ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ

​ສີ​ເຂັ້ມ

​ຊຸດ​ຮູບ​ແບບ

ຟອນ

​ຂະໜາດ​ຟອນ

​ໄລຍະ​ຫ່າງ​​ລະຫວ່າງແຖວ

​ຄວາມ​ກວ້າງ​ຂອງ​ໜ້າ

0 ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ

ບໍ່ພົບຂໍ້ຄວາມທີ່ຄົ້ນຫາ

ບົດທີ 56

ເຮົາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນລົງມືປະຕິບັດເພື່ອລົງໂທດຄົນທີ່ເຮັດການຊົ່ວຮ້າຍ, ຄົນທີ່ມີອຳນາດ ແລະ ຄົນທີ່ຂົ່ມເຫັງລູກຊາຍຂອງພຣະເຈົ້າ. ຕັ້ງແຕ່ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ໃຜກໍຕາມທີ່ຂັດກັບເຮົາຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາ, ມືແຫ່ງພຣະດຳລັດຂອງເຮົາຈະມາເຖິງພວກເຂົາ. ໃຫ້ຮູ້ສິ່ງນີ້ໄວ້! ນີ້ແມ່ນການເລີ່ມຕົ້ນແຫ່ງການພິພາກສາຂອງເຮົາ ແລະ ຈະບໍ່ມີການສະແດງຄວາມເມດຕາຕໍ່ໃຜເລີຍ ແລະ ບໍ່ມີໃຜທີ່ຈະຖືກປ່ອຍໄປ ຍ້ອນເຮົາເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ໄຮ້ຄວາມຮູ້ສຶກເຊິ່ງປະຕິບັດຄວາມຊອບທຳ; ມັນຈະດີສຳລັບພວກເຈົ້າທີ່ຈະຮັບຮູ້ສິ່ງນີ້.

ບໍ່ແມ່ນວ່າເຮົາຕ້ອງການລົງໂທດຄົນທີ່ເຮັດການຊົ່ວຮ້າຍ, ກົງກັນຂ້າມ ມັນຄືຜົນກຳສະໜອງທີ່ພວກເຂົານຳມາສູ່ຕົວເອງຍ້ອນການເຮັດຊົ່ວຂອງພວກເຂົາເອງ. ເຮົາບໍ່ໄດ້ລົງໂທດໃຜຢ່າງໄວ ແລະ ເຮົາບໍ່ປະຕິບັດຕໍ່ຄົນໃດຄົນໜຶ່ງຢ່າງບໍ່ຍຸຕິທຳ, ເຮົາຊອບທຳຕໍ່ທຸກຄົນ. ເຮົາຮັກລູກຊາຍຂອງເຮົາຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ເຮົາກໍກຽດຊັງຄົນຊົ່ວຮ້າຍເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ທ້າທາຍເຮົາຢ່າງແນ່ນອນ; ນີ້ແມ່ນຫຼັກການທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການກະທຳຂອງເຮົາ. ພວກເຈົ້າແຕ່ລະຄົນຄວນມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນພຣະດຳລັດຂອງເຮົາ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຈົ້າກໍຈະບໍ່ມີຄວາມຢຳເກງແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ແລະ ຈະປະພຶດຕົນຢ່າງບໍ່ສົນໃຈເມື່ອຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາ. ເຈົ້າຈະບໍ່ຮູ້ສິ່ງທີ່ເຮົາຢາກບັນລຸເຊັ່ນກັນ, ເຮົາຕ້ອງການເຮັດຫຍັງໃຫ້ສຳເລັດ, ເຮົາຕ້ອງການຮັບເອົາຫຍັງ ຫຼື ອານາຈັກຂອງເຮົາຕ້ອງການຄົນປະເພດໃດ.

ພຣະດຳລັດຂອງເຮົາກໍຄື:

1. ບໍ່ວ່າເຈົ້າເປັນໃຜກໍຕາມ, ຖ້າເຈົ້າຂັດແຍ່ງເຮົາຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງເຈົ້າ, ເຈົ້າກໍຈະຖືກພິພາກສາ.

2. ບັນດາຄົນທີ່ເຮົາໄດ້ເລືອກຈະຖືກລົງວິໄນທັນທີສຳລັບແນວຄິດໃດກໍຕາມທີ່ຜິດ.

3. ເຮົາຈະວາງຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອໃນເຮົາໄວ້ອີກດ້ານໜຶ່ງ. ເຮົາຈະໃຫ້ພວກເຂົາເວົ້າ ແລະ ປະພຶດຢ່າງເລິນເລີ້ຈົນເຖິງວາລະສຸດທ້າຍເຊິ່ງເຮົາຈະລົງໂທດພວກເຂົາທັງໝົດ ແລະ ຈັດລຳດັບພວກເຂົາ.

