ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ

ຈາກພາຍນອກ, ມັນເບິ່ງຄືວ່າ ຂັ້ນຕອນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນປະຈຸບັນນີ້ ໄດ້ສໍາເລັດລົງແລ້ວ ແລະ ມະນຸດຊາດໄດ້ປະສົບກັບການພິພາກສາ, ການຕິສອນ, ການຂ້ຽນຕີ ແລະ ການຫຼໍ່ຫຼອມຕາມພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ປະສົບຜ່ານຂັ້ນຕອນ ເຊັ່ນ: ການທົດລອງຂອງຜູ້ບໍລິການ, ການຫຼໍ່ຫຼອມໃນເວລາການຕິສອນ, ການທົດລອງດ້ວຍຄວາມຕາຍ, ການທົດລອງດ້ວຍການຂັດຂວາງ ແລະ ໃນເວລາແຫ່ງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຄົນໄດ້ຜ່ານຄວາມທຸກທໍລະມານຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ພວກເຂົາກໍຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການທົດລອງຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້, ສິ່ງທີ່ຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບ, ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈ ແລະ ຜົນທີ່ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການຈະບັນລຸ, ຜູ້ຄົນຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບບັນຫາເຫຼົ່ານີ້. ມັນເບິ່ງຄືວ່າຜູ້ຄົນບໍ່ສາມາດຕິດຕາມຄວາມໄວຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ທັນຢ່າງແນ່ນອນ ຖ້າອີງຕາມອັດຕາຄວາມໄວປະຈຸບັນ. ມັນສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກເລື່ອງນີ້ວ່າ ທຳອິດ ພຣະເຈົ້າໄດ້ເປີດເຜີຍຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງຕໍ່ມະນຸດຊາດ ແລະ ພຣະອົງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າສູ່ລະດັບທີ່ມະນຸດສາມາດຈິນຕະນາການໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ, ແຕ່ພຣະອົງພະຍາຍາມໃຊ້ວິທີການນີ້ເພື່ອອະທິບາຍບັນຫາ. ເພື່ອໃຫ້ພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງສົມບູນ ເພື່ອໃຫ້ພຣະອົງຮັບເອົາຢ່າງແທ້ຈິງ, ພຣະອົງຕ້ອງດໍາເນີນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້. ເປົ້າໝາຍຂອງການປະຕິບັດພາລະກິດນີ້ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຄົນເຫັນເຖິງຂັ້ນຕອນທີ່ພຣະເຈົ້າຕ້ອງດໍາເນີນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຄົນໃດໜຶ່ງສົມບູນ. ສະນັ້ນ ເມື່ອເບິ່ງຈາກທາງນອກ, ຂັ້ນຕອນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນໄດ້ສໍາເລັດໄປແລ້ວ, ແຕ່ໂດຍເນື້ອແທ້ແລ້ວ ພຣະອົງພຽງແຕ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊາດສົມບູນຢ່າງເປັນທາງການ. ນີ້ແມ່ນບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຜູ້ຄົນຄວນເບິ່ງເຫັນໃຫ້ຊັດເຈນ ນັ້ນກໍຄື ຂັ້ນຕອນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງທີ່ໄດ້ສໍາເລັດ, ບໍ່ແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະອົງທີ່ໄດ້ສໍາເລັດ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ຜູ້ຄົນເຊື່ອຈາກແນວຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາກໍຄື ຂັ້ນຕອນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ມະນຸດ ແລະ ສະນັ້ນ ບໍ່ຕ້ອງສົງໄສເລີຍວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງໄດ້ສໍາເລັດແລ້ວ. ການເຫັນບັນຫາແບບນີ້ແມ່ນຜິດພາດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສອດຄ່ອງກັບແນວຄວາມຄິດຂອງຜູ້ຄົນ, ມັນແມ່ນການຕອບໂຕ້ກັບແນວຄິດຂອງຜູ້ຄົນຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ຂັ້ນຕອນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບແນວຄວາມຄິດຂອງຜູ້ຄົນ; ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສະຕິປັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກສິ່ງນີ້ວ່າ ແນວຄວາມຄິດຂອງຜູ້ຄົນແມ່ນສັບສົນໃນທຸກດ້ານ ແລະ ສິ່ງດຽວທີ່ຜູ້ຄົນສາມາດຈິນຕະນາການອອກກໍຄືພຣະເຈົ້າຕ້ອງການຈະໂຈມຕີຄືນ. ນີ້ແມ່ນການເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງຈາກປະສົບການຕົວຈິງ. ຜູ້ຄົນທັງໝົດຄິດວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໄວຫຼາຍ ແລະ ພວກເຂົາຄິດວ່າ ໃນເມື່ອພວກເຂົາຍັງບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຍັງມີຄວາມສົງໄສ ແລະ ສັບສົນໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ໄດ້ສໍາເລັດໄປໂດຍທີ່ຜູ້ຄົນບໍ່ຮູ້. ທຸກຂັ້ນຕອນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງແມ່ນເປັນແບບນີ້. ຜູ້ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ເຊື່ອວ່າ ພຣະເຈົ້າຫຼອກລໍ້ພວກເຂົາ, ແຕ່ວ່າຈຸດປະສົງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງພາລະກິດຂອງພຣະອົງບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນ. ວິທີການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງແມ່ນຜ່ານການຄົ້ນຄິດຕຶກຕອງເປັນຢ່າງດີ, ທໍາອິດແມ່ນຄືກັບການເບິ່ງດອກໄມ້ໃນຂະນະທີ່ຂີ່ຢູຸ່ເທິງຫຼັງມ້າ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍປະຕິບັດເຂົ້າສູ່ລາຍລະອຽດ ແລະ ຈາກນັ້ນແມ່ນປັບປຸງກັ່ນຕອງລາຍລະອຽດເຫຼົ່ານີ້ທັງໝົດ. ວິທີນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນປະຫຼາດໃຈ. ຜູ້ຄົນພະຍາຍາມຫຼອກລວງພຣະເຈົ້າ, ພວກເຂົາຄິດວ່າຖ້າພວກເຂົາສາມາດໃຊ້ຊີວິດໄປຈົນເຖິງຈຸດໃດໜຶ່ງ, ພຣະເຈົ້າກໍຈະພໍໃຈ. ໃນຄວາມຈິງແລ້ວ, ພຣະເຈົ້າຈະສາມາດເພິ່ງພໍໃຈໄດ້ແນວໃດ ໃນເມື່ອມະນຸດຊາດພຽງແຕ່ໃຊ້ຊີວິດໄປວັນໆ? ພຣະເຈົ້າປະຕິບັດພາລະກິດໂດຍຜ່ານວິທີການທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນປະຫຼາດໃຈ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຄົນຮູ້ຈັກສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄວາມຊອບທໍາ, ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ອຸປະນິໄສທີ່ບໍ່ສາມາດລ່ວງເກີນໄດ້ຂອງພຣະອົງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຕອນນີ້ພະເຈົ້າໄດ້ລິເລີ່ມການເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນສົມບູນຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ. ເພື່ອສາມາດຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນ, ຜູ້ຄົນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການເປີດເຜີຍ, ການພິພາກສາ ແລະ ການຕິສອນໂດຍພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ປະສົບກັບການທົດລອງ ແລະ ການຫຼໍ່ຫຼອມຕາມພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ (ເຊັ່ນການທົດລອງຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້). ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຄົນຕ້ອງສາມາດອົດທົນກັບການທົດລອງດ້ວຍຄວາມຕາຍ. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ທ່າມກາງການພິພາກສາ, ການຕິສອນ ແລະ ການທົດລອງຂອງພຣະເຈົ້າ, ຜູ້ຄົນທີ່ປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງຈະສາມາດສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າຈາກສ່ວນເລິກໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາ ແລະ ສາມາດເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າໄດ້ຢ່າງສົມບູນ ແລະ ປະຖິ້ມຕົນເອງ, ເພື່ອຮັກພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ໃຈດຽວ ແລະ ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດ; ຄົນດັ່ງກ່າວແມ່ນບຸກຄົນທີ່ສົມບູນ ເຊິ່ງມັນແມ່ນພາລະກິດທີ່ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການເຮັດ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ. ຜູ້ຄົນບໍ່ສາມາດຫາບົດສະຫຼຸບໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ກ່ຽວກັບວິທີການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ພວກເຂົາພຽງແຕ່ສາມາດສະແຫວງຫາທາງເຂົ້າສູ່ຊີວິດ. ນີ້ແມ່ນພື້ນຖານ. ຢ່າກວດສອບຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວິທີການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ; ການເຮັດແບບນັ້ນຈະເປັນອຸປະສັກຕໍ່ຄວາມຈະເລີນໃນອະນາຄົດຂອງເຈົ້າ. ໃນປະຈຸບັນເຈົ້າເຫັນວິທີການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງຫຼາຍປານໃດ? ເຈົ້າເປັນຄົນເຊື່ອຟັງຫຼາຍປານໃດ? ເຈົ້າໄດ້ຮັບຈາກແຕ່ລະວິທີການປະຕິບັດພາລາກິດຫຼາຍເທົ່າໃດ? ເຈົ້າເຕັມໃຈທີ່ຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນໂດຍພຣະເຈົ້າບໍ? ເຈົ້າພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເປັນຄົນທີ່ສົມບູນບໍ? ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຈົ້າຄວນເຂົ້າໃຈຢ່າງຊັດເຈນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຈົ້າຄວນເຂົ້າຫາ.

