ບົດທີ 50

ຄຣິສຕະຈັກທັງໝົດ ແລະ ໄພ່ພົນທັງໝົດຄວນຄິດເຖິງອະດີດພ້ອມທັງເບິ່ງອະນາຄົດ: ການກະທຳໃນອະດີດຂອງພວກເຈົ້າ ມີຈັກຢ່າງທີ່ມີຄຸນສົມບັດ ແລະ ມີຈັກຢ່າງທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງອານາຈັກ? ຢ່າເປັນຄົນສະຫຼາດທີ່ອວດດີ! ເຈົ້າຄວນເຫັນຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງຕົວເຈົ້າເອງຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ເຈົ້າຄວນເຂົ້າໃຈເງື່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງຕົວເຈົ້າເອງ. ເຮົາຮູ້ວ່າບໍ່ມີໃຜໃນພວກເຈົ້າທີ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມໃດໆ ແລະ ໃຊ້ເວລາໃດໆໃນເລື່ອງນີ້, ດັ່ງນັ້ນ ເຈົ້າຈິ່ງບໍ່ສາມາດບັນລຸຜົນສຳເລັດໃດໆ. ພວກເຈົ້າຢູ່ລ້າໆໂດຍບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງ, ເວລາທັງໝົດຂອງພວກເຈົ້າແມ່ນການກິນ, ການດື່ມ ແລະ ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນ. ເມື່ອສອງສາມຄົນໃນພວກເຈົ້າເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອສ້າງສັນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ໃສ່ໃຈເຖິງການໂອ້ລົມກັນກ່ຽວກັບເລື່ອງຝ່າຍວິນຍານໃນຊີວິດ ຫຼື ການມອບຊີວິດໃຫ້ແກ່ກັນແລະກັນ. ເຮົາທົນບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະເຫັນພວກເຈົ້າເວົ້າຕະຫຼົກ ແລະ ຫົວຂວັນ ແລະ ເຖິງຢ່າງນັ້ນ ພວກເຈົ້າກໍ່ຍັງໄຮ້ສາລະຢູ່. ເຮົາໄດ້ກ່າວຫຼາຍເທື່ອແລ້ວ, ແຕ່ພວກເຈົ້າພຽງບໍ່ຮູ້ຈັກຄວາມໝາຍຂອງສິ່ງທີ່ເຮົາກ່າວ, ນີ້ບໍ່ແມ່ນບາງສິ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຢູ່ປາຍດັງຂອງພວກເຈົ້າບໍ? ເຮົາໄດ້ກ່າວສິ່ງຕ່າງໆແບບນີ້ກ່ອນໜ້ານີ້ ແຕ່ພວກເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ພວກເຈົ້າບໍ່ຮັບຮູ້ສິ່ງທີ່ເຮົາກ່າວ, ຄິດວ່າເຮົາເຂົ້າໃຈພວກເຈົ້າຜິດ, ຄິດວ່າສິ່ງທີ່ເຮົາກ່າວນັ້ນບໍ່ເປັນຈິງ. ຫຼື ນັ້ນອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງບໍ?

ຖ້າເຈົ້າປະຕິບັດກັບເຮົາພໍເປັນພິທີ ເຮົາກໍ່ຈະວາງເຈົ້າໄວ້ອີກຟາກໜຶ່ງ. ເຈົ້າກ້າທີ່ຈະເຮັດພໍເປັນພິທີອີກຄັ້ງບໍ! ເຈົ້າກ້າທີ່ຈະເປັນຄົນໄຮ້ຄວາມຄິດ ແລະ ປະໝາດອີກຄັ້ງບໍ! ພຣະທຳຂອງເຮົາແມ່ນມີດແກະສະຫຼັກ; ສິ່ງໃດກໍ່ຕາມທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສົງຂອງເຮົາຈະຖືກຕັດອອກດ້ວຍມີດນີ້ ແລະ ເຈົ້າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາຫຼາຍເກີນໄປສຳລັບການໃຫ້ກຽດຕົວເຈົ້າເອງ. ເຮົາແກະສະຫຼັກເຈົ້າ ເພື່ອວ່າເຈົ້າຈະສາມາດເປັນຮູບເປັນຮ່າງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ. ຢ່າເຂົ້າໃຈຫົວໃຈຂອງເຮົາຜິດ; ທາງດຽວທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຄືໃຫ້ເຈົ້າຄຳນຶງເຖິງຫົວໃຈຂອງເຮົາໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຖ້າເຈົ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການພິຈາລະນາແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ, ເຮົາກໍ່ຈະບໍ່ຫັນຫຼັງໄປຈາກເຈົ້າໃນຍາມທີ່ຖືກດູຖູກ. ຢ່າເມີນເສີຍມັນແບບບໍ່ຄິດຢູ່ສະເໝີ; ທາງດຽງທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຄືໃຫ້ເຈົ້າອະນຸຍາດໃຫ້ຄວາມປະສົງຂອງເຮົາຖືກດຳເນີນການໃນຕົວເຈົ້າຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ.

