ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຂອງການອະທິຖານ

ພວກເຈົ້າບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ກັບການອະທິຖານໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຈົ້າ. ຜູ້ຄົນມັກຈະເບິ່ງຂ້າມການອະທິຖານສະເໝີ. ການອະທິຖານແມ່ນເຮັດພໍເປັນພິທີ, ມະນຸດພຽງແຕ່ເຮັດໄປໂດຍບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກຫຍັງຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ. ບໍ່ມີມະນຸດຄົນໃດເຄີຍຖວາຍຫົວໃຈຂອງເຂົາທັງໝົດຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ ແລະ ຮ່ວມອະທິຖານກັບພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ. ຜູ້ຄົນພຽງແຕ່ອະທິຖານເຖິງພຣະເຈົ້າເມື່ອເວລາມີບາງສິ່ງເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຂົາ. ຕະຫຼອດເວລາຜ່ານມານີ້ ເຈົ້າເຄີຍອະທິຖານເຖິງພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງບໍ່? ເຈົ້າເຄີຍຮ້ອງໄຫ້ນໍ້າຕາໄຫຼກັບຄວາມເຈັບປວດຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າບໍ່? ເຈົ້າເຄີຍຮູ້ຈັກຕົນເອງຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າບໍ? ເຈົ້າເຄີຍເປີດອົກເປີດໃຈອະທິຖານເຖິງພຣະເຈົ້າບໍ່? ການອະທິຖານຕ້ອງຜ່ານການປະຕິບັດ: ຖ້າເຈົ້າອະທິຖານຢູ່ເຮືອນເປັນປະຈໍາ, ເຈົ້າບໍ່ມີທາງທີ່ຈະອະທິຖານຢູ່ໃນໂບດ ແລະ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ອະທິຖານໃນເວລາມີການປະຊຸມຫມວດນ້ອຍ, ແລ້ວເຈົ້າຈະບໍ່ສາມາດອະທິຖານໃນເວລາມີການປະຊຸມໝວດໃຫຍ່. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃກ້ພຣະເຈົ້າເປັນປົກກະຕິ ຫຼື ນຶກເຖິງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລ້ວເຈົ້າຈະບໍ່ມີຫຍັງຈະກ່າວເມື່ອເຖິງເວລາອະທິຖານ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າຖ້າ ເຈົ້າອະທິຖານ, ເຈົ້າກໍຈະພຽງແຕ່ອະທິຖານແຕ່ປາກ; ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ອະທິຖານຢ່າງແທ້ຈິງ.

ການອະທິຖານໂດຍແທ້ຈິງໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? ໝາຍເຖິງການກ່າວຄໍາໃນໃຈຂອງເຈົ້າຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະ ການສື່ສານກັບພຣະເຈົ້າເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ ແລະ ໂດຍອີງຕາມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ໝາຍເຖິງການມີຄວາມຮູ້ສຶກພິເສດໃກ້ຊິດຕິດພັນກັບພຣະເຈົ້າ, ການມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພຣະອົງຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຈົ້າ ແລະ ເຈົ້າມີບາງສິ່ງຈະກ່າວຕໍ່ພຣະອົງ. ໝາຍຄວາມວ່າຈິດໃຈຂ້ອງເຈົ້າເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມແຈ່ມໃສເປັນພິເສດ ແລະ ໝາຍຄວາມວ່າການມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພຣະເຈົ້າຄືສິ່ງທີ່ພິເສດສະຫງ່າງາມ. ເຈົ້າຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກດົນບັນດານໃຈເປັນພິເສດ ແລະ ຫລັງຈາກໄດ້ຍິນຄໍາກ່າວອະທິຖານຂອງເຈົ້າ ເພື່ອນມິດ ແລະ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງເຈົ້າກໍຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກປິຕິຍິນດີ, ພວກເຂົາຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຄໍາກ່າວອະທິຖານຂອງເຈົ້າຄືຄໍາກ່າວອະທິຖານໃນໃຈຂອງພວກເຂົາ ທີ່ຕ້ອງການກ່າວເຊັ່ນກັນ. ສະນັ້ນ ຄໍາອະທິຖານທີ່ເຈົ້າກ່າວກໍຄືສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການກ່າວ. ນີ້ຄືຄວາມໝາຍຂອງການອະທິຖານທີ່ແທ້ຈິງ. ຫລັງຈາກເຈົ້າໄດ້ອະທິຖານຢ່າງແທ້ຈິງແລ້ວ, ຈິດໃຈຂອງເຈົ້າກໍຈະມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ມີຄວາມສຸກ. ພະລັງຄວາມຮັກທີ່ມີຕໍ່ພຣະເຈົ້າກໍຈະເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ ແລະ ເຈົ້າກໍຈະຮູ້ສຶກວ່າໃນຊີວິດນີ້ບໍ່ມີຫຍັງອີກແລ້ວທີ່ມີຄຸນຄ່າ ຫຼື ສໍາຄັນໄປກວ່າຄວາມຮັກທີ່ມີໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າ ແລະ ທັງໝົດນີ້ຈະພິສູດວ່າຄໍາອະທິຖານຂອງເຈົ້າແມ່ນມີປະສິດທິຜົນ. ເຈົ້າເຄີຍໄດ້ອະທິຖານແນວນັ້ນແລ້ວບໍ່?