ກ່ອນນີ້: ຜູ້ເຊື່ອຄວນມີມຸມມອງແບບໃດ

ຕໍ່ໄປ: ມະນຸດທີ່ເສື່ອມຊາມບໍ່ສາມາດເປັນຕົວແທນພຣະເຈົ້າໄດ້

ພວກເຮົາຈະສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກພັນທະຂອງບາບ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບຂອງການເຮັດບາບ ແລະ ການສາລະພາບບາບອີກຕໍ່ໄປໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຮົາຮັກທີ່ຈະໄດ້ຍິນຈາກເຈົ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າພົບເສັ້ນທາງໃນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ.

ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະເປັນຕົວປະກອບ?

ໃນປັດຈຸບັນ ບໍ່ຕ້ອງສົນໃຈຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ເປໂຕມີ, ຫຼາຍຄົນບໍ່ສາມາດແມ່ນແຕ່ທີ່ຈະບັນລຸຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ໂປໂລມີ. ພວກເຂົາບໍ່ມີແມ່ນແຕ່ການຮູ້ຈັກຕົນເອງຂອງໂປໂລ....

ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຂອງການອະທິຖານ

ພວກເຈົ້າບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ກັບການອະທິຖານໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຈົ້າ. ຜູ້ຄົນມັກຈະເບິ່ງຂ້າມການອະທິຖານສະເໝີ. ການອະທິຖານແມ່ນເຮັດພໍເປັນພິທີ,...

ການຕັ້ງຄ່າ

  • ຂໍ້ຄວາມ
  • ຊຸດຮູບແບບ

ສີເຂັ້ມ

ຊຸດຮູບແບບ

ຟອນ

ຂະໜາດຟອນ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ຄວາມກວ້າງຂອງໜ້າ

ສາລະບານ

ຄົ້ນຫາ

  • ຄົ້ນຫາຂໍ້ຄວາມນີ້
  • ຄົ້ນຫາໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ Messenger