ບົດທີ 104

ທຸກຄົນ, ເຫດການ ແລະ ສິ່ງຕ່າງໆທີ່ຢູ່ນອກຕົວເຮົາຈະຜ່ານໄປສູ່ຄວາມຫວ່າງເປົ່າ, ໃນຂະນະທີ່ທຸກຄົນ, ເຫດການ ແລະ ສິ່ງຕ່າງໆທີ່ຢູ່ພາຍໃນຕົວເຮົາຈະໄດ້ຮັບທຸກສິ່ງຈາກເຮົາ ແລະ ເຂົ້າໄປສູ່ຄວາມສະຫງ່າລາສີຮ່ວມກັບເຮົາ, ເຂົ້າໄປຢູ່ເທິງພູເຂົາຊີໂອນຂອງເຮົາ, ບ່ອນພັກເຊົາຂອງເຮົາ ແລະ ຢູ່ຮ່ວມກັບເຮົາຕະຫຼອດໄປ. ເຮົາໄດ້ສ້າງທຸກສິ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ພາລະກິດຂອງເຮົາສຳເລັດລົງໃນຕອນສຸດທ້າຍ ແລະ ເຮົາກໍ່ຍັງຈະປົກຄອງເໝືອນດັ່ງກະສັດຕະຫຼອດໄປ. ໃນລະຫວ່າງນັ້ນ, ເຮົາຍັງຈະນຳພາ ແລະ ຄວບຄຸມຈັກກະວານທັງໝົດອີກດ້ວຍ. ບໍ່ມີໃຜສາມາດຍຶດເອົາສິດອຳນາດຂອງເຮົາໄປໄດ້, ເພາະວ່າເຮົາຄືພຣະເຈົ້າອົງດຽວ ແລະ ເຮົາຍັງມີອຳນາດທີ່ຈະສົ່ງຕໍ່ສິດອຳນາດຂອງເຮົາໃຫ້ແກ່ລູກຊາຍກົກຂອງເຮົາ, ເພື່ອວ່າລູກຊາຍກົກຂອງເຮົາຈະຂຶ້ນຄອງລາດຢູ່ຄຽງຂ້າງເຮົາ. ສິ່ງນີ້ມີຢູ່ຊົ່ວນິລັນດອນ ແລະ ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້. ນີ້ຄືດຳລັດການບໍລິຫານຂອງເຮົາ. (ບ່ອນໃດກໍຕາມທີ່ເຮົາສົນທະນາເຖິງດຳລັດການບໍລິຫານຂອງເຮົາ ເຮົາກຳລັງໝາຍເຖິງສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນອານາຈັກຂອງເຮົາ ແລະ ສິ່ງທີ່ຈະມີຢູ່ຕະຫຼອດນິລັນດອນ ແລະ ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້). ທຸກຄົນຕ້ອງຕັ້ງໝັ້ນດ້ວຍພຣະທໍາຢ່າງໝົດໃຈ ແລະ ຕ້ອງເຫັນອຳນາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເຮົາໃນຜູ້ຄົນທີ່ເຮົາຮັກ. ບໍ່ມີໃຜສາມາດເຮັດໃຫ້ພຣະນາມຂອງເຮົາເສຍຊື່ສຽງໄດ້; ພວກເຈົ້າທັງໝົດຕ້ອງອອກໄປຈາກບ່ອນນີ້! ບໍ່ແມ່ນວ່າເຮົາບໍ່ມີຄວາມເມດຕາ, ແຕ່ຍ້ອນວ່າເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມຊອບທຳ. ຖ້າເຈົ້າເຮັດຜິດການຕິສອນຂອງເຮົາ ເມື່ອນັ້ນເຮົາຈະຈັດການເຈົ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຕາຍໄປຊົ່ວນິລັນດອນ. (ແນ່ນອນ, ທັງໝົດນີ້ແມ່ນເລັງໃສ່ຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນລູກຊາຍກົກຂອງເຮົາ). ເຮືອນຂອງເຮົາບໍ່ຕ້ອງການຂີ້ເຫຍື່ອດັ່ງກ່າວ, ດັ່ງນັ້ນ ຈົ່ງຟ້າວອອກໄປຈາກບ່ອນນີ້! ຢ່າຊັກຊ້ານາທີດຽວ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ວິນາທີດຽວ! ເຈົ້າຕ້ອງປະຕິບັດສິ່ງທີ່ເຮົາກ່າວ, ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຈະທຳລາຍເຈົ້າດ້ວຍພຣະທໍາ. ທາງທີ່ດີເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງລັງເລໃຈ ແລະ ຢ່າຫຼອກລວງ. ບັນດາຜູ້ທີ່ສ້າງເລື່ອງໄຮ້ສາລະຕໍ່ໜ້າເຮົາ, ບັນດາຜູ້ທີ່ຕົວະຕໍ່ໜ້າເຮົາ ຈົ່ງໜີໄປໃກໆ! ເວລາຂອງເຮົາມີຈຳກັດສຳລັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວ. (ເມື່ອເຖິງເວລາຮັບໃຊ້ ສິ່ງນັ້ນກໍຈະຮັບໃຊ້ ແລະ ເມື່ອເຖິງເວລາຈາກໄປ ສິ່ງນັ້ນກໍຈະຈາກໄປ. ເຮົາປະຕິບັດສິ່ງຕ່າງໆດ້ວຍສະຕິປັນຍາ, ບໍ່ນອກເວລາແມ່ນແຕ່ນາທີດຽວ ຫຼື ວິນາທີດຽວ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ສ້ຽວວິນາທີດຽວ. ທຸກສິ່ງແມ່ນຊອບທຳ ແລະ ຖືກຕ້ອງທັງໝົດ). ແຕ່ສຳລັບລູກຊາຍກົກຂອງເຮົາ, ເຮົາອົດທົນສະເໝີ ແລະ ຈະຮັກຕະຫຼອດໄປຈົນເຖິງທີ່ສຸດ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຈົ້າໄດ້ຮັບພອນທີ່ດີ ແລະ ມີຊີວິດນິລັນດອນຮ່ວມກັບເຮົາ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນຈະບໍ່ທົນກັບຄວາມພ້າຍແພ້ ແລະ ການພິພາກສາ. (ສິ່ງນີ້ໝາຍເຖິງ ເມື່ອເຈົ້າເລີ່ມຮັບພອນຕ່າງໆ). ນີ້ແມ່ນພອນ ແລະ ຄຳສັນຍາຢ່າງບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດຕໍ່ບັນດາລູກຊາຍກົກຂອງເຮົາເມື່ອເຮົາສ້າງໂລກ. ພວກເຈົ້າຄວນເຫັນຄວາມຊອບທຳຂອງເຮົາຢູ່ໃນນັ້ນ; ເຮົາຮັກບັນດາຜູ້ທີ່ເຮົາໄດ້ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າແລ້ວ, ຊັງບັນດາຜູ້ທີ່ເຮົາໄດ້ປະຖິ້ມ ແລະ ລົບລ້າງຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ.

