ບົດທີ 56

ເຮົາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນລົງມືປະຕິບັດເພື່ອລົງໂທດຄົນທີ່ເຮັດການຊົ່ວຮ້າຍ, ຄົນທີ່ມີອຳນາດ ແລະ ຄົນທີ່ຂົ່ມເຫັງລູກຊາຍຂອງພຣະເຈົ້າ. ຕັ້ງແຕ່ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ໃຜກໍຕາມທີ່ຂັດກັບເຮົາຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາ, ມືແຫ່ງພຣະດຳລັດຂອງເຮົາຈະມາເຖິງພວກເຂົາ. ໃຫ້ຮູ້ສິ່ງນີ້ໄວ້! ນີ້ແມ່ນການເລີ່ມຕົ້ນແຫ່ງການພິພາກສາຂອງເຮົາ ແລະ ຈະບໍ່ມີການສະແດງຄວາມເມດຕາຕໍ່ໃຜເລີຍ ແລະ ບໍ່ມີໃຜທີ່ຈະຖືກປ່ອຍໄປ ຍ້ອນເຮົາເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ໄຮ້ຄວາມຮູ້ສຶກເຊິ່ງປະຕິບັດຄວາມຊອບທຳ; ມັນຈະດີສຳລັບພວກເຈົ້າທີ່ຈະຮັບຮູ້ສິ່ງນີ້.

ບໍ່ແມ່ນວ່າເຮົາຕ້ອງການລົງໂທດຄົນທີ່ເຮັດການຊົ່ວຮ້າຍ, ກົງກັນຂ້າມ ມັນຄືຜົນກຳສະໜອງທີ່ພວກເຂົານຳມາສູ່ຕົວເອງຍ້ອນການເຮັດຊົ່ວຂອງພວກເຂົາເອງ. ເຮົາບໍ່ໄດ້ລົງໂທດໃຜຢ່າງໄວ ແລະ ເຮົາບໍ່ປະຕິບັດຕໍ່ຄົນໃດຄົນໜຶ່ງຢ່າງບໍ່ຍຸຕິທຳ, ເຮົາຊອບທຳຕໍ່ທຸກຄົນ. ເຮົາຮັກລູກຊາຍຂອງເຮົາຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ເຮົາກໍກຽດຊັງຄົນຊົ່ວຮ້າຍເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ທ້າທາຍເຮົາຢ່າງແນ່ນອນ; ນີ້ແມ່ນຫຼັກການທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການກະທຳຂອງເຮົາ. ພວກເຈົ້າແຕ່ລະຄົນຄວນມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນພຣະດຳລັດຂອງເຮົາ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຈົ້າກໍຈະບໍ່ມີຄວາມຢຳເກງແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ແລະ ຈະປະພຶດຕົນຢ່າງບໍ່ສົນໃຈເມື່ອຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາ. ເຈົ້າຈະບໍ່ຮູ້ສິ່ງທີ່ເຮົາຢາກບັນລຸເຊັ່ນກັນ, ເຮົາຕ້ອງການເຮັດຫຍັງໃຫ້ສຳເລັດ, ເຮົາຕ້ອງການຮັບເອົາຫຍັງ ຫຼື ອານາຈັກຂອງເຮົາຕ້ອງການຄົນປະເພດໃດ.

ພຣະດຳລັດຂອງເຮົາກໍຄື:

1. ບໍ່ວ່າເຈົ້າເປັນໃຜກໍຕາມ, ຖ້າເຈົ້າຂັດແຍ່ງເຮົາຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງເຈົ້າ, ເຈົ້າກໍຈະຖືກພິພາກສາ.

2. ບັນດາຄົນທີ່ເຮົາໄດ້ເລືອກຈະຖືກລົງວິໄນທັນທີສຳລັບແນວຄິດໃດກໍຕາມທີ່ຜິດ.

3. ເຮົາຈະວາງຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອໃນເຮົາໄວ້ອີກດ້ານໜຶ່ງ. ເຮົາຈະໃຫ້ພວກເຂົາເວົ້າ ແລະ ປະພຶດຢ່າງເລິນເລີ້ຈົນເຖິງວາລະສຸດທ້າຍເຊິ່ງເຮົາຈະລົງໂທດພວກເຂົາທັງໝົດ ແລະ ຈັດລຳດັບພວກເຂົາ.

