ການຮັກສາພຣະບັນຍັດ ແລະ ການປະຕິບັດຄວາມຈິງ

ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ການຮັກສາພຣະບັນຍັດຄວນກ່ຽວພັນກັບການປະຕິບັດຄວາມຈິງ. ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາພຣະບັນຍັດ, ຜູ້ຄົນຄວນປະຕິບັດຄວາມຈິງ. ເມື່ອປະຕິບັດຄວາມຈິງ, ຜູ້ຄົນບໍ່ຄວນລະເມີດຫຼັກການແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ຫຼື ຂັດກັບພຣະບັນຍັດ. ເຈົ້າຕ້ອງເຮັດໃນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າເຮັດ. ການຮັກສາພຣະບັນຍັດ ແລະ ການປະຕິບັດຄວາມຈິງແມ່ນກ່ຽວພັນກັນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຂັດຈາກກັນ. ຍິ່ງເຈົ້າປະຕິບັດຄວາມຈິງຫຼາຍສໍ່າໃດ, ເຈົ້າຍິ່ງຮັກສາເນື້ອຄວາມສຳຄັນຂອງພຣະບັນຍັດຫຼາຍສໍ່ານັ້ນ. ຍິ່ງເຈົ້າປະຕິບັດຄວາມຈິງຫຼາຍສໍ່າໃດ, ເຈົ້າຍິ່ງຈະເຂົ້າໃຈພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ກ່າວໃນພຣະບັນຍັດຫຼາຍສໍ່ານັ້ນ. ການປະຕິບັດຄວາມຈິງ ແລະ ການຮັກສາພຣະບັນຍັດບໍ່ແມ່ນການກະທຳທີ່ຂັດກັນ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ພວກມັນເປັນສິ່ງທີ່ກ່ຽວພັນກັນ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນ, ມີພຽງຫຼັງຈາກທີ່ມະນຸດໄດ້ຮັກສາພຣະບັນຍັດເທົ່ານັ້ນ ເຂົາຈຶ່ງຈະສາມາດປະຕິບັດຄວາມຈິງ ແລະ ໄດ້ຮັບແສງສະຫວ່າງຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້. ແຕ່ສິ່ງນີ້ບໍ່ແມ່ນເຈດຕະນາດັ່ງເດີມຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້ານະມັດສະການພຣະອົງດ້ວຍຫົວໃຈ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ປະພຶດດີຢ່າງດຽວ. ແຕ່ເຈົ້າຕ້ອງຮັກສາພຣະບັນຍັດຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບຜິວເຜີນ. ເມື່ອຜ່ານປະສົບການເທື່ອລະໜ້ອຍ, ມະນຸດກໍຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າຢ່າງຊັດເຈນຍິ່ງຂຶ້ນ. ພວກເຂົາຈະເຊົາກະບົດ ແລະ ເຊົາຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າ ແລະ ພວກເຂົາກໍຈະບໍ່ມີຂໍ້ສົງໄສກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າອີກຕໍ່ໄປ. ນີ້ຄືຫົນທາງດຽວທີ່ມະນຸດສາມາດປະຕິບັດຕາມເນື້ອຄວາມຂອງພຣະບັນຍັດໄດ້. ສະນັ້ນ, ການຮັກສາພຣະບັນຍັດແຕ່ຢ່າງດຽວ ໂດຍປາສະຈາກການປະຕິບັດຄວາມຈິງແມ່ນບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການນະມັດສະການພຣະເຈົ້ານັ້ນເປັນຈິງ ເພາະເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ບັນລຸວຸດທິພາວະທີ່ແທ້ຈິງ. ຖ້າເຈົ້າຮັກສາພຣະບັນຍັດໂດຍປາສະຈາກຄວາມຈິງ, ສິ່ງນີ້ກໍເທົ່າກັບການຍຶດຕິດຕໍ່ກົດລະບຽບຢ່າງໜຽວແໜ້ນ. ການເຮັດແບບນັ້ນ, ພຣະບັນຍັດກໍຈະກາຍມາເປັນກົດໝາຍຂອງເຈົ້າ ເຊິ່ງຈະບໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຕີບໃຫຍ່ໃນຊີວິດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ພວກມັນຈະກາຍມາເປັນພາລະຂອງເຈົ້າ ແລະ ຈະຜູກມັດເຈົ້າຢ່າງແໜ້ນເໝືອນກັບກົດໝາຍແຫ່ງພຣະສັນຍາເດີມ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສູນເສຍການສະຖິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ສະນັ້ນ, ມີແຕ່ການປະຕິບັດຄວາມຈິງເທົ່ານັ້ນ ເຈົ້າຈຶ່ງສາມາດຮັກສາພຣະບັນຍັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເຈົ້າກໍຈະສາມາດຮັກສາພຣະບັນຍັດເພື່ອປະຕິບັດຄວາມຈິງໄດ້. ໃນລະຫວ່າງການຮັກສາພຣະບັນຍັດ ເຈົ້າຈະໄດ້ປະຕິບັດຄວາມຈິງຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ. ເມື່ອປະຕິບັດຄວາມຈິງ ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍແທ້ຈິງຂອງພຣະບັນຍັດ. ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄວາມໝາຍທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ສັ່ງໃຫ້ມະນຸດຮັກສາພຣະບັນຍັດບໍ່ແມ່ນເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງດັ່ງທີ່ມະນຸດຈິນຕະນາການ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບທາງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຂອງມະນຸດ. ຂອບເຂດການເຕີບໃຫຍ່ໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າກໍານົດລະດັບທີ່ເຈົ້າຈະສາມາດຮັກສາພຣະບັນຍັດໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະບັນຍັດມີໄວ້ໃຫ້ມະນຸດຮັກສາ, ໃຈຄວາມສຳຄັນຂອງພຣະບັນຍັດແມ່ນຊັດແຈ້ງຂຶ້ນຜ່ານປະສົບການຊີວິດຂອງມະນຸດເທົ່ານັ້ນ. ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຄິດວ່າ ການຮັກສາພຣະບັນຍັດເປັນຢ່າງດີໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຂົາແມ່ນ “ກຽມພ້ອມໝົດແລ້ວ ແລະ ສິ່ງທີ່ຍັງເຫຼືອໃຫ້ເຮັດກໍຄືຕ້ອງຕາມໃຫ້ທັນ”. ສິ່ງນີ້ແມ່ນແນວຄິດທີ່ເກີນຂອບເຂດ ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ. ຄົນທີ່ເວົ້າສິ່ງດັ່ງກ່າວບໍ່ປາຖະໜາທີ່ຈະກ້າວໜ້າ ແລະ ພວກເຂົາຝັກໄຝ່ເນື້ອໜັງ. ສິ່ງນີ້ແມ່ນເລື່ອງໄຮ້ສາລະ! ສິ່ງນີ້ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງເລີຍ! ການປະຕິບັດຄວາມຈິງແຕ່ຢ່າງດຽວ ໂດຍປາສະຈາກການຮັກສາພຣະບັນຍັດ ບໍ່ແມ່ນຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ. ຄົນທີ່ເຮັດແບບນີ້ແມ່ນຄົນພິການ ແລະ ພວກເຂົາຄືກັບຄົນທີ່ຂາດຂາຂ້າງໜຶ່ງ. ການຮັກສາພຣະບັນຍັດແຕ່ຢ່າງດຽວຄືກັບວ່າປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ, ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມຈິງ, ສິ່ງນີ້ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າເຊັ່ນກັນ, ຄືກັບຄົນທີ່ຕາບອດເບື້ອງໜຶ່ງ, ຄົນທີ່ເຮັດແບບນີ້ແມ່ນເປັນຄົນພິການປະເພດໃດໜຶ່ງເຊັ່ນກັນ. ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ຖ້າເຈົ້າຮັກສາພຣະບັນຍັດເປັນຢ່າງດີ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າທີ່ເປັນຈິງ, ແລ້ວເຈົ້າກໍຈະມີຄວາມຈິງ. ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍຄື, ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບວຸດທິພາວະທີ່ແທ້ຈິງ. ຖ້າເຈົ້າປະຕິບັດຄວາມຈິງທີ່ເຈົ້າຄວນປະຕິບັດ, ເຈົ້າແມ່ນຈະໄດ້ຮັກສາພຣະບັນຍັດອີກດ້ວຍ ແລະ ສອງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຂັດແຍ້ງກັນ. ການປະຕິບັດຄວາມຈິງ ແລະ ການຮັກສາພຣະບັນຍັດແມ່ນສອງລະບົບ ເຊິ່ງທັງສອງຢ່າງເປັນສ່ວນທີ່ສຳຄັນໃນປະສົບການຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນ. ປະສົບການຂອງຜູ້ຄົນຄວນປະກອບດ້ວຍການຮັກສາພຣະບັນຍັດ ແລະ ການປະຕິບັດຄວາມຈິງໃຫ້ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ, ບໍ່ແມ່ນແບ່ງແຍກອອກຈາກກັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີທັງຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງສອງສິ່ງນີ້.

