ຄວາມສຳພັນຂອງເຈົ້າກັບພຣະເຈົ້າເປັນແນວໃດ?

ໃນການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ຢ່າງໜ້ອຍເຈົ້າຕ້ອງແກ້ບັນຫາກ່ຽວກັບການມີຄວາມສຳພັນປົກກະຕິກັບພຣະເຈົ້າ. ປາດສະຈາກການມີຄວາມສຳພັນປົກກະຕິກັບພຣະເຈົ້າ, ຄວາມໝາຍໃນການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າກໍ່ຈະສູນຫາຍໄປ. ການສ້າງຄວາມສຳພັນປົກກະຕິກັບພຣະເຈົ້ານັ້ນບັນລຸຜົນໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງໂດຍການເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງເຈົ້າສະຫງົບຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ. ຄວາມສຳພັນປົກກະຕິກັບພຣະເຈົ້າໝາຍເຖິງການສາມາດບໍ່ສົງໃສ ແລະ ບໍ່ປະຕິເສດພາລະກິດໃດໆຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຍອມຮັບມັນ ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ມັນໝາຍເຖິງການມີເຈດຕະນາອັນຖືກຕ້ອງຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ, ບໍ່ຄິດເຫັນແກ່ຕົວເຈົ້າເອງ, ມີຄວາມສົນໃຈຕໍ່ຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົ້າສະເໝີ ເໝືອນກັບວ່າເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ບໍ່ວ່າເຈົ້າກຳລັງເຮັດຫຍັງຢູ່ກໍ່ຕາມ, ຍອມຮັບການກວດສອບຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຍອມຕໍ່ການຈັດແຈງຂອງພຣະເຈົ້າ. ເຈົ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງເຈົ້າສະຫງົບຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ເຈົ້າເຮັດສິ່ງໃດໜຶ່ງ; ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າກໍ່ຕາມ, ເຈົ້າຕ້ອງປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ດ້ວຍສຸດຄວາມສາມາດຂອງເຈົ້າ. ທັນທີທີ່ຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ, ໃຫ້ປະຕິບັດມັນ ແລະ ມັນຈະບໍ່ຊ້າເກີນໄປ. ເມື່ອຄວາມສຳພັນຂອງເຈົ້າກັບພຣະເຈົ້າກາຍມາເປັນປົກກະຕິ, ເມື່ອນັ້ນເຈົ້າກໍ່ຈະມີຄວາມສຳພັນປົກກະຕິກັບຜູ້ຄົນເຊັ່ນດຽວກັນ. ທຸກສິ່ງໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາບົນພຶ້ນຖານແຫ່ງພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ. ຜ່ານການກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງພຣະເຈົ້າ, ວາງມຸມມອງຂອງເຈົ້າໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຕໍ່ຕ້ານກັບພຣະເຈົ້າ ຫຼື ລົບກວນຄຣິສຕະຈັກ. ຢ່າເຮັດໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ຊີວິດຂອງອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ, ຢ່າເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ສ້າງປະໂຫຍດໃຫ້ຄົນອື່ນ ແລະ ຢ່າເຮັດໃນສິ່ງທີ່ໜ້າອັບອາຍ. ຈົ່ງມີຄວາມຍຸດຕິທຳ ແລະ ມີກຽດເມື່ອເຮັດສິ່ງຕ່າງໆທັງໝົດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດນຳສະເໜີໄດ້ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າບາງຄັ້ງເນື້ອໜັງອ່ອນແອ, ເຈົ້າກໍ່ສາມາດໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຢ່າງສຸດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຄອບຄົວພຣະເຈົ້າ, ບໍ່ເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ແລະ ດຳເນີນຕາມຄວາມຊອບທຳ. ຖ້າເຈົ້າສາມາດປະຕິບັດໃນທາງນີ້ ຄວາມສຳພັນຂອງເຈົ້າກັບພຣະເຈົ້າກໍ່ຈະເປັນປົກກະຕິ.

ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ເຈົ້າເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ, ເຈົ້າຕ້ອງກວດສອບເບິ່ງວ່າແຮງຈູງໃຈຂອງເຈົ້ານັ້ນຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່. ຖ້າເຈົ້າສາມາປະຕິບັດຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້, ເມື່ອນັ້ນຄວາມສຳພັນຂອງເຈົ້າກັບພຣະເຈົ້າກໍ່ເປັນປົກກະຕິ. ນີ້ແມ່ນເງື່ອນໄຂຕໍ່າສຸດ. ຖ້າວ່າ, ເມື່ອເຈົ້າກວດສອບແຮງຈູງໃຈຂອງເຈົ້າ, ແລ້ວເກີດມີສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຖ້າເຈົ້າສາມາດຫັນຫຼັງໃສ່ສິ່ງນັ້ນໄດ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ເຈົ້າກໍ່ຈະກາຍເປັນຄົນທີ່ທ່ຽງທຳຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ ເຊິ່ງຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມສຳພັນຂອງເຈົ້າກັບພຣະເຈົ້ານັ້ນປົກກະຕິ ແລະ ສິ່ງທັງໝົດທີ່ເຈົ້າເຮັດແມ່ນເພື່ອປະໂຫຍດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອຕົວເຈົ້າເອງ. ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ເຈົ້າເຮັດ ຫຼື ເວົ້າສິ່ງໃດໜຶ່ງ, ເຈົ້າຕ້ອງວາງຫົວໃຈໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຊອບທຳ ແລະ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ອາລົມຂອງເຈົ້າພາເຈົ້າໄປ ຫຼື ເຮັດຕາມຄວາມປາດຖະໜາຂອງຕົວເຈົ້າເອງ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຫຼັກການທີ່ຜູ້ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຕ້ອງປະຕິບັດກັບຕົນເອງ. ແຮງຈູງໃຈ ແລະ ວຸດທິພາວະຂອງຄົນໆໜຶ່ງສາມາດຖືກເປີດເຜີຍຈາກສິ່ງເລັກນ້ອຍ, ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຄົນເຂົ້າສູ່ເສັ້ນທາງແຫ່ງການເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບໂດຍພຣະເຈົ້າ, ກ່ອນອື່ນໝົດພວກເຂົາຕ້ອງແກ້ໄຂແຮງຈູງໃຈ ແລະ ຄວາມສຳພັນຂອງພວກເຂົາເອງກັບພຣະເຈົ້າເສຍກ່ອນ. ເມື່ອຄວາມສຳພັນຂອງເຈົ້າກັບພຣະເຈົ້າເປັນປົກກະຕິເທົ່ານັ້ນເຈົ້າຈິ່ງຈະສາມາດຖືກພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບໄດ້, ເມື່ອນັ້ນການຈັດການ, ລິຮານ, ວິໄນ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າໃນຕົວເຈົ້າຈິ່ງຈະສາມາດບັນລຸຜົນໄດ້ດັ່ງປາດຖະໜາ. ເຊິ່ງເວົ້າໄດ້ວ່າ, ຜູ້ຄົນສາມາດມີພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາ, ບໍ່ແມ່ນສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ບໍ່ຄິດກ່ຽວກັບອະນາຄົດສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາເອງ (ໝາຍເຖິງຄວາມຄິດຂອງເນື້ອໜັງ) ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ພວກເຂົາແບກຫາບພາລະຂອງການເຂົ້າສູ່ຊີວິດ, ເຮັດດີທີ່ສຸດເພື່ອສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ແລະ ຍອມຮັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ. ດ້ວຍວິທີນີ້, ຈຸດປະສົງທີ່ເຈົ້າສະແຫວງຫາຈິ່ງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມສຳພັນຂອງເຈົ້າກັບພຣະເຈົ້າຈິ່ງເປັນປົກກະຕິ. ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ການປົວແປງຄວາມສຳພັນກັບພຣະເຈົ້າຂອງຜູ້ຄົນແມ່ນບາດກ້າວທຳອິດໃນການເຂົ້າສູ່ການເດີນທາງຝ່າຍຈິດວິນຍານ. ເຖິງແມ່ນວ່າຊະຕາກຳຂອງມະນຸດຢູ່ໃນກຳມືຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ໄດ້ຖືກພຣະເຈົ້າກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າແລ້ວ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້, ເຈົ້າສາມາດຖືກພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບ ຫຼື ບໍ່ນັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າຄວາມສຳພັນຂອງເຈົ້າກັບພຣະເຈົ້ານັ້ນປົກກະຕິ ຫຼື ບໍ່. ບາງທີອາດມີພາກສ່ວນໃນຕົວເຈົ້າທີ່ອ່ອນແອ ຫຼື ບໍ່ເຊື່ອຟັງ ແຕ່ວາຕາບໃດທີ່ທັດສະນະຂອງເຈົ້ານັ້ນຊອບທໍາ ແລະ ແຮງຈູງໃຈຂອງເຈົ້າຖືກຕ້ອງ ແລະ ຕາບໃດທີ່ເຈົ້າວາງຄວາມສຳພັນຂອງເຈົ້າກັບພຣະເຈົ້າໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນປົກກະຕິ, ເມື່ອນັ້ນເຈົ້າຈິ່ງຈະຄູ່ຄວນຖືກພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບ. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມສຳພັນທີ່ຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈົ້າ ແລະ ປະຕິບັດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງເນື້ອໜັງ ຫຼື ຄອບຄົວຂອງເຈົ້າ, ແລ້ວບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະພະຍາຍາມຫຼາຍພຽງໃດກໍ່ຕາມ ມັນກໍ່ຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງເລີຍ. ຖ້າຄວາມສຳພັນຂອງເຈົ້າກັບພຣະເຈົ້າປົກກະຕິ, ແລ້ວສິ່ງອື່ນໆກໍ່ຈະລົງຕົວເອງ. ພຣະເຈົ້າບໍ່ແນມເບິ່ງສິ່ງອື່ນໃດອີກ, ແຕ່ພຣະອົງພຽງແນມເບິ່ງວ່າມຸມມອງຂອງເຈົ້າກ່ຽວກັບການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້ານັ້ນຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່: ເຈົ້າເຊື່ອໃຜ, ເຈົ້າເຊື່ອເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງໃຜ ແລະ ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈິ່ງເຊື່ອ. ຖ້າເຈົ້າສາມາດເບິ່ງເຫັນສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ສາມາດກຳນົດມຸມມອງ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງເຈົ້າໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ແລ້ວຊີວິດຂອງເຈົ້າກໍ່ຈະກ້າວໜ້າ ແລະ ແນ່ນອນວ່າ ເຈົ້າຈະສາມາດເຂົ້າສູ່ເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງໄດ້. ຖ້າຄວາມສຳພັນຂອງເຈົ້າກັບພຣະເຈົ້າບໍ່ປົກກະຕິ ແລະ ມຸມມອງຂອງເຈົ້າກ່ຽວກັບການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້ານັ້ນບໍ່ປົກກະຕິ ແລ້ວສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງໝົດໂອກາດລົງ. ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າແບບໃດ, ເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຫຍັງເລີຍ. ພຽງແຕ່ວ່າ ຖ້າຄວາມສຳພັນຂອງເຈົ້າກັບພຣະເຈົ້າເປັນປົກກະຕິ ເຈົ້າກໍຈະຖືກຮັບໂດຍພຣະເຈົ້າ ເມື່ອເຈົ້າຫັນຫຼັງໃສ່ເນື້ອໜັງ, ອະທິຖານ, ທົນທຸກທໍລະມານ, ອົດທົນ, ເຊື່ອຟັງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂອງເຈົ້າ, ອຸທິດຄວາມພະຍາຍາມໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ອື່ນໆ. ສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດຈະມີຄຸນຄ່າ ຫຼື ມີຄວາມໝາຍ ຫຼື ບໍ່ນັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າເຈດຕະນາຂອງເຈົ້ານັ້ນຖືກຕ້ອງ ແລະ ມຸມມອງຂອງເຈົ້ານັ້ນຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່. ທຸກວັນນີ້, ການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຂອງຫຼາຍຄົນ ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບການງ່ຽງຫົວເບິ່ງໂມງ, ມຸມມອງຂອງພວກເຂົາແມ່ນບໍ່ປົກກະຕິ. ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈະດີ ຖ້າມີການພັດທະນາໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນນີ້, ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈະດີ ຖ້າສິ່ງນີ້ຖືກແກ້ໄຂ, ຖ້າສິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງກໍ່ຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງເລີຍ. ບາງຄົນປະພຶດດີຕໍ່ໜ້າເຮົາ, ແຕ່ລັບຫຼັງເຮົາ ທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຮັດແມ່ນເປັນການຕໍ່ຕ້ານ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສະແດງເຖິງຄວາມຄົດໂກງ ແລະ ການຫຼອກລວງ ແລະ ຄົນປະເພດນີ້ແມ່ນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງຊາຕານ, ພວກເຂົາແມ່ນຕົວຕົນຂອງຊາຕານໂດຍແທ້ ເພື່ອທົດລອງພຣະເຈົ້າ. ເຈົ້າເປັນພຽງຄົນຊອບທຳຄົນໜຶ່ງຖ້າເຈົ້າສາມາດຍອມຮັບພາລະກິດຂອງເຮົາ ແລະ ພຣະທຳຂອງເຮົາ. ຕາບໃດທີ່ເຈົ້າສາມາດກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ຕາບໃດທີ່ທຸກໆສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດນັ້ນປາກົດຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ, ທຸກສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດນັ້ນຊອບທໍາ ແລະ ມີກຽດ, ຕາບໃດທີ່ເຈົ້າບໍ່ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ໜ້າອັບອາຍ, ບໍ່ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍແກ່ຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນ, ຕາບໃດທີ່ເຈົ້າດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມສະຫວ່າງ ແລະ ບໍ່ຖືກຊາຕານນຳໃຊ້, ເມື່ອນັ້ນຄວາມສຳພັນຂອງເຈົ້າກັບພຣະເຈົ້າຈິ່ງຈະຖືກຕ້ອງ.