ເນື້ອໃນຂອງຄໍາອະທິຖານມີຫຍັງແດ່? ເຈົ້າຄວນອະທິຖານຕາມຂັ້ນຕອນອີງຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງເຈົ້າ ແລະ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະເປັນຜູ້ນໍາພາເຈົ້າເອງ. ເຈົ້າຄວນສື່ສານກັບພຣະເຈົ້າຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ ແລະ ຕາມຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງພຣະອົງທີ່ມີຕໍ່ມະນຸດ. ເມື່ອ ເຈົ້າເລີ່ມປະຕິບັດກ່າວຄໍາອະທິຖານຂອງເຈົ້າ ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງມອບຫົວໃຈຂອງເຈົ້າໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າກ່ອນ. ຢ່າໄດ້ພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຽງແຕ່ພະຍາຍາມກ່າວຄໍາທີ່ຢູ່ໃນໃຈຂອງເຈົ້ານັ້ນຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອເຈົ້າມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າແລ້ວ, ກ່າວດັ່ງນີ້: “ໂອ້ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ! ຂ້ານ້ອຍຫາກໍຮູ້ມື້ນີ້ວ່າຂ້ານ້ອຍບໍ່ເຄີຍເຊື່ອຟັງພຣະອົງເຈົ້າເລີຍ. ຂ້ານ້ອຍເປັນຄົນຊົ່ວຊ້າຫຼາຍ ແລະເປັນຄົນເສື່ອມຊາມໜ້າລັງກຽດທີ່ສຸດ. ຜ່ານມາ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເສຍເວລາຂອງຂ້ານ້ອຍ ແລະ ເລີ່ມແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຂ້ານ້ອຍຈະຂໍດໍາລົງຊີວິດຢູ່ເພື່ອພຣະອົງເຈົ້າ. ຂ້ານ້ອຍຈະຂໍໃຊ້ຊີວິດຢ່າງມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຢ່າງເພິ່ງພໍພຣະໄທຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງເຈົ້າ. ຂ້ານ້ອຍຂໍໃຫ້ພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງຈົງປະຕິບັດຢູ່ໃນຕົວຂ້ານ້ອຍຕະຫຼອດໄປດ້ວຍເທີ້ນ ແລະ ຊ່ວຍເຍືອງທາງໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງແກ່ຂ້ານ້ອຍເພື່ອຂ້ານ້ອຍຈະສາມາດປະຈັກພະຍານດ້ວຍຄວາມແຂງກ້າ ແລະ ຄວາມໜັກແໜ້ນຕໍ່ພຣະອົງເຈົ້າ, ສະແດງໃຫ້ຊາຕານເຫັນລັດສະໝີພາບຂອງພຣະອົງເຈົ້າ, ໃຫ້ເຫັນປະຈັກພະຍານຂອງພຣະອົງເຈົ້າ ແລະ ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະອົງເຈົ້າໄດ້ເອົາໄຊຊະນະໃນຕົວພວກຂ້ານ້ອຍແລ້ວ”. ເມື່ອເຈົ້າອະທິຖານດ້ວຍວິທີນີ້ ຫົວໃຈຂອງເຈົ້າຈະຖືກປ່ອຍເປັນອິສະຫຼະຢ່າງແທ້ຈິງ. ການອະທິຖານດ້ວຍວິທີນີ້ຫົວໃຈຂອງເຈົ້າກໍຈະໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ດ້ວຍການອະທິຖານແບບນີ້ຕະຫຼອດ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດກໍຈະປະຕິບັດພາລະກິດໃນຕົວເຈົ້າຢ່າງຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໄດ້. ຖ້າຫາກເຈົ້າເອີ້ນເຖິງພຣະເຈົ້າດ້ວຍວິທີນີ້ຕະຫຼອດ ແລະ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍຂອງເຈົ້າຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ ກໍຈະມີມື້ໜຶ່ງທີ່ເປົ້າໝາຍຂອງເຈົ້າຈະຖືກຮັບເອົາຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອຫົວໃຈຂອງເຈົ້າ ແລະ ຊີວິດຈິດໃຈຂອງເຈົ້າທັງໝົດຖືກຮັບເອົາໂດຍພຣະເຈົ້າແລ້ວ ສຸດທ້າຍພຣະເຈົ້າກໍຈະເຮັດໃຫ້ ເຈົ້າກາຍເປັນຜູ້ບໍລິສຸດ. ການອະທິຖານແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບພວກເຈົ້າ. ເມື່ອເຈົ້າອະທິຖານ ເຈົ້າຮັບເອົາພາລະກິດຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ດ້ວຍເຫດນັ້ນຫົວໃຈຂອງເຈົ້າຈຶ່ງຖືກສໍາຜັດໂດຍພຣະເຈົ້າ ແລະ ພະລັງຄວາມຮັກຂອງເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ພຣະເຈົ້າກໍຈະເກີດຂຶ້ນ. ຖ້າຫາກເຈົ້າບໍ່ອະທິຖານດ້ວຍໃຈຂອງເຈົ້າ ແລະ ບໍ່ເປີດອົກເປີດໃຈຂອງເຈົ້າສື່ສານກັບພຣະເຈົ້າ, ພຣະອົງຈະບໍ່ມີວິທີທາງປະຕິບັດພາລະກິດໃນຕົວເຈົ້າໄດ້. ຖ້າຫາກໃນລະຫວ່າງການອະທິຖານ ເຈົ້າໄດ້ກ່າວທຸກຄໍາອອກຈາກຫົວໃຈຂອງເຈົ້າໄປແລ້ວ ແລະ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດ ແລະ ຖ້າຫາກເຈົ້າບໍ່ຮູ້ສຶກດົນໃຈຫຍັງເລີຍ, ນີ້ກໍສະແດງວ່າຫົວໃຈຂອງເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນຈິງຈັງ ແລະ ຄໍາກ່າວອະທິຖານຂອງເຈົ້າຍັງບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ ແລະ ຍັງບໍ່ບໍລິສຸດເທື່ອ. ຖ້າຫາກໃນລະຫວ່າງການອະທິຖານ ເຈົ້າມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ກໍແປວ່າຄໍາອະທິຖານຂອງເຈົ້າໄດ້ຖືກຮັບເອົາໂດຍພຣະເຈົ້າແລ້ວ ແລະ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນໄດ້ຢູ່ໃນຕົວເຈົ້າແລ້ວ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈົ້າ ເຈົ້າບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຖ້າຫາກເຈົ້າບໍ່ມີການອະທິຖານ. ຖ້າຫາກເຈົ້າເຫັນວ່າການມີມິດຕະພາບຕໍ່ພຣະເຈົ້າແທ້ຈິງເປັນສິ່ງທີ່ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ມີຄຸນຄ່າ ເຈົ້າຈະປະຖິ້ມການອະທິຖານໄດ້ບໍ? ບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າໄດ້ໂດຍຂາດການສື່ສານຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. ບໍ່ມີການອະທິຖານ ເຈົ້າກໍພຽງແຕ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຮ່າງກາຍແຫ່ງເນື້ອຫນັງທີ່ຂາດຈິດວິນຍານ ທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນການເປັນທາດຂອງຊາຕານ. ບໍ່ມີການອະທິຖານຢ່າງແທ້ຈິງ ເຈົ້າກໍພຽງແຕ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງຄວາມມືດ. ເຮົາຫວັງວ່າເຈົ້າທັງຫຼາຍຈະສາມາດອະທິຖານທຸກມື້ຢ່າງແທ້ຈິງ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນການຍຶດຖືໃນພຣະທໍາ ແຕ່ເປັນເຫດຜົນທີ່ຕ້ອງກະທໍາໃຫ້ສໍາເລັດ. ເຈົ້າເຕັມໃຈທີ່ຈະເສຍສະຫຼະການຫຼັບນອນ ແລະ ຄວາມສຸກເລັກນ້ອຍເພື່ອລຸກຂຶ້ນມາກ່າວຄໍາອະທິຖານໃນຕອນເຊົ້າ ແລ້ວມີຄວາມປິຕິຍິນດີກັບພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່? ຖ້າຫາກເຈົ້າອະທິຖານດ້ວຍໃຈບໍລິສຸດ, ກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າແບບນີ້, ເຈົ້າກໍຈະເໝາະສົມທີ່ຈະຖືກຮັບເອົາໂດຍພຣະອົງ. ຖ້າເຈົ້າເຮັດແບບນີ້ທຸກເຊົ້າ, ຖ້າແຕ່ລະມື້ ເຈົ້າປະຕິບັດເພື່ອມອບຫົວໃຈໃຫ້ກັບພຣະອົງ, ສື່ສານ ແລະ ປະຕິບັດຮ່ວມກັບພຣະອົງ, ແລ້ວແນ່ນອນຄວາມຮູ້ຂອງເຈົ້າກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າກໍຈະເພິ່ມທະວີຂຶ້ນ ແລະ ເຈົ້າກໍຈະສາມາດເຂົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງດີຂຶ້ນ. ເຈົ້າຄວນກ່າວຄໍາອະທິຖານວ່າ: “ໂອ້ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ! ຂ້ານ້ອຍປະສົງບັນລຸໜ້າທີ່ຂອງຂ້ານ້ອຍ ເພື່ອວ່າພຣະອົງເຈົ້າອາດສັນລະເສີນໃນຕົວພວກຂ້ານ້ອຍ ແລະ ອາດຊື່ນຊົມຄວາມປະຈັກພະຍານໃນຕົວພວກຂ້ານ້ອຍ, ພ້ອມຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຂ້ານ້ອຍຂໍອຸທິດທັງກາຍ ແລະ ໃຈໃຫ້ກັບພຣະອົງ. ຂ້ານ້ອຍຂໍອ້ອນວອນພຣະອົງເຈົ້າຂໍໃຫ້ປະຕິບັດພາລະກິດໃນຕົວຂ້ານ້ອຍເພື່ອວ່າຂ້ານ້ອຍຈະສາມາດຮັກ ແລະ ເປັນທີ່ເພິ່ງພໍໃຈພຣະອົງເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ຂໍຮັບເອົາພຣະອົງເຈົ້າໃຫ້ເປັນຈຸດປະສົງທີ່ຂ້ານ້ອຍຕ້ອງສະແຫວງຫາ”. ເມື່ອເຈົ້າໄດ້ອະທິຖານ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄໍາອະທິຖານຂອງເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ ແນ່ນອນພຣະເຈົ້າກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເປັນຜູ້ບໍລິສຸດ. ເຈົ້າບໍ່ຄວນພຽງແຕ່ອະທິຖານເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ອະທິຖານເພື່ອການປະຕິບັດຕໍ່ຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົ້ານໍາດ້ວຍ ແລະ ເພື່ອຄວາມຮັກທີ່ມີຕໍ່ພຣະອົງ. ນັ້ນຄືວິທີການອະທິຖານຢ່າງແທ້ຈິງ. ແລ້ວ ເຈົ້າອະທິຖານເພື່ອປະຕິບັດຕໍ່ຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່?

