ບົດທີ 11

ເຮົາເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າບໍ? ເຮົາເປັນກະສັດຂອງເຈົ້າບໍ? ເຈົ້າຍອມໃຫ້ເຮົາປົກຄອງເຈົ້າດັ່ງກະສັດແທ້ບໍ? ເຈົ້າຄວນໄຕ່ຕອງກັບຕົນເອງໃຫ້ລະອຽດ. ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ ແລະ ປະຕິເສດແສງສະຫວ່າງໃໝ່ບໍ ແລະ ເຖິງກັບຂັ້ນວ່າຢຸດໂດຍບໍ່ຍອມຕິດຕາມມັນເມື່ອເວລາມັນມາບໍ? ຍ້ອນສິ່ງນີ້, ເຈົ້າຈະຜະເຊີນກັບການພິພາກສາ ແລະ ຕົກລົງສູ່ຄວາມພິນາດ, ເຈົ້າຈະຖືກພິພາກສາ ແລະ ຂ້ຽນຕີໂດຍຄ້ອນເຫຼັກ ແລະ ເຈົ້າຈະໄດ້ບໍ່ສໍາຜັດກັບພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ເຈົ້າຈະຮ້ອງໄຫ້ຢ່າງໄວວາ ແລະ ຄຸເຂົ່າລົງນະມັດສະການພ້ອມກັບການຮ້ອງໄຫ້. ເຮົາໄດ້ບອກພວກເຈົ້າຢູ່ສະເໝີ, ເຮົາໄດ້ກ່າວກັບພວກເຈົ້າຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ເຮົາໄດ້ບອກພວກເຈົ້າກ່ຽວກັບທຸກສິ່ງ. ໃຫ້ທົບທວນເບິ່ງສິ່ງນັ້ນດີໆ, ມີເວລາໃດບໍທີ່ເຮົາເຄີຍລົ້ມເຫຼວໃນການບອກບາງສິ່ງແກ່ເຈົ້າ? ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ, ຍັງມີບາງຄົນທີ່ດື້ເຮັດສິ່ງຕ່າງໆໃນທາງທີ່ຜິດ. ພວກເຂົາຫຼົງໄຫຼຢູ່ໃນຄວາມມືດຂອງຂໍ້ສົງໄສທີ່ປິດບັງດວງຕາເວັນ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍເຫັນແສງສະຫວ່າງຈັກເທື່ອເລີຍ. ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນຄວາມປາຖະໜາຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບ “ຕົນເອງ” ຫຼາຍເກີນໄປບໍ ຫຼື ແນວຄິດຂອງພວກເຂົາຍິ່ງໃຫຍ່ເກີນໄປບໍ? ເຈົ້າມີຄວາມນັບຖືໃຫ້ແກ່ເຮົານັບແຕ່ຕອນໃດ? ເຈົ້າມີຫ້ອງຫົວໃຈສໍາລັບເຮົານັບແຕ່ຕອນໃດ? ເມື່ອເຈົ້າລົ້ມເຫຼວ, ເມື່ອເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ເມື່ອເຈົ້າບໍ່ມີທາງເລືອກ, ເມື່ອນັ້ນ ເຈົ້າຈຶ່ງອະທິຖານຫາເຮົາ. ແລ້ວເປັນຫຍັງໃນຕອນນີ້ ເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ເຮັດສິ່ງຕ່າງໆດ້ວຍຕົນເອງ? ພວກເຈົ້າທຸກຄົນ! ມັນຄືນິໄສດັ່ງເດີມຂອງເຈົ້າທີ່ໄດ້ທຳລາຍເຈົ້າ!

ບາງຄົນບໍ່ສາມາດພົບເຫັນຫົນທາງ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດນໍາທັນແສງສະຫວ່າງໃໝ່ໄດ້. ພວກເຂົາພຽງແຕ່ສົນທະນາ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນຜ່ານມາ, ບໍ່ມີຫຍັງໃໝ່ສຳລັບພວກເຂົາ. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເປັນແບບນັ້ນ? ເຈົ້າດຳລົງຊີວິດຢູ່ກັບຕົນເອງ ແລະ ໄດ້ປິດປະຕູໃສ່ເຮົາ. ເມື່ອເຫັນວິທີການແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດປ່ຽນແປງ, ໃນຫົວໃຈຂອງເຈົ້າແລ້ວ ເຈົ້າກໍຍັງລະມັດລະວັງຫຼາຍຢ້ານຜິດຢູ່ສະເໝີ. ການເຄົາລົບບູຊາພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າຢູ່ໃສ? ເຈົ້າໄດ້ສະແຫວງຫາສິ່ງນັ້ນດ້ວຍຄວາມສະຫງົບຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າແລ້ວບໍ? ເຈົ້າພຽງແຕ່ໄຕ່ຕອງວ່າ “ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດປະຕິບັດພາລະກິດແບບນັ້ນແທ້ບໍ?” ບາງຄົນໄດ້ເຫັນກັບຕາວ່າ ມັນຄືພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແທ້, ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ ພວກເຂົາກໍຍັງມີແນວເວົ້າກ່ຽວກັບພາລະກິດນັ້ນ. ບາງຄົນຮັບຮູ້ວ່າ ມັນຄືພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ພວກເຂົາກໍບໍ່ຍອມຮັບເອົາພຣະທຳນັ້ນ. ພວກເຂົາແຕ່ລະຄົນມີແນວຄິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ພວກເຂົາກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ປະໝາດ ແລະ ບໍ່ໃສ່ໃຈ, ບໍ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະຈ່າຍລາຄາ ແລະ ຈິງໃຈໃນການສະຖິດຂອງເຮົາ. ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້ສ່ອງແສງສະຫວ່າງໃຫ້ກັບພວກເຂົາ, ແຕ່ພວກເຂົາກໍບໍ່ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາ ເພື່ອໂອ້ລົມ ແລະ ສະແຫວງຫາເຮົາ. ກົງກັນຂ້າມ, ພວກເຂົາປະຕິບັດຕາມຄວາມປາຖະໜາຂອງພວກເຂົາເອງ ໂດຍເຮັດສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ພວກເຂົາພໍໃຈ; ແລ້ວແມ່ນຫຍັງຄືເຈດຕະນາຂອງພວກເຂົາ?

ກ່ອນນີ້: ບົດທີ 10

ຕໍ່ໄປ: ບົດທີ 12

ໄພພິບັດ, ສົງຄາມ,ໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ອື່ນໆ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃຜສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກໄພພິບັດໄດ້? ເຂົ້າຮ່ວມການເຕົ້າໂຮມຟຣີເພື່ອຊອກຮູ້.

ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ພຣະເຈົ້າເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດແຫ່ງຊີວິດຂອງມະນຸດ

ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ຕອນທີ່ເຈົ້າຮ້ອງໄຫ້ເຂົ້າມາສູ່ໂລກນີ້, ເຈົ້າກໍເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າ. ໂດຍການປະຕິບັດບົດບາດຂອງເຈົ້າໃນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ...

ກ່ຽວກັບພຣະຄຳພີ (4)

ຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າ ການເຂົ້າໃຈ ແລະ ການສາມາດຕີຄວາມໝາຍພຣະຄຳພີໄດ້ນັ້ນ ແມ່ນຄືກັບການຄົ້ນພົບຫົນທາງທີ່ແທ້ຈິງ, ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ...

ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປັນມະນຸດ (2)

ໃນເວລານັ້ນ ພຣະເຢຊູປະຕິບັດພາລະກິດໃນຢູດາຍ, ພຣະອົງກໍປະຕິບັດຢ່າງເປີດເຜີຍ, ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ເຮົາປະຕິບັດພາລະກິດ ແລະ ກ່າວທ່າມກາງພວກເຈົ້າຢ່າງລັບໆ....

ພາລະກິດ ແລະ ທາງເຂົ້າ (2)

ພາລະກິດ ແລະ ທາງເຂົ້າຂອງພວກເຈົ້າແມ່ນບໍ່ດີປານໃດ; ມະນຸດບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບວິທີການປະຕິບັດພາລະກິດ ແລະ ຍິ່ງບໍ່ຕັ້ງໃຈສົນໃຈກ່ຽວກັບທາງເຂົ້າແຫ່ງຊີວິດ....

ການຕັ້ງຄ່າ

  • ຂໍ້ຄວາມ
  • ຊຸດຮູບແບບ

ສີເຂັ້ມ

ຊຸດຮູບແບບ

ຟອນ

ຂະໜາດຟອນ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ຄວາມກວ້າງຂອງໜ້າ

ສາລະບານ

ຄົ້ນຫາ

  • ຄົ້ນຫາຂໍ້ຄວາມນີ້
  • ຄົ້ນຫາໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ Messenger