ບົດທີ 71

ເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ທັງໝົດຂອງເຮົາເປັນທີ່ປະຈັກຕໍ່ພວກເຈົ້າທຸກຄົນແລ້ວ, ແຕ່ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ໄຕ່ຕອງພຣະທຳຂອງເຮົາດ້ວຍຫົວໃຈ ແລະ ວິນຍານທັງໝົດຂອງພວກເຈົ້າ? ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງເຮັດຄືກັບພຣະທຳຂອງເຮົາເປັນຂີ້ເຫຍື້ອ? ສິ່ງທີ່ເຮົາເວົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງບໍ? ພຣະທຳຂອງເຮົາໄດ້ໂຈມຕີຖືກສ່ວນສຳຄັນຂອງພວກເຈົ້າບໍ? ພວກເຈົ້າຊັກຊ້າ ແລະ ລັງເລຢ່າງເປັນປະຈຳ? ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງປະພຶດໃນລັກສະນະນີ້? ເຮົາບໍ່ໄດ້ກ່າວຢ່າງຊັດເຈນບໍ? ເຮົາໄດ້ກ່າວຫຼາຍເທື່ອແລ້ວວ່າ ພຣະທຳຂອງເຮົາຄວນໄດ້ຮັບການໄຕ່ຕອງຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ພວກເຈົ້າຄວນເອົາໃຈໃສ່ພຣະທຳເຫຼົ່ານັ້ນຢ່າງໃກ້ຊິດ. ມີຄົນໃດທ່າມກາງພວກເຈົ້າທີ່ເປັນລູກທີ່ເຊື່ອຟັງ ແລະ ອ່ອນນ້ອມບໍ? ພຣະທຳຂອງເຮົາສູນເປົ່າບໍ? ພວກມັນບໍ່ມີຜົນເລີຍ ແມ່ນບໍ? ມີຫຼາຍສໍ່າໃດໃນຕົວເຈົ້າທີ່ສາມາດສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ? ຖ້າເຈົ້າໄປໂດຍບໍ່ຖືກກ່າວເຖິງແມ່ນແຕ່ຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ, ແລ້ວເຈົ້າກໍເລີ່ມເສເພ ແລະ ບໍ່ຖືກຄວບຄຸມ. ຖ້າເຮົາບໍ່ລະບຸວິທີປະຕິບັດ ແລະ ເວົ້າຢ່າງຊັດເຈນ, ແລ້ວມັນເປັນໄປໄດ້ບໍວ່າ ເລິກໆໃນພາຍນອກ ເຈົ້າກໍຈະບໍ່ຮູ້ຫຍັງ? ໃຫ້ເຮົາບອກເຈົ້າ! ຄົນທີ່ທົນທຸກກັບການສູນເສຍແມ່ນຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ຍອມຈຳນົນ ແລະ ຜູ້ທີ່ເຊື່ອຢ່າງໂງ່ຈ້າ! ຄົນໜຶ່ງບໍ່ໃສ່ໃຈໃນສິ່ງທີ່ເຮົາເວົ້າ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈລາຍລະອຽດ ກໍຈະບໍ່ສາມາດຢັ່ງເຖິງເຈດຕະນາຂອງເຮົາໄດ້ ຫຼື ພວກເຂົາຈະບໍ່ສາມາດຮັບໃຊ້ເຮົາໄດ້. ຄົນປະເພດນີ້ຈະຖືກເຮົາຈັດການ ແລະ ຈະພົບກັບການພິພາກສາຂອງເຮົາ. ການບໍ່ເຂົ້າໃຈລາຍລະອຽດກໍຄືຄວາມໜ້າດ້ານຫຼາຍ ພ້ອມທັງຄວາມເຈດຕະນາບໍ່ຮອບຄອບ; ສະນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງກຽດຊັງຄົນປະເພດນີ້ ແລະ ບໍ່ໃຈເຢັນໆຕໍ່ພວກເຂົາ. ເຮົາຈະບໍ່ສະແດງຄວາມເມດຕາໃຫ້ກັບພວກເຂົາເລີຍ; ເຮົາຈະສະແດງພຽງແຕ່ຄວາມສະຫງ່າຜ່າເຜີຍ ແລະ ການພິພາກສາຂອງເຮົາຕໍ່ພວກເຂົາ. ແລ້ວເບິ່ງວ່າເຈົ້າຍັງກ້າຫຼອກລວງເຮົາຢູ່ ຫຼື ບໍ່. ເຮົາເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ກວດສອບສ່ວນເລິກທີ່ສຸດໃນຫົວໃຈຂອງມະນຸດ. ປະເດັນນີ້ຄວນເຮັດໃຫ້ຊັດເຈນຕໍ່ທຸກຄົນ; ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຂົາຈະເຮັດພາລະກິດຂອງພວກເຂົາໃນລັກສະນະຕາມອຳເພີໃຈ ແລະ ເຮັດກັບເຮົາພໍເປັນພິທີ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າ ເປັນຫຍັງບາງຄົນຈຶ່ງຖືກເຮົາຕີໃຫ້ລົ້ມລົງໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ. ເຮົາໄດ້ກ່າວວ່າ ເຮົາຈະບໍ່ປະຕິບັດຕໍ່ໃຜກໍຕາມຢ່າງບໍ່ຍຸຕິທຳ, ເຮົາຈະບໍ່ເຮັດສິ່ງທີ່ຜິດ ແລະ ການກະທຳທັງໝົດຂອງເຮົາແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການຈັດແຈງທີ່ມີສະຕິປັນຍາໂດຍມືຂອງເຮົາ.