4. ສຳລັບຄົນທີ່ເຊື່ອໃນເຮົາ, ເຮົາຈະເບິ່ງແຍງພວກເຂົາ ແລະ ປົກປ້ອງພວກເຂົາຕະລອດເວລາ. ເຮົາຈະຈັດຊີວິດໃຫ້ກັບພວກເຂົາໂດຍໃຊ້ຫົນທາງແຫ່ງຄວາມລອດພົ້ນຢູ່ສະເໝີ. ຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈະມີຄວາມຮັກຂອງເຮົາ ແລະ ພວກເຂົາຈະບໍ່ລົ້ມເຫຼວ ຫຼື ສູນເສຍຫົນທາງຂອງພວກເຂົາຢ່າງແນ່ນອນ. ຄວາມອ່ອນແອໃດກໍຕາມທີ່ພວກເຂົາມີກໍເປັນສິ່ງຊົ່ວຄາວ ແລະ ເຮົາຈະບໍ່ຈື່ຄວາມອ່ອນແອຂອງພວກເຂົາຢ່າງແນ່ນອນ.

5. ສຳລັບຄົນທີ່ເບິ່ງຄືເຊື່ອ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອແທ້ໆ ໝາຍເຖິງຄົນທີ່ເຊື່ອວ່າມີພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ສະແຫວງຫາພຣະຄຣິດ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານ, ຄົນປະເພດເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕາເວດທະນາທີ່ສຸດ ແລະ ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນຜ່ານທາງການກະທຳຂອງເຮົາ. ເຮົາຈະຊ່ວຍຄົນປະເພດເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ລອດພົ້ນຜ່ານທາງການກະທຳຂອງເຮົາ ແລະ ຈະນໍາພວກເຂົາກັບມາ.

6. ລູກຊາຍກົກຜູ້ທີ່ຍອມຮັບນາມຂອງເຮົາກ່ອນກໍຈະໄດ້ຮັບພອນ! ເຮົາຈະປະທານພອນທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ກັບພວກເຈົ້າຢ່າງແນ່ນອນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຈົ້າຊື່ນຊົມພວກມັນຈົນພວກເຈົ້າພໍໃຈ; ບໍ່ມີໃຜກ້າຂັດຂວາງສິ່ງນີ້ໄດ້. ທັງໝົດນີ້ຖືກຈັດກຽມໃຫ້ກັບພວກເຈົ້າທັງໝົດ, ຍ້ອນນີ້ແມ່ນພຣະດຳລັດຂອງເຮົາ.

ໃນທຸກໆດ້ານ ພວກເຈົ້າຄວນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າມືຂອງເຮົາເຮັດຫຍັງ ແລະ ເຮົາມີຄວາມຄິດຫຍັງຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງເຮົາ, ທຸກສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ແມ່ນເພື່ອພວກເຈົ້າບໍ? ຜູ້ໃດທ່າມກາງພວກເຈົ້າທີ່ຢູ່ເພື່ອເຮົາ? ເຈົ້າໄດ້ກວດສອບເບິ່ງຄວາມຄິດທີ່ຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງເຈົ້າ ຫຼື ຄຳເວົ້າທີ່ເຈົ້າເວົ້າແລ້ວບໍ? ເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຈິງຈັງແລ້ວບໍ? ຊ່າງໂງ່ແທ້ເດ! ຊ່າງເສເພແທ້ເດ! ເຈົ້າບໍ່ຍອມຮັບເອົາການຫ້າມປາມຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ! ເຮົາໄດ້ປ່ອຍສຽງຂອງເຮົາຄັ້ງແລ້ວຄັ້ງເລົ່າຢູ່ພາຍໃນເຈົ້າ, ແຕ່ກໍບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາຕອບໂຕ້ເລີຍ. ຢ່າໂງ່ອີກຕໍ່ໄປເລີຍ! ໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າແມ່ນເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ມັນແມ່ນເສັ້ນທາງທີ່ເຈົ້າຄວນເຂົ້າສູ່. ພວກເຈົ້າສັບສົນ, ພວກເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ, ພວກເຈົ້າບໍ່ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ສຳເລັດໃນພວກເຈົ້າ ຫຼື ສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການຮັບເອົາຈາກພວກເຈົ້າ! ເພື່ອທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ ເຈົ້າຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຍັບເຂົ້າໃກ້ເຮົາກ່ອນ ແລະ ສົນທະນາກັບເຮົາຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ. ເຈົ້າເວົ້າຢູ່ສະເໝີວ່າເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ; ເຖ້າເຈົ້າເຕັມໄປດ້ວຍສິ່ງຕ່າງໆຂອງເຈົ້າແລ້ວ, ແລ້ວເຮົາຈະສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດໃນຕົວເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ? ເຈົ້າບໍ່ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາຢ່າງຫ້າວຫັນ, ພຽງແຕ່ລໍຖ້າໂດຍຄິດລົບໆ. ເຮົາເວົ້າວ່າເຈົ້າເປັນຄືກັບໜອນ, ແຕ່ເຈົ້າກໍຮູ້ສຶກເປັນທຸກ ແລະ ເຈົ້າກໍບໍ່ຍອມຮັບມັນ. ເວລານີ້ ເຈົ້າຄວນລຸກຂຶ້ນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບເຮົາ! ຢ່າຄິດລົບ! ສິ່ງນັ້ນຈະຂັດຂວາງຊີວິດຂອງເຈົ້າ. ການຫ້າວຫັນຈະນໍາຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ກັບເຈົ້າເອງ, ບໍ່ແມ່ນໃຫ້ກັບຄົນອື່ນ., ເຈົ້າຍັງບໍ່ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈສິ່ງນີ້ອີກບໍ? ຄວາມປະສົງຂອງເຮົາຖືກເປີດເຜີຍໃນຕົວເຈົ້າຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ, ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງສິ່ງນັ້ນບໍ? ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ໃສ່ໃຈກັບສິ່ງນັ້ນຈັກເທື່ອ? ແລ້ວເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງເຮົາຈັກເທື່ອ? ການເຂົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງເຮົາແມ່ນບໍ່ໄດ້ນໍາຜົນດີຫຍັງມາໃຫ້ກັບເຈົ້າບໍ?

