ບົດທີ 80

ໃນທຸກສິ່ງ, ການສື່ສານທີ່ແທ້ຈິງກັບເຮົາແມ່ນຈຳເປັນສຳລັບຄົນທີ່ຈະຖືກສ່ອງແສງສະຫວ່າງ ແລະ ໄດ້ຮັບແສງເຍືອງທາງ; ມີພຽງຜ່ານສິ່ງນີ້ເທົ່ານັ້ນວິນຍານຈິ່ງຈະສາມາດຢູ່ຢ່າງສະຫງົບສຸກ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ວິນຍານກໍຈະບໍ່ມີຄວາມສະຫງົບສຸກ. ປັດຈຸບັນ, ການເຈັບປ່ວຍທີ່ແສນສາຫັດທີ່ສຸດທ່າມກາງພວກເຈົ້າໄດ້ແຍກຄວາມເປັນມະນຸດທຳມະດາຂອງເຮົາຈາກຄວາມເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ສົມບູນຂອງເຮົາ; ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ພວກເຈົ້າສ່ວນໃຫຍ່ເນັ້ນໃສ່ຄວາມເປັນມະນຸດທຳມະດາຂອງເຮົາ, ຄືກັບພວກເຈົ້າບໍ່ເຄີຍຮູ້ວ່າເຮົາມີຄວາມເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ສົມບູນ. ນີ້ແມນດູໝິ່ນເຮົາ! ພວກເຈົ້າຮູ້ບໍ? ຄວາມເຈັບປ່ວຍຂອງພວກເຈົ້ານັ້ນສາຫັດຫຼາຍ ຖ້າວ່າພວກເຈົ້າບໍ່ຮີບຮ້ອນ ແລະ ຟື້ນຟູມັນ, ພວກເຈົ້າຈະຖືກຂ້າດ້ວຍມືຂອງເຮົາ. ຕໍ່ໜ້າເຮົາພວກເຈົ້າປະພຶດຕົວແບບໜຶ່ງ (ປາກົດວ່າເປັນຄົນມີກຽດ; ຖ່ອມຕົວ ແລະ ມີຄວາມອົດທົນ), ແຕ່ລັບຫຼັງເຮົາ ພວກເຈົ້າປະພຶດຕົນແຕກຕ່າງຢ່າງສິ້ນເຊີງ (ໜ້າຊື່ໃຈຄົດທັງໝົດ, ໄຮ້ສິນລະທໍາ ແລະ ບໍ່ມີລະບຽບວິໄນ, ເຮັດສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ເຈົ້າຢາກເຮັດ, ສ້າງພັກພວກ, ຕັ້ງອານາຈັກທີ່ເປັນເອກະລາດ, ປາດຖະໜາທີ່ຈະທໍລະຍົດເຮົາ). ພວກເຈົ້າຕາບອດ! ຈົ່ງເປີດຕາຂອງພວກເຈົ້າທີ່ຖືກເລືອມຕາໂດຍຊາຕານນັ້ນອອກ! ຈົ່ງເບິ່ງວ່າ ແທ້ຈິງແລ້ວ ເຮົາແມ່ນໃຜ! ພວກເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມອັບອາຍ! ພວກເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າການກະທຳຂອງເຮົານັ້ນໜ້າອັດສະຈັນ! ພວກເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກລິດທານຸພາບສູງສຸດຂອງເຮົາ! ໃຜສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ຮັບໃຊ້ພຣະຄຣິດໃນຂະນະທີ່ຍັງບໍ່ທັນຖືກຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນແດ່? ເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າເຈົ້າກຳລັງຫຼິ້ນບົດບາດຫຍັງຢູ່! ແທ້ຈິງແລ້ວເຈົ້າມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາດ້ວຍການປອມຕົວ, ໂອ້ອວດສະເໜ່ຂອງເຈົ້າ, ເຈົ້າຜູ້ເຄະຮ້າຍ! ເຮົາຈະເຕະເຈົ້າອອກຈາກເຮືອນຂອງເຮົາ; ເຮົາບໍ່ໃຊ້ຄົນແບບນີ້, ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ກຳນົດພວກເຂົາໄວ້ລ່ວງໜ້າ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເລືອກພວກເຂົາ.

