ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກແມ່ນຍຸກແຫ່ງພຣະທໍາ

ໃນຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ ພຣະເຈົ້າໃຊ້ພຣະທໍາເພື່ອນໍາໄປສູ່ຍຸກໃໝ່, ປ່ຽນແປງວິທີປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງຍຸກທັງໝົດ. ນີ້ແມ່ນຫຼັກການທີ່ພຣະເຈົ້າປະຕິບັດພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະທໍາ. ພຣະອົງບັງເກີດເປັນເນື້ອໜັງມະນຸດເພື່ອກ່າວຈາກຫຼາກຫຼາຍມຸມມອງ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດສາມາດເຫັນພຣະເຈົ້າຜູ້ທີ່ເປັນພຣະທໍາປາກົດໃນເນື້ອໜັງມະນຸດ, ສະຕິປັນຍາ ແລະ ຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງພຣະອົງຢ່າງແທ້ຈິງ. ການປະຕິບັດພາລະກິດດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງການເອົາຊະນະມະນຸດ, ເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນແບບ ແລະ ກໍາຈັດມະນຸດ. ນີ້ແມ່ນຄວາມໝາຍແທ້ຈິງຂອງການໃຊ້ພຣະທໍາເພື່ອດໍາເນີນພາລະກິດໃນຍຸກພຣະທໍາ. ຜ່ານພຣະທໍາ, ມະນຸດຈະຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ, ຮູ້ຈັກຈິດໃຈຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ທາດແທ້ຂອງມະນຸດ ແລະ ສິ່ງທີ່ມະນຸດຄວນກະທໍາ. ຜ່ານພຣະທໍາ, ພາລະກິດທີ່ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການກະທໍາໃນຍຸກແຫ່ງພຣະທໍາຈະສໍາເລັດຜົນທັງໝົດ. ຜ່ານພຣະທໍາ, ມະນຸດຈະຖືກເປີດເຜີຍ, ກໍາຈັດ ແລະ ທົດລອງ. ມະນຸດໄດ້ເຫັນພຣະທໍາ, ໄດ້ຍິນພຣະທໍາ ແລະ ຮູ້ວ່າພຣະທໍາມີຈິງ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ມະນຸດຈຶ່ງເຊື່ອໃນການມີຕົວຕົນຂອງພຣະເຈົ້າ, ເຊື່ອໃນລິດອໍານາດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ສະຕິປັນຍາພ້ອມດ້ວຍເຊື່ອໃນຄວາມຮັກທີ່ພຣະອົງມີຕໍ່ມະນຸດ ແລະ ຄວາມປາຖະໜາຂອງພຣະອົງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດລອດພົ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄໍາທີ່ວ່າ “ພຣະທໍາ” ຈະງ່າຍດາຍ ແລະ ທໍາມະດາ, ແຕ່ພຣະທໍາທີ່ອອກຈາກປາກຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດຈະເຮັດໃຫ້ຈັກກະວານສັ່ນສະເທືອນໄປໝົດ; ຈະປ່ຽນແປງຈິດໃຈ, ແນວຄິດ, ນິໄສເດີມຂອງມະນຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງແຫ່ງໂລກທີ່ເຄີຍເປັນມາ. ໃນຫຼາຍຍຸກຜ່ານມາ, ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົ້າໃນປັດຈຸບັນທີ່ປະຕິບັດພາລະກິດໃນລັກສະນະແບບນີ້, ກ່າວແບບນີ້ ແລະ ສະເດັດລົງມາຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ລອດພົ້ນແບບນີ້. ຕໍ່ຈາກນີ້ໄປ ມະນຸດຈະດໍາລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາ, ດູແລ ແລະ ການສະໜອງຈາກພຣະທໍາ. ມະນຸດທຸກຄົນໄດ້ມາຢູ່ໃນໂລກແຫ່ງພຣະທໍາພາຍໃຕ້ຄໍາສາບແຊ່ງ ແລະ ການໃຫ້ພອນຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີມະນຸດອີກຫຼາຍຄົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ການພິພາກສາ ແລະ ການຕີສອນຈາກພຣະທໍາ. ພຣະທໍາເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ພາລະກິດທັງໝົດນີ້ແມ່ນເພື່ອການໄຖ່ບາບໃຫ້ກັບມະນຸດ, ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃນການປ່ຽນແປງພາບລັກຂອງໂລກດັ່ງເດີມແຫ່ງການສ້າງ. ພຣະເຈົ້າເນລະມິດສ້າງໂລກດ້ວຍພຣະທໍາ, ນໍາພາມະນຸດທົ່ວຈັກກະວານດ້ວຍພຣະທໍາ ແລະ ພ້ອມນັ້ນຍັງໄດ້ເອົາຊະນະ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາລອດພົ້ນດ້ວຍພຣະທໍາ. ໃນທີ່ສຸດ, ພຣະອົງຈະໃຊ້ພຣະທໍາເພື່ອຈົບສິ້ນໂລກເກົ່ານີ້ທັງໝົດ. ແລ້ວເມື່ອນັ້ນ ແຜນການຄຸ້ມຄອງມະນຸດກໍຈະສໍາເລັດລົງຢ່າງສົມບູນ. ຕະຫຼອດຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ ພຣະເຈົ້າໃຊ້ພຣະທໍາເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດ ແລະ ບັນລຸຜົນພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງບໍ່ກະທໍາໃນສິ່ງມະຫັດສະຈັນ ຫຼື ສະແດງອະພິນິຫານ, ພຣະອົງພຽງກະທໍາພາລະກິດຂອງພຣະອົງຜ່ານພຣະທໍາເທົ່ານັ້ນ. ຍ້ອນພຣະທໍາ ມະນຸດຈຶ່ງໄດ້ຮັບການຫລໍ່ລ້ຽງ ແລະ ການສະໜອງ. ຍ້ອນພຣະທໍາ ມະນຸດຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທີ່ແທ້ຈິງ. ມະນຸດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະທໍາໄດ້ຮັບພອນປະເສີດຢ່າງແທ້ຈິງ. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ທົນທຸກກັບຄວາມເຈັບປວດຂອງຮ່າງກາຍ ແຕ່ມີຄວາມສຸກກັບການສະໜອງຢ່າງອຸດົມສົມບູນຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ; ພວກເຂົາບໍ່ຈໍາເປັນສະແຫວງຫາຢ່າງຕາບອດ ຫຼື ອອກເດີນທາງຄົ້ນຫາຢ່າງຕາບອດ ເພາະວ່າໃນທ່າມກາງຄວາມສຸກສະບາຍຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາສາມາດເຫັນການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົ້າ, ໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະອົງກ່າວດ້ວຍປາກຂອງພຣະອົງ, ໄດ້ຮັບເອົາສິ່ງທີ່ພຣະອົງປະທານໃຫ້ ແລະ ເບິ່ງພຣະອົງກະທໍາພາລະກິດຂອງພຣະອົງດ້ວຍພຣະອົງເອງ. ມະນຸດໃນຍຸກຜ່ານມາບໍ່ສາມາດຊື່ນຊົມກັບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ມີວັນທີ່ຈະສາມາດໄດ້ຮັບພອນກັບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້.