ໃນຖານະເປັນລູກຊາຍກົກຂອງເຮົາ, ພວກເຈົ້າທັງໝົດຄວນຍຶດໝັ້ນໃນໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງໃນຕຳແຫນ່ງຂອງຕົນ, ຈົ່ງເປັນໝາກໄມ້ທີ່ສຸກກ່ອນໝູ່ທີ່ຖືກຍົກຂຶ້ນມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາ ແລະ ຍອມຮັບການກວດສອບສ່ວນຕົວຂອງເຮົາ, ເພື່ອວ່າພວກເຈົ້າຈະສາມາດມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ໃນຮູບລັກສະນະອັນສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາ ແລະ ແສງລັດສະໝີຂອງເຮົາຈະໄດ້ສ່ອງໃສ່ໃບໜ້າຂອງພວກເຈົ້າ, ເພື່ອວ່າຄຳເວົ້າຂອງເຮົາຈະໄດ້ກະຈາຍອອກຜ່ານປາກຂອງພວກເຈົ້າ, ເພື່ອວ່າອານາຈັກຂອງເຮົາຈະໄດ້ປົກຄອງໂດຍພວກເຈົ້າ ແລະ ກໍເພື່ອວ່າຄົນຂອງເຮົາຈະໄດ້ປົກຄອງໂດຍພວກເຈົ້າ. ບ່ອນນີ້ແມ່ນເຮົາກ່າວເຖິງ “ໝາກໄມ້ທີ່ສຸກກ່ອນໝູ່” ແລະ ຍັງມີຄຳວ່າ “ຍົກຂຶ້ນມາ” ອີກດ້ວຍ. ໝາກໄມ້ສຸກກ່ອນໝູ່ແມ່ນຫຍັງ? ໃນແນວຄິດຂອງຄົນ, ພວກເຂົາຄິດວ່າມັນແມ່ນກຸ່ມຄົນທຳອິດທີ່ຖືກຍົກຂຶ້ນມາ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງຜູ້ມີໄຊຊະນະ ຫຼື ຄົນທີ່ເປັນລູກຊາຍກົກ. ທັງໝົດນີ້ແມ່ນຄວາມຜິດພາດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບພຣະທຳຂອງເຮົາ. ໝາກໄມ້ທີ່ສຸກກ່ອນໝູ່ ແມ່ນຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍຈາກເຮົາ ແລະ ໄດ້ຮັບສິດອຳນາດຈາກເຮົາ. ທີ່ເອີ້ນວ່າ “ສຸກກ່ອນໝູ່” ໝາຍເຖິງຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງເຮົາ, ຖືກກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ ແລະ ຖືກເລືອກໂດຍເຮົາ. “ສຸກກ່ອນໝູ່” ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງລຳດັບທຳອິດ. “ສຸກກ່ອນໝູ່” ບໍ່ແມ່ນວັດຖຸສິ່ງຂອງໃນສາຍຕາຂອງມະນຸດ. ທີ່ເອີ້ນວ່າ “ໝາກໄມ້” ໝາຍເຖິງບາງສິ່ງທີ່ສົ່ງກິ່ນຫອມອອກມາ (ນີ້ແມ່ນຄວາມໝາຍປຽບທຽບ), ນັ້ນກໍຄື ໝາຍເຖິງບັນດາຜູ້ທີ່ມີຊີວິດຢູ່ກັບເຮົາ, ສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນ ແລະ ຢູ່ກັບເຮົາຕະຫຼອດໄປ. ເມື່ອເຮົາກ່າວກ່ຽວກັບ “ໝາກໄມ້” ແມ່ນເຮົາໝາຍເຖິງລູກຊາຍ ແລະ ຄົນຂອງເຮົາທັງໝົດ, ສ່ວນໝາກໄມ້ສຸກກ່ອນໝູ່ແມ່ໝາຍເຖິງລູກຊາຍກົກທີ່ຈະປົກຄອງດັ່ງກະສັດຢູ່ຄຽງຂ້າງເຮົາ. ເພາະສະນັ້ນ, “ສຸກກ່ອນໝູ່” ຄວນຖືກອະທິບາຍວ່າ ເປັນຜູ້ຮັບສິດອຳນາດ. ນັ້ນຄືຄວາມໝາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງມັນ. “ຖືກຍົກຂຶ້ນມາ” ບໍ່ແມ່ນຖືກຍົກຈາກບ່ອນຕ່ຳຂຶ້ນໄປບ່ອນສູງແບບທີ່ຄົນຈິນຕະນາການ. ມັນແມ່ນຄວາມຜິດພາດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. “ຖືກຍົກຂຶ້ນມາ” ແມ່ນໝາຍເຖິງການກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ ແລະ ແລ້ວການຄັດເລືອກຂອງເຮົາ. ມັນແນໃສ່ບັນດາຜູ້ທີ່ເຮົາໄດ້ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ ແລະ ໄດ້ເລືອກໄວ້ທັງໝົດ. ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບສະຖານະເປັນລູກຊາຍກົກ, ສະຖານະເປັນລູກຊາຍ ຫຼື ຄົນ ແມ່ນບັນດາຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາທັງໝົດ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງທີ່ສຸດກັບຄວາມຄິດຂອງຄົນ. ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນຢູ່ໃນເຮືອນຂອງເຮົາໃນອະນາຄົດແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາ. ນີ້ແມ່ນເລື່ອງແທ້ແນ່ນອນ, ບໍ່ເຄີຍປ່ຽນແປງ ແລະ ບໍ່ມີໃຜສາມາດໂຕ້ຖຽງໄດ້. ນີ້ແມ່ນການຕອບໂຕ້ຊາຕານ. ທຸກຄົນທີ່ເຮົາໄດ້ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າຈະຖືກຍົກຂຶ້ນມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາ.

ຄົນໃດໜຶ່ງຈະອະທິບາຍຄໍາວ່າ “ແກສັກສິດ” ວ່າແນວໃດ? ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຈົ້າກ່ຽວກັບສິ່ງນີ້ແມ່ນຫຍັງ? ເປັນຫຍັງຈິ່ງເວົ້າວ່າສັກສິດ ແລະ ມີສຽງດັ່ງຂຶ້ນ. ນີ້ຄວນຖືກອະທິບາຍຈາກຂັ້ນຕອນຂອງພາລະກິດຂອງເຮົາ ແລະ ຄວນເຂົ້າໃຈຈາກວິທີປະຕິບັດພາລະກິດຂອງເຮົາ. ເມື່ອເວລາການຕັດສິນຂອງເຮົາຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະຊົນແມ່ນເວລາທີ່ອຸປະນິໄສຂອງເຮົາຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ທຸກຊາດ ແລະ ທຸກຄົນ. ນັ້ນແມ່ນເວລາທີ່ສຽງແກສັກສິດດັງຂຶ້ນ. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ເຮົາເວົ້າຢູ່ສະເໝີວ່າ ອຸປະນິໄສຂອງເຮົານັ້ນສັກສິດ ແລະ ບໍ່ສາມາດຖືກລ່ວງເກີນໄດ້, ເຊິ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ຄຳວ່າ “ສັກສິດ” ຖືກໃຊ້ເພື່ອບັນລະຍາຍຄຳວ່າ “ແກ”. ນັ້ນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ “ແກ” ໝາຍເຖິງອຸປະນິໄສຂອງເຮົາ ແລະ ເປັນຕົວແທນເຖິງສິ່ງທີ່ເຮົາເປັນ ແລະ ມີ. ນີ້ສາມາດເວົ້າໄດ້ເຊັ່ນກັນວ່າ ການພິພາກສາຂອງເຮົານັ້ນຄືບໜ້າໄປທຸກມື້, ຄວາມໂກດຮ້າຍຂອງເຮົາຖືກປ່ອຍອອກທຸກມື້ ແລະ ການສາບແຊ່ງຂອງເຮົາເກີດຂຶ້ນກັບທຸກສິ່ງທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບອຸປະນິໄສຂອງເຮົາທຸກມື້. ດັ່ງນັ້ນ ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ເວລາການຕັດສິນຂອງເຮົາເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນແມ່ນເວລາທີ່ສຽງແກສັກສິດດັງກ້ອງຂຶ້ນ ແລະ ມັນກໍຈະດັງຂຶ້ນທຸກມື້, ໂດຍຈະບໍ່ຢຸດພຽງຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ, ບໍ່ຢຸດແມ່ນແຕ່ນາທີດຽວ ຫຼື ວິນາທີດຽວເລີຍ. ຈາກນີ້ໄປ, ແກສັກສິດຈະສົ່ງສຽງດັງຂຶ້ນເລື້ອຍໆພ້ອມກັບການລົງມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງໄພພິບັດຄັ້ງໃຫຍ່. ເຊິ່ງເວົ້າໄດ້ວ່າ, ຄຽງຄູ່ກັບການເປີດເຜີຍການພິພາກສາອັນຊອບທຳຂອງເຮົາ, ອຸປະນິໄສຂອງເຮົາກໍ່ຈະຖືກເປີດກວ້າງອອກໄປເລື້ອຍໆ ແລະ ສິ່ງທີ່ເຮົາເປັນ ແລະ ມີຈະຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນບັນດາລູກຊາຍກົກຂອງເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນ. ນີ້ແມ່ນວິທີການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງເຮົາໃນອະນາຄົດ: ມືໜຶ່ງຮັກສາ ແລະ ຊ່ວຍບັນດາຄົນທີ່ເຮົາຮັກໃຫ້ລອດພົ້ນ, ສ່ວນອີກມືໜຶ່ງແມ່ນໃຊ້ພຣະທຳຂອງເຮົາເປີດເຜີຍບັນດາຜູ້ທີ່ເຮົາກຽດຊັງທັງໝົດ. ຈົ່ງຈື່ຈຳເອົາໄວ້! ນີ້ແມ່ນວິທີການແຫ່ງພາລະກິດຂອງເຮົາ, ບາດກ້າວພາລະກິດຂອງເຮົາ ທີ່ເປັນຈິງແທ້ແນ່ນອນ. ນີ້ໄດ້ຖືກວາງແຜນໂດຍເຮົານັບຕັ້ງແຕ່ການຊົງສ້າງ ແລະ ບໍ່ມີໃຜສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້.

ຍັງມີຫຼາຍພາກສ່ວນກ່ຽວກັບພຣະທຳຂອງເຮົາທີ່ຍາກສຳລັບຜູ້ຄົນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ, ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາໄດ້ປັບປຸງຮູບແບບການປາກເວົ້າຂອງເຮົາ ແລະ ວິທີການແຫ່ງການເປີດເຜີຍຂໍ້ເລິກລັບຕໍ່ໄປ. ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງ, ຮູບແບບການປາກເວົ້າຂອງເຮົາກຳລັງປ່ຽນແປງ ແລະ ປັບປຸງຂຶ້ນທຸກມື້, ດ້ວຍຮູບແບບ ແລະ ວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະວັນ. ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວພາລະກິດຂອງເຮົາ ແລະ ບໍ່ມີໃຜສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້. ຄົນສາມາດປາກເວົ້າ ແລະ ປະຕິບັດຕາມສິ່ງທີ່ເຮົາກ່າວເທົ່ານັ້ນ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ເທັດຈິງຢ່າງແທ້ແນ່ນອນ. ເຮົາໄດ້ເຮັດການຈັດແຈງທີ່ເໝາະສົມທັງໃນຕົວເຮົາ ແລະ ເນື້ອໜັງຂອງເຮົາ. ພາຍໃນທຸກກິດຈະການ ແລະ ການກະທຳແຫ່ງຄວາມເປັນມະນຸດຂອງເຮົາ ຈະມີຮູບແບບແຫ່ງສະຕິປັນຍາຂອງຄວາມເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາປະປົນຢູ່. (ໃນຖານະເປັນມະນຸດທີ່ບໍ່ມີສະຕິປັນຍາໃດເລີຍ ການເວົ້າວ່າ ລູກຊາຍກົກມີສະຕິປັນຍາຂອງເຮົານັ້ນ ໝາຍເຖິງລູກຊາຍກົກມີອຸປະນິໄສຄວາມເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາຢູ່ໃນຕົວພວກເຂົາ). ເມື່ອລູກຊາຍກົກເຮັດໃນສິ່ງໂງ່ຈ້າ, ກໍ່ຍ້ອນວ່າພວກເຈົ້າຍັງມີອົງປະກອບຂອງຄວາມເປັນມະນຸດຢູ່ໃນຕົວພວກເຈົ້າຢູ່. ເພາະສະນັ້ນ ເຈົ້າຕ້ອງກຳຈັດຄວາມໂງ່ຈ່າແຫ່ງຄວາມເປັນມະນຸດນັ້ນອອກ ແລະ ປະຕິບັດສິ່ງທີ່ເຮົາຮັກ ແລະ ປະຖິ້ມສິ່ງທີ່ເຮົາຊັງ. ໃຜກໍ່ຕາມທີ່ມາຈາກເຮົາ ຕ້ອງກັບເຂົ້າໄປໃນເຮົາ. ໃຜກໍ່ຕາມທີ່ເກີດມາຈາກເຮົາຕ້ອງກັບເຂົ້າໄປໃນສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາ. ບັນດາຜູ້ທີ່ເຮົາຊັງຕ້ອງຖີກປະຖິ້ມ ແລະ ຖືກຕັດອອກຈາກເຮົາເທື່ອລະຄົນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບາດກ້າວຂອງພາລະກິດຂອງເຮົາ; ມັນຄືການຄຸ້ມຄອງຂອງເຮົາ ແລະ ມັນຄືແຜນການຂອງການສ້າງຫົກພັນປີຂອງເຮົາ. ບັນດາຜູ້ທີ່ເຮົາປະຖິ້ມຄວນເຊື່ອຟັງເຮົາທຸກຄົນ ແລະ ຈົ່ງຈາກເຮົາໄປຢ່າງເຊື່ອຟັງ. ຍ້ອນພອນທີ່ເຮົາໄດ້ປະທານໃຫ້ພວກເຂົາ, ບັນດາຜູ້ທີ່ເຮົາຮັກແພງທັງໝົດຄວນສັນລະເສີນເຮົາ ເພື່ອວ່າພຣະນາມຂອງເຮົາຈະຍິ່ງໃຫຍ່ຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ ແລະ ແສງສະຫວ່າງອັນມີສະຫງ່າລາສີຈະໄດ້ຖືກຕື່ມເຕັມເຂົ້າສູ່ໃບໜ້າອັນສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາ ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະເຕັມໄປດ້ວຍສະຕິປັນຍາຂອງເຮົາທີ່ຢູ່ໃນຄວາມສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາ ແລະ ຖວາຍກຽດແດ່ພຣະນາມຂອງເຮົາໃນແສງສະຫວ່າງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເຮົາຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ!