ຜ່ານມາພວກເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກວິທີອະທິຖານ ແລະ ເບິ່ງຂ້າມການອະທິຖານ. ມື້ນີ້ພວກເຈົ້າຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດທີ່ພວກເຈົ້າຈະເຮັດໄດ້ເພື່ອຝຶກຝົນຕົນເອງກັບການອະທິຖານ. ຖ້າຫາກເຈົ້າບໍ່ສາມາດລວບລວມກໍາລັງໃຈໃນຕົວເຈົ້າໃຫ້ຮັກພຣະເຈົ້າໄດ້ ແລ້ວເຈົ້າຈະສາມາດອະທິຖານໄດ້ແນວໃດ? ເຈົ້າຄວນກ່າວຄໍາອະທິຖານວ່າ: “ໂອ້ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ! ຫົວໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍບໍ່ສາມາດຮັກພຣະອົງເຈົ້າໄດ້ໂດຍແທ້ຈິງ, ຂ້ານ້ອຍປາຖະໜາທີ່ຈະຮັກພຣະອົງເຈົ້າ ແຕ່ຂ້ານ້ອຍຂາດກໍາລັງໃຈ. ຂ້ານ້ອຍຄວນປະຕິບັດຕົນແນວໃດດີ? ຂ້ານ້ອຍຂໍໃຫ້ພຣະອົງເຈົ້າຈົ່ງໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງແດ່ວິນຍານຂອງຂ້ານ້ອຍດ້ວຍເທິດ, ຂ້ານ້ອຍຂໍໃຫ້ພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງເຈົ້າສໍາຜັດຈິດໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍດ້ວຍເທິດ ເພາະວ່າຕໍ່ໜ້າພຣະອົງເຈົ້າຂ້ານ້ອຍໄດ້ປົດຕົວເອງອອກຈາກສະພາບການອ່ອນແອທັງໝົດແລ້ວ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຖືກບັງຄັບໂດຍຜູ້ໃດ, ບໍ່ວ່າເລື່ອງໃດ ຫຼື ສິ່ງໃດທັງສິ້ນ, ຈິດໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍໄດ້ເປີດເຜີຍອອກໝົດແລ້ວຕໍ່ໜ້າພຣະອົງເຈົ້າ, ດັ່ງນັ້ນຊີວິດຈິດໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍທັງໝົດທັງສິ້ນແມ່ນໄດ້ອຸທິດຕົນໃຫ້ກັບພຣະອົງເຈົ້າໄປໝົດແລ້ວ ແລະ ຂໍໃຫ້ພຣະອົງເຈົ້າຊົງທົດລອງຂ້ານ້ອຍດ້ວຍວິທີໃດກໍແລ້ວແຕ່ທີ່ພຣະອົງຊົງເຫັນຊອບ. ດຽວນີ້ ຂ້ານ້ອຍບໍ່ໄດ້ຄິດນໍາອະນາຄົດ ຫຼື ມີຄວາມຜູກພັນກັບຄວາມຕາຍອີກແລ້ວ. ດ້ວຍມີຈິດໃຈທີ່ຮັກພຣະອົງເຈົ້າ ຂ້ານ້ອຍຂໍສະແຫວງຫາແຕ່ແນວທາງຊີວິດ. ທຸກສິ່ງຢ່າງ ແລະ ທຸກເຫດການແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບພຣະອົງເຈົ້າ, ຄວາມສັດທາແມ່ນຢູ່ໃນກໍາມືຂອງພຣະອົງເຈົ້າ. ດຽວນີ້ຂ້ານ້ອຍຂໍສະແຫວງຫາຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ ແລະ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີບໍ່ວ່າພຣະອົງເຈົ້າຈະຊົງອະນຸຍາດ ຫຼື ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍຮັກພຣະອົງເຈົ້າກໍດີ, ຫຼືບໍ່ວ່າຊາຕານຈະກີດກັ້ນແນວໃດກໍຕາມ, ຂ້ານ້ອຍຈະຂໍຮັກພຣະອົງເຈົ້າເປັນນິດ”. ເມື່ອເຈົ້າຜະເຊີນກັບສິ່ງດັ່ງກ່າວ ເຈົ້າກໍອະທິຖານດ້ວຍວິທີນີ້. ຖ້າຫາກເຈົ້າເຮັດດ້ວຍວິທີນີ້ທຸກມື້ ພະລັງຄວາມຮັກຂອງເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ພຣະເຈົ້າກໍຈະຄ່ອຍໆທະວິຂຶ້ນ.

