ບົດທີ 20

ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດກ້າວໄປຂ້າງໜ້າໂດຍນໍາເອົາພວກເຈົ້າໄປສູ່ອານາຈັກໃໝ່ຢ່າງສົມບູນ ເຊິ່ງນັ້ນກໍຄື ຄວາມເປັນຈິງແຫ່ງຊີວິດຂອງອານາຈັກໄດ້ປາກົດຢູ່ຕໍ່ໜ້າພວກເຈົ້າ. ພຣະທໍາທີ່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດກ່າວແມ່ນໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມຄິດທີ່ເລິກເຊິ່ງພາຍໃນໃຈຂອງເຈົ້າໂດຍກົງ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ກໍມີພາບປາກົດຂຶ້ນມາຕໍ່ໜ້າພວກເຈົ້າເທື່ອລະພາບ. ທຸກຄົນທີ່ຫິວ ແລະ ກະຫາຍຄວາມຊອບທໍາ ນັ້ນກໍຄືຜູ້ທີ່ມີເຈດຕະນາເຊື່ອຟັງຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນພູເຂົາຊີໂອນຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ຈະຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລັມໃໝ່. ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບລັດສະໝີ ແລະ ກຽດຕິຍົດກັບເຮົາຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ແບ່ງປັນພອນທີ່ງົດງາມຮ່ວມກັບເຮົາ. ຕອນນີ້ແມ່ນມີຄວາມລຶກລັບຂອງໂລກຝ່າຍວິນຍານທີ່ພວກເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຫັນ ເນື່ອງຈາກດວງຕາຝ່າຍວິນຍານຂອງພວກເຈົ້າຍັງບໍ່ເປີດຂຶ້ນເທື່ອ; ທຸກສິ່ງແມ່ນມະຫັດສະຈັນ, ປະຕິຫານ ແລະ ອັດສະຈັນຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ສິ່ງຕ່າງໆທີ່ຜູ້ຄົນບໍ່ເຄີຍຄິດເຖິງຈະກາຍເປັນຈິງເທື່ອລະໜ້ອຍ. ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດຈະສະແດງປະຕິຫານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງພຣະອົງ ເພື່ອວ່າ ຈຸດຈົບຂອງຈັກກະວານ, ທຸກປະເທດ ແລະ ຜູ້ຄົນທັງໝົດຈະສາມາດເຫັນປະຕິຫານນັ້ນດ້ວຍຕາຂອງພວກເຂົາເອງ ແລະ ເຫັນບ່ອນສະຫງ່າລາສີ, ຄວາມຊອບທໍາ ແລະ ລິດທານຸພາບສູງສຸດຂອງເຮົາ. ມື້ນັ້ນກໍາລັງເຂົ້າມາໃກ້ເລື້ອຍໆ! ຕອນນີ້ແມ່ນໄລຍະເວລາທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ. ເຈົ້າຈະຖອນໂຕບໍ ຫຼື ເຈົ້າຈະພະຍາຍາມຈົນເຖິງທີ່ສຸດ ແລະ ບໍ່ຫັນຫຼັງກັບ? ຢ່າໄປເບິ່ງຄົນ, ເລື່ອງ ຫຼື ສິ່ງຂອງໃດໆ, ຢ່າໄປເບິ່ງໂລກ ຫຼື ຜົວ ແລະ ລູກຂອງເຈົ້າ ຫຼື ຄວາມສົງໄສຂອງເຈົ້າກ່ຽວກັບຊີວິດ; ໃຫ້ເບິ່ງຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເມດຕາຂອງເຮົາ, ເບິ່ງໃນສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ຈ່າຍໄປເພື່ອຮັບເອົາພວກເຈົ້າ, ເບິ່ງວ່າເຮົາແມ່ນຫຍັງ ແລະ ສິ່ງຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ກໍຈະໃຫ້ກໍາລັງໃຈທີ່ພຽງພໍ.

ເວລາແມ່ນໃກ້ເຂົ້າມາຫຼາຍແລ້ວ ແລະ ຄວາມປະສົງຂອງເຮົາຕ້ອງໄດ້ບັນລຸຢ່າງຮີບດ່ວນ. ເຮົາຈະບໍ່ປະຖິ້ມຜູ້ທີ່ເຮັດໃນນາມຂອງເຮົາ ແຕ່ຈະນໍາເອົາພວກເຈົ້າທຸກຄົນເຂົ້າສູ່ລັດສະໝີ. ແຕ່ສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ ຕອນນີ້ແມ່ນໄລຍະເວລາທີ່ສໍາຄັນ. ຖ້າບາງຄົນບໍ່ສາມາດເຮັດຕາມບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ພວກເຂົາກໍຈະຄໍ່າຄວນເຖິງຕົວເອງຕະຫຼອດຊີວິດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເສຍໃຈເມື່ອມັນຊ້າເກີນໄປແລ້ວ. ຕອນນີ້ວຸດທິພາວະຂອງພວກເຈົ້າແມ່ນຖືກນໍາມາທົດສອບຢ່າງແທ້ຈິງ ເພື່ອເບິ່ງວ່າ ຈະສາມາດສ້າງຄຣິສຕະຈັກໄດ້ບໍ ແລະ ເບິ່ງວ່າເຈົ້າຈະສາມາດເຊື່ອຟັງກັນ ແລະ ກັນໄດ້ ຫຼື ບໍ. ເມື່ອເບິ່ງຈາກມຸມມອງນີ້, ການເຊື່ອຟັງຂອງເຈົ້າແມ່ນເປັນຄວາມເຊື່ອຟັງທີ່ເຈົ້າໄດ້ຄັດສັນ ແລະ ເລືອກຢ່າງແນ່ນອນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຈົ້າຈະສາມາດເຊື່ອຟັງໜຶ່ງຄົນ ເຈົ້າກໍຈະພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະເຊື່ອຟັງຄົນອື່ນ. ມັນບໍ່ມີທາງຢ່າງແນ່ນອນ ທີ່ເຈົ້າຈະສາມາດເຊື່ອຟັງໄດ້ ໃນເມື່ອເຈົ້າອາໄສແນວຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມຄິດຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນເໜືອກວ່າຄວາມຄິດຂອງມະນຸດສະເໝີ. ພຣະຄຣິດເຊື່ອຟັງຈົນເຖິງກັບເສຍຊີວິດ ແລະ ໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນ. ພຣະຄຣິດບໍ່ໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂ ຫຼື ເຫດຜົນຕ່າງໆ; ຕາບໃດສິ່ງນີ້ແມ່ນຄວາມປະສົງຂອງພຣະບິດາຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງກໍຈະເຊື່ອຟັງດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ. ການເຊື່ອຟັງຂອງເຈົ້າໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຈໍາກັດຫຼາຍ. ເຮົາຂໍເວົ້າກັບພວກເຈົ້າທຸກຄົນວ່າ ຄວາມເຊື່ອງຟັງບໍ່ແມ່ນການເຊື່ອຟັງຄົນ; ກົງກັນຂ້າມ ມັນໝາຍເຖິງການເຊື່ອຟັງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ການເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າເອງ. ພຣະທໍາຂອງເຮົາແມ່ນກໍາລັງຕໍ່ອາຍຸ ແລະ ປ່ຽນແປງພວກເຈົ້າຈາກພາຍໃນ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ແລ້ວແມ່ນໃຜຈະເຊື່ອຟັງໃຜ? ພວກເຈົ້າທຸກຄົນແມ່ນບໍ່ເຊື່ອຟັງຄົນອື່ນ. ພວກເຈົ້າຕ້ອງໃຊ້ເວລາຄິດຄໍານວນເລື່ອງນີ້ວ່າ ຄວາມເຊື່ອຟັງແມ່ນຫຍັງ ແລະ ເຈົ້າຈະສາມາດໃຊ້ຊີວິດແຫ່ງຄວາມເຊື່ອຟັງໄດ້ແນວໃດ. ເຈົ້າຕ້ອງມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ສົນທະນາເລື່ອງນີ້ ແລະ ເຈົ້າຈະເຂົ້າໃຈມັນຢ່າງຊ້າໆ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ກໍຈະເຊົາມີແນວຄວາມຄິດ ແລະ ແນວທາງເລືອກພາຍໃນເຈົ້າ. ເຮົາກະທໍາສິ່ງຕ່າງໆດ້ວຍວິທີນີ້ ແມ່ນຍາກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດ. ມັນບໍ່ກ່ຽວກັບວ່າຜູ້ຄົນຈະດີ ຫຼື ມີຄວາມສາມາດ, ເຮົາໃຊ້ຜູ້ທີ່ໂງ່ຈ້າທີ່ສຸດ ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມໝາຍທີ່ສຸດ ເພື່ອເປີດເຜີຍລິດທານຸພາບສູງສຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ໃນຂະນະດຽວກັນແມ່ນໄດ້ພິກປີ້ນແນວຄວາມຄິດ, ຄວາມເຫັນ ແລະ ແນວທາງເລືອກຕ່າງໆຂອງຜູ້ຄົນ. ການກະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນມະຫັດສະຈັນຫຼາຍ ແລະ ການກະທໍານັ້ນແມ່ນເໜືອການຄາດຄະເນຂອງຜູ້ຄົນ.

ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ເປັນພະຍານໃຫ້ກັບເຮົາຢ່າງແທ້ຈິງ ເຈົ້າຕ້ອງຮັບເອົາຄວາມຈິງຢ່າງບໍລິສຸດ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຜິດພາດ. ເຈົ້າຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ໃນການເອົາພຣະທໍາຂອງເຮົາໄປປະຕິບັດ ແລະ ສະແຫວງຫາໃຫ້ຊີວິດຂອງເຈົ້າມີວຸດທິພາວະໃຫ້ໄວ. ຢ່າສະແຫວງຫາສິ່ງຕ່າງໆທີ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່າ; ພວກມັນບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງແກ່ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງຊີວິດຂອງພວກເຈົ້າ. ເຈົ້າສາມາດຖືກສ້າງກໍຕໍ່ເມື່ອຊີວິດຂອງເຈົ້າໄດ້ມີວຸດທິພາວະເທົ່ານັ້ນ ແລະ ເມື່ອນັ້ນ ເຈົ້າຈິ່ງສາມາດຖືກນໍາເຂົ້າສູ່ອານາຈັກໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຄວາມສົງໄສແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ. ເຮົາຍັງປາດຖະໜາຢາກເວົ້າເພີ່ມເຕີມກັບເຈົ້າ. ເຮົາໄດ້ໃຫ້ເຈົ້າຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ເຈົ້າເຂົ້າໃຈຢ່າງແທ້ຈິງໄດ້ຫຼາຍຊໍ່າໃດ? ສິ່ງທີ່ເຮົາເວົ້າໄດ້ກາຍເປັນຄວາມເປັນຈິງໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າຫຼາຍຊໍ່າໃດ? ເຈົ້າດໍາລົງຊີວິດກັບສິ່ງທີ່ເຮົາເວົ້າໄດ້ຫຼາຍຊໍ່າໃດ? ຈົ່ງຢ່າຕັກນໍ້າດ້ວຍກະຕ່າທີ່ເຮັດຈາກໄມ້ໄຜ່, ທ້າຍທີ່ສຸດ ເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຫຍັງເລີຍ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບແຕ່ຄວາມວ່າງເປົ່າເທົ່ານັ້ນ. ຄົນອື່ນໄດ້ຮັບປະໂຫຍດທີ່ແທ້ຈິງຢ່າງງ່າຍດາຍ; ແລ້ວເຈົ້າເດ? ເຈົ້າສາມາດເອົາຊະນະຊາຕານໄດ້ບໍ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ມີອາວຸດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຖືອາວຸດ? ເຈົ້າຕ້ອງດໍາລົງຊີວິດໂດຍອາໄສພຣະທໍາຂອງເຮົາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະວ່າພຣະທໍາເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນອາວຸດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການປ້ອງກັນໂຕ. ເຈົ້າຕ້ອງຈົດຈໍາໄວ້: ຢ່າເອົາພຣະທໍາຂອງເຮົາເປັນຂອງຄອບຄອງຂອງຕົວເອງ; ຖ້າເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະທໍາເຫຼົ່ານັ້ນ ກໍຈົ່ງຢ່າສະແຫວງຫາພວກມັນ, ຢ່າພະຍາຍາມຄິດຄໍານວນພວກມັນ ຫຼື ສົນທະນາກັບເຮົາ ແຕ່ຈົ່ງໃຫ້ພໍໃຈກັບຕົວເອງ ແລະ ມີຄວາມສຸກກັບຕົວເອງ ແລ້ວເຈົ້າຈະໄດ້ທົນທຸກກັບການສູນເສຍ. ເຈົ້າຄວນໃຊ້ບົດຮຽນໃນຕອນນີ້ກ່ຽວກັບມຸມມອງນີ້ ແລະ ເຈົ້າຕ້ອງປະຖິ້ມຕົວເອງ ແລະ ໃຊ້ຈຸດແຂງຂອງຜູ້ອື່ນເພື່ອຊົດເຊີຍຈຸດບົກຜ່ອງຂອງເຈົ້າ; ຈົ່ງຢ່າເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຕົວເອງຕ້ອງການ. ເວລາບໍ່ໄດ້ຖ້າມະນຸດຄົນໃດ. ຊີວິດຂອງອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງແມ່ນເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນແຕ່ລະມື້, ພວກເຂົາປະສົບກັບການປ່ຽນແປງ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ໃນແຕ່ລະມື້. ຈຸດແຂງຂອງອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງແມ່ນສູງຂຶ້ນ ແລະ ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່! ຈົ່ງແລ່ນເຂົ້າສູ່ເສັ້ນໄຊ; ບໍ່ມີໃຜຈະສາມາດເບິ່ງແຍງຜູ້ໃດໄດ້, ມີແຕ່ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມສ່ວນຕົວຂອງແຕ່ລະຄົນເພື່ອຮ່ວມມືກັບເຮົາ. ຜູ້ທີ່ມີວິໄສທັດ, ຜູ້ທີ່ມີຫົນທາງກ້າວໜ້າ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ທໍ່ແທ້ ແລະ ຜູ້ທີ່ເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າຕະຫຼອດເວລາ ແມ່ນຈະເປັນຜູ້ຊະນະຢ່າງແນ່ນອນໂດຍບໍ່ຕ້ອງສົງໄສເລີຍ. ຕອນນີ້ແມ່ນໄລຍະເວລາທີ່ສໍາຄັນ. ຈົ່ງຢ່າທໍ້ແທ້ ຫຼື ເສຍກໍາລັງໃຈ. ເຈົ້າຕ້ອງເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າໃນທຸກສິ່ງ ແລະ ຈົ່ງຢາຫັນຫຼັງກັບ, ຈົ່ງເສຍສະຫຼະທຸກຢ່າງ ແລະ ປະຖິ້ມສິ່ງກີດຂວາງທັງໝົດ ແລະ ສະແຫວງຫາຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດຂອງເຈົ້າ. ຕາບໃດທີ່ເຈົ້າຍັງມີລົມຫາຍໃຈກໍຈົ່ງອົດທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດ; ມີແຕ່ສິ່ງນີ້ເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຄູ່ຄວນໄດ້ຮັບການສັນລະເສີນ.

ກ່ອນນີ້: ບົດທີ 19

ຕໍ່ໄປ: ບົດທີ 21

ພວກເຮົາຈະສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກພັນທະຂອງບາບ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບຂອງການເຮັດບາບ ແລະ ການສາລະພາບບາບອີກຕໍ່ໄປໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຮົາຮັກທີ່ຈະໄດ້ຍິນຈາກເຈົ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າພົບເສັ້ນທາງໃນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ.

ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຄົນຊົ່ວຈະຖືກລົງໂທດຢ່າງແນ່ນອນ

ການສໍາຫຼວດເບິ່ງວ່າເຈົ້າຢຶດຖືຄວາມຊອບທຳໃນທຸກສິ່ງທີ່ເຈົ້າກະທຳ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຝົ້າເບິ່ງການກະທໍາທັງໝົດຂອງເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່...

ການຕັ້ງຄ່າ

  • ຂໍ້ຄວາມ
  • ຊຸດຮູບແບບ

ສີເຂັ້ມ

ຊຸດຮູບແບບ

ຟອນ

ຂະໜາດຟອນ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ຄວາມກວ້າງຂອງໜ້າ

ສາລະບານ

ຄົ້ນຫາ

  • ຄົ້ນຫາຂໍ້ຄວາມນີ້
  • ຄົ້ນຫາໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ Messenger