ກ່ອນນີ້: ບົດທີ 103

ຕໍ່ໄປ: ບົດທີ 105

ພວກເຮົາຈະສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກພັນທະຂອງບາບ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບຂອງການເຮັດບາບ ແລະ ການສາລະພາບບາບອີກຕໍ່ໄປໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຮົາຮັກທີ່ຈະໄດ້ຍິນຈາກເຈົ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າພົບເສັ້ນທາງໃນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ.

ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ພາລະກິດ ແລະ ທາງເຂົ້າ (3)

ພຣະເຈົ້າໄດ້ມອບໝາຍຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ກັບມະນຸດ ແລະ ຍັງໄດ້ຈັດການທາງເຂົ້າຂອງພວກເຂົາໃນຫຼາຍວິທີຈົນນັບບໍ່ຖ້ວນ. ແຕ່ຍ້ອນຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຄົນຕໍ່າຫຼາຍ,...

ພຣະດໍາລັດ 10 ຂໍ້ ທີ່ຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າເລືອກຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມ ໃນຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ

1. ມະນຸດບໍ່ຄວນສັນລະເສີນຕົວເອງ ຫຼື ຍົກຍ້ອງຕົວເອງ. ມະນຸດຄວນບູຊາ ແລະ ສັນລະເສີນຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.2. ເຈົ້າຄວນປະຕິບັດສິ່ງໃດໜຶ່ງ...

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນແມ່ນຜູ້ທີ່ຍິນດີປະຕິບັດຕາມຄວາມຈິງ

ຄວາມຈໍາເປັນໃນການມີຊີວິດຄຣິສຕະຈັກທີ່ດີກໍໄດ້ຖືກກ່າວໄວ້ໃນບົດເທດສະໜາຢູ່ເປັນປະຈໍາ. ເປັນຫຍັງຊີວິດຂອງຄຣິສຕະຈັກຈຶ່ງຍັງບໍ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ຍັງເປັນຄືເກົ່າ?...

ການຕັ້ງຄ່າ

  • ຂໍ້ຄວາມ
  • ຊຸດຮູບແບບ

ສີເຂັ້ມ

ຊຸດຮູບແບບ

ຟອນ

ຂະໜາດຟອນ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ຄວາມກວ້າງຂອງໜ້າ

ສາລະບານ

ຄົ້ນຫາ

  • ຄົ້ນຫາຂໍ້ຄວາມນີ້
  • ຄົ້ນຫາໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ Messenger