ພຣະເຈົ້າຕັ້ງໃຈເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນແບບ. ບໍ່ວ່າພຣະອົງຈະກ່າວຈາກມຸມມອງໃດກໍຕາມ, ທັງໝົດກໍເພື່ອຜົນປະໂຫຍດໃນການສ້າງໃຫ້ຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານີ້ສົມບູນແບບ. ພຣະທໍາທີ່ກ່າວຈາກມຸມມອງຂອງພຣະວິນຍານແມ່ນຍາກສໍາລັບມະນຸດທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ ແລະ ມະນຸດບໍ່ສາມາດຊອກຫາເສັ້ນທາງໃນການປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາໄດ້ ເພາະວ່າລະດັບຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຂົາແມ່ນມີຄວາມຈໍາກັດ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນບັນລຸຜົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ພຣະອົງມີເປົ້າໝາຍໃນການປະຕິບັດພາລະກິດທຸກຂັ້ນຕອນຂອງພຣະອົງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ພຣະອົງຈໍາເປັນຕ້ອງກ່າວຈາກມຸມມອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພາະມີພຽງການກະທໍາແບບນີ້ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ພຣະອົງຈຶ່ງຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນແບບໄດ້. ຖ້າພຣະອົງພຽງແຕ່ກ່າວຈາກມຸມມອງຂອງພຣະວິນຍານເທົ່ານັ້ນ, ຂັ້ນຕອນພາລະກິດນີ້ຂອງພຣະອົງກໍຈະບໍ່ມີທາງສໍາເລັດໄດ້. ຈາກນໍ້າສຽງທີ່ພຣະອົງກ່າວ, ເຈົ້າສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ ພຣະອົງຕັ້ງໃຈເພື່ອສ້າງໃຫ້ຄົນກຸ່ມນີ້ສົມບູນແບບ. ສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ປາຖະໜາຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນໂດຍພຣະເຈົ້າ, ຂັ້ນຕອນທໍາອິດທີ່ເຈົ້າຄວນເຮັດຄືຫຍັງ? ທໍາອິດ ພວກເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ວິທີການໃໝ່ຖືກນໍາໃຊ້ ແລະ ຍຸກສະໄໝໄດ້ປ່ຽນແປງ, ວິທີປະຕິບັດພາລະກິດ ແລະ ການກ່າວຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ປ່ຽນແປງເຊັ່ນກັນ. ປັດຈຸບັນ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ວິທີການຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງເທົ່ານັ້ນທີ່ປ່ຽນແປງ ແຕ່ຍຸກກໍໄດ້ປ່ຽນແປງເຊັ່ນກັນ. ປັດຈຸບັນແມ່ນຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ. ມັນຍັງເປັນຍຸກແຫ່ງການຮັກພຣະເຈົ້າ. ມັນແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງຍຸກແຫ່ງອານາຈັກພັນປີ ເຊິ່ງຍັງເປັນຍຸກແຫ່ງພຣະທໍາອີກດ້ວຍ ແລະ ເປັນຍຸກທີ່ພຣະເຈົ້າໃຊ້ຫຼາຍວິທີໃນການກ່າວເພື່ອເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນ ແລະ ກ່າວຈາກມຸມມອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ມະນຸດ. ພໍກ້າວເຂົ້າຍຸກແຫ່ງອານາຈັກພັນປີ, ພຣະເຈົ້າກໍເລີ່ມໃຊ້ພຣະທໍາເພື່ອສ້າງໃຫ້ມະນຸດສົມບູນແບບ, ເຮັດໃຫ້ມະນຸດສາມາດເຂົ້າສູ່ຊີວິດຂອງຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ນໍາພາມະນຸດໄປສູ່ເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ມະນຸດໄດ້ປະສົບກັບຫຼາຍຂັ້ນຕອນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ເຫັນພາລະກິດຂອງພຣະອົງບໍ່ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, ພາລະກິດດັ່ງກ່າວໄດ້ວິວັດ ແລະ ລົງເລິກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຫຼັງຈາກທີ່ຜູ້ຄົນຜະເຊີນກັບມັນເປັນເວລາດົນ, ພາລະກິດຂອງພຣະອົງໄດ້ຜັນປ່ຽນຫຼາຍຄັ້ງ ແລະ ມີການປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດ. ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍຄັ້ງກໍຕາມ ພາລະກິດດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ເຄີຍອອກນອກຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າໃນການນໍາຄວາມລອດພົ້ນມາສູ່ມະນຸດຊາດ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງສິບພັນເທື່ອກໍຕາມ, ມັນກໍບໍ່ເຄີຍຫັນເຫອອກຈາກຈຸດປະສົງເດີມຂອງມັນ. ບໍ່ວ່າວິທີການແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າອາດປ່ຽນແປງແນວໃດກໍຕາມ, ພາລະກິດນີ້ກໍບໍ່ເຄີຍຈາກຄວາມຈິງ ຫຼື ຈາກຊີວິດໄປຈັກເທື່ອ. ການປ່ຽນແປງວິທີການປະຕິບັດພາລະກິດ ແມ່ນພຽງເປັນການປ່ຽນແປງຮູບແບບຂອງພາລະກິດ ແລະ ມຸມມອງຂອງການກ່າວເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ແມ່ນເປັນການປ່ຽນແປງເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ການປ່ຽນແປງນໍ້າສຽງ ແລະ ວິທີການຂອງພາລະກິດ ແມ່ນເພື່ອປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ການປ່ຽນນໍ້າສຽງ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ເປັນການປ່ຽນຈຸດປະສົງ ຫຼື ຫຼັກການທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງພາລະກິດ. ຈຸດປະສົງຫຼັກທີ່ມະນຸດເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າກໍເພື່ອການສະແຫວງຫາຊີວິດ. ຖ້າເຈົ້າເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ແຕ່ບໍ່ສະແຫວງຫາຊີວິດ ຫຼື ຄົ້ນຫາຄວາມຈິງ ຫຼື ຄວາມຮູ້ຈາກພຣະເຈົ້າ, ນີ້ກໍບໍ່ແມ່ນການເຊື່ອພຣະເຈົ້າ! ເຈົ້າຍັງຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາທາງເຂົ້າສູ່ອານາຈັກເພື່ອເປັນກະສັດ, ແລ້ວນີ້ແມ່ນຄວາມເປັນຈິງບໍ່? ການໄດ້ມອບຄວາມຮັກທີ່ແທ້ຈິງໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຫາຊີວິດ, ນີ້ຄືຄວາມເປັນຈິງ; ການສະແຫວງຫາ ແລະ ການປະຕິບັດຄວາມຈິງ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຄືຄວາມເປັນຈິງ. ການສໍາຜັດພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍການອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ດ້ວຍວິທີນີ້ເທົ່ານັ້ນ ເຈົ້າຈຶ່ງຈະເຂົ້າໃຈພຣະເຈົ້າ ໂດຍຜ່ານປະສົບການຕົວຈິງ. ນີ້ແມ່ນຮູບແບບຂອງການສະແຫວງຫາຢ່າງແທ້ຈິງ.

ປັດຈຸບັນຄືຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ, ການທີ່ເຈົ້າຈະໄດ້ເຂົ້າສູ່ຍຸກໃໝ່ນີ້ໄດ້ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າ ເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າສູ່ຄວາມເປັນຈິງແຫ່ງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າ ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງໄດ້ກາຍມາເປັນຄວາມເປັນຈິງແຫ່ງຊີວິດຂອງເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່. ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ມະນຸດຢ່າງທົ່ວເຖິງ ເພື່ອວ່າໃນທີ່ສຸດ ມະນຸດທຸກຄົນຈະໄດ້ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນໂລກແຫ່ງພຣະທໍາ ແລະ ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ແຈ້ງ ແລະ ແສງສະຫວ່າງແກ່ຈິດໃຈມະນຸດທຸກຄົນ. ຖ້າໃນໄລຍະເວລານີ້ ເຈົ້າຍັງລັງເລໃຈ ແລະ ບໍ່ສົນໃຈອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ບໍ່ສົນໃຈພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ນັ້ນກໍສະແດງວ່າ ສະພາບຈິດໃຈຂອງເຈົ້າຜິດປົກກະຕິ. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຂົ້າສູ່ຍຸກແຫ່ງພຣະທໍາ, ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດກໍຈະບໍ່ປະຕິບັດໃນຕົວເຈົ້າ. ຖ້າເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າສູ່ຍຸກນີ້ແລ້ວ ພຣະອົງກໍຈະປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ເຈົ້າສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ໃນຕອນນີ້, ຕອນທີ່ຍຸກແຫ່ງພຣະທໍາໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອສາມາດຮັບເອົາພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ? ໃນຍຸກນີ້ ພຣະເຈົ້າຈະນໍາເອົາຄວາມເປັນຈິງມາສູ່ບັນດາພວກເຈົ້າ ເຊິ່ງມະນຸດທຸກຄົນຕ້ອງໃຊ້ຊີວິດຕາມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ຕ້ອງສາມາດນໍາເອົາຄວາມຈິງມາປະຕິບັດ ແລະ ຮັກພຣະເຈົ້າຢ່າງຈິງໃຈ. ມະນຸດທຸກຄົນຕ້ອງໃຊ້ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອເປັນພື້ນຖານ ແລະ ເປັນໂລກແຫ່ງຄວາມຈິງຂອງພວກເຂົາ ແລະ ມີຫົວໃຈທີ່ເຄົາລົບບູຊາຕໍ່ພຣະເຈົ້າ; ແລະ ໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດຕາມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ມະນຸດຈະໄດ້ຮັບອໍານາດແບບກະສັດ ຮ່ວມກັບພຣະເຈົ້າ. ນີ້ແມ່ນພາລະກິດທີ່ພຣະເຈົ້າຈະບັນລຸຜົນ. ເຈົ້າສາມາດຢູ່ໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າບໍ? ປັດຈຸບັນນີ້ ມີຫຼາຍຄົນທີ່ຮູ້ສຶກວ່າ ຖ້າບໍ່ໄດ້ອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ພວກເຂົາຈະບໍ່ສາມາດຢູ່ໄດ້ແມ່ນແຕ່ໜຶ່ງ ຫຼື ສອງມື້. ພວກເຂົາຕ້ອງອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະອົງທຸກມື້ ແລະ ຖ້າບໍ່ມີເວລາອ່ານ ຂໍໃຫ້ໄດ້ຟັງກໍພໍໃຈແລ້ວ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດມອບໃຫ້ມະນຸດ ແລະ ນີ້ຄືວິທີທີ່ພຣະອົງເລີ່ມຕົ້ນເຮັດໃຫ້ມະນຸດເຊື່ອໃນພຣະອົງ. ນັ້ນກໍຄື ພຣະອົງປົກຄອງມະນຸດໂດຍຜ່ານພຣະທໍາ ເພື່ອມະນຸດຈະໄດ້ເຂົ້າສູ່ໂລກຄວາມເປັນຈິງແຫ່ງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ຖ້າວ່າ ຫຼັງຈາກພຽງແຕ່ມື້ດຽວ ທີ່ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ກິນ ແລະ ດຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລ້ວເຈົ້າຮູ້ສຶກມືດມົນ, ໃຝ່ຫາ ແລະ ເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ຮັບບໍ່ໄດ້, ນີ້ສະແດງວ່າເຈົ້າຖືກດົນໃຈໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຫັນໜ້າໜີຈາກເຈົ້າເລີຍ. ສະນັ້ນ ເຈົ້າຄືຄົນໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນກະແສນີ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າວ່າ ພາຍຫຼັງໜຶ່ງ ຫຼື ສອງມື້ທີ່ບໍ່ໄດ້ກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລ້ວເຈົ້າບໍ່ຮູ້ສຶກຫຍັງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ໃຝ່ຫາ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ດົນໃຈຫຍັງຈັກຢ່າງ, ນີ້ກໍສະແດງວ່າ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້ຫັນໜີຈາກເຈົ້າແລ້ວ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ມີບາງສິ່ງທີ່ຜິດປົກກະຕິຢູ່ໃນສະພາບພາຍໃນຂອງເຂົາ; ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຂົ້າສູ່ຍຸກແຫ່ງພຣະທໍາ ແລະ ເຈົ້າເປັນຄົນທີ່ຫຼ້າຫຼັງ. ພຣະເຈົ້າໃຊ້ພຣະທໍາເພື່ອປົກຄອງມະນຸດ, ເຈົ້າຮູ້ສຶກດີ ຖ້າເຈົ້າກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຮັດແບບນັ້ນ ເຈົ້າກໍຈະບໍ່ມີເສັ້ນທາງທີ່ຈະເດີນຕາມ. ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າກາຍເປັນອາຫານຂອງມະນຸດ ແລະ ພະລັງທີ່ຜັກດັນພວກເຂົາ. ພຣະຄໍາພີໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ “ມະນຸດຈະບໍ່ລ້ຽງຊີວິດດ້ວຍອາຫານຢ່າງດຽວ ແຕ່ດ້ວຍພຣະທຳທຸກຂໍ້ທີ່ອອກມາຈາກປາກຂອງພຣະເຈົ້າ”. ນີ້ຄືພາລະກິດທີ່ພຣະເຈົ້າຈະນໍາມາສູ່ຄວາມສໍາເລັດໃນມື້ນີ້. ພຣະອົງຈະບັນລຸຜົນຄວາມຈິງນີ້ໃນພວກເຈົ້າ. ດ້ວຍເຫດໃດມະນຸດໃນອະດີດຈຶ່ງສາມາດຢູ່ໄດ້ຫຼາຍມື້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແຕ່ສາມາດກິນ ແລະ ເຮັດວຽກງານໄດ້ແບບປົກກະຕິ? ເຫດໃດໃນປັດຈຸບັນຄືບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນ? ໃນຍຸກນີ້, ພຣະເຈົ້າ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ພຣະທໍາເພື່ອປົກຄອງທຸກສິ່ງ. ມະນຸດຖືກພິພາກສາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບໂດຍຜ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລ້ວສຸດທ້າຍກໍຖືກນໍາເຂົ້າສູ່ອານາຈັກ. ມີພຽງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດສະໜອງຊີວິດຂອງມະນຸດ ແລະ ມີພຽງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງແກ່ມະນຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງເພື່ອປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະໃນຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ. ພຽງແຕ່ເຈົ້າກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທໍາຂອງພຣະອົງທຸກມື້ ໂດຍບໍ່ອອກຈາກໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງຂອງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະເຈົ້າຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສົມບູນແບບໄດ້.

ບໍ່ມີໃຜສາມາດປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນການສະແຫວງຫາຊີວິດໄດ້ຢ່າງກະທັນຫັນ. ການຈະເລີນເຕີບໂຕໃນຊີວິດບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນມື້ໜຶ່ງ ຫຼື ສອງມື້ໄດ້. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນປົກກະຕິ, ມີເຫດຜົນ ແລະ ມີວິທີການທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ. ພຣະເຢຊູຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດໃຊ້ເວລາເຖິງສາມສິບສາມປີເຄິ່ງຈຶ່ງສໍາເລັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນການໄຖ່ບາບໂດຍຖືກຄຶງໃສ່ໄມ້ກາງແຂນ. ຊີວິດມະນຸດຈະເປັນຈິງໄປຫຼາຍກວ່ານີ້ບໍ່ມີອີກແລ້ວ! ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມະນຸດທໍາມະດາຄົນໜຶ່ງສະແດງອອກເຖິງພຣະເຈົ້າ. ໂດຍສະເພາະຜູ້ຄົນແຫ່ງຊາດມັງກອນແດງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ເຊິ່ງຄວາມສາມາດຍັງຕໍ່າຢູ່ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາດົນສໍາລັບພຣະທໍາ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ. ສະນັ້ນຢ່າໄດ້ຟ້າວຟັ່ງເຫັນຜົນສໍາເລັດ. ເຈົ້າຕ້ອງໝັ້ນກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ພະຍາຍາມໃສ່ໃຈຕໍ່ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ເມື່ອເຈົ້າອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າສໍາເລັດ, ເຈົ້າຕ້ອງສາມາດນໍາໃຊ້ພຣະທໍາເຂົ້າໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ເພິ່ມທະວີຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ, ການເຫັນແຈ້ງ ແລະ ສະຕິປັນຍາໃນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ຜ່ານສິ່ງນີ້ ແລ້ວເຈົ້າຈະປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ. ຖ້າເຈົ້າສາມາດຍຶດຖືເອົາການກິນ ການດື່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ການອ່ານ, ການຮູ້ຈັກ, ປະສົບການ ແລະ ການປະຕິບັດຕໍ່ພຣະທໍາເປັນຫຼັກການຂອງເຈົ້າ, ເຈົ້າຈະມີວຸດທິພາວະໂດຍບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ. ມີຜູ້ຄົນທີ່ເວົ້າວ່າ ຫຼັງຈາກອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວ ພວກເຂົາຍັງບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໄດ້. ເຈົ້າຈະຟ້າວໄປໃສ? ເມື່ອເຈົ້າມີວຸດທິພາວະພໍ ເຈົ້າຈະສາມາດນໍາໃຊ້ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໄດ້. ເດັກນ້ອຍສີ່ ຫຼື ຫ້າປີຈະບອກວ່າ ລາວບໍ່ສາມາດສະໜັບສະໜູນ ຫຼື ຕອບສະໜອງພໍ່ແມ່ຂອງລາວໄດ້ບໍ? ເຈົ້າຕ້ອງສາມາດຮູ້ສະພາບວຸດທິພາວະປັດຈຸບັນຂອງຕົນເອງ. ນໍາໃຊ້ປະຕິບັດແຕ່ສິ່ງທີ່ເຈົ້າສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນການເປັນຄົນທີ່ຄັດຂວາງການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົ້າ. ເຈົ້າຈົ່ງກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຮັບເອົາສິ່ງນັ້ນເປັນຫຼັກການນັບແຕ່ນີ້ໄປ. ຕອນນີ້ ຢ່າໄດ້ເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບວ່າພຣະເຈົ້າຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສົມບູນແບບ ຫຼື ບໍ່. ຢ່າໄດ້ຄິດໃສ່ເລື່ອງນັ້ນເທື່ອ. ຈົ່ງກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ມອບໃຫ້ເຈົ້າ ແລະ ແນ່ນອນ ພຣະເຈົ້າຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສົມບູນແບບ. ແຕ່ວ່າເຈົ້າຕ້ອງກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າຕາມຫຼັກການ. ຢ່າໄດ້ຫຼັບຕາເຮັດ. ແຕ່ຄວນຄົ້ນຫາພຣະທໍາທີ່ເຈົ້າຄວນຮູ້ຈັກ ນັ້ນກໍຄື ພຣະທໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນິມິດ. ອີກດ້ານໜຶ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຄົ້ນຫາກໍຄືການປະຕິບັດຕົວຈິງ ນັ້ນກໍຄື ເຈົ້າຕ້ອງເຂົ້າສູ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງ. ດ້ານໜຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮູ້ ແລະ ອີກດ້ານແມ່ນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕົວຈິງ. ເມື່ອເຈົ້າເຂົ້າໃຈທັງສອງດ້ານນີ້ແລ້ວ ເຊິ່ງນັ້ນກໍຄື ເມື່ອເຈົ້າເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຄວນຮູ້ ແລະ ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຄວນປະຕິບັດ, ເຈົ້າກໍຈະຮູ້ວິທີກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ.

ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ, ການເວົ້າເຖິງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າຄືຫຼັກການທີ່ເຈົ້າຄວນເວົ້າ. ຕາມທໍາມະດາແລ້ວ ເມື່ອພວກເຈົ້າຊຸມນຸມກັນ ພວກເຈົ້າຄວນສາມາດສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ຍົກເອົາພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າເປັນເນື້ອຄວາມໃນການສົນທະນາ, ເວົ້າກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພວກເຈົ້າຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ວິທີທີ່ພວກເຈົ້າຈະນໍາເອົາພຣະທໍາຂອງພຣະອົງເຂົ້ານໍາໃຊ້ໃນການປະຕິບັດ ແລະ ວິທີທີ່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການເຮັດກໍຄື ເຂົ້າຮ່ວມພົບປະສົນທະນາກັບເພື່ອນມິດກ່ຽວກັບພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງແກ່ເຈົ້າເອງ. ການນໍາໄປສູ່ໂລກແຫ່ງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ອາໄສຄວາມຮ່ວມມືຈາກມະນຸດ. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າສູ່ສິ່ງນີ້, ພຣະເຈົ້າກໍຈະບໍ່ມີທາງປະຕິບັດພາລະກິດໄດ້. ຖ້າເຈົ້າປິດປາກເຈົ້າໄວ້ ແລະ ບໍ່ເວົ້າກ່ຽວກັບພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ກໍຈະບໍ່ມີທາງທີ່ພຣະເຈົ້າຈະໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງແກ່ເຈົ້າ. ເມື່ອໃດທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄາວຽກ ກໍຈົ່ງເວົ້າກ່ຽວກັບພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຢ່າເວົ້າລ້າໆ! ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຈົ້າເຕັມໄປດ້ວຍພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລ້ວເມື່ອນັ້ນເຈົ້າຈະເປັນຄົນທີ່ເຊື່ອຢ່າງຈິງຈັງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ການພົບປະສົນທະນາກັບເພື່ອນມິດຂອງເຈົ້າຈະເປັນພຽງຜິວເຜີນ ກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ. ຖ້າບໍ່ມີຄວາມຜິວເຜີນ ກໍຈະບໍ່ມີຄວາມເລິກເຊິ່ງ. ທຸກວິທີການຕ້ອງຜ່ານຂະບວນການຂອງມັນ. ຜ່ານການຝຶກຝົນຂອງເຈົ້າ, ເຈົ້າໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຄວາມສະຫວ່າງຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດທີ່ສະຖິດໃນຕົວເຈົ້າ ແລະ ວິທີກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍປະສິດທິຜົນ. ຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາຂອງການກວດສອບ, ເຈົ້າຈະໄດ້ເຂົ້າສູ່ໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງຂອງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຽງແຕ່ເຈົ້າມີຄວາມຕັ້ງໃຈຮ່ວມມື ເຈົ້າກໍຈະໄດ້ຮັບພອນຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.

ຫຼັກການກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າມີສອງດ້ານຄື: ດ້ານໜຶ່ງແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ ແລະ ອີກດ້ານແມ່ນການເຂົ້າສູ່ການປະຕິບັດ. ແລ້ວເຈົ້າຄວນຮູ້ດ້ານໃດຂອງພຣະທໍາ? ເຈົ້າຄວນມາຮູ້ຈັກພຣະທໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິໄສທັດ (ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ທຸກສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຍຸກທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າສູ່ໃນຕອນນີ້, ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການບັນລຸຜົນ ແລະ ແມ່ນຫຍັງຄືການບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແລະ ອື່ນໆ. ທັງໝົດນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບວິໄສທັດ). ເສັ້ນທາງທີ່ມະນຸດຄວນເຂົ້າສູ່ໝາຍເຖິງຫຍັງ? ນີ້ໝາຍເຖິງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ທີ່ມະນຸດຄວນປະຕິບັດຕາມ ແລະ ເຂົ້າສູ່ພຣະທໍາ. ສິ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງຄືສອງດ້ານຂອງການກິນ ແລະ ການດື່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ຈາກນີ້ໄປ, ຈົ່ງກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍວິທີນີ້. ຖ້າເຈົ້າມີຄວາມເຂົ້າໃຈພຣະທໍາກ່ຽວກັບວິໄສທັດຢ່າງຈະແຈ້ງ, ເຈົ້າກໍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງອ່ານອີກຕໍ່ໄປ. ສໍາຄັນຄື ໃຫ້ກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທໍາກ່ຽວກັບການເຂົ້າສູ່ພຣະທໍາໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ ເພາະນັ້ນຄືວິທີຫັນຫົວໃຈໄປຫາພຣະເຈົ້າ, ວິທີສະຫງົບຈິດໃຈເວລາຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ ແລະ ວິທີລະຖິ້ມຮ່າງກາຍ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຄວນນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດ. ຖ້າບໍ່ຮູ້ວິທີກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ການພົບປະສົນທະນາກັບເພື່ອນມິດຢ່າງແທ້ຈິງ ກໍຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້. ເມື່ອເຈົ້າຮູ້ວິທີກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ເຂົ້າໃຈກຸນແຈສໍາຄັນໃນສິ່ງນີ້, ການພົບປະສົນທະນາກັບເພື່ອນມິດກໍຈະໄດ້ຖືກເປີດກວ້າງອອກ. ບໍ່ວ່າບັນຫາຫຍັງທີ່ຖືກຍົກຂຶ້ນມາສົນທະນາ ເຈົ້າກໍຈະສາມາດຮ່ວມພົບປະສົນທະນາກ່ຽວກັບພຣະທໍາ ແລະ ເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງເຖິງໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງນັ້ນໄດ້. ການພົບປະສົນທະນາກັບເພື່ອນມິດກ່ຽວກັບພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍບໍ່ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມເປັນຈິງ ແມ່ນແປວ່າເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈຂໍ້ສໍາຄັນໃນພຣະທໍາຄືຫຍັງ ແລະ ນີ້ສະແດງວ່າ ເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວິທີກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ບາງຄົນອາດຮູ້ສຶກເບື່ອ ໃນເວລາອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ເຊິ່ງນັ້ນແມ່ນສະພາບບໍ່ປົກກະຕິ. ສິ່ງທີ່ປົກກະຕິກໍຄືການທີ່ບໍ່ເຄີຍຮູ້ສຶກເມື່ອຍໃນການອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ໄຝ່ຫາຢາກອ່ານຢູ່ຕະຫຼອດ ແລະ ເຫັນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າເປັນສິ່ງທີ່ດີສະເໝີ. ນີ້ແມ່ນວິທີການທີ່ຄົນທີ່ໄດ້ເຂົ້າສູ່ພຣະທໍາໄດ້ກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທໍາ. ເມື່ອເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າແທດເໝາະກັບຄວາມເປັນຈິງຢ່າງຍິ່ງ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ມະນຸດຄວນເຂົ້າສູ່ຢ່າງເຖິງຖອງ; ເມື່ອເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງເປັນປະໂຫຍດຢ່າງຍິ່ງສໍາລັບມະນຸດ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ສະໜອງຊີວິດມະນຸດ ນັ້ນກໍແປວ່າ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້ມອບຄວາມຮູ້ສຶກນັ້ນໃຫ້ກັບເຈົ້າ ແລະ ພຣະອົງໄດ້ດົນໃຈເຈົ້າ. ນີ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດກໍາລັງປະຕິບັດພາລະກິດໃນຕົວເຈົ້າ ແລະ ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຫັນໜ້າໜີຈາກເຈົ້າ. ບາງຄົນເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າມີແຕ່ກ່າວພຣະທໍາຕະຫຼອດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເບື່ອພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ຄິດວ່າບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນຫຍັງທີ່ພວກເຂົາຈະອ່ານ ຫຼື ບໍ່ອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ນີ້ແມ່ນສະພາບບໍ່ປົກກະຕິ. ພວກເຂົາບໍ່ມີຫົວໃຈສະແຫວງຫາການເຂົ້າສູ່ໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ມະນຸດດັ່ງກ່າວນັ້ນບໍ່ມີຄວາມສະແຫວງຫາ ຫຼື ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນແກ່ການເປັນຄົນທີ່ສົມບູນແບບ. ເມື່ອໃດທີ່ເຈົ້າເຫັນວ່າເຈົ້າບໍ່ສະແຫວງຫາພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ນັ້ນກໍສະແດງວ່າເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ. ໃນເມື່ອກ່ອນ ການທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຫັນໜ້າໜີຈາກເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່ນັ້ນ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າເຈົ້າມີຄວາມສະຫງົບພາຍໃນ ແລະ ເຈົ້າໄດ້ປະສົບກັບຄວາມສຸກ ຫຼື ບໍ່. ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ສິ່ງສໍາຄັນຄື ເຈົ້າສະແຫວງຫາພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່, ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງຄືໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງຂອງເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່, ເຈົ້າສັດທາ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ເຈົ້າສາມາດເຮັດທຸກສິ່ງທີ່ເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອພຣະເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່. ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍຄື ມະນຸດຖືກຕັດສິນໂດຍໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງຂອງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ຊີ້ນໍາພຣະທໍາຂອງພຣະອົງຕໍ່ມວນມະນຸດຊາດທັງປວງ. ຖ້າເຈົ້າເຕັມໃຈອ່ານພຣະທໍາ, ພຣະອົງຈະໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງແກ່ເຈົ້າ, ແຕ່ຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຕັມໃຈ ພຣະອົງກໍຈະບໍ່ໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງນັ້ນແກ່ເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງແກ່ຜູ້ທີ່ໄຝ່ຫາ ແລະ ກະຫາຍຄວາມຊອບທໍາ ແລະ ຜູ້ທີ່ສະແຫວງຫາພຣະອົງ. ບາງຄົນເວົ້າວ່າ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງແກ່ພວກເຂົາ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະອົງແລ້ວກໍຕາມ. ແລ້ວເຈົ້າອ່ານພຣະທໍາດ້ວຍວິທີໃດ? ຖ້າເຈົ້າອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແບບຄົນທີ່ນັ່ງຢູ່ຫຼັງມ້າແນມເບິ່ງດອກໄມ້ລ້າໆ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນແກ່ໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງ, ແລ້ວພຣະເຈົ້າຈະໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງແກ່ເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ? ຄົນທີ່ບໍ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ຈະຖືກສ້າງໃຫ້ເປັນຄົນສົມບູນແບບໂດຍພຣະອົງໄດ້ແນວໃດ? ຖ້າເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ເຈົ້າຈະບໍ່ມີຄວາມຈິງ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງ. ຖ້າເຈົ້າໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ, ເຈົ້າຈະສາມາດນໍາເອົາຄວາມຈິງມາປະຕິບັດ ແລະ ເມື່ອນັ້ນເຈົ້າຈະມີຄວາມເປັນຈິງ. ນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ ເຈົ້າຕ້ອງກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າຕະຫຼອດເວລາ ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະຄາວຽກ ຫຼື ບໍ່ກໍຕາມ, ບໍ່ວ່າສະຖານະການບໍ່ດີ ຫຼື ດີກໍຕາມ ແລະ ບໍ່ວ່າເຈົ້າກໍາລັງຖືກທົດລອງ ຫຼື້ ບໍ່ກໍຕາມ. ສະຫຼຸບຄື ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າຄືພື້ນຖານຂອງການດໍາລົງຢູ່ຂອງມະນຸດ. ບໍ່ມີໃຜສາມາດຫຼີກເວັ້ນຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະອົງໄດ້. ທຸກຄົນຕ້ອງກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທໍາຂອງພຣະອົງຄືກັນກັບການທີ່ພວກເຂົາກິນເຂົ້າສາມຄາບຕໍ່ມື້. ການເປັນຄົນສົມບູນແບບ ແລະ ຖືກເລືອກໂດຍພຣະເຈົ້າເປັນເລື່ອງທີ່ງ່າຍແທ້ບໍ? ບໍ່ວ່າເຈົ້າເຂົ້າໃຈໃນຕອນນີ້ ຫຼື ບໍ່ກໍຕາມ ແລະ ບໍ່ວ່າເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່ກໍຕາມ, ເຈົ້າຕ້ອງກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ນີ້ແມ່ນການເຂົ້າສູ່ວິທີທາງທີ່ຫ້າວຫັນ. ຫຼັງຈາກອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ເຈົ້າຈະສາມາດເລີ່ມປະຕິບັດໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າສາມາດເຂົ້າຫາ ໂດຍຢຸດໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈນັ້ນໄປກ່ອນ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ອາດຈະມີພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າບາງຂໍ້ຄວາມທີ່ເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້, ແຕ່ຫຼັງຈາກສອງສາມເດືອນ ແລະ ບາງເທື່ອອາດເປັນປີເພື່ອເຈົ້າຈະເຂົ້າໃຈໄດ້. ເຫດໃດຈຶ່ງເປັນແນວນີ້? ນີ້ກໍເພາະວ່າ ພຣະເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນແບບໄດ້ພຽງມື້ໜຶ່ງ ຫຼື ສອງມື້. ສ່ວນໃຫຍ່ ເມື່ອເຈົ້າອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ, ເຈົ້າອາດບໍ່ເຂົ້າໃຈໂດຍທັນທີ. ໃນຕອນນັ້ນ ມັນອາດເບິ່ງຄືກັບວ່າເປັນໜັງສືທໍາມະດາ ແລະ ຫຼັງຈາກຜ່ານປະສົບການໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ ເຈົ້າກໍຈະສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້. ພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວພຣະທໍາໄວ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຈົ້າຄວນພະຍາຍາມຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດເພື່ອກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ນ ເຈົ້າຈະເຂົ້າໃຈໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ ແລະ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງແກ່ເຈົ້າໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ. ເມື່ອເວລາພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງແກ່ມະນຸດ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປາສະຈາກການຮັບຮູ້ຂອງມະນຸດ. ພຣະອົງໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງ ແລະ ຊີ້ນໍາເຈົ້າ ເມື່ອເຈົ້າກະຫາຍ ແລະ ສະແຫວງຫາ. ຫຼັກການທີ່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດປະຕິບັດພາລະກິດແມ່ນອີງໃສ່ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ເຈົ້າກິນ ແລະ ດື່ມ. ຜູ້ທີ່ບໍ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ມີທັດສະນະທີ່ແຕກຕ່າງຕໍ່ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ໃນແນວຄິດອັນສັບສົນຂອງພວກເຂົານັ້ນ ພວກເຂົາຄິດວ່າການອ່ານພຣະທໍາ ຫຼື ບໍ່ອ່ານ ກໍບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຍັງ, ຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ມີຄວາມເປັນຈິງ. ຜູ້ຄົນດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ສາມາດເຫັນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ຫຼື ພົບຄວາມສະຫວ່າງຂອງພຣະອົງໄດ້. ຄົນແບບນີ້ເປັນພຽງຜູ້ທີ່ໃຊ້ຊີວິດຢ່າງໄຮ້ຄ່າ ແລະ ສະແດງຕົນວ່າເປັນຄົນດີ ມີຄຸນສົມບັດຢ່າງແທ້ຈິງ ຄືກັນກັບ ທ່ານ ນັ່ງກ່າວຂອງຄໍາອຸປະມາ[ກ].