ເຮົາເຮັດສິ່ງທີ່ເຮົາກ່າວ. ບັນດາຜູ້ທີ່ເຮັດຄວາມຊົ່ວບໍ່ຕ້ອງຢ້ານ; ເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດຜິດຕໍ່ໃຜ. ເຮົາປະຕິບັດຕາມແຜນຂອງເຮົາສະເໝີ ແລະ ເຮັດສິ່ງຕ່າງໆຕາມຄວາມຊອບທຳຂອງເຮົາ. ຍ້ອນວ່າບັນດາຜູ້ທີ່ເຮັດຊົ່ວໄດ້ເປັນລູກຫຼານຂອງຊາຕານນັບຕັ້ງແຕ່ການຊົງສ້າງແລ້ວ, ເຮົາບໍ່ໄດ້ເລືອກພວກເຂົາ; ນີ້ແມ່ນຄວາມໝາຍຂອງການເວົ້າວ່າ: “ເສືອດາວບໍ່ປ່ຽນບ່ອນຂອງພວກມັນ”. ໃນເລື່ອງທີ່ມວນມະນຸດບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້, ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ຊັດເຈນແລ້ວ ແລະ ບໍ່ມີຫຍັງຖືກປິດບັງໄວ້ສຳລັບເຮົາ. ເຈົ້າອາດສາມາດປິດບັງບາງສິ່ງຈາກສາຍຕາຂອງຄົນຈຳນວນໜ້ອຍ ແລະ ເຖິງຂັ້ນໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຄົນຈໍານວນໜຶ່ງ, ແຕ່ກັບເຮົາມັນບໍ່ງ່າຍປານນັ້ນ. ໃນທີ່ສຸດ, ເຈົ້າກໍບໍ່ສາມາດໜີການພິພາກສາຂອງເຮົາໄດ້. ການຫຼຽວເບິ່ງຂອງມະນຸດຊາດມີຂີດຈຳກັດ, ແມ່ນແຕ່ບັນດາຜູ້ທີ່ສາມາດເຂົ້າໃຈບາງພາກສ່ວນຂອງສະພາບໃນປັດຈຸບັນກໍຖືກນັບເປັນຜູ້ທີ່ມີທັກສະ. ສຳລັບເຮົາ, ທຸກສິ່ງດຳເນີນໄປຢ່າງລາບລື້ນ ແລະ ບໍ່ມີສິ່ງໃດເຂົ້າມາຂວາງທາງເຮົາໄດ້ແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ, ຍ້ອນວ່າທຸກສິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ ແລະ ການຈັດແຈງຂອງເຮົາ. ມີໃຜກ້າບໍ່ອ່ອນນ້ອມຕໍ່ການຄວບຄຸມຂອງເຮົາ! ໃຜກ້າຂັດຂວາງການຄຸ້ມຄອງຂອງເຮົາ! ໃຜກ້າທີ່ຈະບໍ່ຊື່ສັດ ຫຼື ບໍ່ອຸທິດຕໍ່ເຮົາ! ໃຜກ້າທີ່ຈະບອກສິ່ງທີ່ບໍ່ຈິງກັບເຮົາ, ແລ້ວເລົ່າເລື່ອງເທັດໃຫ້ເຮົາຟັງແທນ! ບໍ່ມີໃຜໃນພວກເຂົາທີ່ຈະໜີພົ້ນມືອັນໂກດຮ້າຍຂອງເຮົາໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າຕອນນີ້ເຈົ້າຍອມຮັບຄວາມພ້າຍແພ້ແລ້ວ ແລະ ເຕັມໃຈທີ່ຈະຖືກຂ້ຽນຕີ ແລະ ເຂົ້າສູ່ຂຸມເລິກທີ່ສຸດ, ເຮົາກໍຈະບໍ່ປ່ອຍເຈົ້າໄປງ່າຍໆ. ເຮົາຈະດຶງເຈົ້າຂຶ້ນມາຈາກຂຸມເລິກເພື່ອວ່າເຈົ້າຈະຖືກລົງໂທດດ້ວຍຄວາມໂກດຮ້າຍຂອງເຮົາອີກຄັ້ງ (ກຽດຊັງຫຼາຍທີ່ສຸດ). ມີບ່ອນໃດໃຫ້ເຈົ້າແລ່ນໜີໄດ້ບໍ? ສິ່ງທີ່ເຮົາຊັງຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນເມື່ອຄົນແຍກຄວາມເປັນມະນຸດທຳມະດາຂອງເຮົາຈາກຄວາມເປັນພຣະເຈົ້າອັນສົມບູນຂອງເຮົາ.