ໃນການເຊື່ອພຣະເຈົ້າ, ເຈດຕະນາ ແລະ ມຸມມອງຂອງເຈົ້າຕ້ອງຖືກຕ້ອງ; ເຈົ້າຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ຖືກຕ້ອງຕໍ່ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຈັດແຈງໂດຍພຣະເຈົ້າ, ມະນຸດທີ່ພຣະເຈົ້າເປັນພະຍານໃຫ້ ແລະ ຕໍ່ພຣະເຈົ້າອົງແທ້ຈິງ. ເຈົ້າຕ້ອງບໍ່ປະຕິບັດຕາມແນວຄິດຂອງເຈົ້າເອງ ຫຼື ສ້າງກົນອຸບາຍນ້ອຍໆຂອງເຈົ້າເອງ. ເຈົ້າຕ້ອງສາມາດສະແຫວງຫາຄວາມຈິງໃນທຸກສິ່ງ ແລະ ຢືນຢູ່ຈຸດຂອງເຈົ້າໃນຖານະຜູ້ທີ່ຖືກສ້າງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຍອມຮັບພາລະກິດທັງໝົດຂອງພຣະເຈົ້າ. ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການສະແຫວງຫາການຖືກພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບ ແລະ ເຂົ້າສູ່ເສັ້ນທາງແຫ່ງຊີວິດທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຫົວໃຈຂອງເຈົ້າຕ້ອງດຳລົງຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າສະເໝີ, ມີສິນທໍາ, ບໍ່ເຮັດຕາມຊາຕານ, ບໍ່ປ່ອຍໂອກາດໃຫ້ຊາຕານເຮັດພາລະກິດຂອງມັນ ແລະ ບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ຊາຕານໃຊ້ເຈົ້າ. ເຈົ້າຕ້ອງມອບຕົວເອງໃຫ້ພຣະເຈົ້າຢ່າງສົມບູນ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ພຣະເຈົ້າປົກຄອງເຈົ້າ.