ການປະກາດໃຊ້ພຣະບັນຍັດໃນຍຸກໃໝ່ແມ່ນຄຳພະຍານເຖິງຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ມະນຸດທຸກຄົນໃນກະແສນີ້ ແລະ ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ເຂົ້າສູ່ຍຸກໃໝ່ແລ້ວ. ນີ້ແມ່ນການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ສຳລັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງພາລະກິດໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງຫົກພັນປີຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະບັນຍັດແຫ່ງຍຸກໃໝ່ເປັນສັນຍາລັກບົ່ງບອກວ່າ ພຣະເຈົ້າ ແລະ ມະນຸດໄດ້ເຂົ້າສູ່ອານາຈັກແຫ່ງສະຫວັນໃໝ່ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່ ແລະ ພຣະເຈົ້າຈະປະຕິບັດພາລະກິດທີ່ເປັນຈິງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ຂຶ້ນເລື້ອຍໆເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ເໝືອນກັບທີ່ພຣະເຢໂຮວາໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດທ່າມກາງຊາວອິດສະຣາເອນ ແລະ ພຣະເຢຊູປະຕິບັດພາລະກິດທ່າມກາງຊາວຢິວ. ມັນຍັງເປັນສັນຍາລັກບົ່ງບອກວ່າ ມະນຸດກຸ່ມນີ້ຈະໄດ້ຮັບການມອບໝາຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂຶ້ນເລື້ອຍໆຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການສະໜອງ, ການລ້ຽງດູ, ການສະໜັບສະໜູນ, ການດູແລ ແລະ ການປົກປ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າໃນລັກສະນະທີ່ເປັນຈິງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການຝຶກຝົນທາງພາກປະຕິບັດຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ພ້ອມທັງຖືກຈັດການ, ເຮັດໃຫ້ແຕກຫັກ ແລະ ຫຼໍ່ຫຼອມໂດຍພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ. ຄວາມໝາຍຂອງພຣະບັນຍັດແຫ່ງຍຸກໃໝ່ແມ່ນເລິກເຊິ່ງພໍສົມຄວນ. ພຣະບັນຍັດເຫຼົ່ານັ້ນລະບຸວ່າ ພຣະເຈົ້າຈະປາກົດເທິງແຜ່ນດິນໂລກຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ພຣະເຈົ້າຈະເອົາຊະນະຈັກກະວານທັງປວງເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ໂດຍເປີດເຜີຍຄວາມສະຫງ່າລາສີທັງໝົດຂອງພຣະອົງທີ່ຢູ່ໃນເນື້ອໜັງ. ພຣະບັນຍັດເຫຼົ່ານັ້ນຍັງລະບຸວ່າ ພຣະເຈົ້າທີ່ເປັນຈິງຈະປະຕິບັດພາລະກິດທີ່ເປັນຈິງຫຼາຍຂຶ້ນເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ພຣະອົງໄດ້ເລືອກນັ້ນສົມບູນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ພຣະເຈົ້າຈະເຮັດສຳເລັດທຸກສິ່ງດ້ວຍພຣະທຳເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງພຣະບັນຍັດທີ່ວ່າ “ພຣະເຈົ້າທີ່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຈະລຸກຂຶ້ນຈົນເຖິງຈຸດສູງສຸດ ແລະ ຖືກເຊີດຊູຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ທຸກຄົນ ແລະ ທຸກຊົນຊາດຈະຄຸເຂົ່າລົງເພື່ອນະມັດສະການພຣະເຈົ້າຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່”. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະບັນຍັດແຫ່ງຍຸກໃໝ່ແມ່ນມີໄວ້ໃຫ້ມະນຸດຮັກສາ ເຊິ່ງເປັນໜ້າທີ່ຂອງມະນຸດ ແລະ ເປັນພັນທະຂອງເຂົາ, ແຕ່ຄວາມໝາຍທີ່ມັນນໍາສະເໜີແມ່ນເລິກເຊິ່ງເກີນໄປທີ່ຈະອະທິບາຍໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນຈາກຄຳເວົ້າຄໍາໜຶ່ງ ຫຼື ສອງຄຳ. ພຣະບັນຍັດແຫ່ງຍຸກໃໝ່ແທນກົດໝາຍແຫ່ງພຣະສັນຍາເດີມ ແລະ ກົດເກນແຫ່ງພຣະສັນຍາໃໝ່ ທີ່ພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ພຣະເຢຊູໄດ້ປະກາດໃຊ້. ນີ້ແມ່ນບົດຮຽນທີ່ເລິກເຊິ່ງທີ່ສຸດ, ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍດັ່ງທີ່ມະນຸດຈິນຕະນາການ. ພຣະບັນຍັດແຫ່ງຍຸກໃໝ່ມີຄວາມໝາຍທີ່ເປັນຈິງ ນັ້ນກໍຄື: ພຣະບັນຍັດເຫຼົ່ານັ້ນຮັບໃຊ້ເປັນຕົວປະສານງານລະຫວ່າງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ. ພຣະບັນຍັດແຫ່ງຍຸກໃໝ່ໄດ້ສິ້ນສຸດທຸກການປະຕິບັດ ແລະ ທຸກກົດເກນໃນຍຸກເກົ່າ ແລະ ຍັງໄດ້ສິ້ນສຸດການປະຕິບັດທຸກຢ່າງໃນຍຸກຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ ການປະຕິບັດອື່ນໆຢູ່ກ່ອນໜ້ານັ້ນ. ພຣະບັນຍັດເຫຼົ່ານັ້ນນໍາມະນຸດມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າທີ່ເປັນຈິງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມະນຸດເລີ່ມໄດ້ຮັບການເຮັດໃຫ້ສົມບູນໂດຍພຣະເຈົ້າເອງ ເຊິ່ງເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງເສັ້ນທາງສູ່ການຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນ. ສະນັ້ນ, ພວກເຈົ້າຄວນມີທັດສະນະຄະຕິຢ່າງຖືກຕ້ອງຕໍ່ພຣະບັນຍັດແຫ່ງຍຸກໃໝ່ ແລະ ບໍ່ຄວນຕິດຕາມພຣະບັນຍັດເຫຼົ່ານັ້ນຢ່າງເລິນເລີ້ ຫຼື ດູຖູກພຣະບັນຍັດເຫຼົ່ານັ້ນ. ພຣະບັນຍັດແຫ່ງຍຸກໃໝ່ໄດ້ເໜັ້ນໜັກໃສ່ໜຶ່ງປະເດັນ ນັ້ນກໍຄື: ມະນຸດຄວນນະມັດສະການພຣະເຈົ້າທີ່ເປັນຈິງແຫ່ງປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງເປັນການຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ເນື້ອຄວາມສຳຄັນຂອງພຣະວິນຍານຕາມຄວາມເປັນຈິງຫຼາຍຂຶ້ນ. ພຣະບັນຍັດເຫຼົ່ານັ້ນຍັງເໜັ້ນໜັກຫຼັກການທີ່ພຣະເຈົ້າຈະຕັດສິນມະນຸດໃຫ້ມີຄວາມຜິດ ຫຼື ໃຫ້ເປັນຄົນຊອບທຳຫຼັງຈາກທີ່ພຣະອົງໄດ້ປາກົດເປັນດວງອາທິດແຫ່ງຄວາມຊອບທຳ. ພຣະບັນຍັດແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຫຼາຍກວ່າການນໍາໃຊ້ປະຕິບັດ. ຈາກສິ່ງນີ້ ມັນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ, ຖ້າພຣະເຈົ້າປາຖະໜາທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນ, ພຣະອົງຕ້ອງກະທໍາຜ່ານທາງພຣະທຳ ແລະ ຜ່ານການນໍາພາຂອງພຣະອົງເອງ, ມະນຸດບໍ່ສາມາດບັນລຸຄວາມສົມບູນຜ່ານສະຕິປັນຍາໂດຍທຳມະຊາດຂອງເຂົາເອງໄດ້. ມະນຸດຈະສາມາດຮັກສາພຣະບັນຍັດແຫ່ງຍຸກໃໝ່ໄດ້ ຫຼື ບໍ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດທີ່ກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າທີ່ເປັນຈິງ. ເພາະສະນັ້ນ, ເຈົ້າຈະສາມາດຮັກສາພຣະບັນຍັດໄດ້ ຫຼື ບໍ່ນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນຄຳຖາມທີ່ຈະຕອບໄດ້ພາຍໃນໜຶ່ງມື້ ຫຼື ສອງມື້. ນີ້ແມ່ນບົດຮຽນທີ່ເລິກເຊິ່ງທີ່ສຸດ.