ໂຊກລາບແກ່ບັນດາຜູ້ທີ່ຊືສັດຕໍ່ເຮົາ; ນັ້ນກໍຄື, ໂຊກລາບແກ່ບັນດາຜູ້ທີ່ຍອມຮັບຢ່າງແທ້ຈິງວ່າເຮົາເປັນພຣະເຈົ້າຜູ້ທີ່ກວດສອບຫົວໃຈຂອງມະນຸດຢ່າງໃກ້ຊິດ. ເຮົາຈະເພີ່ມທະວີພອນຂອງເຈົ້າຢ່າງແນ່ນອນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ຮັບພອນປະເສີດໃນອານາຈັກຂອງເຮົາຕະຫຼອດໄປ. ນີ້ຍັງແມ່ນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດໃນການນຳເອົາຄວາມອັບອາຍມາສູ່ຊາຕານ. ແນວໃດກໍຕາມ, ຢ່າໃຈຮ້ອນ ຫຼື ວິຕົກກັງວົນຫຼາຍເກີນໄປ; ເຮົາໄດ້ກຳນົດເວລາສຳລັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແລ້ວ. ຖ້າເວລາທີ່ເຮົາກຳນົດໄວ້ນັ້ນຍັງບໍ່ທັນມາຮອດ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ຖ້າມັນມາຮອດໄວພຽງໜຶ່ງວິນາທີ, ເຮົາກໍຈະບໍ່ປະຕິບັດ. ເຮົາປະຕິບັດຢ່າງແມ່ນຢຳ ແລະ ຕາມຈັງຫວະ; ເຮົາບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ. ຈາກມຸມມອງຂອງມະນຸດ, ເຮົາບໍ່ໄດ້ກັງວົນໃຈແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍເລີຍ; ເຮົາມີຄວາມໝັ້ນຄົງຄືກັບພູເຂົາໄຕ, ແຕ່ເຈົ້າບໍ່ຮູ້ບໍວ່າເຮົາແມ່ນພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສຸງສຸດ? ຢ່າໃຈຮ້ອນເກີນໄປ; ທັງໝົດຢູ່ໃນກໍາມືຂອງເຮົາ. ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໄດ້ຖືກກະກຽມໄວ້ດົນແລ້ວ ແລະ ບໍ່ມີຫຍັງສາມາດລໍຖ້າທີ່ຈະຮັບໃຊ້ເຮົາ. ຈັກກະວານໂລກທັງມວນປາກົດວ່າ ຈາກພາຍນອກແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍ, ແຕ່ໃນມຸມມອງຂອງເຮົາ, ທຸກສິ່ງເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍດີ. ສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ກະກຽມໄວ້ໃຫ້ພວກເຈົ້າແມ່ນເພື່ອໃຫ້ພວກເຈົ້າມີຄວາມສຸກເທົ່ານັ້ນ. ເຈົ້າຮັບຮູ້ສິ່ງນີ້ບໍ? ຢ່າເອົາຕົວເຈົ້າເອງສອດເຂົ້າໄປໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງເຮົາ. ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນ ແລະ ທຸກຊາດເຫັນຄວາມມີລິດທານຸພາບສູງສຸດຂອງເຮົາຈາກການກະທຳຂອງເຮົາ, ເຮົາຈະໃຫ້ພວກເຂົາຍົກຍ້ອງ ແລະ ສັນລະເສີນນາມອັນບໍລິສຸດຂອງເຮົາສຳລັບການກະທຳອັນໜ້າອັດສະຈັນຂອງເຮົາ. ນີ້ກໍຍ້ອນວ່າ, ດັ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ກ່າວໄວ້, ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ເຮົາເຮັດປາດສະຈາກພື້ນຖານ; ກົງກັນຂ້າມ, ທຸກສິ່ງເຕັມໄປດ້ວຍສະຕິປັນຍາຂອງເຮົາ ແລະ ອຳນາດຂອງເຮົາ, ດ້ວຍຄວາມຊອບທຳ ແລະ ເດຊານຸພາບຂອງເຮົາ, ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນແມ່ນ ດ້ວຍຄວາມພິໂລດຂອງເຮົາ.

