ການສຶກສາປະຈໍາວັນ: 4 ວິທີການທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈົ້າເຂົ້າຕື່ມ

25 ເດືອນທັນວາ 2021

ໂດຍ ສຽວມົ່ວ, ຈີນ

ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາ, ໂດຍການຫຍັບເຂົ້າໃກ້ພຣະເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ການມີການປະຕິສໍາພັນທີ່ແທ້ຈິງກັບພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ, ພວກເຮົາສາມາດຮັກສາສາຍສໍາພັນປົກກະຕິກັບພຣະເຈົ້າ, ຮັບວຽກງານຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງ ແລະ ເຂົ້າໄປໃນຄວາມເປັນຈິງ. ສະນັ້ນພວກເຮົາສາມາດຫຍັບເຂົ້າໃກ້ພຣະເຈົ້າໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນແນວໃດ? ພວກເຮົາຕ້ອງການພຽງແຕ່ເຂົ້າໃຈສີ່ຈຸດຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະ ຄວາມສໍາພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈົ້າຈະກາຍເປັນໃກ້ຊິດຢ່າງແນ່ນອນ.

1. ອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈົ້າດ້ວຍຫົວໃຈທີ່ສັດຊື່ ແລະ ຖືກດົນບັນດານໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ

ການອະທິຖານແມ່ນຊ່ອງທາງຜ່ານທີ່ພວກເຮົາສື່ສານກັບພຣະເຈົ້າ. ໂດຍຜ່ານການອະທິຖານ, ຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາຈະສາມາດສະຫງົບລົງດີຂຶ້ນຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ, ເພື່ອພິຈາລະນາພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ເພື່ອສະແຫວງຫາຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ເພື່ອສ້າງສາຍສໍາພັນປົກກະຕິກັບພຣະເຈົ້າ. ແຕ່ໃນຊີວິດ, ເພາະວ່າພວກເຮົາຫຍຸ້ງຢູ່ກັບວຽກ ຫຼື ວຽກເຮືອນ, ພວກເຮົາພຽງແຕ່ສາມາດໄປຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆໃນການອະທິຖານເລື້ອຍໆ ແລະ ພວກເຮົາພຽງແຕ່ປະຕິບັດຕໍ່ພຣະເຈົ້າຢ່າງສາບສວາຍໂດຍການເວົ້າຄໍາເວົ້າບາງຄໍາທີ່ບໍ່ມີສະຕິ. ເມື່ອພວກເຮົາຫຍຸ້ງວຽກສິ່ງທໍາອິດໃນຕອນເຊົ້າ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ໄປເຮັດວຽກ ຫຼື ຫຍຸ້ງກັບຕົວພວກເຮົາເອງກັບສິ່ງອື່ນ, ພວກເຮົາອະທິຖານຢ່າງຮີບດ່ວນ: “ໂອ້ ພຣະເຈົ້າ! ຂ້ານ້ອຍໄວ້ວາງໃຈວຽກຂອງມື້ນີ້ໃນພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ ແລະ ຂ້ານ້ອຍໄວ້ວາງໃຈພຣະອົງກັບລູກ ແລະ ພໍ່ແມ່ຂອງຂ້ານ້ອຍ. ຂ້ານ້ອຍໄວ້ວາງໃຈທຸກໆຢ່າງໃນພະຫັດຂອງພຣະອົງ ແລະ ຂ້ານ້ອຍຂໍໃຫ້ພຣະອົງອວຍພອນຂ້ານ້ອຍ ແລະ ປົກປ້ອງຂ້ານ້ອຍ. ອາແມນ!” ພວກເຮົາປະຕິບັດຕໍ່ພຣະເຈົ້າຢ່າງສາບສວາຍໂດຍການເວົ້າຄໍາເວົ້າແບບສຸ່ມບາງຄໍາ. ຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ງຽບສະຫງັດ, ພວກເຮົາຍິ່ງມີປະຕິສໍາພັນກັບພຣະເຈົ້າໜ້ອຍລົງຫຼາຍ. ບາງຄັ້ງ, ພວກເຮົາເວົ້າບາງຄໍາທີ່ມີສຽງທີ່ເປັນຕາຟັງ ແລະ ບາງຄໍາເວົ້າວ່າງເປົ່າ, ບາງຄໍາໂອ້ອວດຕໍ່ພຣະເຈົ້າໃນການອະທິຖານ ແລະ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເວົ້າກັບພຣະເຈົ້າສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນໃຈຂອງພວກເຮົາແມ່ນຫຍັງ. ຫຼືບາງຄັ້ງ, ເມື່ອພວກເຮົາອະທິຖານ, ພວກເຮົາທ່ອງບາງຄໍາເວົ້າສະເພາະໂດຍຫົວໃຈ ແລະ ພວກເຮົາເວົ້າຄໍາທີ່ຄືກັນ, ຄໍາເກົ່າ ທຸກໆຄັ້ງ ແລະ ສິ່ງນີ້ຈະກາຍເປັນການອະທິຖານຂອງພິທີກໍາທາງສາດສະໜາຢ່າງສິ້ນເຊິງ. ຄໍາອະທິຖານຫຼາຍຢ່າງຄືເຊັ່ນນີ້ແມ່ນໄດ້ຖືກເວົ້າໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ, ຄໍາອະທິຖານເຊິ່ງຍຶດໝັ້ນກັບກົດລະບຽບຕ່າງໆ ແລະ ການອະທິຖານເຊິ່ງພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເປີດໃຈຂອງພວກເຮົາຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະ ສະແຫວງຫາຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າກຽດຊັງມັນເມື່ອພວກເຮົາເວົ້າຄໍາອະທິຖານໂດຍປາສະຈາກຄວາມໝາຍຫຍັງແທ້ໆເລີຍ, ເພາະວ່າຄໍາອະທິຖານແບບນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຮູບຮ່າງລັກສະນະພາຍນອກ ແລະ ພິທີກໍາທາງສາດສະໜາເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ມີການປະຕິສໍາພັນທີ່ແທ້ຈິງກັບພຣະເຈົ້າໃນຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາ. ຄົນຜູ້ທີ່ອະທິຖານຄືແບບນີ້ແມ່ນປະຕິບັດຕໍ່ພຣະເຈົ້າຢ່າງສາບສວາຍ ແລະ ກໍາລັງຫຼອກລວງພຣະເຈົ້າ. ສະນັ້ນ, ການອະທິຖານຄືແບບນີ້ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຍິນໂດຍພຣະເຈົ້າ ແລະ ມັນກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຍາກຫຼາຍສໍາລັບຄົນຜູ້ທີ່ອະທິຖານແບບນີ້ເພື່ອຖືກຍ້າຍໂດຍພະວິນຍານບໍລິສຸດ. ເມື່ອພວກເຂົາອະທິຖານຄືແບບນີ້, ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຮູ້ສຶກເຖິງການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົ້າ, ວິນຍານຂອງພວກເຂົາແມ່ນມືດມິດ ແລະ ອ່ອນແອ ແລະ ຄວາມສໍາພັນຂອງພວກເຂົາກັບພຣະເຈົ້າຈະກາຍເປັນຍິ່ງຫ່າງໄກອອກໄປ.

