ບົດທີ 43

ເຮົາບໍ່ໄດ້ເຕືອນເຈົ້າເທື່ອບໍ? ຈົ່ງຢ່າວິຕົກກັງວົນເລີຍ; ເຈົ້າບໍ່ຟັງເຮົາເລີຍ, ພວກຄົນບໍ່ມີຄວາມຄິດເອີຍ! ເຈົ້າຈະສາມາດເຂົ້າໃຈຫົວໃຈຂອງເຮົາໄດ້ຕອນໃດ? ທຸກມື້ແມ່ນມີແສງສະຫວ່າງໃໝ່, ທຸກມື້ແມ່ນມີແສງໃໝ່. ພວກເຈົ້າໄດ້ຄວ້າມັນມາເພື່ອຕົວເອງຈັກຄັ້ງແລ້ວ? ເຮົາບໍ່ໄດ້ບອກພວກເຈົ້າດ້ວຍຕົວເອງບໍ? ພວກເຈົ້າບໍ່ດິ້ນລົນຄືກັນກັບແມງໄມ້ທີ່ຈະເຄື່ອນໄຫວເມື່ອຖືກແຍ່ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເຈົ້າບໍ່ສາມາດເປັນເຈົ້າການໃນການຮ່ວມມືກັບເຮົາ ເພື່ອສະແດງຄວາມເຫັນໃຈຕໍ່ພາລະຂອງເຮົາ. ເຮົາຢາກເຫັນຮອຍຍິ້ມທີ່ມີຊີວິດຊີວາ ແລະ ໜ້າຮັກຂອງພວກເຈົ້າ, ຢາກເຫັນກິລິຍາທີ່ຫ້າວຫັນ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາຂອງບຸດຊາຍຂອງເຮົາ ແຕ່ເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້. ກົງກັນຂ້າມ, ເຈົ້າມີສະໝອງທີ່ອ່ອນແອ, ເປັນບ້າ ແລະ ໂງ່ຈ້າ. ພວກເຈົ້າຄວນເປັນເຈົ້າການໃນການສະແຫວງຫາ. ຈົ່ງສະແຫວງຫາດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ! ພຽງແຕ່ເປີດໃຈຂອງເຈົ້າ ແລະ ໃຫ້ເຮົາອາໄສຢູ່ພາຍໃນເຈົ້າ. ຈົ່ງລະວັງ ແລະ ຈົ່ງເຝົ້າເບິ່ງດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ! ບາງຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກແມ່ນຄົນຫຼອກລວງ ແລະ ເຈົ້າຄວນເນັ້ນໜັກໃສ່ພຣະທໍາເຫຼົ່ານີ້ສະເໝີ ເພາະຢ້ານວ່າ ຊີວິດຂອງເຈົ້າຈະຖືກກະທົບ ຫຼື ທົນທຸກກັບການສູນເສຍບາງຢ່າງ. ຈົ່ງໝັ້ນໃຈວ່າ ຕາບໃດທີ່ເຈົ້າມີຄວາມກ້າຫານທີ່ຈະຢືນຂຶ້ນ ແລະ ເວົ້າເພື່ອເຮົາ, ເຮົາກໍຈະແບກຮັບພາລະທັງໝົດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເຈົ້າ! ຕາບໃດທີ່ເຈົ້າເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງເຮົາພໍໃຈ, ເຮົາກໍຈະສະແດງຮອຍຍິ້ມ ແລະ ຄວາມປະສົງຂອງເຮົາໃຫ້ເຈົ້າເຫັນສະເໝີ. ຕາບໃດທີ່ເຈົ້າມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສະແດງອອກເຖິງອຸປະນິໄສຂອງບຸດຊາຍ, ເຮົາກໍຈະສະໜັບສະໜູນເຈົ້າ ແລະ ຈັດໃຫ້ເຈົ້າຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ສໍາຄັນ. ເມື່ອເຈົ້າມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາ ກໍໃຫ້ເຂົ້າມາໃກ້ໆເຮົາ. ຈົ່ງຢ່າຢ້ານຖ້າເຈົ້າບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້. ຕາບໃດທີ່ເຈົ້າມີໃຈສະແຫວງຫາ ເຮົາກໍຈະມອບພຣະທໍາໃຫ້ເຈົ້າ. ເຮົາບໍ່ຕ້ອງການຄໍາເວົ້າທີ່ຟັງມ່ວນ ຫຼື ການປະຈົບປະແຈງຂອງເຈົ້າ; ເຮົາຊັງສິ່ງປະເພດນີ້ທີ່ສຸດ. ເຮົາບໍ່ພໍໃຈກັບຄົນປະເພດນີ້ທີ່ສຸດ. ພວກເຂົາແມ່ນສະເກັດໄມ້ທີ່ຢູ່ໃນຕາຂອງເຮົາ ຫຼື ເປັນໜາມໃນເນື້ອໜັງຂອງເຮົາ ທີ່ຈະຕ້ອງຖືກເອົາອອກ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ບຸດຊາຍຂອງເຮົາຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ອໍານາດເພື່ອເຮົາ ແລະ ຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມທີ່ອຶດອັດ. ເປັນຫຍັງເຮົາຈິ່ງສະເດັດມາ? ເຮົາໄດ້ມາເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເພື່ອຊຸກຍູ້ບຸດຊາຍຂອງເຮົາ ເພື່ອວ່າມື້ທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງທົນຕໍ່ການກົດຂີ່, ການຂົ່ມເຫັງ, ຄວາມບໍ່ເຫັນອົກເຫັນໃຈ ແລະ ການທາລຸນຈະຫາຍໄປຢ່າງຕະຫຼອດການ!