ບັນດາຜູ້ທີ່ຕື່ນຕົວທັນທີເມື່ອໄດ້ຍິນພຣະທຳຂອງເຮົາຈະໄດ້ຮັບພອນຂອງເຮົາຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ການດູແລຂອງເຮົາຢ່າງແນ່ນອນ. ພວກເຂົາຈະບໍ່ປະສົບກັບຄວາມທໍລະມານຂອງການຂ້ຽນຕີ; ກົງກັນຂ້າມ, ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມສຸກຂອງຄອບຄົວ. ພວກເຈົ້າຮູ້ເລື່ອງນີ້ບໍ່? ຄວາມທຸກທໍລະມານນັ້ນນິລັນດອນ ແຕ່ຄວາມສຸກນັ້ນນິລັນດອນຍິ່ງກວ່າ; ທັງສອງສິ່ງນີ້ຈະຖືກປະສົບຕັ້ງແຕ່ນີ້ໄປ. ບໍ່ວ່າເຈົ້າທົນທຸກ ຫຼື ປະສົບກັບຄວາມສຸກກໍຕາມ ນັ້ນຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າເຈົ້າມີທັດສະນະຄະຕິແບບໃດເມື່ອເຈົ້າຍອມຮັບບາບຂອງເຈົ້າ. ສໍາລັບເຈົ້າຄືໜຶ່ງໃນຜູ້ທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ ຫຼື ຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກຂອງເຮົາ ຫຼື ບໍ່ນັ້ນ, ເຈົ້າຄວນໝັ້ນໃຈກັບເລື່ອງນີ້ໃນແງ່ມຸມຂອງສິ່ງທີ່ເຈົ້າເວົ້າ. ເຈົ້າສາມາດຫຼອກຄົນໄດ້, ແຕ່ເຈົ້າບໍ່ສາມາດຫຼອກເຮົາໄດ້. ບັນດາຜູ້ທີ່ເຮົາໄດ້ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ ແລະ ເລືອກໄວ້ຈະໄດ້ຮັບການອວຍພອນຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ແຕ່ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ; ສ່ວນບັນດາຜູ້ທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ ແລະ ເລືອກໄວ້, ເຮົາຈະຂ້ຽນຕີພວກເຂົາຢ່າງໜັກນັບແຕ່ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ. ນີ້ຈະເປັນຂໍ້ພິສູດຂອງເຮົາຕໍ່ພວກເຈົ້າ. ບັນດາຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບພອນໃນຕອນນີ້ແມ່ນຜູ້ທີ່ເຮົາຮັກຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໄສ; ສ່ວນບັນດາຜູ້ທີ່ຖືກຂ້ຽນຕີ, ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຖືກກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ ແລະ ຖືກເລືອກໄວ້ໂດຍເຮົາ. ພວກເຈົ້າຄວນຊັດເຈນໃນເລື່ອງນີ້! ໝາຍຄວາມວ່າ, ຖ້າສິ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮັບຕອນນີ້ຖືກເຮົາຈັດການ ແລະ ຖ້າເຈົ້າໄດ້ຮັບພຣະທຳແຫ່ງການພິພາກສາອັນໂຫດຮ້າຍຂອງເຮົາ, ເຈົ້າແມ່ນຖືກເຮົາກຽດຊັງ ແລະ ລັງກຽດຢູ່ໃນໃຈເຮົາ ແລະ ເຈົ້າຈະເປັນໜຶ່ງໃນຜູ້ທີ່ເຮົາປະຖິ້ມ. ຖ້າເຈົ້າໄດ້ຮັບການປອບໃຈຂອງເຮົາ ແລະ ການສະໜອງຊີວິດຂອງເຮົາ, ເຈົ້າກໍຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງເຮົາ; ເຈົ້າແມ່ນໜຶ່ງໃນຜູ້ທີ່ເຮົາຮັກ. ເຈົ້າບໍ່ສາມາດເບິ່ງສິ່ງນີ້ຕາມລັກສະນະພາຍນອກຂອງເຮົາໄດ້. ຢ່າໄດ້ເສຍສະຕິກັບເລື່ອງນີ້!