ໄພ່ພົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທັງໝົດຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ດັ່ງນັ້ນ ແນ່ນອນວ່າພວກເຈົ້າທຸກຄົນມີໜ້າທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ແຕ່ພວກເຈົ້າຄວນປະຕິບັດທຸກສິ່ງໃນອຳນາດຂອງພວກເຈົ້າເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ເຮົາຢ່າງຈິງໃຈ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າແມ່ນເຮັດທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້. ພວກເຈົ້າຄວນຊື່ສັດໃນເລື່ອງນີ້, ເຕັມໃຈ ແລະ ເຈົ້າຕ້ອງບໍ່ເປັນຄົນສອງຈິດສອງໃຈຢ່າງແທ້ຈິງ! ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ການຕັດສິນຂອງເຮົາກໍ່ຈະຢູ່ກັບພວກເຈົ້າຕະຫຼອດໄປ, ເນື້ອໜັງ, ວິນຍານ ແລະ ຈິດວິນຍານຂອງພວກເຈົ້າຈະບໍ່ສາມາດທົນມັນໄດ້ ແລະ ຈະມີການຮ້ອງໄຫ້ ແລະ ກັດແຂ້ວເກີດຂຶ້ນ.

ກ່ອນນີ້: ບົດທີ 49

ຕໍ່ໄປ: ບົດທີ 51

ພວກເຮົາຈະສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກພັນທະຂອງບາບ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບຂອງການເຮັດບາບ ແລະ ການສາລະພາບບາບອີກຕໍ່ໄປໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຮົາຮັກທີ່ຈະໄດ້ຍິນຈາກເຈົ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າພົບເສັ້ນທາງໃນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ.

ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຜູ້​ທີ່​​ບໍ່ສາມາດເຂົ້າ​ກັບ​ພຣະຄຣິດ​​ເປັນປໍລະປັກ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າຢ່າງແນ່ນອນ

ມະນຸດທຸກຄົນປາຖະໜາຢາກເຫັນໃບໜ້າທີ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ ທຸກຄົນປາຖະໜາຢາກຢູ່ກັບພຣະອົງ. ເຮົາເຊື່ອວ່າບໍ່ມີອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຄົນໃດຈະບອກວ່າ...

ການຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າແມ່ນເສັ້ນທາງໃນການຍໍາເກງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ

ພວກເຈົ້າທຸກຄົນຄວນກວດສອບຊີວິດຂອງພວກເຈົ້າໃໝ່ ໃນການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ເພື່ອເບິ່ງວ່າ ໃນການຕິດຕາມພຣະເຈົ້ານັ້ນ ເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງແທ້ຈິງ,...

ການຕັ້ງຄ່າ

  • ຂໍ້ຄວາມ
  • ຊຸດຮູບແບບ

ສີເຂັ້ມ

ຊຸດຮູບແບບ

ຟອນ

ຂະໜາດຟອນ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ຄວາມກວ້າງຂອງໜ້າ

ສາລະບານ

ຄົ້ນຫາ

  • ຄົ້ນຫາຂໍ້ຄວາມນີ້
  • ຄົ້ນຫາໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ Messenger