ຖ້າບໍ່ມີພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນຄວາມເປັນຈິງຂອງເຈົ້າ, ເຈົ້າກໍຈະບໍ່ມີວຸດທິພາວະຢ່າງແທ້ຈິງ. ເມື່ອເຖິງເວລາທົດລອງ, ເຈົ້າກໍຈະບໍ່ຜ່ານຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ເມື່ອນັ້ນວຸດທິພາວະທີ່ແທ້ຈິງຂອງເຈົ້າຈະຖືກເປີດເຜີຍ. ແຕ່ວ່າຜູ້ທີ່ສະແຫວງຫາຄວາມເປັນຈິງເປັນປົກກະຕິ ເມື່ອເຖິງເວລາການທົດລອງ ພວກເຂົາກໍຈະເຂົ້າໃຈຈຸດປະສົງໃນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ຜູ້ທີ່ມີມະໂນທໍາ ແລະ ຈິດໃຈທີ່ສະແຫວງຫາພຣະເຈົ້າ ຄວນດໍາເນີນການຢ່າງແທ້ຈິງເພື່ອຕອບແທນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ພຣະອົງມີຕໍ່ພວກເຂົາ. ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມເປັນຈິງບໍ່ສາມາດສູ້ທົນແມ່ນແຕ່ບັນຫາເລັກນ້ອຍໄດ້. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຜູ້ທີ່ມີວຸດທິພາວະທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຊັດເຈນ. ດ້ວຍເຫດໃດ ຄົນທີ່ກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທໍາຂອງພຣະອົງຄືກັນ ແຕ່ບາງຄົນສາມາດຕັ້ງໝັ້ນກັບການທົດລອງ ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນປົບໜີຈາກການທົດລອງ? ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ຊັດເຈນກໍຄື ບາງຄົນຂາດວຸດທິພາວະທີ່ແທ້ຈິງ, ພວກເຂົາບໍ່ມີພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້ານໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນຄວາມເປັນຈິງຂອງພວກເຂົາ ແລະ ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງບໍ່ໄດ້ປັກຫຼັກໃນຕົວພວກເຂົາ. ທັນທີທີ່ພວກເຂົາຖືກທົດລອງ ເສັ້ນທາງເດີນຂອງພວກເຂົາກໍສິ້ນສຸດລົງ. ແລ້ວດ້ວຍເຫດໃດ ບາງຄົນຈຶ່ງສາມາດຕັ້ງໝັ້ນໃນທ່າມກາງການທົດລອງໄດ້? ມັນເປັນຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງ ແລະ ມີນິມິດ ແລະ ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງພຣະອົງ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ພວກເຂົາຈຶ່ງສາມາດຕັ້ງໝັ້ນຕໍ່ການທົດລອງ. ນີ້ແມ່ນວຸດທິພາວະທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ນີ້ຄືຊີວິດ. ບາງຄົນອາດອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແຕ່ບໍ່ນໍາເອົາພຣະທໍາມາປະຕິບັດຕົວຈິງ ຫຼື ຈິງໃຈກັບພຣະທໍາດັ່ງກ່າວ. ຜູ້ທີ່ບໍ່ຈິງໃຈ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການປະຕິບັດ. ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້ານໍາໃຊ້ເຂົ້າສູ່ໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງຂອງພວກເຂົາ ເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມີວຸດທິພາວະທີ່ແທ້ຈິງ. ຜູ້ຄົນດັ່ງກ່າວນີ້ບໍ່ສາມາດຕັ້ງໝັ້ນຕໍ່ການທົດລອງໄດ້.

ທັນທີທີ່ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າປາກົດ ເຈົ້າຄວນຮັບເອົາ ແລ້ວກິນພຣະທໍານັ້ນທັນທີ. ບໍ່ວ່າເຈົ້າເຂົ້າໃຈພຣະທໍານັ້ນໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ, ວິທີໜຶ່ງທີ່ເຈົ້າຄວນເຮັດຕອນນີ້ຄື ຮັບເອົາພຣະທໍາ, ຮຽນຮູ້ເຖິງພຣະທໍາ ແລະ ປະຕິບັດຕາມພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຄວນເຮັດໄດ້. ບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງເຈົ້າຈະເປັນແນວໃດ; ຈົ່ງໃສ່ໃຈໃນການຮັບເອົາພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ມະນຸດຄວນໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບພຣະອົງ. ຊີວິດແຫ່ງວິນຍານຂອງເຈົ້າ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພະຍາຍາມເຂົ້າສູ່ໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງຂອງການກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ພຣະທໍານັ້ນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດ. ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຂອງເຈົ້າທີ່ຈະໄປໃສ່ໃຈກັບສິ່ງອື່ນ. ຜູ້ນໍາຄຣິສຕະຈັກຫຼາຍຄົນຄວນສາມາດຊີ້ນໍາອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂອງພວກເຂົາທຸກຄົນ ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮູ້ຈັກວິທີກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ນໍາຄຣິສຕະຈັກທຸກຄົນ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນໜຸ່ມ ຫຼື ຜູ້ສູງອາຍຸ ທຸກຄົນຄວນເຫັນການກິນ ແລະ ການດື່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຄວນຮັກສາພຣະທໍານັ້ນໄວ້ໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາ. ການເຂົ້າສູ່ໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງ ໝາຍເຖິງການເຂົ້າສູ່ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ. ທຸກວັນນີ້ ຜູ້ຄົນສ່ວນຫຼາຍຮູ້ສຶກວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຢູ່ໄດ້ ຖ້າບໍ່ໄດ້ກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ພວກເຂົາຮູ້ສຶກວ່າພຣະທໍາຂອງພຣະອົງແມ່ນບໍລິສຸດ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ມະນຸດໄດ້ເລີ່ມເຂົ້າສູ່ເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ມະນຸດ. ເມື່ອທຸກຄົນສະແຫວງຫາ ແລະ ໄຝ່ຫາພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ເມື່ອນັ້ນມະນຸດຊາດຈະໄດ້ເຂົ້າສູ່ໂລກແຫ່ງພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວໄວ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະທໍາຫຼາຍປານໃດແລ້ວ? ເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າສູ່ພຣະທໍາຫຼາຍປານໃດແລ້ວ? ຖ້າຜູ້ນໍາຄຣິສຕະຈັກທີ່ບໍ່ໄດ້ຊີ້ນໍາສະມາຊິກອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂອງຕົນເຂົ້າສູ່ໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງຂອງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ຄົນນັ້ນແມ່ນໄດ້ປະລະໜ້າທີ່ ແລະ ລົ້ມເຫຼວໃນການປະຕິບັດຕໍ່ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ! ບໍ່ວ່າຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຈົ້າເລິກເຊິ່ງ ຫຼື ມີພຽງຜິວເຜີນສໍ່າໃດກໍຕາມ, ບໍ່ວ່າ ລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຈົ້າຈະສໍ່າໃດກໍຕາມ, ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ວິທີກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ເຈົ້າຕ້ອງເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນຂອງການກິນ ແລະ ການດື່ມພຣະທໍາ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວມາຫຼາຍແລ້ວ, ຖ້າເຈົ້າບໍ່ກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ຫຼື ອອກໄປສະແຫວງຫາ ຫຼື ນໍາເອົາພຣະທໍາຂອງພຣະອົງໄປປະຕິບັດ, ນີ້ກໍບໍ່ສາມາດເອີ້ນວ່າ ເປັນການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ. ໃນເມື່ອເຈົ້າເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ, ເຈົ້າກໍຕ້ອງກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ, ສໍາຜັດພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດຕາມພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ພຽງແບບນີ້ເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງສາມາດເອີ້ນໄດ້ວ່າ ເປັນການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ! ຖ້າເຈົ້າເວົ້າວ່າ ເຈົ້າເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າດ້ວຍປາກຂອງເຈົ້າ ແຕ່ບໍ່ສາມາດກ່າວຂໍ້ຄວາມຂອງພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ຫຼື ປະຕິບັດຕາມພຣະທໍານັ້ນໄດ້, ນີ້ບໍ່ເອີ້ນວ່າ ເປັນການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ. ກົງກັນຂ້າມ, ນີ້ແມ່ນ “ການຊອກຫາເຂົ້າຈີ່ເພື່ອສະໜອງຄວາມອຶດຫິວ”. ການເວົ້າເຖິງການເປັນພະຍານຢ່າງບໍ່ຈິງຈັງ, ສິ່ງທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ເລື່ອງຜິວເຜີນເທົ່ານັ້ນ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມເປັນຈິງແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ; ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ແລະ ເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈວິທີທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ. ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງຕ້ອງກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ? ຖ້າເຈົ້າບໍ່ກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແຕ່ ສະແຫວງຫາພຽງແຕ່ຢາກຂຶ້ນສະຫວັນ, ແລ້ວນັ້ນແມ່ນການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າບໍ? ຂັ້ນຕອນທໍາອິດທີ່ຜູ້ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຄວນເຮັດແມ່ນຫຍັງ? ພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນແບບດ້ວຍວິທີໃດ? ເຈົ້າສາມາດສົມບູນແບບ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ບໍ? ເຈົ້າຖືວ່າເປັນຄົນຂອງອານາຈັກ ໂດຍປາສະຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ໃຊ້ເປັນໂລກແຫ່ງຄວາມຈິງຂອງເຈົ້າໄດ້ບໍ? ການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າແມ່ນໝາຍເຖິງຫຍັງແທ້? ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຢ່າງໜ້ອຍຄວນມີພຶດຕິກໍາພາຍນອກທີ່ດີ; ສໍາຄັນທີ່ສຸດຄື ທຸກຄົນຕ້ອງຮັບເອົາພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ບໍ່ວ່າດ້ວຍເຫດໃດກໍຕາມ ເຈົ້າບໍ່ສາມາດລົບໜີຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້. ການຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຈຸດປະສົງຂອງພຣະອົງ ທັງໝົດແມ່ນບັນລຸຜົນຜ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ໃນອະນາຄົດ ພຣະທໍາຈະເອົາຊະນະທຸກຊາດ, ສາສະໜາຄຣິດ, ສາສະໜາ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນ. ພຣະເຈົ້າຈະກ່າວໂດຍກົງ ແລະ ທຸກຄົນຈະຮັບເອົາພຣະທໍາຂອງພຣະອົງໄວ້ໃນກໍາມືຂອງພວກເຂົາ; ດ້ວຍວິທີນີ້, ມະນຸດຊາດກໍຈະສົມບູນ. ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າຈະເຜີຍແຜ່ໄປທົ່ວ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ; ມະນຸດຈະເວົ້າເຖິງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍປາກຂອງພວກເຂົາ, ປະຕິບັດຕາມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ເກັບຮັກສາພຣະທໍາຂອງພຣະອົງໄວ້ໃນໃຈ ແລະ ສືບຕໍ່ຮັບເອົາພຣະທໍາຂອງພຣະອົງທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. ດັ່ງນັ້ນ, ມະນຸດຈຶ່ງຈະສົມບູນແບບ. ຜູ້ທີ່ປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ສາມາດເປັນພະຍານຝ່າຍພຣະອົງ, ຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານີ້ຄືຄົນທີ່ມີພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າເປັນໂລກແຫ່ງຄວາມຈິງຂອງພວກເຂົາ.