ພຣະທຳຂອງເຮົາເວົ້າເຖິງສະພາບຕົວຈິງຂອງທຸກຄົນ. ພວກເຈົ້າເຊື່ອວ່າເຮົາພຽງເວົ້າໄປທົ່ວທີບ ຫຼື ເຮົາພຽງເວົ້າຫຍັງກໍຕາມທີ່ເຮົາຮູ້ສືກຢາກເວົ້າບໍ? ແນ່ນອນວ່າບໍ! ສະຕິປັນຍາຂອງເຮົານັ້ນຖືກເຊື່ອງຢູ່ໃນທຸກຂໍ້ພຣະທໍາຂອງເຮົາ. ເຈົ້າຄວນເອົາພຣະທໍາຂອງເຮົາເປັນຄວາມຈິງ. ໃນອີກບໍ່ດົນ, ຄົນຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ສະແຫວງຫາເສັ້ນທາງທີ່ແທ້ຈິງກໍຈະເຂົ້າມາ. ເມື່ອສິ່ງນັ້ນເກີດຂຶ້ນ, ພວກເຈົ້າຈະຕົກໃຈຈົນເວົ້າບໍ່ອອກ ແລະ ທຸກສິ່ງຈະສຳເລັດລົງໂດຍບໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃດໆ. ພວກເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າເຮົາແມ່ນພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ? ເມື່ອໄດ້ຍິນພຣະທຳເຫຼົ່ານີ້ຂອງເຮົາ, ພວກເຈົ້າເຊື່ອມັນຢ່າງແທ້ຈິງແມ່ນບໍ່? ເຮົາບໍ່ເຮັດຜິດພາດ, ແຮງໄກທີ່ຈະເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ເປັນຈິງ. ເຈົ້າຮູ້ເລື່ອງນີ້ບໍ່? ເພາະສະນັ້ນ, ເຮົາໄດ້ເນັ້ນຊ້ຳແລ້ວຊໍ້າອີກວ່າພວກເຈົ້າຕ້ອງຍອມຮັບການເຝິກອົບຮົມຂອງເຮົາໂດຍໄວເພື່ອນຳພາ ແລະ ລ້ຽງດູພວກເຂົາ. ພວກເຈົ້າຮູ້ເລື່ອງນີ້ບໍ? ຜ່ານພວກເຈົ້າ ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສົມບູນ. ສຳຄັນໄປກວ່ານັ້ນ, ຜ່ານພວກເຈົ້າ ເຮົາຈະສະແດງສັນຍານ ແລະ ສິ່ງມະຫັດສະຈັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເຮົາ; ນັ້ນກໍຄື, ທ່າມກາງບັນດາຜູ້ທີ່ຖືກມະນຸດຊາດດູຖູກ, ເຮົາໄດ້ເລືອກເອົາຄົນກຸ່ມໜຶ່ງເພື່ອປະຈັກຕໍ່ເຮົາ, ເພື່ອສັນລະເສີນນາມຂອງເຮົາ, ເພື່ອຮັບຜິດຊອບສິ່ງຕ່າງໃຫ້ເຮົາ ແລະ ເພື່ອຂຶ້ນຄອງເປັນກະສັດຮ່ວມກັບເຮົາ. ສະນັ້ນ, ການເຝິກອົບຮົມປັດຈຸບັນຂອງເຮົາຕໍ່ພວກເຈົ້າແມ່ນການຄຸ້ມຄອງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ; ນີ້ແມ່ນສິ່ງມະຫັດສະຈັນທີ່ມະນຸດບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້. ດ້ວຍວິທີການເຮັດໃຫ້ພວກເຈົ້າສົມບູນ, ເຮົາຄວນໂຍນຊາຕານລົງສູ່ທະເລສາບແຫ່ງໄຟ ແລະ ມາດ ແລະ ຂຸມເລິກທີ່ສຸດ, ໂຍນມັງກອນແດງຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ໃຫ້ຕາຍຢ່າງສິ້ນເຊີງ ບໍ່ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນມາອີກ. ເພາະສະນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ທີ່ຖືກໂຍນລົງຂຸມເລິກແມ່ນລູກຫຼານຂອງມັງກອນແດງຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່. ເຮົາກຽດຊັງພວກເຂົາທີ່ສຸດ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮົານຳມາ. ພວກເຈົ້າບໍ່ເຫັນບໍ? ທຸກຄົນທີ່ບໍ່ຊື່ສັດ ແລະ ທຸກຄົນທີ່ນໍາໃຊ້ການຄົດໂກງ ແລະ ການຫຼອກລວງໄດ້ຖືກເປີດໂປງແລ້ວ. ຄົນທີ່ອວດດີ, ຈອງຫອງ, ອວດອົ່ງທະນົງຕົວ ແລະ ບໍ່ສຸພາບແມ່ນລູກຫຼານຂອງເທວະທູດ ແລະ ພວກເຂົາຄືຕົວແທນຂອງຊາຕານ; ພວກເຂົາທັງໝົດເປັນສັດຕູສາບານຂອງເຮົາ, ຄູ່ອາຄາດຂອງເຮົາ. ເຮົາຕ້ອງລົງໂທດພວກເຂົາເທື່ອລະຄົນເພື່ອລົບລ້າງຄວາມກຽດຊັງໃນໃຈເຮົາ. ເຮົາຈະເຮັດດັ່ງນີ້ກັບພວກເຂົາແຕ່ລະຄົນ, ສຸດທ້າຍກໍຈະແກ້ໄຂພວກເຂົາທຸກຄົນ.