ເຮົາຫວັງວ່າເຈົ້າຈະສາມາດຄຳນຶງເຖິງຄວາມປະສົງຂອງເຮົາໃນທຸກໆດ້ານ ເພື່ອວ່າເຮົາຈະມີທາງໄປ ແລະ ມີເຮືອນໃຫ້ພັກຜ່ອນໃນຕົວເຈົ້າ. ຢ່າຂັດຂວາງເຮົາອີກຕໍ່ໄປເລີຍ, ມັນໂຫດຮ້າຍເກີນໄປ! ເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພຣະທຳຂອງເຮົາ ແລະ ບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາຕອບໂຕ້ຕໍ່ພຣະທຳເຫຼົ່ານັ້ນ. ໃຫ້ເບິ່ງຕອນນີ້ເປັນແນວໃດບໍ່ມີການລໍຖ້າອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ! ຖ້າເຈົ້າບໍ່ຕິດຕາມບາດກ້າວຂອງເຮົາຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລ້ວມັນກໍຊ້າເກີນໄປແລ້ວ, ແຮງໄກທີ່ຈະມີທາງໃຫ້ເຈົ້າສາມາດໄຖ່ມັນໄດ້!

ກ່ອນນີ້: ບົດທີ 55

ຕໍ່ໄປ: ບົດທີ 57

ພວກເຮົາຈະສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກພັນທະຂອງບາບ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບຂອງການເຮັດບາບ ແລະ ການສາລະພາບບາບອີກຕໍ່ໄປໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຮົາຮັກທີ່ຈະໄດ້ຍິນຈາກເຈົ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າພົບເສັ້ນທາງໃນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ.

ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເມື່ອປະສົບກັບການຫຼໍ່ຫຼອມເທົ່ານັ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງສາມາດມີຄວາມຮັກຢ່າງແທ້ຈິງ

ພວກເຈົ້າທຸກຄົນຢູ່ໃນທ່າມກາງການທົດລອງ ແລະ ການຫຼໍ່ຫຼອມ. ເຈົ້າຄວນຮັກພຣະເຈົ້າແນວໃດໃນລະຫວ່າງການຫຼໍ່ຫຼອມ? ເມື່ອໄດ້ປະສົບກັບການຫຼໍ່ຫຼອມ,...

ພຣະບັນຍັດແຫ່ງຍຸກໃໝ່

ໃນການຜະເຊີນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ, ພວກເຈົ້າຕ້ອງອ່ານພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ປະກອບຕົນເອງດ້ວຍຄວາມຈິງ. ແຕ່ບໍ່ວ່າພວກເຈົ້າຕ້ອງການເຮັດຫຍັງ...

ການປະຕິບັດ (2)

ໃນເວລາທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ຄົນຝຶກຝົນຕົນເອງເພື່ອໃຫ້ຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າ ແລະ ດຳລົງຊີວິດພາຍໃນວິນຍານໃນທຸກຊ່ວງເວລາ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບການປະຕິບັດໃນປັດຈຸບັນ,...

ການຕັ້ງຄ່າ

  • ຂໍ້ຄວາມ
  • ຊຸດຮູບແບບ

ສີເຂັ້ມ

ຊຸດຮູບແບບ

ຟອນ

ຂະໜາດຟອນ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ຄວາມກວ້າງຂອງໜ້າ

ສາລະບານ

ຄົ້ນຫາ

  • ຄົ້ນຫາຂໍ້ຄວາມນີ້
  • ຄົ້ນຫາໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ Messenger