະ ສຶກສາການປະຕິບັດຂອງເຮົາ. ພວກເຈົ້າທຸກຄົນມີຄວາມຄິດຄ້າຍຄືນັກຄ້າຂາຍ. ຖ້າສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນອີກຄັ້ງ ແລ້ວເຈົ້າກໍຈະຖືກມືເຮົາຟາດລົງຢ່າງແນ່ນອນ. ສິ່ງທີ່ເຮົາກຳລັງເວົ້າກໍຄື ຢ່າສົງໄສໃນຕົວເຮົາ ແລະ ຢ່າວິເຄາະ ຫຼື ຄິດຫຼາຍກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ກະທຳ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຢ່າເຂົ້າໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບສິ່ງດັ່ງກ່າວເລີຍ. ຍ້ອນວ່າສິ່ງນີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບພຣະບັນຍັດແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງຂອງເຮົາ. ສິ່ງນີ້ບໍ່ແມ່ນບັນຫາເລັກນ້ອຍ!

ຈົ່ງຖືໂອກາດເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ສັ່ງສອນນັ້ນໃຫ້ດີທີ່ສຸດ. ເຮົາຂໍເວົ້າມັນອີກຄັ້ງ ແລະ ນີ້ຄືການເຕືອນ: ຄົນຕ່າງຊາດກຳລັງຈະຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາໃນປະເທດຈີນ. ສິ່ງນີ້ເປັນຄວາມຈິງຢ່າງແນ່ນອນ! ເຮົາຮູ້ວ່າ ຫຼາຍຄົນສົງໄສກ່ຽວກັບສິ່ງນີ້ ແລະ ບໍ່ໝັ້ນໃຈ ສະນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງເຕືອນພວກເຈົ້າຄັ້ງແລ້ວຄັ້ງເລົ່າ ເພື່ອພວກເຈົ້າຈະສະແຫວງຫາການເຕີບໂຕຂອງຊີວິດຢ່າງໄວວາ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມປະສົງຂອງເຮົາໄວຍິ່ງຂຶ້ນ. ເລີ່ມແຕ່ນີ້ໄປ ສະຖານະການສາກົນຈະຍິ່ງເຄັ່ງຕຶງຂຶ້ນ ແລະ ຫຼາຍປະເທດຈະເລີ່ມພັງທະລາຍລົງຈາກພາຍໃນ. ຈະບໍ່ມີວັນທີ່ມີຄວາມສຸກຢູ່ໃນປະເທດຈີນອີກຕໍ່ໄປ. ນັ້ນກໍຄື ກຳມະກອນຈະປະທ້ວງ, ນັກຮຽນຈະພາກັນຍ່າງອອກຈາກການສຶກສາຂອງພວກເຂົາ, ນັກທຸລະກິດຈະປະຖິ້ມຕະຫຼາດ ແລະ ໂຮງງານທຸກແຫ່ງຈະປິດລົງ ແລະ ບໍ່ສາມາດເອົາຕົວຫຼອດໄດ້. ກຸ່ມແກນນຳຕ່າງໆຈະເລີ່ມຈັດກຽມງົບປະມານເພື່ອຫຼົບໜີ (ນີ້ແມ່ນເພື່ອຮັບໃຊ້ແຜນການຄຸ້ມຄອງຂອງເຮົາ) ແລະ ຜູ້ນໍາລັດຖະບານກາງໃນທຸກລະດັບກໍກຳລັງຫຍຸ້ງເກີນໄປກັບການໃສ່ໃຈໃນສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຄົນອື່ນສູນເສຍ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາທຸກຄົນໄດ້ກຽມການ (ນີ້ແມ່ນເພື່ອຮັບໃຊ້ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ). ຈົ່ງເບິ່ງຢ່າງຊັດເຈນ! ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ກ່ຽວພັນກັນທົ່ວຈັກກະວານ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ປະເທດຈີນ ຍ້ອນພາລະກິດຂອງເຮົາແນໃສ່ແຜ່ນດິນໂລກທັງໝົດ ແຕ່ມັນກໍຍັງຢູ່ໃນການຮັບໃຊ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ບຸດຊາຍກົກເປັນກະສັດ. ເຈົ້າເຫັນສິ່ງນີ້ຢ່າງຊັດເຈນບໍ? ໃຫ້ຮີບຟ້າວ ແລະ ສະແຫວງຫາ! ເຮົາຈະບໍ່ປະຕິບັດຕໍ່ພວກເຈົ້າຢ່າງບໍ່ຍຸຕິທຳ; ເຮົາຈະຍອມໃຫ້ພວກເຈົ້າພົບກັບຄວາມສຸກຈົນເຈົ້າພໍໃຈ.