ເຮົາຈະເຂົ້າຫາການອະທິຖານຢ່າງແທ້ຈິງດ້ວຍວິທີໃດ?

ເວລາອະທິຖານ ຈິດໃຈຂອງເຈົ້າຕ້ອງມີຄວາມສະຫງົບຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ ແລະ ຕ້ອງມີຄວາມຈິງໃຈ. ເຈົ້າຕ້ອງສື່ສານ ແລະ ອະທິຖານກັບພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ; ເຈົ້າຕ້ອງບໍ່ພະຍາຍາມຊັກຈູງພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄໍາເວົ້າທີ່ຈົບງາມ. ຄໍາອະທິຖານຕ້ອງແນໃສ່ໃຈຄວາມທີ່ພຣະເຈົ້າປາດຖະໜາຈະບັນລຸຜົນໃນປັດຈຸບັນ. ຈົ່ງອະທິຖານຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້ານໍາເອົາຄວາມສະຫວ່າງອັນລໍ້າເລີດ ແລະ ແສງເຍືອງທາງມາສູ່ເຈົ້າ ແລະ ນໍາເອົາສະພາບການທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກຂອງເຈົ້າມາໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊ່ວຍອະທິຖານ ແລະ ຈົ່ງຕັ້ງເປົ້າໝາຍຕໍ່ພຣະອົງ. ການອະທິຖານບໍ່ແມ່ນການປະຕິບັດຕາມວິທີການ ແຕ່ເປັນການໃຊ້ຫົວໃຈຂອງເຈົ້າຄົ້ນຫາພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ. ຈົ່ງອະທິຖານຂໍພຣະເຈົ້າໃຫ້ປົກປ້ອງຈິດໃຈເຈົ້າ, ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງເຈົ້າສາມາດມີຄວາມສະຫງົບຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ, ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສາມາດຮູ້ຈັກຕົວເອງ ແລະ ກຽດຊັງຕົວເອງ ແລະ ປ່ອຍປະຕົວເອງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຈັດຕັ້ງໄວ້ໃຫ້ເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ມີຄວາມສໍາພັນແບບປົກກະຕິກັບພຣະເຈົ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເປັນຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າໂດຍແທ້ຈິງ.

ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມສໍາຄັນຂອງການອະທິຖານ?

