ບົດທີ 52

ເຮົາໄດ້ກາຍເປັນດວງອາທິດແຫ່ງຄວາມຊອບທຳ, ພວກເຈົ້າ ແລະ ເຮົາຈະແບ່ງປັນສະຫງ່າລາສີ ແລະ ພອນທີ່ດີຮ່ວມກັນຕະລອດເປັນນິດ! ສິ່ງນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດໃນຕົວພວກເຈົ້າແລ້ວ. ເພາະວ່າ ທຸກສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ສັນຍາໄວ້ ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຈິງໃນຕົວພວກເຈົ້າ; ທຸກສິ່ງທີ່ເຮົາກ່າວນັ້ນຄືຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຈະບໍ່ກັບມາຫາເຮົາໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນຫຍັງ. ພອນທີ່ດີເຫຼົ່ານີ້ມີໄວ້ສຳລັບພວກເຈົ້າ, ບໍ່ມີໃຜສາມາດອ້າງສິດໄດ້; ພວກມັນແມ່ນໝາກຜົນແຫ່ງການຮັບໃຊ້ຂອງພວກເຈົ້າທີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນກັບເຮົາ. ຈົ່ງປະຖິ້ມແນວຄວາມຄິດທາງສາສະໜາຂອງພວກເຈົ້າ; ຈົ່ງເຊື່ອພຣະທຳຂອງເຮົາວ່າແມ່ນຄວາມຈິງ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງສົງໄສຫຍັງ! ເຮົາບໍ່ໄດ້ເວົ້າຫຼິ້ນກັບພວກເຈົ້າ, ເຮົາຈິງຈັງໃນສິ່ງທີ່ເຮົາກ່າວ; ບັນດາຜູ້ທີ່ເຮົາປະທານພອນໃຫ້ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບພອນນັ້ນ; ສ່ວນບັນດາຜູ້ທີ່ເຮົາບໍ່ປະທານພອນໃຫ້ກໍ່ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບ, ສິ່ງນີ້ແມ່ນເຮົາເປັນຜູ້ກຳນົດ. ຄວາມໂຊກດີທາງໂລກແມ່ນຫຍັງ? ໃນມຸມມອງຂອງເຮົາແມ່ນບໍ່ມີຫຍັງ ນອກຈາກຂີ້ສັດທີ່ມີຄ່າໜ້ອຍກວ່າເງິນໜຶ່ງເພັນນີ. ເພາະສະນັ້ນ ຈົ່ງຢ່າເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຄວາມສຸກທາງໂລກຫຼາຍເກີນໄປ; ການຊື່ນຊົມພອນຈາກສະຫວັນຮ່ວມກັບເຮົາບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ມີຄວາມໝາຍກວ່າ ແລະ ມີຄຸນຄ່າຫຼາຍກວ່າບໍ?