ພຣະເຢຊູເຈົ້າຊົງກ່າວໄວ້ວ່າ: “ພຣະເຈົ້າເປັນພຣະວິນຍານ: ແລະ ຜູ້ທີ່ນະມັດສະການພຣະອົງຕ້ອງນະມັດສະການພຣະອົງດ້ວຍຈິດວິນຍານ ແລະ ຄວາມຈິງ(ໂຢຮັນ 4:24). ພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ສ້າງຜູ້ທີ່ຕື່ມສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກທັງຫມົດ. ພຣະອົງຢູ່ຄຽງຂ້າງພວກເຮົາຕະຫຼອດເວລາ, ເບິ່ງທຸກຄໍາ ແລະ ການກະທໍາຂອງພວກເຮົາ, ຄວາມຄິດ ແລະ ແນວຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາ. ເມື່ອພວກເຮົາອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົານະມັດສະການພຣະເຈົ້າ ແລະ ພວກເຮົາຕ້ອງມາຢູ່ຕໍ່ຫນ້າພຣະເຈົ້າດ້ວຍຫົວໃຈທີ່ຊື່ສັດ. ສະນັ້ນ, ເມື່ອພວກເຮົາອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາຕ້ອງມີຫົວໃຈທີ່ຢ້ານກົວພຣະເຈົ້າ, ເວົ້າຢ່າງຈິງໃຈ ແລະ ສັດຈິງຕໍ່ພຣະເຈົ້າ, ນໍາເອົາສະພາບຕົວຈິງຂອງພວກເຮົາ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຄວາມຍາກລຳບາກຂອງພວກເຮົາມາຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ ແລະ ບອກພຣະອົງກ່ຽວກັບພວກມັນ ແລະ ພວກເຮົາຕ້ອງສະແຫວງຫາຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ສະແຫວງຫາເສັ້ນທາງຂອງການປະຕິບັດ, ເພາະໃນທາງນີ້ເທົ່ານັ້ນທີ່ຄໍາອະທິຖານຂອງເຮົາຈະສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ. ຕົວຢ່າງ, ພວກເຮົາປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກບາງຢ່າງໃນຊີວິດ ຫຼື ພວກເຮົາເຫັນຕົວພວກເຮົາເອງທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດບາບ ແລະ ສາລະພາບຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ພວກເຮົາຮູ້ສຶກທໍລະມານ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາເປີດໃຈຂອງພວກເຮົາໃຫ້ພຣະເຈົ້າ, ບອກພຣະເຈົ້າກ່ຽວກັບບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ສະແຫວງຫາຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ພຣະເຈົ້າຈະເຫັນຄວາມຈິງໃຈຂອງພວກເຮົາ ແລະ ພຣະອົງຈະຍ້າຍໃຫ້ພວກເຮົາ. ພຣະອົງຈະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອແກ່ພວກເຮົາ ຫຼື ພຣະອົງຈະຊ່ອງສະຫວ່າງໃຫ້ພວກເຮົາເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ. ດ້ວຍວິທີນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງ ແລະ ມີທາງກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ. ຕົວຢ່າງ, ເມື່ອພວກເຮົາຮັບຮູ້ຢ່າງແທ້ຈິງວ່າການອະທິຖານຂອງພວກເຮົາພຽງແຕ່ຍຶດໝັ້ນກັບກົດລະບຽບຕ່າງໆ ແລະ ພຽງແຕ່ເວົ້າເພື່ອເປັນພິທີການເທົ່ານັ້ນ ຫຼື ພວກເຮົາເວົ້າຢ່າງໂອ້ອວດ ຫຼື ແບບເປົ່າຫວ່າງ ແລະ ພວກເຮົາບໍ່ມີການປະຕິສໍາພັນທີ່ແທ້ຈິງອັນໃດກັບພຣະເຈົ້າ, ພາຍຫຼັງພວກເຮົາສາມາດອະທິຖານໃນທາງນີ້: “ໂອ້ ພຣະເຈົ້າ! ເມື່ອຂ້ານ້ອຍໄດ້ອະທິຖານມາກ່ອນ, ຂ້ານ້ອຍພຽງແຕ່ປະຕິບັດຕໍ່ພຣະອົງຢ່າງສາບສວາຍ. ທຸກໆສິ່ງທີ່ຂ້ານ້ອຍເວົ້າໄດ້ຖືກກ່າວຮອດເພື່ອຫຼອກລວງພຣະອົງ ແລະ ຂ້ານ້ອຍບໍ່ໄດ້ເວົ້າຢ່າງຈິງໃຈເລີຍ; ຂ້ານ້ອຍຮູ້ສຶກເປັນຫນີ້ບຸນຄຸນຕໍ່ພຣະອົງຫຼາຍ. ຈາກມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ຂ້ານ້ອຍປາດຖະໜາທີ່ຈະອະທິຖານດ້ວຍຫົວໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍ. ຂ້ານ້ອຍຈະເວົ້າກັບພຣະອົງສິ່ງໃດກໍ່ຕາມທີ່ຂ້ານ້ອຍຄິດໃນໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍ ແລະ ຂ້ານ້ອຍຈະນະມັດສະການພຣະອົງດ້ວຍໃຈທີ່ຊື່ສັດ ແລະ ຂໍການຊີ້ນໍາຂອງພຣະອົງ”. ເມື່ອພວກເຮົາເປີດໃຈຕໍ່ພຣະເຈົ້າຄືແບບນີ້ຈາກສ່ວນເລິກຂອງຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກຍ້າຍໄປ. ຕໍ່ມາ ພວກເຮົາເຫັນວ່າພວກເຮົາໄດ້ກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າຫຼາຍເທົ່າໃດ ແລະ ພວກເຮົາຍິ່ງປາດຖະໜາຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າທີ່ຈະກັບໃຈຢ່າງແທ້ຈິງຕໍ່ກັບພຣະເຈົ້າ ແລະ ເວົ້າຢ່າງຈິງໃຈຕໍ່ກັບພຣະອົງ. ໃນເວລານີ້, ພວກເຮົາຈະຮູ້ສຶກວ່າຄວາມສໍາພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈົ້າແມ່ນໃກ້ຊິດທີ່ສຸດ, ຄືກັບວ່າພວກເຮົາກໍາລັງປະເຊີນກັບພຣະອົງ. ສິ່ງນີ້ແມ່ນຜົນຂອງການເປີດຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.

ການເປີດຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາຕໍ່ພຣະເຈົ້າບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະເຮັດກັບພວກເຮົາເວົ້າກັບພຣະອົງຫຼາຍປານໃດ ຫຼື ພວກເຮົາໃຊ້ຄໍາເວົ້າທີ່ມີສີສັນ ຫຼື ພາສາທີ່ປະເສີດຫຼືບໍ່. ຕາບໃດທີ່ພວກເຮົາເປີດໃຈຂອງພວກເຮົາຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະ ບອກພຣະອົງກ່ຽວກັບສະພາບຄວາມຈິງຂອງພວກເຮົາ, ສະແຫວງຫາການຊີ້ນໍາ ແລະ ຄວາມສະຫວ່າງຂອງພຣະອົງ, ຈາກນັ້ນ ພຣະເຈົ້າຈະຟັງພວກເຮົາ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຮົາຈະເວົ້າຄໍາເວົ້າທໍາມະດາບາງຄໍາເທົ່ານັ້ນ. ເມື່ອພວກເຮົາຫຍັບເຂົ້າມາໃກ້ພຣະເຈົ້າຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີໃນວິທີການນີ້, ບໍ່ວ່າມັນເປັນການຊຸມນຸມ ຫຼື ໃນເວລາເຝົ້າດ່ຽວທາງດ້ານຈິດໃຈຫຼືບໍ່ ຫຼື ເມື່ອພວກເຮົາກໍາລັງຍ່າງຕາມຖະໜົນ ຫຼື ນັ່ງຢູ່ໃນລົດເມຫຼືຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ, ຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາຈະເປີດຮັບຕໍ່ພຣະເຈົ້າໃນການອະທິຖານຢ່າງມິດງຽບຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ໂດຍປາສະຈາກຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບມັນ, ຈາກນັ້ນຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາຍິ່ງສາມາດສະຫງົບໄດ້ຫຼາຍກວ່າຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາຈະເຂົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ, ເມື່ອພວກເຮົາປະສົບກັບບັນຫາຕ່າງໆ, ພວກເຮົາຈະຮູ້ວິທີທີ່ຈະປະຕິບັດຄວາມຈິງເພື່ອເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າພໍໃຈ. ດ້ວຍວິທີນີ້, ຄວາມສໍາພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈົ້າຈະກາຍເປັນເລື່ອງປົກກະຕິຫຼາຍຂຶ້ນ.

2. ເມື່ອອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ໄຕ່ຕອງພວກມັນກັບຫົວໃຈຂອງເຈົ້າ ແລະ ເຈົ້າຈະເຂົ້າໃຈຄວາມຫມາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງພວກມັນ

ພວກເຮົາປະຕິບັດການເຝົ້າດ່ຽວວິນຍານ ແລະ ອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າທຸກໆມື້. ພວກເຮົາສາມາດອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າໃນແບບໃດທີ່ທັງບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆທີ່ດີ ແລະ ຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມສໍາພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈົ້າໃຫ້ໃກ້ຊິດຂຶ້ນຕື່ມ? ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າກ່າວວ່າ: “ວິທີທີ່ຜູ້ຄົນເຊື່ອພຣະເຈົ້າ, ຮັກພຣະເຈົ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າເພິ່ງພໍໃຈຄືການສໍາພັດພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍໃຈ ແລະ ດ້ວຍວິທີດັ່ງກ່າວຈິ່ງຈະໄດ້ຮັບຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຈາກພຣະອົງ ແລະ ດ້ວຍການສໍາພັດພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍໃຈ ພວກເຂົາຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບການດົນໃຈໂດຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ(ພຣະທຳ, ເຫຼັ້ມທີ 1. ການປາກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ. ມັນສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ຈະສ້າງຄວາມສໍາພັນທີ່ປົກກະຕິກັບພຣະເຈົ້າ). ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າບອກພວກເຮົາວ່າ, ເມື່ອພວກເຮົາອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຄິດໄຕ່ຕອງພວກມັນ ແລະ ໄປສະແຫວງຫາກັບຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບຄວາມສະຫວ່າງ ແລະ ການໃຫ້ແສງເຍື່ອງທາງຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ສິ່ງທີ່ພຣະອົງຮຽກຮ້ອງຈາກພວກເຮົາ. ໂດຍການອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າໃນວິທີນີ້ເທົ່ານັ້ນ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາຈະເກີດຜົນ ແລະ ພວກເຮົາຈະຫຍັບເຂົ້າໃກ້ພະເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ. ເມື່ອພວກເຮົາອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ຖ້າພວກເຮົາພຽງແຕ່ໃຫ້ພວກມັນຜ່ານຕາໄປໂດຍປາສະຈາກການເອົາໃຈໃສ່ແທ້ໆ, ຖ້າພວກເຮົາພຽງແຕ່ສຸມໃສ່ການເຂົ້າໃຈຕົວໜັງສື ແລະ ຄໍາສອນບາງຄໍາເພື່ອສະແດງຕົວພວກເຮົາອອກ ແລະ ພວກເຮົາບໍ່ສົນໃຈທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ຈາກນັ້ນ ບໍ່ວ່າພວກເຮົາອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະອົງຫຼາຍປານໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາຈະບໍ່ເຮັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ, ພວກເຮົາຈະມີຄວາມສາມາດຂອງການສ້າງຄວາມສໍາພັນແບບປົກກະຕິກັບພຣະເຈົ້າໄດ້ໜ້ອຍລົງ.

ສະນັ້ນ, ເມື່ອພວກເຮົາອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງເຮົາງຽບຂຶ້ນ ແລະ ໃຊ້ຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາເພື່ອໄຕ່ຕອງເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າເວົ້າສິ່ງຕ່າງໆດັ່ງກ່າວ, ຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນຫຍັງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຫຍັງທີ່ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະບັນລຸກັບພວກເຮົາໂດຍການເວົ້າສິ່ງຕ່າງໆດັ່ງກ່າວ. ໂດຍການພິຈາລະນາພຣະທໍາຂອງພຣະອົງຢ່າງເລິກເຊິ່ງໃນວິທີນີ້ເທົ່ານັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງສາມາດເຂົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຢູ່ໃນໃຈຂອງພຣະອົງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມສໍາພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈົ້າຈະກາຍເປັນເລື່ອງປົກກະຕິຫຼາຍຂຶ້ນ. ຕົວຢ່າງ, ພວກເຮົາເຫັນວ່າອົງພຣະເຢຊູເຈົ້າກ່າວວ່າ: “ແລ້ວເວົ້າວ່າ ເຮົາເວົ້າກັບເຈົ້າແທ້ໆ ນອກຈາກເຈົ້າຈະກັບໃຈໃໝ່ ແລະ ກາຍມາເປັນຄືກັບເດັກນ້ອຍ ເຈົ້າຈະບໍ່ເຂົ້າສູ່ອະນາຈັກສະຫວັນເລີຍ(ມັດທາຍ 18:3). ພວກເຮົາທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍແບບຜິວເຜີນຂອງຄໍາກ່າວນີ້, ວ່າພຣະເຈົ້າປາຖະ ໜາໃຫ້ພວກເຮົາກາຍເປັນຄົນສັດຊື່. ແຕ່ບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການເປັນຄົນສັດຊື່, ເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຮັກຄົນທີ່ສັດຊື່ ແລະ ແນວໃດຈະກາຍເປັນຄົນສັດຊື່ແທ້ໆ, ແມ່ນບັນຫາຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາຄວນພິຈາລະນາໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ. ຜ່ານການອ່ານຄໍາອະທິຖານ ແລະ ພິຈາລະນາພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ຈາກນັ້ນພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າເນື້ອແທ້ຂອງພຣະເຈົ້າຊື່ສັດ ແລະ ບໍ່ມີຄໍາຕົວະ ຫຼື ຫຼອກລວງໃນສິ່ງໃດກໍ່ຕາມທີ່ພຣະເຈົ້າເວົ້າ ຫຼື ເຮັດ ແລະດ້ວຍເຫດນັ້ນ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຮັກຄົນສັດຊື່ ແລະ ກຽດຊັງຄົນທີ່ຫຼອກລວງ. ພຣະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງວ່າພວກເຮົາຕ້ອງກາຍເປັນຄົນສັດຊື່, ເພາະພຽງແຕ່ໂດຍການກາຍເປັນຄົນສັດຊື່ອີງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີ່ພວກເຮົາສາມາດຖືກນໍາພາໂດຍພຣະເຈົ້າໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. ສະນັ້ນພວກເຮົາກາຍເປັນຄົນຊື່ສັດໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນໄດ້ແນວໃດ? ປະການທໍາອິດ, ພວກເຮົາບໍ່ຄວນເວົ້າຕົວະ, ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງບໍລິສຸດ ແລະ ເປີດເຜີຍ ແລະ ເວົ້າສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນໃຈຂອງພວກເຮົາ; ປະການທີສອງ, ພວກເຮົາຕ້ອງບໍ່ປະພຶດຕົວຢ່າງຫຼອກລວງ, ພວກເຮົາຕ້ອງສາມາດປະຖິ້ມຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆຂອງຕົວພວກເຮົາເອງ ແລະ ບໍ່ສໍ້ໂກງທັງພຣະເຈົ້າ ແລະ ມະນຸດ; ປະການທີສາມ, ມັນຈະຕ້ອງບໍ່ມີການຫຼອກລວງຢູ່ໃນໃຈຂອງພວກເຮົາ, ມັນຈະຕ້ອງບໍ່ມີແຮງຈູງໃຈສ່ວນຕົວ ຫຼື ເປົ້າໝາຍໃນການກະທໍາຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ພວກເຮົາຄວນກະທໍາເພື່ອປະຕິບັດຄວາມຈິງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າພໍໃຈເທົ່ານັ້ນ. ຫຼັງຈາກຄວາມສະຫວ່າງນີ້ໄດ້ບັນລຸຜົນຜ່ານການພິຈາລະນາ, ພວກເຮົາທົບທວນກ່ຽວກັບການກະທໍາຕ່າງໆ ແລະ ພຶດຕິກໍາຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຈາກນັ້ນພວກເຮົາເຫັນວ່າພວກເຮົາຍັງມີການສະແດງອອກເຖິງການຫຼອກລວງຫຼາຍຢ່າງ: ເມື່ອພວກເຮົາກໍາລັງຈັດການກັບຄົນອື່ນ, ພວກເຮົາມັກຈະບໍ່ສາມາດຢຸດຕົວພວກເຮົາເອງໄດ້ຈາກການຕົວະ ຫຼື ຫຼອກລວງເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດ, ຊື່ສຽງ ແລະ ສະຖານະພາບຂອງພວກເຮົາເອງ. ເມື່ອພວກເຮົາໃຊ້ຈ່າຍຕົວພວກເຮົາເອງຕໍ່ພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາອາດຈະກ່າວຄໍາອະທິຖານວ່າພວກເຮົາປາດຖະໜາທີ່ຈະຮັກພຣະເຈົ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າພໍໃຈ, ແຕ່ເມື່ອລູກຂອງພວກເຮົາເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ພວກເຮົາເອງ ຫຼື ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວສູນເສຍວຽກຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຮົາເລີ່ມຈົ່ມຫາພຣະເຈົ້າ, ຫຼາຍແທ້ຈົນວ່າພວກເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະຢຸດເຊົາການເຮັດວຽກ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ; ໃນສິ່ງນີ້, ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າພວກເຮົາໃຊ້ຈ່າຍຕົວພວກເຮົາເອງເພື່ອພຣະເຈົ້າໃນທາງທີ່ເປັນມົນທິນ ແລະ ໃນວິທີທາງທີ່ພວກເຮົາເຮັດຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆກັບພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາໃຊ້ຕົວພວກເຮົາເອງເພື່ອພຣະເຈົ້າເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າພໍໃຈ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນພຽງບາງຕົວຢ່າງຂອງການສະແດງອອກຂອງການຫຼອກລວງຂອງພວກເຮົາ. ຈາກການສະແດງອອກເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ຊື່ສັດແທ້ໆ. ເມື່ອພວກເຮົາເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນເຖິງຂໍ້ບົກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບົກຜ່ອງຂອງຕົວພວກເຮົາເອງ, ຄວາມຕັ້ງໃຈກໍ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນພວກເຮົາເພື່ອກະຫາຍຄວາມຈິງ ແລະ ພວກເຮົາສະແຫວງຫາເພື່ອປະຕິບັດພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ສິ່ງນີ້ແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ບັນລຸໄດ້ໂດຍການພິຈາລະນາພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ.