ບັດນີ້, ແທ້ຈິງແລ້ວ ແມ່ນຫຍັງຄືທະເລສາບແຫ່ງໄຟ ແລະ ມາດ ແລະ ຂຸມເລິກທີ່ສຸດ? ໃນຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດ, ທະເລສາບແຫ່ງໄຟ ແລະ ມາດແມ່ນສິ່ງທີ່ເປັນວັດຖຸ, ແຕ່ມະນຸດບໍ່ຮູ້ວ່ານີ້ແມ່ນຄຳອະທິບາຍທີ່ຜິດພາດຢ່າງຍິ່ງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຍັງຄົງຄອບຄອງບາງຕຳແໜ່ງໃນຈິດໃຈຄົນ. ທະເລສາບແຫ່ງໄຟ ແລະ ມາດແມ່ນມືຂອງເຮົາທີ່ຂ້ຽນຕີມວນມະນຸດ; ໃຜກໍຕາມທີ່ຖືກໂຍນລົງສູ່ທະເລສາບແຫ່ງໄຟ ແລະ ມາດແມ່ນໄດ້ຖືກສັງຫານດ້ວຍມືຂອງເຮົາ. ວິນຍານ, ຈິດວິນຍານ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຫຼົ່ານີ້ທົນທຸກທໍລະມານຕະຫຼອດໄປ. ນີ້ແມ່ນຄວາມໝາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະທຳຂອງເຮົາເມື່ອເຮົາເວົ້າວ່າທຸກສິ່ງຢູ່ໃນກໍາມືຂອງເຮົາ. ແລ້ວຂຸມເລິກທີ່ສຸດນັ້ນໝາຍເຖິງຫຍັງ? ມະນຸດຄິດວ່າມັນເປັນເຫວຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ເລິກທີ່ສຸດ ແລະ ຢັ່ງບໍ່ເຖິງ. ຂຸມເລິກທີ່ສຸດ ແທ້ຈິງກໍຄືອິດທິພົນຂອງຊາຕານ. ຖ້າຄົນໆໜຶ່ງຕົກຢູ່ໃນມືຂອງຊາຕານ, ຄົນນັ້ນກໍຈະຢູ່ໃນຂຸມເລິກດັ່ງກ່າວ; ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະມີປີກ ພວກເຂົາກໍບໍ່ສາມາດບິນອອກໄດ້. ນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ວ່າ ເປັນຫຍັງມັນຈິ່ງຖືກເອີ້ນວ່າຂຸມເລິກທີ່ສຸດ. ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນທຸກຄົນຈະຖືກຂ້ຽນຕີໄປຕະຫຼອດການ; ນີ້ແມ່ນຫົນທາງທີ່ເຮົາໄດ້ຈັດແຈງໄວ້ແລ້ວ.