ການປະຕິບັດຄວາມຈິງແມ່ນເສັ້ນທາງແຫ່ງການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຊີວິດມະນຸດ. ຖ້າພວກເຈົ້າບໍ່ປະຕິບັດຄວາມຈິງ, ພວກເຈົ້າກໍຈະເຫຼືອພຽງແຕ່ທິດສະດີ ແລະ ພວກເຈົ້າກໍຈະບໍ່ມີຊີວິດທີ່ເປັນຈິງ. ຄວາມຈິງແມ່ນສັນຍາລັກແຫ່ງວຸດທິພາວະຂອງມະນຸດ ແລະ ເຈົ້າຈະປະຕິບັດຄວາມຈິງໄດ້ ຫຼື ບໍ່ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບການໄດ້ຮັບວຸດທິພາວະທີ່ເປັນຈິງ. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ປະຕິບັດຄວາມຈິງ, ບໍ່ປະພຶດຢ່າງຊອບທຳ ຫຼື ຫວັ່ນໄຫວໄປມາຕາມອາລົມ ແລະ ສົນໃຈແຕ່ເນື້ອໜັງ, ເຈົ້າແມ່ນຍັງໄກຫຼາຍໃນເລື່ອງການຮັກສາພຣະບັນຍັດ. ນີ້ແມ່ນບົດຮຽນທີ່ເລິກເຊິ່ງທີ່ສູດ. ມີຄວາມຈິງຫຼາຍປະການທີ່ຈະໃຫ້ມະນຸດເຂົ້າສູ່ ແລະ ໃຫ້ມະນຸດເຂົ້າໃຈໃນແຕ່ລະຍຸກ. ແຕ່ພຣະບັນຍັດທີ່ຕິດຕາມຄວາມຈິງໃນແຕ່ລະຍຸກແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ. ຄວາມຈິງທີ່ມະນຸດປະຕິບັດແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຍຸກນັ້ນໆ ແລະ ພຣະບັນຍັດທີ່ມະນຸດຮັກສາກໍກ່ຽວຂ້ອງກັບຍຸກນັ້ນໆ. ແຕ່ລະຍຸກມີຄວາມຈິງຂອງມັນເອງໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ແລະ ມີພຣະບັນຍັດໃຫ້ຮັກສາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອີງຕາມພຣະບັນຍັດຕ່າງໆທີ່ພຣະເຈົ້າປະກາດໃຊ້ ນັ້ນກໍຄື ອີງຕາມຍຸກຕ່າງໆ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຂອງການປະຕິບັດຄວາມຈິງຂອງມະນຸດແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ພຣະບັນຍັດຮັບໃຊ້ຄວາມຈິງ ແລະ ຄວາມຈິງກໍເກີດຂຶ້ນເພື່ອຮັກສາພຣະບັນຍັດ. ຖ້າມີພຽງແຕ່ຄວາມຈິງ ກໍຈະບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ກ່າວເຖິງເລີຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການອ້າງອີງເຖິງພຣະບັນຍັດ, ມະນຸດສາມາດບົ່ງບອກເຖິງຂອບເຂດກະແສຂອງພາລະກິດທີ່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດປະຕິບັດ ແລະ ມະນຸດສາມາດຮູ້ຈັກຍຸກທີ່ພຣະເຈົ້າປະຕິບັດພາລະກິດ. ໃນທາງສາສະໜາ, ມີຫຼາຍຄົນທີ່ສາມາດປະຕິບັດຄວາມຈິງ ທີ່ເຄີຍຖືກປະຕິບັດໂດຍມະນຸດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາບໍ່ມີພຣະບັນຍັດແຫ່ງຍຸກໃໝ່ ແລະ ບໍ່ສາມາດຮັກສາພຣະບັນຍັດແຫ່ງຍຸກໃໝ່ໄດ້. ພວກເຂົາຮັກສາຫົນທາງເກົ່າ ແລະ ຍັງຄົງເປັນມະນຸດໃນສະໄໝດັ່ງເດີມ. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບວິທີການໃໝ່ຂອງພາລະກິດ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຫັນພຣະບັນຍັດແຫ່ງຍຸກໃໝ່. ເມື່ອເປັນດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ມີພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ. ມັນຄືກັບວ່າ ພວກເຂົາມີພຽງແຕ່ເປືອກໄຂ່ເປົ່າ; ຖ້າບໍ່ມີລູກໄກ່ຢູ່ຂ້າງໃນ ກໍຈະບໍ່ມີຈິດວິນຍານ. ຖ້າຈະເວົ້າໃຫ້ຖືກກວ່ານີ້ກໍຄື ພວກເຂົາບໍ່ມີຊີວິດ. ມະນຸດປະເພດດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ເຂົ້າສູ່ຍຸກໃໝ່ ແລະ ຫຼ້າຫຼັງໃນຫຼາຍຂັ້ນຕອນ. ສະນັ້ນ, ມັນບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງ ຖ້າຜູ້ຄົນມີຄວາມຈິງແຫ່ງຍຸກເກົ່າໆ ແຕ່ບໍ່ມີພຣະບັນຍັດແຫ່ງຍຸກໃໝ່. ພວກເຈົ້າຫຼາຍຄົນປະຕິບັດຄວາມຈິງໃນປັດຈຸບັນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັກສາພຣະບັນຍັດໃນປັດຈຸບັນ. ພວກເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຫຍັງເລີຍ, ຄວາມຈິງທີ່ພວກເຈົ້າປະຕິບັດຈະບໍ່ມີຄ່າຫຍັງ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ຍ້ອງຍໍສິ່ງດັ່ງກ່າວ. ການປະຕິບັດຄວາມຈິງຕ້ອງຖືກເຮັດໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນຂອບເຂດລັກສະນະທີ່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດປະຕິບັດພາລະກິດໃນປັດຈຸບັນ; ມັນຕ້ອງຖືກເຮັດໃຫ້ສຳເລັດຕາມສຽງຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ເປັນຈິງໃນປັດຈຸບັນ. ຫາກປາສະຈາກສິ່ງນີ້, ທຸກສິ່ງກໍຈະສູນເປົ່າ ຄືກັບການຕັກນໍ້າດ້ວຍກະຕ່າໄມ້ໄຜ່. ນີ້ແມ່ນຄວາມໝາຍຕາມຄວາມເປັນຈິງຂອງການປະກາດໃຊ້ພຣະບັນຍັດແຫ່ງຍຸກໃໝ່. ຖ້າຜູ້ຄົນສາມາດປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດ, ຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດ ພວກເຂົາກໍຄວນຈະຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງ ຜູ້ເຊິ່ງປາກົດໃນເນື້ອໜັງ, ໂດຍບໍ່ສັບສົນ. ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍຄື ຜູ້ຄົນຄວນຈະເຂົ້າໃຈຫຼັກການແຫ່ງການປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດ. ການປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດບໍ່ໄດ້ໝາຍວ່າປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດຕາມບຸນຕາມກຳ ຫຼື ຕາມອຳເພີໃຈ, ແຕ່ໝາຍເຖິງການປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດໂດຍມີພື້ນຖານ, ມີຈຸດປະສົງ ແລະ ຫຼັກການ. ສິ່ງທຳອິດທີ່ຈະຖືກບັນລຸກໍຄືໃຫ້ນິມິດຂອງເຈົ້າຊັດເຈນ. ຖ້າເຈົ້າມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຢ່າງທົ່ວເຖິງໃນເວລາປັດຈຸບັນ ແລະ ເຂົ້າສູ່ລັກສະນະໃໝ່ຂອງພາລະກິດໃນປັດຈຸບັນ, ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການຮັກສາພຣະບັນຍັດໂດຍທຳມະຊາດ. ຖ້າຮອດມື້ທີ່ເຈົ້າເບິ່ງເນື້ອຄວາມຂອງພຣະບັນຍັດແຫ່ງຍຸກໃໝ່ອອກ ແລະ ເຈົ້າສາມາດຮັກສາພຣະບັນຍັດນັ້ນໄວ້ໄດ້, ແລ້ວໃນເວລານັ້ນ ເຈົ້າກໍຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນ. ນີ້ແມ່ນຄວາມໝາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງການປະຕິບັດຄວາມຈິງ ແລະ ການຮັກສາພຣະບັນຍັດ. ເຈົ້າຈະສາມາດປະຕິບັດຄວາມຈິງໄດ້ ຫຼື ບໍ່ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບວິທີທີ່ເຈົ້າຮັບເອົາເນື້ອຄວາມຂອງພຣະບັນຍັດແຫ່ງຍຸກໃໝ່. ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະປາກົດຕໍ່ມະນຸດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ພຣະເຈົ້າຈະຮຽກຮ້ອງຈາກມະນຸດຫຼາຍຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ. ສະນັ້ນ, ຄວາມຈິງທີ່ມະນຸດນໍາໃຊ້ປະຕິບັດຢ່າງແທ້ຈິງກໍຈະຍິ່ງໃຫຍ່ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຂອງການຮັກສາພຣະບັນຍັດກໍຈະເລິກເຊິ່ງຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ພວກເຈົ້າຕ້ອງປະຕິບັດຄວາມຈິງ ແລະ ຮັກສາພຣະບັນຍັດໃນເວລາດຽວກັນ. ທຸກຄົນບໍ່ຄວນລະເລີຍຕໍ່ບັນຫານີ້; ຈົ່ງປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຈິງ ແລະ ພຣະບັນຍັດໃໝ່ເລີ່ມຕົ້ນໄປພ້ອມກັນໃນຍຸກໃໝ່ນີ້.

ກ່ອນນີ້: ຕັ້ງໃຈກັບຄວາມເປັນຈິງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ຕໍ່ໄປ: ເຈົ້າຄວນຮູ້ວ່າ ພຣະເຈົ້າຕາມຄວາມເປັນຈິງແມ່ນພຣະເຈົ້າເອງ

ໄພພິບັດ, ສົງຄາມ,ໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ອື່ນໆ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃຜສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກໄພພິບັດໄດ້? ເຂົ້າຮ່ວມການເຕົ້າໂຮມຟຣີເພື່ອຊອກຮູ້.

ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຄວນແນໃສ່ຄວາມເປັນຈິງ, ບໍ່ແມ່ນພິທີກຳທາງສາສະໜາ

ມີຈັກທໍານຽມຂອງສາສະໜາທີ່ເຈົ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນ? ແລ້ວມີຈັກເທື່ອທີ່ເຈົ້າໄດ້ຂັດຂືນຕໍ່ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ເດີນຕາມແນວທາງຂອງເຈົ້າເອງ?...

ຜູ້ທີ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າດ້ວຍໃຈຈິງ ຈະຖືກພຣະເຈົ້າຮັບເອົາຢ່າງແນ່ນນອນ

ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດປ່ຽນໄປໃນແຕ່ລະມື້. ພາລະກິດນັ້ນສູງສົ່ງຂຶ້ນຕາມແຕ່ລະບາດກ້າວ, ຕາມການເປີດເຜີຍແຫ່ງວັນໃໝ່ທີ່ສູງສົ່ງກວ່າວັນນີ້...

ວ່າດ້ວຍເລື່ອງປະສົບການ

ຕະຫຼອດທັງປະສົບການຂອງເປໂຕ, ເພິ່ນໄດ້ປະສົບກັບການທົດລອງຫຼາຍຮ້ອຍປະການ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄົນໃນປັດຈຸບັນຮັບຮູ້ເຖິງຄຳວ່າ “ການທົດລອງ”,...

ການຕັ້ງຄ່າ

  • ຂໍ້ຄວາມ
  • ຊຸດຮູບແບບ

ສີເຂັ້ມ

ຊຸດຮູບແບບ

ຟອນ

ຂະໜາດຟອນ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ຄວາມກວ້າງຂອງໜ້າ

ສາລະບານ

ຄົ້ນຫາ

  • ຄົ້ນຫາຂໍ້ຄວາມນີ້
  • ຄົ້ນຫາໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້