ການພິພາກສາໄດ້ເກີດກັບທຸກຄົນທີ່ບໍ່ຮັກເຮົາຢ່າງແທ້ຈິງ. ໃນເວລານີ້ເອງທີ່ມັນຊັດເຈນວ່າແມ່ນໃຜທີ່ເຮົາໄດ້ກຳນົດລ່ວງໜ້າ ແລະ ໄດ້ເລືອກ ແລະ ແມ່ນໃຜທີ່ຈະຖືກໂຍນອອກ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຖືກເປີດເຜີຍເທື່ອລະຢ່າງ ແລະ ບໍ່ມີຫຍັງລີ້ລັບເລີຍ. ທຸກຄົນ, ທຸກເຫດການ ແລະ ທຸກສິ່ງຕັ້ງຢູ່ ແລະ ມີຢູ່ເພື່ອນໍາພຣະທຳຂອງເຮົາໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດ ແລະ ມີຢູ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພຣະຄຳທີ່ກ່າວອອກຈາກປາກຂອງເຮົານັ້ນກາຍເປັນຈິງ. ມືຂອງເຮົາຄວບຄຸມຈັກກະວານ ແລະ ສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກ. ເຮົາຈະຕີໃຜກໍຕາມທີ່ກ້າບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະທຳຂອງເຮົາ ຫຼື ປະຕິເສດທີ່ຈະປະກາດໃຊ້ການກະທຳຂອງເຮົາ, ເຮັດໃຫ້ຄົນນັ້ນຈົມລົງສູ່ດິນແດນມໍລະນາ ແລະ ເຊົາມີຊີວິດ. ພຣະທຳຂອງເຮົາທຸກຂໍ້ແມ່ນເໝາະສົມ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ປາສະຈາກມົນທິນໃດໆ. ລັກສະນະການເວົ້າຂອງພວກເຈົ້າສາມາດຄ້າຍຄືກັບຂອງເຮົາໄດ້ບໍ? ເຈົ້າເວົ້າຍືດຍາວຈົນໜ້າເບື່ອ; ເຈົ້າບໍ່ມີເຫດຜົນ ແລະ ບໍ່ອະທິບາຍຕົນເອງຢ່າງຊັດເຈນ, ແຕ່ເຈົ້າກໍຍັງຄິດວ່າເຈົ້າໄດ້ຮັບເອົາບາງສິ່ງ ແລະ ເຈົ້າເກືອບໄດ້ຮັບມັນ. ໃຫ້ເຮົາບອກເຈົ້າ! ຍິ່ງຄົນພໍໃຈໃນຕົນເອງຫຼາຍສໍ່າໃດ, ພວກເຂົາຍິ່ງຫ່າງໄກຈາກການບັນລຸມາດຕະຖານຂອງເຮົາສໍ່ານັ້ນ. ພວກເຂົາບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ ແລະ ພວກເຂົາຫຼອກລວງເຮົາ ແລະ ທຳລາຍນາມຂອງເຮົາຢ່າງໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດ! ຊ່າງບໍ່ມີຢາງອາຍ! ເຈົ້າບໍ່ເບິ່ງວ່າເຈົ້າມີວຸດທິພາວະແບບໃດເລີຍ. ເຈົ້າຊ່າງໂງ່ຈ້າ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ເລີຍ!