ກ່ອນໜ້ານີ້ ຄວາມຈິງບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ ແລະ ເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ປາກົດຢ່າງເປີດເຜີຍ; ພວກເຈົ້າຈຶ່ງສົງໄສເຮົາ ແລະ ບໍ່ກ້າທີ່ຈະໝັ້ນໃຈໃນຕົວເຮົາ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ປັດຈຸບັນນີ້ ທຸກສິ່ງໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍແລ້ວ ແລະ ເຮົາໄດ້ກາຍເປັນດວງອາທິດແຫ່ງຄວາມຊອບທຳ; ຖ້າພວກເຈົ້າຍັງສົງໄສຢູ່, ແລ້ວມີຫຍັງອີກທີ່ຕ້ອງກ່າວເພີ່ມເຕີມ? ເມື່ອຄວາມມືດປົກຄຸມແຜ່ນດິນໂລກ ພວກເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຫັນຄວາມສະຫວ່າງ ສິ່ງນີ້ແມ່ນສາມາດໃຫ້ອະໄພໄດ້, ແຕ່ປັດຈຸບັນນີ້ ດວງອາທິດໄດ້ເຍືອງແສງສະຫວ່າງໄປທົ່ວທຸກມຸມຂອງຄວາມມືດແລ້ວ; ສິ່ງທີ່ຖືກເຊື່ອງຊ້ອນຈະບໍ່ຖືກເຊື່ອງຊ້ອນອີກຕໍ່ໄປ, ສິ່ງທີ່ຖືກປິດບັງຈະບໍ່ຖືກປິດບັງອີກຕໍ່ໄປ; ຖ້າຫາກພວກເຈົ້າຍັງສົງໄສຢູ່ ເຮົາກໍ່ຈະບໍ່ຍົກໂທດໃຫ້ພວກເຈົ້າຢ່າງງ່າຍດາຍ! ບັດນີ້ ເຖິງເວລາທີ່ຈະຕ້ອງໝັ້ນໃຈຢ່າງແທ້ຈິງໃນຕົວເຮົາແລ້ວ, ເຖິງເວລາທີ່ຈະເຕັມໃຈອຸທິດຕົນເອງໃຫ້ແກ່ເຮົາ ແລະ ເສຍສະຫຼະເພື່ອເຮົາ. ໃຜກໍ່ຕາມທີ່ຕໍ່ຕ້ານເຮົາແມ່ນແຕ່ນ້ອຍດຽວ ກໍ່ຈະຖືກກຳນົດດ້ວຍໄຟແຫ່ງການພິພາກສາທັນທີໂດຍບໍ່ມີການພິຈາລະນາໃດໆ ຫຼື ບໍ່ມີການຊັກຊ້າແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ. ເພາະວ່າ ຕອນນີ້ແມ່ນເວລາການພິພາກສາທີ່ໄຮ້ຄວາມປານີໄດ້ມາຮອດແລ້ວ, ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີຈິດໃຈ ແລະ ຫົວໃຈທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈະຖືກພິພາກສາທັນທີ; ນີ້ຄືຄວາມໝາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງຄຳວ່າ “ພາລະກິດຂອງເຮົານັ້ນຄືດັ່ງສາຍຟ້າແມບເຫຼື້ອມ” ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາ.

ມັນກ້າວໜ້າໂດຍໄວ, ມັນເຮັດໃຫ້ຄົນແປກໃຈ, ມັນເຮັດໃຫ້ຄົນຮູ້ສຶກຢ້ານ, ມັນຈະບໍ່ໍໍຊັກຊ້າອີກຕໍ່ໄປ ແລະ ບໍ່ສາມາດຢຸດໄດ້. ຍິ່ງພາລະກິດຂອງເຮົາຖືກດຳເນີນການຫຼາຍເທົ່າໃດ ມັນກໍ່ຍິ່ງກ້າວໄປຂ້າງໜ້າໄວເທົ່ານັ້ນ; ໃຜກໍ່ຕາມທີ່ບໍ່ລະມັດລະວັງ ແລະ ກຽມພ້ອມ ກໍຈະສ່ຽງຕໍ່ການຖືກປະຖິ້ມຢູ່ສະເໝີ; ຢ່າພະຍາຍາມທົດລອງຫົວໃຈຂອງເຈົ້າອີກເລີຍ. ພາລະກິດຂອງເຮົາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງສົມບູນແລ້ວ ແລະ ກຳລັງຂະຫຍາຍໄປສູ່ຕ່າງຊາດທີ່ບໍ່ແມ່ນຊາວຍິວ ແລະ ທົ່ວໂລກຈັກກະວານ. ໄຟແຫ່ງການພິພາກສານັ້ນໄຮ້ຄວາມປານີ ແລະ ປາສະຈາກຄວາມເມດຕາ ຫຼື ຄວາມຮັກຕໍ່ຜູ້ໃດ. ບັນດາຜູ້ທີ່ຊື່ສັດພັກດີຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແຕ່ຍັງມີຄວາມຄິດ ແລະ ແນວຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ການຕໍ່ຕ້ານພຽງເລັກນ້ອຍກໍ່ຈະຖືກພິພາກສາເຊັ່ນກັນໂດຍບໍ່ຕ້ອງສົງໄສ. ໃຜກໍ່ຕາມທີ່ແສງສະຫວ່າງຂອງເຮົາສາດສ່ອງລົງໃສ່ ກໍຈະດຳລົງຢູ່ໃນຄວາມສະຫວ່າງນັ້ນ, ດຳເນີນຢູ່ໃນຄວາມສະຫວ່າງນັ້ນ ແລະ ຮັບໃຊ້ເຮົາຈົນສຸດຫົນທາງ. ບັນດາຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ດຳລົງຢູ່ໃນຄວາມສະຫວ່າງ ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມມືດ. ເຮົາຈະຕັດສິນໃຈຫຼັງຈາກຕັດສິນພວກເຂົາອີງຕາມທັດສະນະຄະຕິທີ່ມີຕໍ່ຄວາມຜິດຂອງພວກເຂົາເອງ.