4. ສຳລັບຄົນທີ່ເຊື່ອໃນເຮົາ, ເຮົາຈະເບິ່ງແຍງພວກເຂົາ ແລະ ປົກປ້ອງພວກເຂົາຕະລອດເວລາ. ເຮົາຈະຈັດຊີວິດໃຫ້ກັບພວກເຂົາໂດຍໃຊ້ຫົນທາງແຫ່ງຄວາມລອດພົ້ນຢູ່ສະເໝີ. ຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈະມີຄວາມຮັກຂອງເຮົາ ແລະ ພວກເຂົາຈະບໍ່ລົ້ມເຫຼວ ຫຼື ສູນເສຍຫົນທາງຂອງພວກເຂົາຢ່າງແນ່ນອນ. ຄວາມອ່ອນແອໃດກໍຕາມທີ່ພວກເຂົາມີກໍເປັນສິ່ງຊົ່ວຄາວ ແລະ ເຮົາຈະບໍ່ຈື່ຄວາມອ່ອນແອຂອງພວກເຂົາຢ່າງແນ່ນອນ.

5. ສຳລັບຄົນທີ່ເບິ່ງຄືເຊື່ອ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອແທ້ໆ ໝາຍເຖິງຄົນທີ່ເຊື່ອວ່າມີພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ສະແຫວງຫາພຣະຄຣິດ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານ, ຄົນປະເພດເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕາເວດທະນາທີ່ສຸດ ແລະ ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນຜ່ານທາງການກະທຳຂອງເຮົາ. ເຮົາຈະຊ່ວຍຄົນປະເພດເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ລອດພົ້ນຜ່ານທາງການກະທຳຂອງເຮົາ ແລະ ຈະນໍາພວກເຂົາກັບມາ.

6. ລູກຊາຍກົກຜູ້ທີ່ຍອມຮັບນາມຂອງເຮົາກ່ອນກໍຈະໄດ້ຮັບພອນ! ເຮົາຈະປະທານພອນທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ກັບພວກເຈົ້າຢ່າງແນ່ນອນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຈົ້າຊື່ນຊົມພວກມັນຈົນພວກເຈົ້າພໍໃຈ; ບໍ່ມີໃຜກ້າຂັດຂວາງສິ່ງນີ້ໄດ້. ທັງໝົດນີ້ຖືກຈັດກຽມໃຫ້ກັບພວກເຈົ້າທັງໝົດ, ຍ້ອນນີ້ແມ່ນພຣະດຳລັດຂອງເຮົາ.

ໃນທຸກໆດ້ານ ພວກເຈົ້າຄວນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າມືຂອງເຮົາເຮັດຫຍັງ ແລະ ເຮົາມີຄວາມຄິດຫຍັງຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງເຮົາ, ທຸກສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ແມ່ນເພື່ອພວກເຈົ້າບໍ? ຜູ້ໃດທ່າມກາງພວກເຈົ້າທີ່ຢູ່ເພື່ອເຮົາ? ເຈົ້າໄດ້ກວດສອບເບິ່ງຄວາມຄິດທີ່ຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງເຈົ້າ ຫຼື ຄຳເວົ້າທີ່ເຈົ້າເວົ້າແລ້ວບໍ? ເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຈິງຈັງແລ້ວບໍ? ຊ່າງໂງ່ແທ້ເດ! ຊ່າງເສເພແທ້ເດ! ເຈົ້າບໍ່ຍອມຮັບເອົາການຫ້າມປາມຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ! ເຮົາໄດ້ປ່ອຍສຽງຂອງເຮົາຄັ້ງແລ້ວຄັ້ງເລົ່າຢູ່ພາຍໃນເຈົ້າ, ແຕ່ກໍບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາຕອບໂຕ້ເລີຍ. ຢ່າໂງ່ອີກຕໍ່ໄປເລີຍ! ໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າແມ່ນເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ມັນແມ່ນເສັ້ນທາງທີ່ເຈົ້າຄວນເຂົ້າສູ່. ພວກເຈົ້າສັບສົນ, ພວກເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ, ພວກເຈົ້າບໍ່ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ສຳເລັດໃນພວກເຈົ້າ ຫຼື ສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການຮັບເອົາຈາກພວກເຈົ້າ! ເພື່ອທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ ເຈົ້າຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຍັບເຂົ້າໃກ້ເຮົາກ່ອນ ແລະ ສົນທະນາກັບເຮົາຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ. ເຈົ້າເວົ້າຢູ່ສະເໝີວ່າເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ; ເຖ້າເຈົ້າເຕັມໄປດ້ວຍສິ່ງຕ່າງໆຂອງເຈົ້າແລ້ວ, ແລ້ວເຮົາຈະສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດໃນຕົວເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ? ເຈົ້າບໍ່ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາຢ່າງຫ້າວຫັນ, ພຽງແຕ່ລໍຖ້າໂດຍຄິດລົບໆ. ເຮົາເວົ້າວ່າເຈົ້າເປັນຄືກັບໜອນ, ແຕ່ເຈົ້າກໍຮູ້ສຶກເປັນທຸກ ແລະ ເຈົ້າກໍບໍ່ຍອມຮັບມັນ. ເວລານີ້ ເຈົ້າຄວນລຸກຂຶ້ນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບເຮົາ! ຢ່າຄິດລົບ! ສິ່ງນັ້ນຈະຂັດຂວາງຊີວິດຂອງເຈົ້າ. ການຫ້າວຫັນຈະນໍາຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ກັບເຈົ້າເອງ, ບໍ່ແມ່ນໃຫ້ກັບຄົນອື່ນ., ເຈົ້າຍັງບໍ່ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈສິ່ງນີ້ອີກບໍ? ຄວາມປະສົງຂອງເຮົາຖືກເປີດເຜີຍໃນຕົວເຈົ້າຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ, ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງສິ່ງນັ້ນບໍ? ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ໃສ່ໃຈກັບສິ່ງນັ້ນຈັກເທື່ອ? ແລ້ວເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງເຮົາຈັກເທື່ອ? ການເຂົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງເຮົາແມ່ນບໍ່ໄດ້ນໍາຜົນດີຫຍັງມາໃຫ້ກັບເຈົ້າບໍ?

