ເພງຄຣິດສະຕຽນ “ຄວາມຮັກຂອງຂ້ານ້ອຍທີ່ຜູກພັນຕໍ່ພຣະເຈົ້າ”

28 ເດືອນສິງຫາ 2021

ເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງທີ່ຄຸ້ນເຄີຍເຄາະຢູ່ປະຕູສູ່ຫົວໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍ

ຂ້ານ້ອຍເຫັນວ່ານັ້ນຄືບຸດມະນຸດທີ່ກຳລັງກ່າວພຣະທຳ.

ພຣະທຳທີ່ເມດຕາຂອງພຣະອົງ

ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍອົບອຸ່ນ

ການເອີ້ນທີ່ຈິງຈັງຂອງພຣະອົງປຸກໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ

ຕື່ນຈາກຄວາມຝັນຂອງຂ້ານ້ອຍ.

ຂ້ານ້ອຍເຄີຍພະຍາຍາມຢ່າງໜັກສຳລັບຊື່ສຽງ ແລະ ສະຖານະ

ແລະ ບໍລິການພຽງແຕ່ປາກໃນເລື່ອງຄວາມຮັກຂອງຂ້ານ້ອຍ

ສຳລັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກທີ່ຖືກຂ້ຽນຕີ ແລະ ຖືກພິພາກສາ

ໂດຍພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ

ຫົວໃຈທີ່ດື້ດຶງ, ທີ່ຕໍ່ຕ້ານຂອງຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງຫັນກັບ.

ຜ່ານຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ການລົ້ມລົງ

ການທົດລອງ ແລະ ການຫຼໍ່ຫຼອມຫຼາຍຄັ້ງ

ຂ້ານ້ອຍຖືກນໍາພາມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນເທື່ອລະໜ້ອຍ

ຍ້ອນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ.

ສະຖານະການແຫ່ງຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະເຈົ້າ

ຍັງມີຊີວິດຊີວາໃນຄວາມຄິດຂອງຂ້ານ້ອຍ

ຂ້ານ້ອຍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຜູກພັນແຫ່ງຄວາມຮັກກັບພຣະອົງ.

ຜ່ານຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ການລົ້ມລົງ

ການທົດລອງ ແລະ ການຫຼໍ່ຫຼອມຫຼາຍຄັ້ງ

ຂ້ານ້ອຍຖືກນໍາພາມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນເທື່ອລະໜ້ອຍ

ຍ້ອນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ.

ສະຖານະການແຫ່ງຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະເຈົ້າ

ຍັງມີຊີວິດຊີວາໃນຄວາມຄິດຂອງຂ້ານ້ອຍ

ຂ້ານ້ອຍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຜູກພັນແຫ່ງຄວາມຮັກກັບພຣະອົງ.

ການປ່ຽນແປງຂອງເວລາ ຫຼື ເຫດການທີ່ປ່ຽນແປງໃນໂລກ

ກໍບໍ່ສາມາດລຶບຄວາມຜູກພັນແຫ່ງ

ຄວາມຮັກຂອງຂ້ານ້ອຍກັບພຣະເຈົ້າ.

ຜ່ານການຂົ່ມເຫັງ ແລະ ໄພພິບັດ

ຂ້ານ້ອຍຖືກຕິດຕາມໂດຍພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ

ແລະ ຖືກນໍາພາຄັ້ງແລ້ວຄັ້ງເລົ່າໄປສູ່ໄຊຊະນະເໜືອຊາຕານ.

ຂ້ານ້ອຍເຄີຍກັງວົນກ່ຽວກັບເນື້ອໜັງຂອງຂ້ານ້ອຍ

ແລະ ຫຼັ່ງນໍ້າຕາທີ່ຂົມຂື່ນຕໍ່ມັນ

ແຕ່ພຣະເຈົ້າໃຊ້ພຣະທຳເພື່ອຊີ້ນໍາ

ແລະ ສ່ອງແສງໃຫ້ແກ່ຂ້ານ້ອຍ.

ການເຂົ້າໃຈເຈດຕະນາຂອງພຣະເຈົ້າ

ໄດ້ນໍາຄວາມເຂັ້ມແຂງພາຍໃນມາສູ່ຂ້ານ້ອຍ

ແລະ ຄວາມລຳບາກທີ່ດຳເນີນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງພຽງແຕ່

ເຮັດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍຕັ້ງໃຈຫຼາຍຂຶ້ນໃນຄວາມເຊື່ອຂອງຂ້ານ້ອຍ

ນັ້ນຄືພຣະເຈົ້າທີ່ປົກປ້ອງຂ້ານ້ອຍຢ່າງລັບໆຜ່ານໄພພິບັດ

ການຊີມລົດຊາດແຫ່ງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ

ເຮັດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເຖິງກັບຜູກພັນກັບພຣະອົງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເຖິງແມ່ນຈະມີຄວາມໂຫດຮ້າຍ ແລະ

ອັນຕະລາຍໃນຫົນທາງທີ່ຢູ່ຂ້າງໜ້າ

ຂ້ານ້ອຍຈະປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຂ້ານ້ອຍ

ເພື່ອຕອບແທນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ.

ນັ້ນຄືພຣະເຈົ້າທີ່ປົກປ້ອງຂ້ານ້ອຍຢ່າງລັບໆຜ່ານໄພພິບັດ

ການຊີມລົດຊາດແຫ່ງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ

ເຮັດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເຖິງກັບຜູກພັນກັບພຣະອົງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເຖິງແມ່ນຈະມີຄວາມໂຫດຮ້າຍ ແລະ

ອັນຕະລາຍໃນຫົນທາງທີ່ຢູ່ຂ້າງໜ້າ

ຂ້ານ້ອຍຈະປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຂ້ານ້ອຍ

ເພື່ອຕອບແທນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ.

ຂ້ານ້ອຍຈະປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຂ້ານ້ອຍ

ເພື່ອຕອບແທນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ.

(ຈາກໜັງສືຕິດຕາມພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຮ້ອງເພງໃໝ່)​

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ໄພພິບັດຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສຽງກະດິງສັນຍານເຕືອນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ດັງຂຶ້ນ ແລະຄໍາທໍານາຍກ່ຽວກັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຈີງ ທ່ານຢາກຕ້ອນຮັບການກັບຄືນມາຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ໂອກາດປົກປ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າບໍ?

Leave a Reply

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