ບົດທີ 49

ເພື່ອຮັບໃຊ້ຮ່ວມກັນຢ່າງປະສິດທິພາບ ຄົນໜຶ່ງຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຖືກຕ້ອງ ພ້ອມທັງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງມີຊີວາ ແລະ ສົດໃສ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຕ້ອງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ມີພະລັງ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ ເພື່ອວ່າຄົນອື່ນໆຈະໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງ ແລະ ພວກເຂົາຈະໄດ້ອີ່ມໜຳສຳລານ. ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຮົາ ເຈົ້າຕ້ອງຮັບໃຊ້ດັ່ງທີ່ເຮົາປະສົງ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດຕາມໃຈເຮົາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງເຮົາ ເພື່ອວ່າ ເຮົາຈະໄດ້ພໍໃຈໃນສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດສຳເລັດໃນຕົວເຈົ້າ. ຈົ່ງຕື່ມເຕັມຊີວິດຂອງເຈົ້າດ້ວຍພຣະທຳຂອງເຮົາ, ຕື່ມເຕັມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າດ້ວຍພະລັງຂອງເຮົາ ແລະ ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ເຮົາຮຽກຮ້ອງຈາກເຈົ້າ. ການເຮັດຕາມຄວາມປາດຖະໜາຂອງເຈົ້າເອງນັ້ນ ມັນໄດ້ເປີດເຜີຍພາບລັກຂອງເຮົາຢູ່ບໍ? ນັ້ນຈະເປັນສິ່ງທີ່ພໍໃຈເຮົາຢູ່ບໍ? ເຈົ້າແມ່ນຄົນທີ່ໄດ້ສັງເກດຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງເຮົາຢ່າງຈິງໃຈຢູ່ບໍ່? ເຈົ້າແມ່ນຄົນທີ່ພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈຫົວໃຈຂອງເຮົາແທ້ບໍ່? ແທ້ຈິງແລ້ວ ເຈົ້າໄດ້ຖວາຍຕົວເຈົ້າເອງໃຫ້ເຮົາແລ້ວບໍ່? ເຈົ້າໄດ້ອຸທິດຕົວເຈົ້າເພື່ອເຮົາແທ້ບໍ? ເຈົ້າໄດ້ໄຕ່ຕອງພຣະທຳຂອງເຮົາແລ້ວບໍ?

ຄົນຕ້ອງໃຊ້ສະຕິປັນຍາໃນທຸກດ້ານ ແລະ ໃຊ້ສະຕິປັນຍາເດີນຕາມເສັ້ນທາງອັນສົມບຸນແບບຂອງເຮົາ. ບັນດາຜູ້ທີ່ປະພຶດຕາມພຣະທຳຂອງເຮົາແມ່ນຄົນທີ່ສະຫຼາດທີ່ສຸດ ແລະ ບັນດາຜູ້ທີ່ປະພຶດຕົນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພຣະທຳຂອງເຮົານັ້ນແມ່ນຜູ້ທີ່ເຊື່ອຟັງເຮົາຫຼາຍທີ່ສຸດ. ສິ່ງທີ່ເຮົາກ່າວອອກໄປ ເຈົ້າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໂຕ້ຖຽງກັບເຮົາ ຫຼື ພະຍາຍາມໃຫ້ເຫດຜົນກັບເຮົາ. ທຸກສິ່ງທີ່ເຮົາກ່າວ ເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າຢູ່ໃນໃຈ (ບໍ່ວ່າເຮົາຈະເຂັ້ມງວດ ຫຼື ອ່ອນໂຍນກໍຕາມ), ຖ້າເຈົ້າສຸມໃສ່ໃນການເຊື່ອຟັງກໍ່ຖືວ່າເປັນການດີ ແລະ ນີ້ແມ່ນເສັ້ນທາງແຫ່ງສະຕິປັນຍາອັນແທ້ຈິງ (ແລະ ແຫ່ງການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າເກີດຂຶ້ນກັບເຈົ້າ). ມື້ນີ້ຢູ່ເຮືອນຂອງເຮົາບໍ່ຕ້ອງເປັນຄົນສຸພາບຕໍ່ໜ້າເຮົາ ແລ້ວເວົ້າສິ່ງຕ່າງໆລັບຫຼັງເຮົາ. ເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ເຈົ້າມີຄວາມເປັນຈິງ; ເຈົ້າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ສຳນວນໂວຫານ. ສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ມີຄວາມເປັນຈິງຈະມີທຸກສິ່ງ, ສ່ວນບັນດາຜູ້ທີ່ໍບໍ່ມີຄວາມເປັນຈິງຈະບໍ່ມີຫຍັງເລີຍ. ແມ່ນແຕ່ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາກໍ່ຈະກັບໄປສູ່ຄວາມບໍ່ມີຕົວຕົນ ເພາະວ່າ ປາສະຈາກຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ກໍມີແຕ່ຄວາມຫວ່າງເປົ່າ; ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍອື່ນໃດອີກ.