ເຮົາຫວັງວ່າເຈົ້າຈະສາມາດຄຳນຶງເຖິງຄວາມປະສົງຂອງເຮົາໃນທຸກໆດ້ານ ເພື່ອວ່າເຮົາຈະມີທາງໄປ ແລະ ມີເຮືອນໃຫ້ພັກຜ່ອນໃນຕົວເຈົ້າ. ຢ່າຂັດຂວາງເຮົາອີກຕໍ່ໄປເລີຍ, ມັນໂຫດຮ້າຍເກີນໄປ! ເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພຣະທຳຂອງເຮົາ ແລະ ບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາຕອບໂຕ້ຕໍ່ພຣະທຳເຫຼົ່ານັ້ນ. ໃຫ້ເບິ່ງຕອນນີ້ເປັນແນວໃດບໍ່ມີການລໍຖ້າອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ! ຖ້າເຈົ້າບໍ່ຕິດຕາມບາດກ້າວຂອງເຮົາຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລ້ວມັນກໍຊ້າເກີນໄປແລ້ວ, ແຮງໄກທີ່ຈະມີທາງໃຫ້ເຈົ້າສາມາດໄຖ່ມັນໄດ້!

​ກ່ອນ​ນີ້ :ບົດທີ 55

ຕໍ່​ໄປ:ບົດທີ 57

ທ່ານອາດຈະຍັງມັກ

 • ສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ

  ໃນກະແສປັດຈຸບັນ ທຸກຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ ມີໂອກາດທີ່ຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນໂດຍພຣະເຈົ້າ. ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະໜຸ່ມ ຫຼື ເຖົ້າກໍຕາມ ຕາບໃດທີ່ພວກເຂົາໃຫ້ຄວາມເຄົາລ…

 • ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປັນມະນຸດ (2)

  ໃນເວລານັ້ນ ພຣະເຢຊູປະຕິບັດພາລະກິດໃນຢູດາຍ, ພຣະອົງກໍປະຕິບັດຢ່າງເປີດເຜີຍ, ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ເຮົາປະຕິບັດພາລະກິດ ແລະ ກ່າວທ່າມກາງພວກເຈົ້າຢ່າງລັບໆ. ຄົນທີ່ບໍ່…

 • ພຣະເຈົ້າຕຣີເອການຸພາບມີແທ້ບໍ?

  ຫຼັງຈາກຄວາມຈິງຂອງພຣະເຢຊູທີ່ກາຍມາເປັນເນື້ອໜັງໄດ້ກາຍເປັນຈິງແລ້ວ, ມະນຸດເຊື່ອໃນສິ່ງນີ້: ບໍ່ມີພຽງແຕ່ພຣະບິດາທີ່ຢູ່ໃນສະຫວັນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມີພຣະບຸດ ແລະ ແມ່ນ…

 • ວິທີການຮູ້ຈັກຄວາມເປັນຈິງ

  ພຣະເຈົ້າແມ່ນພຣະເຈົ້າຕາມຄວາມເປັນຈິງ ນັ້ນກໍຄື ພາລະກິດທຸກຢ່າງຂອງພຣະອົງແມ່ນຕາມຄວາມເປັນຈິງ, ພຣະທຳທຸກຂໍ້ທີ່ພຣະອົງກ່າວອອກມາແມ່ນຕາມຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຄວາມຈິງທຸ…