ບົດທີ 49

ໃນການເຮັດໜ້າທີ່ປະສານງານ, ຄົນໜຶ່ງຕ້ອງໄດ້ປະສານງານຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ມີພະລັງ ແລະ ຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຄົນໆໜຶ່ງຕ້ອງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ມີພະລະກຳລັງ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ ເພື່ອວ່າ ເມື່ອພວກເຂົາເຫັນ, ຄົນອື່ນໆຈະໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງ ແລະ ຈະໄດ້ອີ່ມໜຳສຳລານ. ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຮົາ ເຈົ້າຕ້ອງຮັບໃຊ້ດັ່ງທີ່ເຮົາປະສົງ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດຕາມໃຈເຮົາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງເຮົາ ເພື່ອວ່າ ເຮົາຈະໄດ້ພໍໃຈໃນສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດສຳເລັດໃນຕົວເຈົ້າ. ຈົ່ງຕື່ມເຕັມຊີວິດຂອງເຈົ້າດ້ວຍພຣະທຳຂອງເຮົາ, ຕື່ມເຕັມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າດ້ວຍພະລັງຂອງເຮົາ ແລະ ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ເຮົາຮຽກຮ້ອງຈາກເຈົ້າ. ການເຮັດຕາມຄວາມປາດຖະໜາຂອງເຈົ້າເອງນັ້ນ ມັນໄດ້ເປີດເຜີຍພາບລັກຂອງເຮົາຢູ່ບໍ? ນັ້ນຈະເປັນສິ່ງທີ່ພໍໃຈເຮົາຢູ່ບໍ? ເຈົ້າແມ່ນຄົນທີ່ໄດ້ສັງເກດຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງເຮົາຢ່າງຈິງໃຈຢູ່ບໍ່? ເຈົ້າແມ່ນຄົນທີ່ພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈຫົວໃຈຂອງເຮົາແທ້ບໍ່? ແທ້ຈິງແລ້ວ ເຈົ້າໄດ້ຖວາຍຕົວເຈົ້າເອງໃຫ້ເຮົາແລ້ວບໍ່? ເຈົ້າໄດ້ເສຍສະຫຼະຕົວເຈົ້າເພື່ອເຮົາແທ້ບໍ? ເຈົ້າໄດ້ໄຕ່ຕອງພຣະທຳຂອງເຮົາແລ້ວບໍ?

ຄົນຕ້ອງໃຊ້ສະຕິປັນຍາໃນທຸກດ້ານ ແລະ ໃຊ້ສະຕິປັນຍາເດີນຕາມເສັ້ນທາງອັນສົມບູນແບບຂອງເຮົາ. ບັນດາຜູ້ທີ່ເຮັດຕາມພຣະທຳຂອງເຮົາແມ່ນຄົນທີ່ສະຫຼາດທີ່ສຸດ ແລະ ບັນດາຜູ້ທີ່ປະພຶດຕົນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພຣະທຳຂອງເຮົານັ້ນແມ່ນຜູ້ທີ່ເຊື່ອຟັງເຮົາຫຼາຍທີ່ສຸດ. ເຮົາເວົ້າແນວໃດກໍ່ຕ້ອງເປັນແນວນັ້ນ, ເຈົ້າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໂຕ້ຖຽງກັບເຮົາ ຫຼື ພະຍາຍາມໃຫ້ເຫດຜົນກັບເຮົາ. ທຸກສິ່ງທີ່ເຮົາກ່າວ ເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າຢູ່ໃນໃຈ (ບໍ່ວ່າເຮົາຈະເຂັ້ມງວດ ຫຼື ອ່ອນໂຍນກໍຕາມ). ຖ້າເຈົ້າສຸມໃສ່ໃນການເຊື່ອຟັງກໍ່ຖືວ່າເປັນການດີ ແລະ ນີ້ແມ່ນເສັ້ນທາງແຫ່ງສະຕິປັນຍາອັນແທ້ຈິງ (ແລະ ເປັນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າເກີດຂຶ້ນກັບເຈົ້າ). ມື້ນີ້ຢູ່ເຮືອນຂອງເຮົາບໍ່ຕ້ອງເປັນຄົນສຸພາບຕໍ່ໜ້າເຮົາ ແລ້ວເວົ້າສິ່ງຕ່າງໆລັບຫຼັງເຮົາ. ເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ເຈົ້າມີຄວາມເປັນຈິງ; ເຈົ້າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ສຳນວນໂວຫານ. ສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ມີຄວາມເປັນຈິງຈະມີທຸກສິ່ງ, ສ່ວນບັນດາຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມເປັນຈິງຈະບໍ່ມີຫຍັງເລີຍ. ແມ່ນແຕ່ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາກໍ່ຈະກັບໄປສູ່ຄວາມບໍ່ມີຕົວຕົນພ້ອມກັບພວກເຂົາ ເພາະວ່າ ຖ້າປາສະຈາກຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ກໍມີແຕ່ຄວາມວ່າງເປົ່າ; ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍອື່ນໃດອີກ.

ໃນຄວາມເຊື່ອຂອງເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ເຮົາຈະໃຫ້ພວກເຈົ້າຈິງໃຈ ແລະ ບໍ່ຄິດເຖິງສິ່ງທີ່ເຈົ້າອາດໄດ້ ຫຼື ເສຍ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນສຳລັບທຸກສິ່ງທີ່ເຈົ້າມີ; ເຈົ້າຄວນສະແຫງຫາເພື່ອເດີນຕາມເສັ້ນທາງທີ່ແທ້ຈິງເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ຖືກຄອບງຳ ຫຼື ຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ໃດ. ນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ຜູ້ທີ່ເປັນເສົາຄ້ຳຂອງຄຣິດຕະຈັກ, ເປັນຜູ້ຊະນະແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ເຈົ້າບໍ່ສົມຄວນທີ່ຈະມີຊີວິດຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາໄດ້.

ໃນສະຖານະການຕ່າງໆນັ້ນ, ວິທີການທີ່ຈະເຂົ້າໃກ້ເຮົາອາດແຕກຕ່າງກັນພໍສົມຄວນ. ບາງຄົນມັກເວົ້າຄຳເວົ້າທີ່ສວຍງາມ ແລະ ສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ໜ້າເຮົາ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ລັບຫຼັງ ພວກເຂົາແມ່ນໂກລະຫົນໄປໝົດ ແລະ ພຣະທຳຂອງເຮົາບໍ່ຄ່ອຍມີຢູ່ໃນພວກເຂົາເລີຍ. ພວກເຂົາໜ້າລັງກຽດ ແລະ ໜ້າລຳຄານທີ່ສຸດ; ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ພວກເຂົາຈະສາມາດແນະຄົນອື່ນ ຫຼື ສະໜອງໃຫ້ກັບຜູ້ໃດໜຶ່ງໄດ້. ພວກເຈົ້າບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຄຳນຶງເຖິງຫົວໃຈຂອງເຮົາໄດ້ ນັ້ນກໍ່ຍ້ອນວ່າພວກເຈົ້າບໍ່ສາມາດມີຄວາມໃກ້ຊິດ ຫຼື ສົນທະນາກັບເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນ; ພວກເຈົ້າເຮັດໃຫ້ເຮົາກັງວົນກັບພວກເຈົ້າຢູ່ຕະຫຼອດ ແລະ ເຮັດວຽກເພື່ອພວກເຈົ້າຢູ່ຕະຫຼອດ.

ກ່ອນນີ້: ບົດທີ 48

ຕໍ່ໄປ: ບົດທີ 50

ໄພພິບັດຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສຽງກະດິງສັນຍານເຕືອນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ດັງຂຶ້ນ ແລະຄໍາທໍານາຍກ່ຽວກັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຈີງ ທ່ານຢາກຕ້ອນຮັບການກັບຄືນມາຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ໂອກາດປົກປ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າບໍ?

ການຕັ້ງຄ່າ

  • ຂໍ້ຄວາມ
  • ຊຸດຮູບແບບ

ສີເຂັ້ມ

ຊຸດຮູບແບບ

ຟອນ

ຂະໜາດຟອນ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ຄວາມກວ້າງຂອງໜ້າ

ສາລະບານ

ຄົ້ນຫາ

  • ຄົ້ນຫາຂໍ້ຄວາມນີ້
  • ຄົ້ນຫາໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້