ບົດທີ 18

ການສ້າງຄຣິສຕະຈັກບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ! ເຮົາທຸ້ມເທຫົວໃຈທັງໝົດຂອງເຮົາເຂົ້າໃນການສ້າງຄຣິສຕະຈັກ ແລະ ຊາຕານຈະເຮັດທຸກສິ່ງທີ່ມັນເຮັດໄດ້ເພື່ອທໍາລາຍຄຣິສຕະຈັກນັ້ນຖິ້ມ. ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການຖືກສ້າງ ເຈົ້າຕ້ອງມີນິມິດ; ເຈົ້າຕ້ອງດຳລົງຊີວິດຢູ່ໂດຍເຮົາ, ເປັນພະຍານຂອງພຣະຄຣິດ, ຍົກພຣະຄຣິດຂຶ້ນສູງ ແລະ ຊື່ສັດກັບເຮົາ. ເຈົ້າບໍ່ຄວນມີຂໍ້ອ້າງ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ເຈົ້າຄວນເຊື່ອຟັງໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ; ເຈົ້າຕ້ອງອົດກັ້ນກັບການທົດລອງຕ່າງໆ ແລະ ຍອມຮັບທຸກສິ່ງທີ່ມາຈາກເຮົາ. ເຈົ້າຕ້ອງຕິດຕາມບໍ່ວ່າພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະນໍາພາເຈົ້າໄປໃສກໍຕາມ. ເຈົ້າຕ້ອງມີແນວຄິດທີ່ສະຫຼາດ ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ຈະແຍກແຍະສິ່ງຕ່າງໆ. ເຈົ້າຕ້ອງເຂົ້າໃຈຜູ້ຄົນ ແລະ ບໍ່ຕິດຕາມຄົນອື່ນຢ່າງຫຼັບຫູຫຼັບຕາ, ຈົ່ງຮັກສາດວງຕາຝ່າຍວິນຍານຂອງເຈົ້າໃຫ້ແຈ້ງ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ທີ່ລະອຽດກ່ຽວກັບສິ່ງຕ່າງໆ. ຜູ້ຄົນທີ່ມີຈິດໃຈແບບດຽວກັບເຮົາຕ້ອງຢືນເປັນພະຍານໃຫ້ກັບເຮົາ ແລະ ຕໍ່ສູ້ໃນສະໜາມຮົບທີ່ຊີ້ຂາດກັບຊາຕານ. ເຈົ້າຕ້ອງຖືກສ້າງ ແລະ ຕໍ່ສູ້ໃນສະໜາມຮົບພ້ອມກັນ. ເຮົາຢູ່ທ່າມກາງພວກເຈົ້າ, ເຮົາສະໜັບສະໜູນພວກເຈົ້າ ແລະ ເຮົາເປັນບ່ອນລີ້ໄພຂອງພວກເຈົ້າ.