ພຣະທຳຂອງເຮົາຊີ້ໃຫ້ເຫັນສິ່ງຕ່າງໆຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ໃນທຸກລັກສະນະ. ມັນເປັນໄປໄດ້ບໍວ່າເຈົ້າຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈ? ເຈົ້າຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈບໍ? ມັນຄືເຈດຕະນາຂອງເຈົ້າບໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຜິດຫວັງບໍ? ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ວິນຍານຂອງເຈົ້າເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເພີ່ມຄວາມກ້າຫານຂອງເຈົ້າ. ເຮົາບໍ່ປະຕິບັດຕໍ່ໃຜກໍຕາມທີ່ຮັກເຮົາຢ່າງບໍ່ຍຸຕິທຳ. ເຮົາກວດສອບສ່ວນເລິກສຸດໃນຫົວໃຈຂອງມະນຸດ ແລະ ເຮົາຮູ້ຈັກທຸກສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງທຸກຄົນ. ທຸກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກເປີດເຜີຍເທື່ອລະໜ້ອຍ ແລະ ພວກມັນຈະຖືກກວດສອບໂດຍເຮົາ. ເຮົາຈະບໍ່ເບິ່ງຂ້າມໃຜກໍຕາມທີ່ຮັກເຮົາຢ່າງແທ້ຈິງຈັກເທື່ອ; ພວກເຂົາລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນຄົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບພອນຂອງເຮົາ ແລະ ເປັນກຸ່ມຂອງລູກຊາຍກົກທີ່ເຮົາໄດ້ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າໃຫ້ເປັນກະສັດ. ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ຮັກເຮົາຢ່າງແທ້ຈິງ, ພວກເຂົາກໍເປັນເປົ້າໝາຍຂອງອຸບາຍຂອງພວກເຂົາເອງ ແລະ ຈະທົນທຸກກັບຄວາມໂຊກຮ້າຍ; ສິ່ງນີ້ກໍຖືກກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າໂດຍເຮົາເຊັ່ນກັນ. ຢ່າກັງວົນເລີຍ; ເຮົາຈະເປີດເຜີຍສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນເທື່ອລະໜ້ອຍ. ເຮົາໄດ້ເປີດເຜີຍພວກມັນເທື່ອລະຢ່າງ. ເຮົາໄດ້ຈັດກຽມພາລະກິດນີ້ໄວ້ລ່ວງໜ້າເປັນຢ່າງດີ ແລະ ເຮົາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດພາລະກິດນີ້. ມັນເກີດຂຶ້ນໃນລັກສະນະທີ່ເປັນລະບົບລະບຽບທັງໝົດ; ມັນບໍ່ໄດ້ວຸ້ນວາຍເລີຍ. ເຮົາໄດ້ຕັດສິນໃຈແລ້ວວ່າ ແມ່ນໃຜທີ່ຖືກເລືອກ ແລະ ແມ່ນໃຜທີ່ຖືກກຳຈັດ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້ພວກເຈົ້າໄດ້ເຫັນເທື່ອລະໜ້ອຍ. ໃນລະຫວ່າງເວລາເຫຼົ່ານີ້ ພວກເຈົ້າຈະເຫັນວ່າມືຂອງເຮົາກຳລັງເຮັດຫຍັງຢູ່. ທຸກຄົນຈະເຫັນວ່າ ຄວາມຊອບທຳ ແລະ ຄວາມສະຫງ່າຜ່າເຜີຍຂອງເຮົາຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ໃຜກໍຕາມລ່ວງເກີນ ຫຼື ຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ໃຜກໍຕາມທີ່ລ່ວງເກີນກໍຈະຖືກລົງໂທດຢ່າງຮຸນແຮງ.

ເຮົາເປັນຜູ້ທີ່ຊອກຫາສ່ວນເລິກສຸດໃນຫົວໃຈຂອງທຸກຄົນຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ. ຢ່າເບິ່ງເຮົາຈາກພາຍນອກເທົ່ານັ້ນ. ຜູ້ຄົນທີ່ຕາບອດເອີຍ! ພວກເຈົ້າບໍ່ຟັງພຣະທຳທີ່ເຮົາໄດ້ກ່າວໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນຫຼາຍ ແລະ ພວກເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອເຮົາໂດຍສິ້ນເຊີງ ຜູ້ທີ່ເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ສົມບູນແບບ. ເຮົາຈະບໍ່ທົນຕໍ່ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ກ້າລໍ້ລວງ ຫຼື ປິດບັງຫຍັງກໍຕາມຈາກເຮົາ.