ການອະທິຖານແມ່ນໜຶ່ງໃນວິທີທາງທີ່ມະນຸດຕິດຕໍ່ກັບພຣະເຈົ້າ, ມັນເປັນວິທີທີ່ມະນຸດເອີ້ນຫາພຣະເຈົ້າ ແລະ ເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ມະນຸດຈະຖືກສໍາຜັດໂດຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ. ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າຜູ້ໃດທີ່ບໍ່ໄດ້ອະທິຖານຄືບຸກຄົນທີ່ຕາຍດ້ວຍປາສະຈາກວິນຍານ ແລະ ພິສູດໄດ້ວ່າພວກເຂົາຂາດຄວາມສາມາດທີ່ຈະສໍາຜັດກັບພຣະເຈົ້າໄດ້. ຂາດການອະທິຖານ ຜູ້ຄົນຈະບໍ່ສາມາດມີຊີວິດທາງວິນຍານແບບປົກກະຕິ ແມ່ນແຕ່ການປະຕິບັດຕາມວຽກງານຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ພວກເຂົາກໍຈະບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້. ຂາດການອະທິຖານ ພວກເຂົາແມ່ນຕັດຄວາມສໍາພັນກັບພຣະເຈົ້າ ແລະ ບໍ່ສາມາດຮັບຄວາມປິຕິຍິນດີຈາກພຣະເຈົ້າໄດ້. ເປັນຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ, ເຈົ້າອະທິຖານຫຼາຍເທົ່າໃດ ເຈົ້າກໍຈະໄດ້ສໍາຜັດກັບພຣະເຈົ້າຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ. ຜູ້ຄົນດັ່ງກ່າວຈະມີຄວາມຕັ້ງໃຈສູງ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຫຼາຍທີ່ຈະຮັບເອົາຄວາມສະຫວ່າງອັນໃໝ່ຈາກພຣະເຈົ້າ. ຜົນກໍຄື ມີແຕ່ຜູ້ຄົນດັ່ງກ່າວນີ້ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະຖືກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເຮັດໃຫ້ເປັນຄົນສົມບູນແບບໂດຍໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະໄວ້ໄດ້.

ຜົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກການອະທິຖານຄືຫຍັງ?

ຜູ້ຄົນອາດສາມາດດໍາເນີນການປະຕິບັດຂອງການອະທິຖານ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄວາມສໍາຄັນຂອງການອະທິຖານ ແຕ່ຜົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກການອະທິຖານບໍ່ແມ່ນເປັນເລື່ອງງ່າຍ. ການອະທິຖານບໍ່ແມ່ນເປັນເລື່ອງທີ່ຕ້ອງເຮັດຜ່ານທາງພິທີກໍາ ຫຼື ເຮັດຕາມວິທີການ ຫຼື ດ້ວຍການທ່ອງຂຶ້ນໃຈຕາມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງການອະທິຖານບໍ່ແມ່ນແປວ່າ ຕ້ອງຮຽນແບບເອົາຄໍາເວົ້າ ແລະ ເກາະກ່າຍຄົນອື່ນ. ແຕ່ໃນການອະທິຖານ ເຈົ້າຕ້ອງມອບຫົວໃຈໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າ ສື່ຄໍາເວົ້າໃນຫົວໃຈຂອງເຈົ້າກັບພຣະເຈົ້າເພື່ອວ່າເຈົ້າຈະໄດ້ສໍາຜັດ ໂດຍພຣະເຈົ້າ. ຖ້າຢາກໃຫ້ການອະທິຖານຂອງເຈົ້າມີປະສິດທິພາບ, ເຈົ້າກໍຕ້ອງອະທິຖານອີງຕາມການອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ມີແຕ່ການອະທິຖານໃນທ່າມກາງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີ່ເຈົ້າຈະສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມສະຫວ່າງ ແລະ ແສງເຍື່ອງທາງເພີ່ມຂຶ້ນ. ການອະທິຖານແທ້ຈິງແມ່ນສະແດງອອກດ້ວຍການຕັ້ງໃຈປະຕິບັດຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ເຕັມໃຈພ້ອມທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ສໍາເລັດ. ເຈົ້າຈະສາມາດກຽດຊັງໃນທຸກສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າກຽດຊັງ ແລະ ບົນພື້ນຖານດັ່ງກ່າວນີ້ ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບສະຕິປັນຍາ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງກ່ຽວກັບຄວາມຈິງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ອະທິບາຍໄວ້. ຫລັງຈາກອະທິຖານ ເຈົ້າກໍຈະມີຄວາມຕັ້ງໃຈ, ສັດທາ, ສະຕິປັນຍາ ແລະ ແນວທາງການປະຕິບັດຢ່າງຈະແຈ້ງ. ນີ້ຄືການອະທິຖານຢ່າງແທ້ຈິງ. ມີພຽງແຕ່ການອະທິຖານແບບນີ້ເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດບັນລຸຜົນໄດ້. ສະນັ້ນການອະທິຖານຕ້ອງເຮັດຢູ່ບົນພື້ນຖານຄວາມຊື່ນຊົມຍິນດີຕໍ່ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ສື່ສານກັບພຣະເຈົ້າໃນພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ຫົວໃຈຂອງເຈົ້າຈະສາມາດສະແຫວງຫາພຣະເຈົ້າໄດ້ ແລະ ກໍຈະມີຄວາມສະຫງົບຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ. ການອະທິຖານແບບນັ້ນແມ່ນໄດ້ບັນລຸຜົນເຖິງຈຸດຂອງການພົວພັນຢ່າງແທ້ຈິງກັບພຣະເຈົ້າແລ້ວ.

ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການອະທິຖານ:

1. ຢ່າຫຼັບຫູຫຼັບຕາເວົ້າອອກມາຕາມລໍາພັງໃຈ. ຕ້ອງມີໃຈຄວາມຢູ່ໃນໃຈຂອງເຈົ້າເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າເຈົ້າຕ້ອງມີເປົ້າໝາຍເມື່ອເວລາອະທິຖານ.

2. ການອະທິຖານຂອງເຈົ້າຕ້ອງປະກອບດ້ວຍພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ການອະທິຖານດັ່ງກ່າວຕ້ອງອີງຕາມພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ.

3. ເມື່ອເວລາອະທິຖານ ເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງທົບທວນບັນຫາທີ່ລ້າສະໄໝຄືນໃໝ່. ຄຳອະທິຖານຂອງເຈົ້າຄວນກ່ຽວຂ້ອງກັບພຣະທໍາໃນປັດຈຸບັນຂອງພຣະເຈົ້າ ແລ້ວເມື່ອເຈົ້າອະທິຖານ, ໃຫ້ບອກພຣະເຈົ້າເຖິງຄວາມຄິດທີ່ຢູ່ຂ້າງໃນສຸດຂອງເຈົ້າ.