ວັນຂອງເຮົາໄດ້ມາຮອດແລ້ວ, ວັນຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ກ່າວມາກ່ອນໜ້ານີ້ ຕອນນີ້ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຕໍ່ຕາເຈົ້າແລ້ວ, ຍ້ອນວ່າ ເຈົ້າລົງມາພ້ອມກັບເຮົາ. ເຮົາຢູ່ກັບເຈົ້າ ແລະ ເຈົ້າຢູ່ກັບເຮົາ, ພວກເຮົາໄດ້ພົບກັນຢູ່ເທິງຟ້າ, ແບ່ງປັນສະຫງ່າລາສີຮ່ວມກັນ. ວັນຂອງເຮົາໄດ້ມາຮອດຢ່າງແທ້ຈິງ!

ກ່ອນນີ້: ບົດທີ 51

ຕໍ່ໄປ: ບົດທີ 53

ໄພພິບັດ, ສົງຄາມ,ໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ອື່ນໆ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃຜສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກໄພພິບັດໄດ້? ເຂົ້າຮ່ວມການເຕົ້າໂຮມຟຣີເພື່ອຊອກຮູ້.

ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຄໍາເຕືອນເຖິງຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຄວາມຈິງ

ໃນບັນດາອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຜູ້ທີ່ມັກລະບາຍຄວາມຄິດລົບຂອງພວກເຂົາອອກແມ່ນລູກສະໝຸນຂອງຊາຕານ ແລະ ພວກເຂົາລົບກວນຄຣິສຕະຈັກ. ຜູ້ຄົນດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງຖືກຂັບໄລ່...

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນແມ່ນຜູ້ທີ່ຍິນດີປະຕິບັດຕາມຄວາມຈິງ

ຄວາມຈໍາເປັນໃນການມີຊີວິດຄຣິສຕະຈັກທີ່ດີກໍໄດ້ຖືກກ່າວໄວ້ໃນບົດເທດສະໜາຢູ່ເປັນປະຈໍາ. ເປັນຫຍັງຊີວິດຂອງຄຣິສຕະຈັກຈຶ່ງຍັງບໍ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ຍັງເປັນຄືເກົ່າ?...

ເມື່ອປະສົບກັບການຫຼໍ່ຫຼອມເທົ່ານັ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງສາມາດມີຄວາມຮັກຢ່າງແທ້ຈິງ

ພວກເຈົ້າທຸກຄົນຢູ່ໃນທ່າມກາງການທົດລອງ ແລະ ການຫຼໍ່ຫຼອມ. ເຈົ້າຄວນຮັກພຣະເຈົ້າແນວໃດໃນລະຫວ່າງການຫຼໍ່ຫຼອມ? ເມື່ອໄດ້ປະສົບກັບການຫຼໍ່ຫຼອມ,...

ການຕັ້ງຄ່າ

  • ຂໍ້ຄວາມ
  • ຊຸດຮູບແບບ

ສີເຂັ້ມ

ຊຸດຮູບແບບ

ຟອນ

ຂະໜາດຟອນ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ຄວາມກວ້າງຂອງໜ້າ

ສາລະບານ

ຄົ້ນຫາ

  • ຄົ້ນຫາຂໍ້ຄວາມນີ້
  • ຄົ້ນຫາໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ Messenger