ໜ້າທີ່ທຳອິດໃນການປະຕິບັດພາລະກິດຄືການຊໍາລະລ້າງຕົນເອງ, ກາຍມາເປັນຄົນທີ່ຮັບການປ່ຽນແປງ ແລະ ມີອາລົມທີ່ທຸ່ນທ່ຽງ. ເຈົ້າຕ້ອງດຳລົງຊີວິດຢູ່ໂດຍເຮົາ ບໍ່ວ່າທັງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ ແລະ ບໍ່ດີ ແລະ ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະຢູ່ໃນບ້ານ ຫຼື ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມອື່ນໆ, ເຈົ້າຕ້ອງບໍ່ລັງເລຍ້ອນຄົນອື່ນ ຫຼື ຍ້ອນເຫດການໃດໜຶ່ງ ຫຼື ສິ່ງຂອງໃດໜຶ່ງ. ເຈົ້າຕ້ອງຍຶດໝັ້ນ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຕາມພຣະຄຣິດເປັນປົກກະຕິ ແລະ ສຳແດງເຖິງພຣະເຈົ້າເອງ. ເຈົ້າຕ້ອງເຮັດໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນປົກກະຕິ; ສິ່ງນີ້ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ພຽງຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຕ້ອງຖືກຮັກສາໄວ້. ເຈົ້າຕ້ອງເອົາໃຈເຮົາໃສ່ໃຈເຈົ້າ, ເຈດຕະນາຂອງເຮົາຕ້ອງກາຍເປັນຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າ, ເຈົ້າຕ້ອງພິຈາລະນາສະຖານະການໂດຍລວມ, ໃຫ້ພຣະຄຣິດໄຫຼອອກມາຈາກຕົວເຈົ້າ ແລະ ຮັບໃຊ້ຢ່າງພ້ອມພຽງກັບຄົນອື່ນໆ. ເຈົ້າຕ້ອງກ້າວເດີນໃຫ້ທັນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ໂຍນຕົວເຈົ້າເອງເຂົ້າສູ່ວິທີການແຫ່ງຄວາມລອດພົ້ນຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ເຈົ້າຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຕົນເອງຫວ່າງເປົ່າ ແລະ ເປັນຄົນທີ່ໄຮ້ດຽງສາ ແລະ ເປີດເຜີຍ. ເຈົ້າຕ້ອງສົນທະນາ ແລະ ປະສານງານຢ່າງເປັນປົກກະຕິກັບອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂອງເຈົ້າ, ສາມາດເຮັດສິ່ງຕ່າງໆດ້ວຍຈິດວິນຍານ, ຮັກພວກເຂົາ, ຈົ່ງເອົາຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພວກເຂົາມາແທນທີ່ຄວາມອ່ອນແອຂອງເຈົ້າ, ແລ້ວສະແຫວງຫາໃຫ້ຖືກສ້າງໃນຄຣິສຕະຈັກ. ເມື່ອນັ້ນເຈົ້າຈຶ່ງຈະມີສ່ວນໃນອານາຈັກຢ່າງແທ້ຈິງ.

ກ່ອນນີ້: ບົດທີ 17

ຕໍ່ໄປ: ບົດທີ 19

ພວກເຮົາຈະສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກພັນທະຂອງບາບ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບຂອງການເຮັດບາບ ແລະ ການສາລະພາບບາບອີກຕໍ່ໄປໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຮົາຮັກທີ່ຈະໄດ້ຍິນຈາກເຈົ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າພົບເສັ້ນທາງໃນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ.

ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ການເຮັດຜິດຈະນໍາພາມະນຸດໄປສູ່ນາຮົກ

ເຮົາໄດ້ເຕືອນພວກເຈົ້າຫຼາຍຄັ້ງ ແລະ ໄດ້ປະທານຄວາມຈິງຫຼາຍຂໍ້ແກ່ພວກເຈົ້າ ເພື່ອປົກຄອງພວກເຈົ້າ. ປັດຈຸບັນ ພວກເຈົ້າຮູ້ສຶກພັດທະນາຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າໃນອະດີດ,...

ສຽງຟ້າຮ້ອງທັງເຈັດກໍາລັງທໍານວາຍວ່າ ຂ່າວປະເສີດແຫ່ງອານາຈັກຈະແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວຈັກກະວານ

ເຮົາກຳລັງເຜີຍແຜ່ພາລະກິດຂອງເຮົາທ່າມກາງຊາວຕ່າງຊາດ. ສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາແມບເຫຼື້ອມທົ່ວຈັກກະວານ; ຄວາມປະສົງຂອງເຮົາສະຖິດຢູ່ພາຍໃນດາວ-ດາວ-ຈຸດ-ຈຸດ,...

ການຕັ້ງຄ່າ

  • ຂໍ້ຄວາມ
  • ຊຸດຮູບແບບ

ສີເຂັ້ມ

ຊຸດຮູບແບບ

ຟອນ

ຂະໜາດຟອນ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ຄວາມກວ້າງຂອງໜ້າ

ສາລະບານ

ຄົ້ນຫາ

  • ຄົ້ນຫາຂໍ້ຄວາມນີ້
  • ຄົ້ນຫາໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ Messenger