4. ການອະທິຖານຮ່ວມກຸ່ມຕ້ອງແນໃສ່ເນື້ອຄວາມທີ່ເປັນຈຸດສູນລວມເຊິ່ງຕ້ອງເປັນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໃນປັດຈຸບັນເທົ່ານັ້ນ.

5. ທຸກຄົນຕ້ອງຮູ້ຈັກຮຽນຮູ້ຄຳອະທິຖານທີ່ຮ້ອງຂໍ. ນີ້ຍັງເປັນວິທີການສະແດງເຖິງຄວາມຄຳນຶງສຳລັບຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ.

ການອະທິຖານເພື່ອຊີວິດສ່ວນຕົວແມ່ນອີງເຖິງຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມສໍາຄັນຂອງການອະທິຖານ ແລະ ຄວາມຮູ້ພືນຖານຂອງການອະທິຖານ. ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ, ອະທິຖານເພື່ອຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງເຈົ້າເອງຢູ່ເລື້ອຍໆ, ອະທິຖານເພື່ອຜົນການປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າ ແລະ ອະທິຖານບົນພື້ນຖານຄວາມຮູ້ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ທຸກຄົນຄວນກໍານົດຊີວິດການອະທິຖານຂອງຕົນເອງ, ທຸກຄົນຄວນອະທິຖານເພື່ອຄວາມຮູ້ບົນພື້ນຖານຂອງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ຄວນອະທິຖານເພື່ອສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ຂອງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ເປີດເຜີຍສະຖານະການອັນແທ້ຈິງຂອງເຈົ້າຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະ ເປັນຄົນມີເຫດຜົນບົນຄວາມຈິງ ແລະ ຈົ່ງຢ່າໃສ່ໃຈກັບວິທີການ. ກະແຈສໍາຄັນແມ່ນເພື່ອບັນລຸສະຕິປັນຍາຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ເພື່ອມີປະສົບການຕົວຈິງກັບພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ຜູ້ໃດທີ່ສະແຫວງຫາຫົນທາງເຂົ້າສູ່ຊີວິດທາງວິນຍານຕ້ອງສາມາດອະທິຖານໄດ້ຫຼາຍວິທີທາງ. ຜູ້ທີ່ອະທິຖານງຽບໆຢູ່ໃນໃຈ, ໄຕ່ຕອງເຖິງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ສຶກສາຮຽນຮູ້ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງການອະທິຖານທີ່ມີເປົ້າໝາຍແບບນີ້ແມ່ນເພື່ອບັນລຸການເຂົ້າສູ່ຊີວິດທາງວິນຍານທີ່ເປັນປົກກະຕິ, ສ້າງສະຖານະຂອງເຈົ້າຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຈົ້າກ້າວໜ້າຍິ່ງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ສະຫຼຸບແລ້ວທຸກໆສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ຫຼື ອະທິຖານໃນໃຈງຽບໆ ຫຼື ປ່າວປະກາດດັງໆແມ່ນເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈພຣະທໍາ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ ເຊິ່ງພຣະອົງປາດຖະໜາບັນລຸໃນຕົວເຈົ້າ. ສໍາຄັນໄປກວ່ານັ້ນ ແມ່ນເພື່ອບັນລຸບັນທັດຖານທີ່ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດຂອງເຈົ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ບັນທັດຖານທີ່ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການກໍບໍ່ມີຫຍັງຫຼາຍ ພຽງແຕ່ຕ້ອງການໃຫ້ມະນຸດທຸກຄົນສາມາດເປີດໃຈໃຫ້ກັບພຣະອົງ. ຖ້າຫາກມະນຸດມອບໃຈຢ່າງແທ້ຈິງໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າ ແລະ ກ່າວແຕ່ສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນໃຈຂອງຕົນຢ່າງແທ້ຈິງຕໍ່ພຣະອົງ ແລ້ວພຣະເຈົ້າກໍພ້ອມທີ່ຈະປະຕິບັດພາລະກິດຕໍ່ມະນຸດ. ພຣະເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການຈິດໃຈອັນຄົດໂກງຂອງມະນຸດ ພຣະອົງຕ້ອງການແຕ່ຈິດໃຈອັນບໍລິສຸດ ແລະ ຊື່ສັດຂອງມະນຸດ. ຖ້າຫາກມະນຸດບໍ່ເວົ້າຄວາມຈິງອອກມາຈາກໃຈ ແລ້ວພຣະເຈົ້າກໍຈະບໍ່ສໍາຜັດຈິດໃຈມະນຸດ ຫຼື ປະຕິບັດພາລະກິດຕໍ່ມະນຸດ. ດັ່ງນັ້ນ ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດກ່ຽວກັບການອະທິຖານຄືກ່າວແຕ່ຄໍາທີ່ອອກມາຈາກໃຈຂອງເຈົ້າຕໍ່ພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ. ຈົ່ງບອກພຣະເຈົ້າກ່ຽວກັບແນວຄິດບໍ່ດີ ແລະ ນິໄສກະບົດຂອງເຈົ້າ ແລະ ເປີດອົກເປີດໃຈຂອງເຈົ້າທັງໝົດໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າ. ແລ້ວເມື່ອນັ້ນພຣະເຈົ້າກໍຈະສົນໃຈໃນການອະທິຖານຂອງເຈົ້າ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນແລ້ວພຣະເຈົ້າກໍຈະຫັນໜ້າໜີຈາກເຈົ້າ. ເງື່ອນໄຂຕໍ່າສຸດສໍາລັບການອະທິຖານກໍຄື ເຈົ້າຕ້ອງສາມາດຮັກສາຈິດໃຈຂອງເຈົ້າໃຫ້ສະຫງົບຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ ແລະ ຕ້ອງບໍ່ຕັດຂາດຈາກພຣະເຈົ້າ. ບາງເທື່ອໃນໄລຍະເວລານີ້ ເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນມີທັດສະນະທີ່ໃໝ່ກວ່າ ຫຼື ດີກວ່າ ແຕ່ເຈົ້າຕ້ອງໃຊ້ການອະທິຖານເພື່ອຮັກສາສິ່ງທີ່ເປັນຢູ່ນັ້ນໄວ້, ເຈົ້າບໍ່ສາມາດອ່ອນແອ. ຢ່າງໜ້ອຍ ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງບັນລຸ. ຖ້າຫາກເຈົ້າບໍ່ສາມາດຈະເຮັດສໍາເລັດແມ່ນແຕ່ສິ່ງນີ້ສິ່ງດຽວ, ມັນກໍຈະພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າຊີວິດທາງວິນຍານຂອງເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າເຖິງວິທີທາງທີ່ຖືກຕ້ອງເທື່ອ. ຜົນກໍຄືເຈົ້າຈະບໍ່ສາມາດຍຶດໝັ້ນໃນຄວາມເຊື່ອດັ່ງເດີມຂອງເຈົ້າໄດ້; ເຈົ້າຈະໝົດສັດທາໃນພຣະເຈົ້າ ແລະ ໃນທີ່ສຸດຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງເຈົ້າກໍຈະຫາຍໄປ. ການເຂົ້າສູ່ຊີວິດທາງວິນຍານຂອງເຈົ້າຈະໄດ້ເຂົ້າເຖິງວິທີທາງທີ່ຖືກຕ້ອງນັ້ນ ຫຼື ບໍ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບການອະທິຖານຂອງເຈົ້າ. ມະນຸດທຸກຄົນຕ້ອງເຂົ້າສູ່ຄວາມເປັນຈິງນີ້, ທຸກຄົນຕ້ອງຝຶກຝົນຕົນເອງໃນການອະທິຖານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ບໍ່ແມ່ນລໍຖ້າລ້າໆ ແຕ່ສະແຫວງຫາເພື່ອຈະຖືກສໍາຜັດໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ແລ້ວເມື່ອນັ້ນມະນຸດທຸກຄົນກໍຈະເປັນຜູ້ທີ່ສະແຫວງຫາພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ.