ກ່ອນນີ້: ບົດທີ 79

ຕໍ່ໄປ: ບົດທີ 81

ພວກເຮົາຈະສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກພັນທະຂອງບາບ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບຂອງການເຮັດບາບ ແລະ ການສາລະພາບບາບອີກຕໍ່ໄປໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຮົາຮັກທີ່ຈະໄດ້ຍິນຈາກເຈົ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າພົບເສັ້ນທາງໃນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ.

ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ການເຮັດຜິດຈະນໍາພາມະນຸດໄປສູ່ນາຮົກ

ເຮົາໄດ້ເຕືອນພວກເຈົ້າຫຼາຍຄັ້ງ ແລະ ໄດ້ປະທານຄວາມຈິງຫຼາຍຂໍ້ແກ່ພວກເຈົ້າ ເພື່ອປົກຄອງພວກເຈົ້າ. ປັດຈຸບັນ ພວກເຈົ້າຮູ້ສຶກພັດທະນາຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າໃນອະດີດ,...

ພຣະເຈົ້າ ແລະ ມະນຸດຈະເຂົ້າບ່ອນພັກເຊົາພ້ອມກັນ

ໃນຕົ້ນເດີມນັ້ນ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຢູ່ໃນຄວາມສະຫງົບ. ໃນເວລານັ້ນແມ່ນບໍ່ມີມະນຸດ ຫຼື ສິ່ງໃດຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດໃດທັງສິ້ນ....

ຫຼາຍຄົນຖືກເອີ້ນມາ, ແຕ່ໜ້ອຍຄົນຈະຖືກເລືອກ

ເຮົາໄດ້ຊອກຫາຫຼາຍຄົນໃນໂລກທີ່ຈະເປັນຜູ້ຕິດຕາມຂອງເຮົາ. ທ່າມກາງຜູ້ຕິດຕາມເຫຼົ່ານີ້, ມີຜູ້ຄົນທີ່ຮັບໃຊ້ເປັນນັກບວດ, ເປັນຜູ້ນໍາພາ, ຜູ້ທີ່ສ້າງໂອລົດ,...

ພຣະດໍາລັດ 10 ຂໍ້ ທີ່ຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າເລືອກຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມ ໃນຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ

1. ມະນຸດບໍ່ຄວນສັນລະເສີນຕົວເອງ ຫຼື ຍົກຍ້ອງຕົວເອງ. ມະນຸດຄວນບູຊາ ແລະ ສັນລະເສີນຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.2. ເຈົ້າຄວນປະຕິບັດສິ່ງໃດໜຶ່ງ...

ການຕັ້ງຄ່າ

  • ຂໍ້ຄວາມ
  • ຊຸດຮູບແບບ

ສີເຂັ້ມ

ຊຸດຮູບແບບ

ຟອນ

ຂະໜາດຟອນ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ຄວາມກວ້າງຂອງໜ້າ

ສາລະບານ

ຄົ້ນຫາ

  • ຄົ້ນຫາຂໍ້ຄວາມນີ້
  • ຄົ້ນຫາໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ Messenger