ການເຂົ້າສູ່ຍຸກແຫ່ງພຣະທໍາ ນັ້ນກໍຄື ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກພັນປີ ຄືພາລະກິດທີ່ກໍາລັງສໍາເລັດໃນປັດຈຸບັນ. ຕໍ່ແຕ່ນີ້ໄປ ຈົ່ງຝຶກຝົນໃນການພົບປະສົນທະນາກັບເພື່ອນມິດກ່ຽວກັບພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ມີພຽງແຕ່ດ້ວຍວິທີການກິນ ແລະ ດື່ມ ພ້ອມດ້ວຍການປະສົບພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ ເຈົ້າຈຶ່ງຈະສາມາດສະແດງອອກເຖິງພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ມີພຽງແຕ່ຜ່ານປະສົບການດ້ານຄໍາເວົ້າຂອງເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ ຄົນອື່ນຈຶ່ງຈະສາມາດເຊື່ອຖືເຈົ້າໄດ້. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ມີພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ກໍຈະບໍ່ມີໃຜເຊື່ອເຈົ້າ! ຜູ້ທີ່ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າທຸກຄົນສາມາດດໍາລົງຊີວິດຕາມຄວາມເປັນຈິງຂອງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສາມາດສ້າງຄວາມເປັນຈິງນີ້ໄດ້ ແລະ ເປັນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າ, ນີ້ກໍສະແດງວ່າ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດໃນຕົວເຈົ້າ ແລະ ເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນ. ນີ້ຄືຄວາມສໍາຄັນຂອງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ເຈົ້າມີຫົວໃຈທີ່ສະແຫວງຫາພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າບໍ? ຜູ້ທີ່ສະແຫວງຫາພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ຄືຜູ້ທີ່ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ແລະ ມີພຽງແຕ່ຜູ້ຄົນດັ່ງກ່າວເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບພອນຈາກພຣະເຈົ້າ. ໃນອະນາຄົດ, ຈະມີພຣະທໍາຫຼາຍຂໍ້ທີ່ພຣະເຈົ້າກ່າວຕໍ່ທຸກສາສະໜາ ແລະ ສາສະໜາຄຣິດຕ່າງໆ. ກ່ອນອື່ນ ພຣະອົງຈະກ່າວ ແລະ ເອີ່ຍພຣະທໍາໃນບັນດາພວກເຈົ້າເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຈົ້າສົມບູນແບບ ແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ນພຣະອົງຈະສືບຕໍ່ກ່າວຕໍ່ບັນດາຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນຊາວຢິວເພື່ອເອົາຊະນະພວກເຂົາ. ຜ່ານພຣະທໍາ, ທຸກຄົນຈະເຊື່ອຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ຈິງໃຈ. ຜ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂອງພຣະອົງ ຈິດໃຈທີ່ເສື່ອມຊາມຂອງມະນຸດຈະຫຼຸດລົງ. ພວກເຂົາຈະມີຮູບລັກຂອງມະນຸດ ແລະ ນິໄສຕໍ່ຕ້ານຂອງພວກເຂົາກໍຈະຫຼຸດລົງເຊັ່ນກັນ. ພຣະທໍາປະຕິບັດຕໍ່ມະນຸດດ້ວຍອໍານາດ ແລະ ເອົາຊະນະມະນຸດດ້ວຍແສງສະຫວ່າງຂອງພຣະເຈົ້າ. ພາລະກິດທີ່ພຣະເຈົ້າຈະກະທໍາໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ພ້ອມດ້ວຍຈຸດປ່ຽນແປງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ທັງໝົດນີ້ສາມາດພົບເຫັນໃນພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ເຈົ້າກໍຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈຫຍັງ. ຜ່ານການກິນ ແລະ ການດື່ມພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ຜ່ານການພົບປະສົນທະນາກັບອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂອງເຈົ້າ ພ້ອມດ້ວຍປະສົບການຕົວຈິງຂອງເຈົ້າ ຄວາມຮູ້ຂອງເຈົ້າກ່ຽວກັບພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າຈະເພິ່ມທະວິຢ່າງສູງ. ພຽງເມື່ອນັ້ນເຈົ້າຈະສາມາດໃຊ້ຊີວິດຕາມຄວາມເປັນຈິງໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.

ໝາຍເຫດ:

ກ. ຂໍ້ຄວາມຕົ້ນສະບັບບໍ່ມີວະລີ “ຂອງຄໍາອຸປະມາ”.

ກ່ອນນີ້: ຜູ້ທີ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າດ້ວຍໃຈຈິງ ຈະຖືກພຣະເຈົ້າຮັບເອົາຢ່າງແນ່ນນອນ

ຕໍ່ໄປ: ທຸກສິ່ງບັນລຸໂດຍພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ

ໄພພິບັດ, ສົງຄາມ,ໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ອື່ນໆ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃຜສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກໄພພິບັດໄດ້? ເຂົ້າຮ່ວມການເຕົ້າໂຮມຟຣີເພື່ອຊອກຮູ້.

ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ການຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າແມ່ນເສັ້ນທາງໃນການຢໍາເກງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ

ພວກເຈົ້າທຸກຄົນຄວນກວດສອບຊີວິດຂອງພວກເຈົ້າໃໝ່ ໃນການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ເພື່ອເບິ່ງວ່າ ໃນການຕິດຕາມພຣະເຈົ້ານັ້ນ ເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງແທ້ຈິງ,...

ພຣະບັນຍັດແຫ່ງຍຸກໃໝ່

ໃນການຜະເຊີນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ, ພວກເຈົ້າຕ້ອງອ່ານພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ປະກອບຕົນເອງດ້ວຍຄວາມຈິງ. ແຕ່ບໍ່ວ່າພວກເຈົ້າຕ້ອງການເຮັດຫຍັງ...

ຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໃນປັດຈຸບັນເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງອາດຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າໄດ້

ໃນການເປັນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າ ແລະ ສ້າງຄວາມອັບອາຍໃຫ້ກັບມັງກອນແດງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ພວກເຈົ້າຕ້ອງມີຫຼັກການ ແລະ ເງື່ອນໄຂ: ໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຈົ້າ...

ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າກັບພຣະຄຣິດເປັນປໍລະປັກກັບພຣະເຈົ້າຢ່າງແນ່ນອນ

ມະນຸດທຸກຄົນປາຖະໜາຢາກເຫັນໃບໜ້າທີ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ ທຸກຄົນປາຖະໜາຢາກຢູ່ກັບພຣະອົງ. ເຮົາເຊື່ອວ່າບໍ່ມີອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຄົນໃດຈະບອກວ່າ...

ການຕັ້ງຄ່າ

  • ຂໍ້ຄວາມ
  • ຊຸດຮູບແບບ

ສີເຂັ້ມ

ຊຸດຮູບແບບ

ຟອນ

ຂະໜາດຟອນ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ຄວາມກວ້າງຂອງໜ້າ

ສາລະບານ

ຄົ້ນຫາ

  • ຄົ້ນຫາຂໍ້ຄວາມນີ້
  • ຄົ້ນຫາໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້