ເຈົ້າຈື່ພຣະຄຳທຸກຂໍ້ຂອງເຮົາໄດ້ບໍ? “ການເຫັນເຮົາກໍຄືກັບການເຫັນຄວາມເລິກລັບທຸກຢ່າງທີ່ລີ້ລັບຢູ່ສືບໆໄປ”. ເຈົ້າໄດ້ໄຕ່ຕອງຄຳເວົ້ານີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງບໍ? ເຮົາເປັນພຣະເຈົ້າ ແລະ ຄວາມເລິກລັບຂອງເຮົາຖືກສຳແດງອອກໃຫ້ພວກເຈົ້າໄດ້ເຫັນ. ພວກເຈົ້າບໍ່ເຫັນຄວາມເລິກລັບເຫຼົ່ານັ້ນບໍ? ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງສົນໃຈເຮົາ? ແລ້ວເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງນະມັດສະການພຣະເຈົ້າທີ່ເລື່ອນລອຍທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າແບບນັ້ນ? ເຮົາ ຜູ້ເຊິ່ງເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງອົງດຽວຈະເຮັດສິ່ງທີ່ຜິດໄດ້ແນວໃດ? ເອົາສິ່ງນີ້ຜ່ານສະໝອງຂອງເຈົ້າແມະ! ໃຫ້ໝັ້ນໃຈໃນສິ່ງນັ້ນ! ພຣະທຳ ແລະ ການກະທຳທຸກຢ່າງຂອງເຮົາ, ການປະພຶດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທຸກຢ່າງ, ຮອຍຍິ້ມຂອງເຮົາ, ການກິນຂອງເຮົາ, ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງເຮົາ, ພຣະເຈົ້າເອງປະຕິບັດທຸກສິ່ງຂອງເຮົາ. ພວກເຈົ້າພິພາກສາເຮົາ; ມັນເປັນໄປໄດ້ບໍວ່າພວກເຈົ້າໄດ້ເຫັນພຣະເຈົ້າກ່ອນການມາເຖິງຂອງເຮົາ? ຖ້າບໍ່ ແລ້ວເປັນຫຍັງພວກເຈົ້າຈຶ່ງປຽບທຽບທາງຄວາມຄິດລະຫວ່າງເຮົາ ແລະ ພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າ? ມັນລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນຜົນຈາກແນວຄິດຂອງມະນຸດ! ການກະທຳ ແລະ ການປະພຶດຂອງເຮົາບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຈິນຕະນາການຂອງເຈົ້າ ແມ່ນບໍ? ເຮົາບໍ່ຍອມໃຫ້ໃຜກໍຕາມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນວ່າການກະທຳ ແລະ ການປະພຶດຂອງເຮົາຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່. ເຮົາເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງພຽງໜຶ່ງດຽວ ແລະ ສິ່ງນີ້ເປັນຄວາມຈິງທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງ ແລະ ບໍ່ສາມາດໂຕ້ແຍ້ງໄດ້! ຢ່າຕົກເປັນເຫຍື່ອໃນອຸບາຍຂອງເຈົ້າເອງ. ພຣະທຳຂອງເຮົາໄດ້ຊີ້ເຖິງສິ່ງນີ້ໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນທີ່ສຸດ. ບໍ່ມີເສດມະນຸດແມ່ນແຕ່ເລັກນ້ອຍໃນຕົວເຮົາ; ທັງໝົດຂອງເຮົາກໍແມ່ນພຣະເຈົ້າເອງ ທີ່ຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ປະຈັກຕໍ່ພວກເຈົ້າຢ່າງສົມບູນ ໂດຍບໍ່ມີຫຍັງລີ້ລັບແມ່ນແຕ່ອັນດຽວ!

ກ່ອນນີ້: ບົດທີ 70

ຕໍ່ໄປ: ບົດທີ 72

ໄພພິບັດຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສຽງກະດິງສັນຍານເຕືອນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ດັງຂຶ້ນ ແລະຄໍາທໍານາຍກ່ຽວກັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຈີງ ທ່ານຢາກຕ້ອນຮັບການກັບຄືນມາຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ໂອກາດປົກປ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າບໍ?

ການຕັ້ງຄ່າ

  • ຂໍ້ຄວາມ
  • ຊຸດຮູບແບບ

ສີເຂັ້ມ

ຊຸດຮູບແບບ

ຟອນ

ຂະໜາດຟອນ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ຄວາມກວ້າງຂອງໜ້າ

ສາລະບານ

ຄົ້ນຫາ

  • ຄົ້ນຫາຂໍ້ຄວາມນີ້
  • ຄົ້ນຫາໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້