ເມື່ອເວລາເຈົ້າເລີ່ມອະທິຖານ, ເຈົ້າຕ້ອງເບິ່ງຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງຫຼອກລວງຕົນເອງ. ເຈົ້າບໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງເກີນຄວາມເປັນຈິງ, ຫວັງທັນທີທັນໃດທີ່ເຈົ້າເອີ່ຍປາກອອກມາແລ້ວເຈົ້າຈະໄດ້ສໍາຜັດໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ໄດ້ຮັບຄວາມສະຫວ່າງ, ແສງເຍືອງທາງ ແລະ ຮັບພອນດ້ວຍຄວາມກະລຸນາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນັ້ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້, ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ກະທໍາໃນສິ່ງທີ່ເໜືອທໍາມະຊາດ. ພຣະເຈົ້າຈະປະຕິບັດຕໍ່ຄໍາອະທິຖານຂອງມະນຸດຕາມເວລາຂອງພຣະອົງເອງ ແລະ ບາງຄັ້ງພຣະອົງກໍຈະທົດສອບຄວາມສັດທາຂອງເຈົ້າເພື່ອເບິ່ງວ່າເຈົ້າຈະມີຄວາມຊື່ສັດຕໍ່ພຣະອົງ ຫຼື ບໍ່. ເມື່ອເວລາເຈົ້າອະທິຖານເຈົ້າຕ້ອງມີຄວາມສັດທາ, ອົດທົນ ແລະ ຕັ້ງໃຈ. ເມື່ອເວລາພວກເຂົາເລີ່ມຝືກຝົນຕົນເອງໃນການອະທິຖານ, ຫຼາຍຄົນບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາຖືກສໍາຜັດໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ມີກະຈິດກະໃຈ. ແບບນີ້ແມ່ນບໍ່ໄດ້. ເຈົ້າຕ້ອງມີຄວາມອົດທົນ, ເຈົ້າຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກການສໍາຜັດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ຕ້ອງສະແຫວງຫາ ແລະ ຄົ້ນຫາ. ບາງຄັ້ງແນວທາງທີ່ເຈົ້າປະຕິບັດຕາມ ຄືແນວທາງທີ່ຜິດ. ບາງຄັ້ງແຮງຈູງໃຈຂອງເຈົ້າ ແລະ ແນວຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າແມ່ນບໍ່ສາມາດຍຶດໝັ້ນຕໍ່ພຣະເຈົ້າເທື່ອ ຫຼື ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນສະຖິດຢູ່ໃນໃຈເຈົ້າເທື່ອ, ພ້ອມທັງຈະມີບາງຄັ້ງທີ່ພຣະເຈົ້າເຫັນວ່າເຈົ້າມີຄວາມສັດຊື່ ຫຼື ບໍ່. ສະຫຼຸບສັ້ນໆຄື ເຈົ້າຕ້ອງອຸທິດຕົນໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຝຶກຝົນຕົນເອງ. ຖ້າຫາກເຈົ້າຄົ້ນພົບວິທີທາງທີ່ເຈົ້າປະຕິບັດຕາມ ທີ່ເປັນວິທີທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເຈົ້າສາມາດປ່ຽນແປງວິທີອະທິຖານໃໝ່ໄດ້. ເມື່ອໃດທີ່ເຈົ້າຍັງຢາກສະແຫວງຫາຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ປາຖະໜາຢາກຖືກຮັບ, ແນ່ນອນ ເມື່ອນັ້ນພຣະວິນຍານບໍລິສຸດກໍຈະນໍາພາເຈົ້າເຂົ້າໄປສູ່ຄວາມເປັນຈິງດັ່ງກ່າວນີ້. ບາງຄັ້ງເຈົ້າອະທິຖານດ້ວຍຈິງໃຈ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າເຈົ້າໄດ້ຮັບຄວາມສໍາຜັດ ຫຼື ຜົນຈາກການອະທິຖານ. ໃນຊ່ວງເວລາແບບນີ້ເຈົ້າຕ້ອງອາໄສຄວາມສັດທາຂອງເຈົ້າ ແລະ ເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າຈະຕ້ອງເຫັນການອະທິຖານຂອງເຈົ້າຢ່າງແນ່ນອນ. ເຈົ້າຕ້ອງມີຄວາມພາກພຽນໃນການອະທິຖານຂອງເຈົ້າ.

ເຈົ້າຕ້ອງສັດຊື່ ແລະ ຕ້ອງອະທິຖານເພື່ອກໍາຈັດຕົວເຈົ້າອອກຈາກຈິດໃຈອັນເລ່ລ່ຽມຂອງເຈົ້າ. ເມື່ອເຈົ້ານໍາໃຊ້ການອະທິຖານເພື່ອຊໍາລະລ້າງຕົວເຈົ້າໃຫ້ບໍລິສຸດທຸກຄັ້ງທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ນໍາໃຊ້ມັນເພື່ອຈະໄດ້ສໍາຜັດໂດຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ, ຄວາມປະພຶດຊົ່ວດີຂອງເຈົ້າກໍຈະຄ່ອຍໆປ່ຽນແປງ. ຊີວິດທາງວິນຍານຢ່າງແທ້ຈິງກໍຄື ຊີວິດຂອງການອະທິຖານ ແລະ ມັນຄືຊີວິດທີ່ຖືກສໍາຜັດໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ວິທີທາງສໍາຜັດໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແມ່ນວິທີທາງຂອງການປ່ຽນແປງຈິດໃຈຂອງມະນຸດ. ຊີວິດທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກສໍາຜັດໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດບໍ່ແມ່ນຊີວິດທາງວິນຍານ ແຕ່ເປັນຊີວິດທາງພິທີກໍາຂອງສາສະໜາ. ມີພຽງຜູ້ທີ່ຖືກສໍາຜັດໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສະຫວ່າງ ແລະ ແສງເຍືອງທາງຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເທົ່ານັ້ນ ແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າສູ່ຊີວິດທາງວິນຍານຢ່າງແທ້ຈິງ. ເມື່ອເວລາມະນຸດອະທິຖານ ແນວຄິດຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາກໍຈະປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດ ແລະ ເມື່ອຖືກດົນໃຈໂດຍພຣະວິນບໍລິສຸດຫຼາຍເທົ່າໃດມະນຸດກໍຈະເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ. ເຊັ່ນດຽວກັນນັ້ນ ຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາກໍຈະຄ່ອຍໆຖືກຊໍາລະລ້າງໃຫ້ບໍລິສຸດ ແລະ ໃນທີ່ສຸດ ຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາກໍຈະຄ່ອຍໆປ່ຽນແປງ. ນັ້ນຄືຜົນຂອງການອະທິຖານທີ່ແທ້ຈິງ.

ກ່ອນນີ້: ຄວາມຮັກທີ່ແທ້ຈິງສຳລັບພຣະເຈົ້າແມ່ນຄວາມຮັກແບບທໍາມະຊາດ

ຕໍ່ໄປ: ຮູ້ຈັກພາລະກິດໃໝ່ສຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຕິດຕາມຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະອົງ

ໄພພິບັດ, ສົງຄາມ,ໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ອື່ນໆ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃຜສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກໄພພິບັດໄດ້? ເຂົ້າຮ່ວມການເຕົ້າໂຮມຟຣີເພື່ອຊອກຮູ້.

ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຜູ້ທີ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າດ້ວຍໃຈຈິງ ຈະຖືກພຣະເຈົ້າຮັບເອົາຢ່າງແນ່ນນອນ

ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດປ່ຽນໄປໃນແຕ່ລະມື້. ພາລະກິດນັ້ນສູງສົ່ງຂຶ້ນຕາມແຕ່ລະບາດກ້າວ, ຕາມການເປີດເຜີຍແຫ່ງວັນໃໝ່ທີ່ສູງສົ່ງກວ່າວັນນີ້ ໂດຍສູງສົ່ງຂຶ້ນ ແລະ ສູງ…

ການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຄວນແນໃສ່ຄວາມເປັນຈິງ, ບໍ່ແມ່ນພິທີກຳທາງສາສະໜາ

ມີຈັກທໍານຽມຂອງສາສະໜາທີ່ເຈົ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນ? ແລ້ວມີຈັກເທື່ອທີ່ເຈົ້າໄດ້ຂັດຂືນຕໍ່ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ເດີນຕາມແນວທາງຂອງເຈົ້າເອງ?...

ສຽງຟ້າຮ້ອງທັງເຈັດກໍາລັງທໍານາຍວ່າ ຂ່າວປະເສີດແຫ່ງອານາຈັກຈະແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວຈັກກະວານ

ເຮົາກຳລັງເຜີຍແຜ່ພາລະກິດຂອງເຮົາທ່າມກາງຊາວຕ່າງຊາດ. ສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາແມບເຫຼື້ອມທົ່ວຈັກກະວານ; ຄວາມປະສົງຂອງເຮົາສະຖິດຢູ່ພາຍໃນດາວ-ດາວ-ຈຸດ-ຈຸດ,...

ພຣະເຈົ້າເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດແຫ່ງຊີວິດຂອງມະນຸດ

ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ຕອນທີ່ເຈົ້າຮ້ອງໄຫ້ເຂົ້າມາສູ່ໂລກນີ້, ເຈົ້າກໍເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າ. ໂດຍການປະຕິບັດບົດບາດຂອງເຈົ້າໃນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ...

ການຕັ້ງຄ່າ

  • ຂໍ້ຄວາມ
  • ຊຸດຮູບແບບ

ສີເຂັ້ມ

ຊຸດຮູບແບບ

ຟອນ

ຂະໜາດຟອນ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ຄວາມກວ້າງຂອງໜ້າ

ສາລະບານ

ຄົ້ນຫາ

  • ຄົ້ນຫາຂໍ້ຄວາມນີ້
  • ຄົ້ນຫາໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້