ໃນຄວາມເຊື່ອຂອງເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ເຮົາຈະໃຫ້ເຈົ້າຈິງໃຈ ແລະ ບໍ່ຄິດເຖິງສິ່ງທີ່ເຈົ້າອາດໄດ້ ຫຼື ເສຍ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນສຳລັບທຸກສິ່ງທີ່ເຈົ້າມີ; ເຈົ້າຄວນສະແຫງຫາເພື່ອເດີນຕາມເສັ້ນທາງທີ່ແທ້ຈິງເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຈົ່ງຢ່າລັງເລໃຈກັບໃຜ ຫຼື ຖືກຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ໃດ. ນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ຜູ້ທີ່ເປັນເສົາຄ້ຳຂອງຄຣິສຕະຈັກ, ເປັນຜູ້ຊະນະແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ເຈົ້າບໍ່ສົມຄວນທີ່ຈະມີຊີວິດຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາໄດ້.

ສະຖານະການອາດແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບວິທີການທີ່ຈະເຂົ້າໃກ້ເຮົາ. ບາງຄົນມັກເວົ້າຄຳເວົ້າທີ່ຟັງມ່ວນຫູ ແລະ ສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ໜ້າເຮົາ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ລັບຫຼັງ ພວກເຂົາແມ່ນຫຍຸ້ງເຫຍີງໄປໝົດ ແລະ ພຣະທຳຂອງເຮົາບໍ່ມີຢູ່ໃນພາກປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາເລີຍ ພວກເຂົາໜ້າລັງກຽດ ແລະ ໜ້າລຳຄານທີ່ສຸດ; ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ພວກເຂົາຈະສາມາດນຳເອົາແສງສະຫວ່າງມາສູ່ຄົນອື່ນ ຫຼື ມີສິ່ງທີ່ຈະສະໜອງໃຫ້ກັບຄົນອື່ນ. ພວກເຈົ້າບໍ່ສາມາດທີ່ຈະພິຈາລະນາຫົວໃຈຂອງເຮົາໄດ້ ນັ້ນກໍ່ຍ້ອນວ່າພວກເຈົ້າບໍ່ສາມາມີຄວາມໃກ້ຊິດ ຫຼື ສົນທະນາກັບເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນ, ພວກເຈົ້າເຮັດໃຫ້ເຮົາກັງວົນ ແລະ ເຮັດວຽກໜັກແທນພວກເຈົ້າຢູ່ສະເໝີ.

ກ່ອນນີ້: ບົດທີ 48

ຕໍ່ໄປ: ບົດທີ 50

ພວກເຮົາຈະສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກພັນທະຂອງບາບ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບຂອງການເຮັດບາບ ແລະ ການສາລະພາບບາບອີກຕໍ່ໄປໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຮົາຮັກທີ່ຈະໄດ້ຍິນຈາກເຈົ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າພົບເສັ້ນທາງໃນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ.

ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຊີວິດທາງຈິດວິນຍານທໍາມະດານໍາພາຄົນໄປສູ່ທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ

ພວກເຈົ້າໄດ້ຍ່າງໃນສ່ວນທີ່ນ້ອຍຫຼາຍໃນເສັ້ນທາງຂອງຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ ແລະ ພວກເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຂົ້າໄປຍ່າງໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງເທື່ອ, ສະນັ້ນ...

ພວກເຈົ້າຕ້ອງເຂົ້າໃຈພາລະກິດ ຢ່າປະຕິບັດຕາມຢ່າງສັບສົນ!

ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມີຫຼາຍຄົນທີ່ເຊື່ອໃນລັກສະນະທີ່ສັບສົນ. ພວກເຈົ້າມີຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນຫຼາຍເກີນໄປ, ມີຄວາມປາຖະໜາຢາກໄດ້ພອນຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ...

ການຕັ້ງຄ່າ

  • ຂໍ້ຄວາມ
  • ຊຸດຮູບແບບ

ສີເຂັ້ມ

ຊຸດຮູບແບບ

ຟອນ

ຂະໜາດຟອນ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ຄວາມກວ້າງຂອງໜ້າ

ສາລະບານ

ຄົ້ນຫາ

  • ຄົ້ນຫາຂໍ້ຄວາມນີ້
  • ຄົ້ນຫາໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ Messenger