ເຈົ້າເຕັມໃຈທີ່ຈະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງຊາຕານບໍ? ເຈົ້າເຕັມໃຈທີ່ຈະຖືກຊາຕານເອົາປຽບບໍ? ເຈົ້າເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ແລະ ສະແຫວງຫາພຣະເຈົ້າ ເພື່ອວ່າເຈົ້າຈະໄດ້ຖືກພຣະອົງເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບບໍ ຫຼື ວ່າເຈົ້າຈະກາຍເປັນຜູ້ຂັດຂວາງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າບໍ? ເຈົ້າເຕັມໃຈທີ່ຈະຖືກຮັບໂດຍພຣະເຈົ້າ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດທີ່ມີຄວາມໝາຍ ຫຼື ວ່າເຈົ້າເຕັມໃຈທີ່ຈະໃຊ້ຊີວິດທີ່ບໍ່ມີຄ່າ ແລະ ຫວ່າງເປົ່າບໍ? ເຈົ້າເຕັມໃຈທີ່ຈະຖືກພຣະເຈົ້າໃຊ້ບໍ ຫຼື ວ່າເຕັມໃຈທີ່ຈະຖືກຊາຕານເອົາປຽບ? ເຈົ້າເຕັມໃຈໃຫ້ພຣະທຳ ແລະ ຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈົ້າຕື່ມເຕັມໃນຕົວເຈົ້າ ຫຼື ວ່າປ່ອຍໃຫ້ບາບ ແລະ ຊາຕານຕື່ມເຕັມໃນຕົວເຈົ້າ? ຈົ່ງພິຈາລະນາ ແລະ ຊັ່ງຊາສິ່ງນີ້ເບິ່ງ. ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງເຈົ້າ, ເຈົ້າຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ຄຳເວົ້າໃດທີ່ເຈົ້າເວົ້າ ແລະ ສິ່ງໃດທີ່ເຈົ້າເຮັດແມ່ນອາດເຮັດໃຫ້ຄວາມສຳພັນຂອງເຈົ້າກັບພຣະເຈົ້ານັ້ນບໍ່ເປັນປົກກະຕິ, ຈາກນັ້ນແກ້ໄຂຕົວຂອງເຈົ້າເອງ ແລະ ເຂົ້າສູ່ວິທີທີ່ຖືກຕ້ອງ. ກວດສອບຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າ, ການກະທຳຂອງເຈົ້າ, ທຸກໆການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຈົ້າ ແລະ ຄວາມຄິດ ແລະ ແນວຄິດຂອງເຈົ້າຕະຫຼອດເວລາ. ເຂົ້າໃຈສະພາບທີ່ແທ້ຈິງຂອງເຈົ້າເອງ ແລະ ເຂົ້າສູ່ສາຍທາງແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ມີພຽງໃນທາງນີ້ເທົ່ານັ້ນເຈົ້າຈິ່ງສາມາດມີຄວາມສຳພັນປົກກະຕິກັບພຣະເຈົ້າໄດ້. ດ້ວຍການຊັ່ງຊາເບິ່ງວ່າ ຄວາມສຳພັນຂອງເຈົ້າກັບພຣະເຈົ້ານັ້ນປົກກະຕິ, ເຈົ້າຈຶ່ງຈະສາມາດແກ້ໄຂເຈດຕະນາຂອງເຈົ້າໃຫ້ຖືກຕ້ອງໄດ້, ເຂົ້າໃຈທຳມະຊາດ ແລະ ທາດແທ້ຂອງມະນຸດ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕົວຕົນຂອງເຈົ້າເອງໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ; ຜ່ານສິ່ງນີ້, ເຈົ້າຈະສາມາດເຂົ້າສູ່ປະສົບການອັນແທ້ຈິງ, ປະຖິ້ມຕົນເອງໃນວິທີທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ມີເຈດຕະນາຍອມ. ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າຜະເຊີນກັບເລື່ອງເຫຼົ່ານີ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວ່າ ຄວາມສຳພັນຂອງເຈົ້າກັບພຣະເຈົ້ານັ້ນປົກກະຕິ ຫຼື ບໍ່, ເຈົ້າຈະສາມາດຫາໂອກາດຖືກພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບໄດ້, ເຈົ້າຈະສາມາດເຂົ້າໃຈພາຍໃຕ້ສະຖານະການຕ່າງໆ ເຊິ່ງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດກຳລັງປະຕິບັດພາລະກິດຢູ່ ແລະ ເຈົ້າຈະສາມາດເຫັນຜ່ານກົນອຸບາຍ ແລະ ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຕ່າງໆຂອງຊາຕານ. ມີພຽງຜ່ານທາງນີ້ເທົ່ານັ້ນ ເຈົ້າຈິ່ງສາມາດຖືກພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບໄດ້. ເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຄວາມສຳພັນຂອງເຈົ້າກັບພຣະເຈົ້າຖືກຕ້ອງ ເພື່ອວ່າເຈົ້າຈະໄດ້ຍອມຮັບເອົາການຈັດແຈງທັງໝົດຂອງພຣະເຈົ້າ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ເຈົ້າຈະເຂົ້າສູ່ປະສົບການອັນເລິກເຊິ່ງ ແລະ ແທ້ຈິງຍິ່ງກວ່າເກົ່າ ແລະ ໄດ້ຮັບພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຫຼາຍຂຶ້ນ. ເມື່ອເຈົ້າປະຕິບັດການມີຄວາມສຳພັນປົກກະຕິກັບພຣະເຈົ້າ ສ່ວນໃຫຍ່ ເຈົ້າຈະບັນລຸຜົນກັບສິ່ງນີ້ໂດຍການປະຖິ້ມເນື້ອໜັງ ແລະ ຜ່ານການຮ່ວມມືທີ່ແທ້ຈິງຂອງເຈົ້າກັບພຣະເຈົ້າ. ເຈົ້າຄວນເຂົ້າໃຈວ່າ “ປາດສະຈາກຫົວໃຈທີ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື, ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະໄດ້ຮັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ; ຖ້າເນື້ອໜັງບໍ່ໄດ້ທົນທຸກກັບຄວາມຍາກລຳບາກ, ກໍ່ຈະບໍ່ມີການອວຍພອນຈາກພຣະເຈົ້າ; ຫາກວິນຍານບໍ່ສູ້ຊົນ, ຊາຕານກໍ່ຈະບໍ່ລະອາຍໃຈ.” ຖ້າເຈົ້າປະຕິບັດ ແລະ ເຂົ້າໃຈຫຼັກການເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງແລ້ວ, ມຸມມອງກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າກໍ່ຈະຖືກຕ້ອງ. ໃນການປະຕິບັດໃນປັດຈຸບັນຂອງພວກເຈົ້າ, ພວກເຈົ້າຕ້ອງປະຖິ້ມມຸມມອງຂອງ “ການສະແຫວງຫາເຂົ້າຈີ່ເພື່ອສະໜອງຄວາມຫິວ,” ພວກເຈົ້າຕ້ອງປະຖິ້ມມຸມມອງຂອງ “ທຸກສິ່ງໄດ້ສຳເລັດລົງໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ຜູ້ຄົນບໍ່ສາມາດແຊກແຊງໄດ້.” ຜູ້ຄົນທີ່ກ່າວໃນທາງນີ້ ທັງໝົດຄິດວ່າ, “ພວກເຂົາສາມາດເຮັດຫຍັງກໍ່ໄດ້ທີ່ພວກເຂົາເຕັມໃຈເຮັດ ແລະ ເມື່ອເວລາມາເຖິງ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ຜູ້ຄົນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຍັບຍັ້ງເນື້ອໜັງ, ພວກເຂົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮ່ວມມື ແລະ ພຽງແຕ່ຕ້ອງການໃຫ້ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດດົນໃຈພວກເຂົາ.” ມຸມມອງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ມີເຫດຜົນທັງໝົດ. ພາຍໃຕ້ສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້, ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດໄດ້. ມັນແມ່ນມຸມມອງແບບນີ້ທີ່ກາຍເປັນອຸປະສັກອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ສ່ວນໃຫຍ່, ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແມ່ນບັນລຸຜ່ານການຮ່ວມມືຈາກຜູ້ຄົນ. ຄົນທີ່ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ແຕ່ປາຖະໜາທີ່ຈະບັນລຸການປ່ຽນແປງໃນອຸປະນິໄສຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຮັບເອົາພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ແສງສະຫວາງ ແລະ ແສງເຍືອງທາງຈາກພຣະເຈົ້າ, ທັງໝົດນີ້ແມ່ນຄວາມຄິດເກີນເຫດຜົນ. ສິ່ງນີ້ເອີ້ນວ່າ “ການປ່ອຍປະຕົວເອງ ແລະ ການໃຫ້ອະໄພຊາຕານ.” ຄົນແບບນີ້ບໍ່ມີຄວາມສຳພັນປົກກະຕິກັບພຣະເຈົ້າ. ເຈົ້າຄວນພົບເຫັນການເປີດເຜີຍ ແລະ ການສະແດງອອກຕ່າງໆຂອງອຸປະນິໄສແບບຊາຕານພາຍໃນຕົວເຈົ້າ ແລະ ຄົ້ນພົບການປະຕິບັດໃດໜຶ່ງທີ່ເຈົ້າມີເຊິ່ງຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃນຕອນນີ້. ເຈົ້າສາມາດປະຖິ້ມຊາຕານໃນຕອນນີ້ໄດ້ບໍ? ບັນລຸຄວາມສຳພັນປົກກະຕິກັບພຣະເຈົ້າ, ເຮັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ, ກາຍເປັນຄົນໃໝ່ ແລະ ມີຊີວິດໃໝ່, ຢ່າເບິ່ງການລ່ວງລະເມີດໃນອະດີດ, ຢ່າເສຍໃຈຫຼາຍເກີນໄປ, ສາມາດຢືນຂຶ້ນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບພຣະເຈົ້າ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ທີ່ເຈົ້າຄວນປະຕິບັດ. ດ້ວຍວິທີນີ້ ຄວາມສຳພັນຂອງເຈົ້າກັບພຣະເຈົ້າກໍ່ຈະເປັນປົກກະຕິ.