ຈົ່ງມີຄວາມກ້າຫານ. ເຮົາຈະຍ່າງກັບເຈົ້າ, ອາໄສຢູ່ກັບເຈົ້າ, ເວົ້າກັບເຈົ້າ ແລະ ກະທໍາກັບເຈົ້າຕະຫຼອດເວລາ. ຈົ່ງຢ່າຢ້ານ. ຈົ່ງຢ່າລັງເລທີ່ຈະເວົ້າ. ພວກເຈົ້າຖືເອົາອາລົມເປັນໃຫຍ່, ບໍ່ກ້າ ແລະ ຢ້ານຕະຫຼອດ. ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ການສ້າງຄຣິສຕະຈັກຈະຕ້ອງຖືກກໍາຈັດ. ນີ້ລວມເຖິງຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກ ທີ່ມີສະພາບການທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດກະທໍາຕາມພຣະທໍາຂອງເຮົາ ຍິ່ງກວ່ານັ້ນແມ່ນແມ່ ແລະ ພໍ່ທີ່ບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຈົ້າ. ເຮົາບໍ່ຕ້ອງການສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ. ພວກເຂົາຕ້ອງຖືກກໍາຈັດ ແລະ ບໍ່ມີໃຜຄວນຢູ່ຕໍ່. ຈົ່ງປ່ອຍຄວາມສໍາພັນທີ່ຢູ່ຕິດມື ແລະ ຕີນຂອງເຈົ້າ. ຕາບໃດທີ່ເຈົ້າກວດສອບເຈດຕະນາຕ່າງໆຂອງຕົນເອງ ແລະ ພວກມັນບໍ່ກ່ຽວກັບການໄດ້ ແລະ ການເສຍ ຫຼື ຊື່ສຽງ ແລະ ຄວາມຮັ່ງມີ ຫຼື ເພື່ອສາຍສໍາພັນສ່ວນຕົວ ເຮົາກໍຈະຕິດຕາມເຈົ້າ, ຊີ້ນໍາເຈົ້າ ແລະ ມອບການນໍາທາງທີ່ຊັດເຈນໃຫ້ເຈົ້າຕະຫຼອດເວລາ.

ບຸດຊາຍຂອງເຮົາເອີຍ! ເຮົາຄວນເວົ້າຫຍັງ? ເຖິງວ່າເຮົາຈະເວົ້າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ພວກເຈົ້າແມ່ນຍັງບໍ່ຄິດເຖິງໃຈຂອງເຮົາຢູ່ດີ ແລະ ກໍຍັງບໍ່ມີຄວາມກ້າຫຼາຍ. ເຈົ້າຢ້ານຫຍັງ? ເປັນຫຍັງເຈົ້າຍັງຍຶດຕິດຢູ່ກັບກົດເກນ ແລະ ກົດລະບຽບ? ເຮົາໄດ້ປ່ອຍພວກເຈົ້າແລ້ວ ແຕ່ພວກເຈົ້າຍັງບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະ. ເປັນຫຍັງຄືເປັນແນວນີ້? ສື່ສານກັບເຮົາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເຮົາຈະບອກເຈົ້າ. ຢ່າມາທົດສອບເຮົາ. ເຮົາຄືຂອງແທ້. ເຮົາບໍ່ມີມານຍາ ແລະ ທຸກຢ່າງແມ່ນຂອງແທ້! ສິ່ງທີ່ເຮົາເວົ້າແມ່ນຄວາມຈິງ ແລະ ເຮົາບໍ່ເຄີຍຄືນຄໍາເວົ້າຂອງເຮົາ.

ກ່ອນນີ້: ບົດທີ 42

ຕໍ່ໄປ: ບົດທີ 44

ພວກເຮົາຈະສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກພັນທະຂອງບາບ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບຂອງການເຮັດບາບ ແລະ ການສາລະພາບບາບອີກຕໍ່ໄປໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຮົາຮັກທີ່ຈະໄດ້ຍິນຈາກເຈົ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າພົບເສັ້ນທາງໃນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ.

ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ມີພຽງແຕ່ການຮັກພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ

ໃນປັດຈຸບັນ, ເມື່ອພວກເຈົ້າສະແຫວງຫາທີ່ຈະຮັກ ແລະ ຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ, ໃນດ້ານໜຶ່ງ ພວກເຈົ້າຕ້ອງອົດກັ້ນຕໍ່ຄວາມຍາກລຳບາກ ແລະ ການຫຼໍ່ຫຼອມ ແລະ...

ໃນຄວາມເຊື່ອຂອງເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ເຈົ້າຄວນເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ

ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ? ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຈະສັບສົນກັບຄໍາຖາມນີ້. ພວກເຂົາຈະມີມຸມມອງ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສິ້ນເຊີງກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ...

ເນື່ອງຈາກເຈົ້າເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ, ເຈົ້າຄວນດຳລົງຊີວິດຢູ່ເພື່ອຄວາມຈິງ

ບັນຫາທົ່ວໄປທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບມະນຸດທຸກຄົນກໍຄື ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງ ແຕ່ບໍ່ສາມາດເຮັດຕາມໄດ້. ປັດໄຈຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນຍ້ອນມະນຸດບໍ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະຮັບຜົນຕາມມາ...

ການຕັ້ງຄ່າ

  • ຂໍ້ຄວາມ
  • ຊຸດຮູບແບບ

ສີເຂັ້ມ

ຊຸດຮູບແບບ

ຟອນ

ຂະໜາດຟອນ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ຄວາມກວ້າງຂອງໜ້າ

ສາລະບານ

ຄົ້ນຫາ

  • ຄົ້ນຫາຂໍ້ຄວາມນີ້
  • ຄົ້ນຫາໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ Messenger