ການປະຕິບັດຂອງເຮົາເປັນຕາອັດສະຈັນ. ເມື່ອມີໄພພິບັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນແຜ່ນດິນໂລກ, ເມື່ອຜູ້ກະທຳການຊົ່ວທັງຫຼາຍ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງກຳລັງໄດ້ຮັບການລົງໂທດ ຫຼື ເວົ້າໃຫ້ຊັດເຈນຫຼາຍກວ່ານັ້ນກໍຄື ເມື່ອຜູ້ກະທຳການຊົ່ວທີ່ຢູ່ນອກສື່ສຽງຂອງເຮົາໄດ້ທົນທຸກ, ເຮົາກໍຈະເລີ່ມປະທານພອນຂອງເຮົາໃຫ້ກັບພວກເຈົ້າ. ນີ້ແມ່ນຄວາມໝາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະທຳທີ່ວ່າ “ພວກເຈົ້າຈະບໍ່ທົນທຸກກັບຄວາມເຈັບປວດ ຫຼື ອັນຕະລາຍຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆຢ່າງແນ່ນອນ”, ເຮົາໄດ້ກ່າວຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກກ່ອນໜ້ານີ້. ພວກເຈົ້າເຂົ້າໃຈສິ່ງນີ້ບໍ? ຄໍາວ່າ “ເວລານີ້” ທີ່ເຮົາກ່າວນັ້ນ ແມ່ນໝາຍເຖິງເວລາເມື່ອພຣະທໍາອອກມາຈາກປາກຂອງເຮົາ. ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄວຫຼາຍ; ເຮົາຈະບໍ່ຊັກຊ້າ ຫຼື ເສຍເວລາໜຶ່ງນາທີ ຫຼື ໜຶ່ງວິນາທີ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ເຮົາຈະປະຕິບັດຕາມພຣະທຳຂອງເຮົາ ທັນທີທີ່ພຣະທຳເຫຼົ່ານັ້ນຖືກກ່າວອອກມາ. ຖ້າເຮົາເວົ້າວ່າ ໃນປັດຈຸບັນ ເຮົາກຳລັງກຳຈັດບາງຄົນ ຫຼື ເຮົາກຽດຊັງບາງຄົນ, ມັນກໍຈະຈົບແລ້ວສຳລັບຄົນນັ້ນໃນທັນທີທັນໃດ. ໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຂອງເຮົາຈະຖືກເອົາກັບຄືນມາຈາກພວກເຂົາທັນທີ ແລະ ພວກເຂົາກໍຈະກາຍເປັນຄົນຕາຍທັງເປັນ, ເປັນຄົນທີ່ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້. ພວກເຂົາອາດຈະຍັງມີລົມຫາຍໃຈ, ຍ່າງ ແລະ ເວົ້າ ແລະ ອາດຈະຍັງອະທິຖານຕໍ່ໜ້າເຮົາ ແຕ່ພວກເຂົາຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ເຮົາໄດ້ຈາກພວກເຂົາແລ້ວ. ພວກເຂົາເປັນຄົນທີ່ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ຢ່າງທີ່ເຄີຍເປັນມາ. ສິ່ງນີ້ເປັນຈິງ ແລະ ແທ້ຈິງຢ່າງແນ່ນອນ.

ພຣະທຳຂອງເຮົາເປັນຕົວແທນໃຫ້ກັບມະນຸດຫຼາຍກວ່າທີ່ເຮົາເປັນ. ໃຫ້ຈື່ສິ່ງນີ້ໄວ້! ຢ່າສົງໄສເລີຍ; ເຈົ້າຕ້ອງໝັ້ນໃຈແທ້ໆ. ນີ້ແມ່ນເລື່ອງເປັນເລື່ອງຕາຍ! ນີ້ແມ່ນເລື່ອງທີ່ຈິງຈັງທີ່ສຸດ! ທັນທີທີ່ພຣະທຳຂອງເຮົາຖືກກ່າວອອກໄປ, ສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການກະທຳກໍຈະເກີດຂຶ້ນ. ພຣະທຳທຸກຂໍ້ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຕ້ອງຖືກກ່າວຜ່ານທາງພຣະບຸດຂອງເຮົາ. ມີໃຜແດ່ໃນທ່າມກາງພວກເຈົ້າທີ່ໄດ້ໄຕ່ຕອງບັນຫານີ້ຢ່າງຈິງຈັງ? ເຮົາຈະສາມາດອະທິບາຍມັນແບບອື່ນໄດ້ແນວໃດ? ຈົ່ງຢ່າຢ້ານ ແລະ ຈົ່ງກ້າຫານສະເໝີ. ເຮົາເປັນຄົນທີ່ບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນອື່ນແທ້ບໍ? ເຮົາຈະປະຖິ້ມຄົນທີ່ເຮົາເຫັນດີນໍາແບບເສີຍໆບໍ? ທຸກສິ່ງທີ່ເຮົາກະທຳແມ່ນມີຫຼັກການ. ເຮົາຈະບໍ່ທຳລາຍພຣະສັນຍາທີ່ເຮົາຕັ້ງຂຶ້ນເອງ; ເຮົາຈະບໍ່ທຳລາຍແຜນການຂອງເຮົາເອງ. ເຮົາບໍ່ໄດ້ຂາດປະສົບການຄືກັບພວກເຈົ້າ. ພາລະກິດຂອງເຮົາເປັນສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່; ມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ມີມະນຸດຄົນໃດສາມາດເຮັດໄດ້. ເຮົາໄດ້ກ່າວໄວ້ແລ້ວວ່າ ເຮົາຊອບທຳ ແລະ ເຮົາເປັນຄວາມຮັກໃຫ້ກັບຄົນທີ່ຮັກເຮົາ. ເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອວ່າ ສິ່ງນີ້ເປັນຄວາມຈິງບໍ? ເຈົ້າສືບຕໍ່ທີ່ຈະມີຄວາມສົງໄສ! ຖ້າເຈົ້າມີສາມັນສໍານຶກທີ່ຊັດເຈນ ກ່ຽວກັບທຸກສິ່ງ ແລ້ວເປັນຫຍັງເຈົ້າຍັງຢ້ານຢູ່? ມັນເປັນແນວນັ້ນ ກໍຍ້ອນວ່າເຈົ້າໄດ້ຜູກມັດຕົວເຈົ້າເອງ. ບູດຊາຍຂອງເຮົາເອີຍ! ເຮົາໄດ້ເຕືອນເຈົ້າຫຼາຍເທື່ອແລ້ວວ່າ ບໍ່ໃຫ້ເສົ້າ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຫຼັ່ງນໍ້າຕາ ແລະ ເຮົາຈະບໍ່ປະຖິ້ມເຈົ້າ. ເຈົ້າຍັງບໍ່ສາມາດໄວ້ໃຈເຮົາໄດ້ບໍ? ເຮົາຈະຈັບເຈົ້າໄວ້ແໜ້ນໆ ແລະ ບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ເຈົ້າໄປ. ເຮົາຈະກອດເຈົ້າໄວ້ດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງເຮົາສະເໝີ. ເຮົາຈະດູແລເຈົ້າ, ປົກປ້ອງເຈົ້າ ແລະ ໃຫ້ຄວາມເປີດເຜີຍ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃຫ້ກັບເຈົ້າ ເພື່ອເຈົ້າຈະເຫັນວ່າ ເຮົາເປັນພຣະບິດາຂອງເຈົ້າ, ເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນເຈົ້າ. ເຮົາຮູ້ວ່າເຈົ້າໄຕ່ຕອງຢູ່ສະເໝີວ່າ ເຈົ້າຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ພາລະກິດທີ່ຢູ່ເທິງບ່າຂອງພຣະບິດາຂອງເຈົ້ານັ້ນ ເບົາບາງລົງໄດ້ແນວໃດ? ນີ້ແມ່ນພາລະທີ່ເຮົາໄດ້ມອບໃຫ້ກັບເຈົ້າ. ຢ່າພະຍາຍາມຖືວ່າ ມັນບໍ່ສຳຄັນ! ເຈົ້າສາມາດຊື່ສັດກັບເຮົາເປັນເວລາຈັກມື້? ເຮົາຫວັງວ່າ ເຈົ້າຈະສາມາດເລັ່ງການຝຶກຝົນຂອງເຈົ້າ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນຢ່າງໄວວາເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຮົາພໍໃຈ. ພຣະບິດາເຮັດວຽກໜັກເພື່ອບຸດຊາຍທັງກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ, ສະນັ້ນ ບຸດຊາຍກໍຄວນພິຈາລະນາເຖິງແຜນການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະບິດາໃນທຸກໆນາທີ ແລະ ທຸກໆວິນາທີ. ນີ້ແມ່ນການຮ່ວມມືກັນກັບເຮົາແບບຫ້າວຫັນທີ່ເຮົາມັກເວົ້າເຖິງ.

ນີ້ແມ່ນການກະທຳຂອງເຮົາທັງໝົດ. ເຮົາຈະວາງພາລະໃຫ້ກັບຄົນທີ່ເຮົາໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ມອບສະຕິປັນຍາໃຫ້ກັບພວກເຂົາ ເພື່ອວ່າສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຮັດຈະສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສົງຂອງເຮົາທັງໝົດ, ເພື່ອວ່າອານາຈັກຂອງເຮົາຈະໄດ້ກາຍເປັນຈິງ ແລະ ສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່ຈະປາກົດຂຶ້ນ. ຄົນທີ່ເຮົາບໍ່ໃຊ້ແມ່ນກົງກັນຂ້າມຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ພວກເຂົາຈະມຶນງົງຢູ່ສະເໝີ, ພວກເຂົາຈະນອນຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຂົາກິນ ແລະ ພວກເຂົາຈະກິນຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຂົານອນ, ໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າ ພາລະໝາຍເຖິງຫຍັງ. ຄົນເຫຼົ່ານີ້ກຳລັງຂາດພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ພວກເຂົາຄວນຖືກລືບລ້າງອອກຈາກຄຣິສຕະຈັກຂອງເຮົາໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້. ບັດນີ້ ເຮົາຈະສື່ສານບັນຫາບາງຢ່າງກ່ຽວກັບເລື່ອງນິມິດ: ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງມີກ່ອນຈະເຂົ້າສູ່ອາຈານຈັກ. ຜູ້ຄົນພຽງແຕ່ສາມາດເຂົ້າສູ່ອານາຈັກຫຼັງຈາກທີ່ຄຣິສຕະຈັກຖືກສ້າງຂຶ້ນຈົນເຖິງຈຸດໃດໜຶ່ງ. ບໍ່ມີໃຜສາມາດເຂົ້າສູ່ອານາຈັກໂດຍກົງໄດ້ (ຖ້າເຮົາບໍ່ໄດ້ສັນຍາໄວ້). ຄຣິສຕະຈັກຄືບາດກ້າວທຳອິດ ໃນຂະນະທີ່ອານາຈັກແມ່ນເປົ້າໝາຍຂອງແຜນການຄຸ້ມຄອງຂອງເຮົາ. ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈະເປັນຮູບເປັນຮ່າງຫຼັງຈາກທີ່ຜູ້ຄົນເຂົ້າສູ່ອານາຈັກ ແລະ ຈະບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຕ້ອງຢ້ານ. ບັດນີ້, ເຮົາ ແລະ ພ້ອມດ້ວຍບຸດຊາຍກົກຂອງເຮົາທັງຫຼາຍໄດ້ເຂົ້າສູ່ອານາຈັກແລ້ວ ແລະ ເລີ່ມປົກຄອງບັນດາຊົນຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ. ນັ້ນກໍຄື ອານາຈັກຂອງເຮົາກຳລັງເລີ່ມເປັນລະບົບລະບຽບ ແລະ ທຸກຄົນທີ່ຈະເປັນກະສັດ ຫຼື ປະຊາຊົນກໍຈະຖືກປະກາດຢ່າງເປີດເຜີຍ. ເຫດການໃນອະນາຄົດຈະຖືກບອກໃຫ້ກັບພວກເຈົ້າເປັນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ແລະ ເປັນລຳດັບ. ເຈົ້າຕ້ອງບໍ່ໃຈຮ້ອນ ຫຼື ກັງວົນເກີນໄປ. ເຈົ້າຈື່ພຣະທຳທຸກຂໍ້ທີ່ເຮົາໄດ້ເວົ້າກັບເຈົ້າບໍ? ຖ້າເຈົ້າຈິງໃຈສຳລັບເຮົາ ແລ້ວເຮົາກໍຈະກ່າວຄວາມຈິງຢ່າງແທ້ຈິງໃຫ້ກັບເຈົ້າ. ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ປະພຶດຄວາມຫຼອກລວງ ແລະ ຄວາມຄົດໂກງ, ເຮົາຈະປະຕິບັດຕໍ່ພວກເຂົາພໍເປັນພິທີຄືນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ແມ່ນໃຜທີ່ຈະຖືກທຳລາຍໃນທີ່ສຸດ!

ກ່ອນນີ້: ບົດທີ 76

ຕໍ່ໄປ: ບົດທີ 78

ພວກເຮົາຈະສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກພັນທະຂອງບາບ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບຂອງການເຮັດບາບ ແລະ ການສາລະພາບບາບອີກຕໍ່ໄປໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຮົາຮັກທີ່ຈະໄດ້ຍິນຈາກເຈົ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າພົບເສັ້ນທາງໃນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ.

ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ໃນຄວາມເຊື່ອຂອງເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ເຈົ້າຄວນເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ

ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ? ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຈະສັບສົນກັບຄໍາຖາມນີ້. ພວກເຂົາຈະມີມຸມມອງ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສິ້ນເຊີງກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ...

ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະເປັນຕົວປະກອບ?

ໃນປັດຈຸບັນ ບໍ່ຕ້ອງສົນໃຈຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ເປໂຕມີ, ຫຼາຍຄົນບໍ່ສາມາດແມ່ນແຕ່ທີ່ຈະບັນລຸຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ໂປໂລມີ. ພວກເຂົາບໍ່ມີແມ່ນແຕ່ການຮູ້ຈັກຕົນເອງຂອງໂປໂລ....

ການຕັ້ງຄ່າ

  • ຂໍ້ຄວາມ
  • ຊຸດຮູບແບບ

ສີເຂັ້ມ

ຊຸດຮູບແບບ

ຟອນ

ຂະໜາດຟອນ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ຄວາມກວ້າງຂອງໜ້າ

ສາລະບານ

ຄົ້ນຫາ

  • ຄົ້ນຫາຂໍ້ຄວາມນີ້
  • ຄົ້ນຫາໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ Messenger