ຖ້າເຈົ້າພຽງແຕ່ຍອມຮັບພຣະທຳເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍວາຈາຫຼັງຈາກອ່ານພວກມັນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ດົນໃຈໃນຫົວໃຈເຈົ້າ ແລະ ບໍ່ຈິງຈັງກ່ຽວກັບການມີຄວາມສຳພັນປົກກະຕິກັບພຣະເຈົ້າ, ນັ້ນພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄວາມສຳພັນຂອງເຈົ້າກັບພຣະເຈົ້າ, ມຸມມອງຂອງເຈົ້າຍັງບໍ່ຖືກຕ້ອງເທື່ອ, ເຈດຕະນາຂອງເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນຖືກຮັບເອົາໂດຍພຣະເຈົ້າ ແລະ ນໍາສະຫງ່າລາສີມາສູ່ພຣະອົງ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ແມ່ນແນໃສ່ໃຫ້ແຜນການຂອງຊາຕານໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ແລະ ເພື່ອບັນລຸວັດຖຸປະສົງສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າ. ຄົນປະເພດນີ້ມີເຈດຕະນາ ແລະ ມຸມມອງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ບໍ່ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າສິ່ງໃດ ຫຼື ເວົ້າແນວໃດ, ພວກເຂົາກໍບໍ່ສົນໃຈ ແລະ ບໍ່ເຫັນມີການປ່ຽນແປງຫຍັງເລີຍ. ຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ສຶກຢ້ານກົວໃດໆ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ລະອາຍໃຈ. ຄົນປະເພດນີ້ແມ່ນຄົນສັບສົນທີ່ບໍ່ມີຈິດວິນຍານ. ສຳລັບທຸກໆພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ຫລັງຈາກທີ່ເຈົ້າໄດ້ອ່ານມັນ ແລະ ໄດ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ, ເຈົ້າຄວນນຳເອົາໄປປະຕິບັດຕາມ. ບໍ່ວ່າເຈົ້າເຄີຍປະຕິບັດແບບໃດມາກ່ອນກໍຕາມ, ບາງທີໃນອະດີດເນື້ອໜັງຂອງເຈົ້າອາດອ່ອນແອ, ເຈົ້າເຄີຍເປັນຄົນກະບົດ ແລະ ເຈົ້າເຄີຍຕໍ່ຕ້ານ, ນີ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃຫຍ່ ແລະ ມັນບໍ່ສາມາດຂັດຂວາງຊີວິດຂອງເຈົ້າຈາກການເຕີບໂຕໃນວັນນີ້ໄດ້. ປັດຈຸບັນນີ້ ຕາບໃດທີ່ເຈົ້າສາມາດມີຄວາມສຳພັນປົກກະຕິກັບພຣະເຈົ້າ, ຖືວ່າຍັງມີຄວາມຫວັງຢູ່. ຖ້າທຸກເທື່ອທີ່ເຈົ້າອ່ານພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ເຈົ້າມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ເຫັນວ່າຊີວິດຂອງເຈົ້າມີການປ່ຽນແປງດີຂຶ້ນ, ນັ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມສຳພັນຂອງເຈົ້າກັບພຣະເຈົ້າແມ່ນປົກກະຕິໃນຕອນນີ້, ມັນໄດ້ຖືກຕ້ອງແລ້ວ. ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດກັບຜູ້ຄົນອີງຕາມການລະເມີດຂອງພວກເຂົາ. ຕາບໃດທີ່ເຈົ້າສາມາດບໍ່ກະບົດ ແລະ ບໍ່ຕໍ່ຕ້ານອີກຫຼັງຈາກທີ່ເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຕື່ນຕົວ, ພຣະເຈົ້າກໍ່ຈະຍັງມີເມດຕາຕໍ່ເຈົ້າຢູ່. ເມື່ອໃດທີ່ເຈົ້າມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນເລື່ອງນີ້ ແລະ ມີຄວາມປະສົງທີ່ຈະສະແຫວງຫາການຖືກພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບ, ເມື່ອນັ້ນເງື່ອນໄຂຂອງເຈົ້າຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າກໍ່ຈະເປັນປົກກະຕິ. ບໍ່ວ່າເຈົ້າເຮັດສິ່ງໃດ, ຈົ່ງພິຈາລະນາວ່າ: ພຣະເຈົ້າຈະຄິດແນວໃດຖ້າເຮົາເຮັດສິ່ງນີ້? ມັນຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງບໍ່? ມັນຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ພາລະກິດແຫ່ງຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າບໍ? ຈົ່ງກວດສອບຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງເຈົ້າໃນຄຳອະທິຖານຂອງເຈົ້າ, ການໂອ້ລົມ, ຄຳປາໄສ, ພາລະກິດ ແລະ ການພົວພັນກັບຜູ້ຄົນ ແລະ ກວດສອບເບິ່ງວ່າຄວາມສຳພັນຂອງເຈົ້າກັບພຣະເຈົ້ານັ້ນປົກກະຕິ ຫຼື ບໍ່. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສາມາດໄຈ້ແຍດຄວາມເຈດຕະນາ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າແລ້ວ, ເຈົ້າກໍ່ບໍ່ມີການແຍກແຍະ, ເຊິ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າເຈົ້າເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຈິງໜ້ອຍຫຼາຍ. ຖ້າເຈົ້າສາມາດມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບທຸກສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າກະທຳ, ເຫັນສິ່ງຕ່າງງໆຕາມພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ເຫັນສິ່ງຕ່າງໆດ້ວຍການຢືນຢູ່ຂ້າງພຣະເຈົ້າ, ເມື່ອນັ້ນມຸມມອງຂອງເຈົ້າກໍຈະຖືກຕ້ອງ. ເພາະສະນັ້ນ, ການສ້າງຄວາມສຳພັນທີ່ດີກັບພຣະເຈົ້າ ແມ່ນບຸລິມະສິດສູງສຸດສຳລັບທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ; ທຸກຄົນຄວນປະຕິບັດຕໍ່ມັນຄືກັບວ່າເປັນໜ້າທີ່ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ແລະ ເປັນດັ່ງເຫດການສຳຄັນໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າເຮັດຄວນຖືກຊັ່ງຊາເບິ່ງວ່າ ເຈົ້າມີຄວາມສຳພັນປົກກະຕິກັບພຣະເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່. ຖ້າຄວາມສຳພັນຂອງເຈົ້າກັບພຣະເຈົ້າປົກກະຕິ ແລະ ເຈດຕະນາຂອງເຈົ້ານັ້ນຖືກຕ້ອງ ກໍ່ຈົ່ງເຮັດມັນ. ເພື່ອຮັກສາຄວາມສຳພັນປົກກະຕິກັບພຣະເຈົ້າ, ເຈົ້າບໍ່ສາມາດຢ້ານເສຍຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ເຈົ້າບໍ່ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ຊາຕານມີໄຊຊະນະເໜືອເຈົ້າ, ເຈົ້າບໍ່ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ຊາຕານຫາສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງເພື່ອຕໍ່ຕ້ານກັບເຈົ້າໄດ້ ແລະ ເຈົ້າບໍ່ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ຊາຕານເຮັດໃຫ້ເຈົ້າກາຍເປັນຕົວຕະຫຼົກ. ເຈດຕະນາເຊັ່ນນັ້ນແມ່ນການປະກາດວ່າຄວາມສຳພັນຂອງເຈົ້າກັບພຣະເຈົ້ານັ້ນປົກກະຕິ. ມັນບໍ່ແມ່ນເພື່ອເນື້ອໜັງ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ມັນແມ່ນເພື່ອຄວາມສະຫງົບສຸກຂອງວິນຍານ, ມັນແມ່ນເພື່ອໄດ້ຮັບພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍບິສຸດ ແລະ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ. ຖ້າເຈົ້າກຳລັງເຂົ້າໄປສູ່ສະຖານະທີ່ຖືກຕ້ອງ, ເຈົ້າຕ້ອງສ້າງຄວາມສຳພັນທີ່ດີກັບພຣະເຈົ້າ, ເຈົ້າຕ້ອງຕັ້ງມຸມມອງຂອການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ມັນແມ່ນເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ພຣະເຈົ້າຮັບເອົາເຈົ້າ, ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ພຣະເຈົ້າເປີດເຜີຍໝາກຜົນແຫ່ງພຣະທຳຂອງພຣະອົງໃນຕົວເຈົ້າ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ແສງສະຫວາງ ແລະ ແສງເຍືອງທາງໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນທາງນີ້ ເຈົ້າຈະເຂົ້າສູ່ວິທີທີ່ຖືກຕ້ອງ. ກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທຳປັດຈຸບັນຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຂົ້າສູ່ເສັ້ນທາງປັດຈຸບັນແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຮຽກຮ້ອງປັດຈຸບັນຂອງພຣະເຈົ້າ, ບໍ່ເຮັດຕາມຮູບແບບການປະຕິບັດແບບເກົ່າ, ບໍ່ຢຶດຕິດກັບວິທີເກົ່າໆໃນການເຮັດສິ່ງຕ່າງໆ ແລະ ເຂົ້າສູ່ລັກສະນະພາລະກິດແບບໃນປັດຈຸບັນຢ່າງໄວວາ. ດ້ວຍວິທີນີ້ ຄວາມສຳພັນຂອງເຈົ້າກັບພຣະເຈົ້າຈະເປັນປົກກະຕິຢ່າງສົມບູນ ແລະ ເຈົ້າຈະເຂົ້າສູ່ເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ.

ກ່ອນນີ້: ອານາຈັກພັນປີມາຮອດແລ້ວ

ຕໍ່ໄປ: ຕັ້ງໃຈກັບຄວາມເປັນຈິງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ພວກເຮົາຈະສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກພັນທະຂອງບາບ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບຂອງການເຮັດບາບ ແລະ ການສາລະພາບບາບອີກຕໍ່ໄປໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຮົາຮັກທີ່ຈະໄດ້ຍິນຈາກເຈົ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າພົບເສັ້ນທາງໃນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ.

ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຄໍາເຕືອນເຖິງຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຄວາມຈິງ

ໃນບັນດາອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຜູ້ທີ່ມັກລະບາຍຄວາມຄິດລົບຂອງພວກເຂົາອອກແມ່ນລູກສະໝຸນຂອງຊາຕານ ແລະ ພວກເຂົາລົບກວນຄຣິສຕະຈັກ. ຜູ້ຄົນດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງຖືກຂັບໄລ່...

ເຈົ້າຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ຜູ້ໃດ?

ໃນຕອນນີ້ ແຕ່ລະມື້ທີ່ພວກເຈົ້າດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງພວກເຈົ້າ ແລະ ຊະຕາກໍາຂອງພວກເຈົ້າ....

ຄົນຊົ່ວຈະຖືກລົງໂທດຢ່າງແນ່ນອນ

ການສໍາຫຼວດເບິ່ງວ່າເຈົ້າຢຶດຖືຄວາມຊອບທຳໃນທຸກສິ່ງທີ່ເຈົ້າກະທຳ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຝົ້າເບິ່ງການກະທໍາທັງໝົດຂອງເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່...

ການຕັ້ງຄ່າ

  • ຂໍ້ຄວາມ
  • ຊຸດຮູບແບບ

ສີເຂັ້ມ

ຊຸດຮູບແບບ

ຟອນ

ຂະໜາດຟອນ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ຄວາມກວ້າງຂອງໜ້າ

ສາລະບານ

ຄົ້ນຫາ

  • ຄົ້ນຫາຂໍ້ຄວາມນີ້
  • ຄົ້ນຫາໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ Messenger