ການສຶກສາປະຈໍາວັນ: 4 ວິທີການທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈົ້າເຂົ້າຕື່ມ

ແນ່ນອນ, ຜົນໄດ້ຮັບນີ້ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍການພິຈາລະນາພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າເທື່ອດຽວ, ແຕ່ແທນທີ່ຈະຜ່ານການພິຈາລະນາພຣະທໍາຂອງພຣະອົງຫຼາຍຄັ້ງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງປະຕິບັດພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງມີສະຕິ ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ພວກເຮົາປະສົບກັບບັນຫາຕ່າງໆ. ສະຫຼຸບໂດຍຫຍໍ້ແລ້ວ, ຕາບໃດທີ່ພວກເຮົາພິຈາລະນາພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງດ້ວຍໃຈຂອງພວກເຮົາດ້ວຍວິທີນີ້, ຈາກນັ້ນພວກເຮົາຈະສາມາດຮັບຄວາມສະຫວ່າງ ແລະ ການໃຫ້ແສງເຍື່ອງທາງຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ມື້ໜຶ່ງ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບແສງໃໝ່ບາງອັນ ແລະ ໃນມື້ຕໍ່ມາພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບແສງໃໝ່ຕື່ມອີກເລັກນ້ອຍ ແລະ ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ ພວກເຮົາຈະສາມາດເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບຄວາມຈິງໃນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ເສັ້ນທາງຂອງການປະຕິບັດຈະແຈ້ງຂຶ້ນຕື່ມ, ຊີວິດຂອງພວກເຮົາຈະມີຄວາມກ້າວໜ້າເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ຄວາມສໍາພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈົ້າຈະໃກ້ຊິດເຂົ້າຂຶ້ນຕື່ມ.

3. ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ແລະ ປະຕິບັດພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າໃນທຸກໆສິ່ງ

ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບພວກເຮົາທີ່ຈະຮັກສາສາຍສໍາພັນອັນປົກກະຕິກັບພຣະເຈົ້າແມ່ນເພື່ອສະແຫວງຫາຄວາມຈິງເມື່ອພວກເຮົາປະສົບກັບບັນຫາຕ່າງໆ ແລະ ເພື່ອປະຕິບັດໂດຍອີງຕາມພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ແຕ່ໃນຊີວິດ, ເມື່ອພວກເຮົາປະສົບກັບບັນຫາຕ່າງໆ, ພວກເຮົາມັກອີງໃສ່ປະສົບການຕ່າງໆຂອງຕົວພວກເຮົາເອງ ຫຼື ພວກເຮົາໃຊ້ວິທີການຕ່າງໆຂອງມະນຸດເພື່ອຈັດການກັບພວກມັນ ຫຼື ພວກເຮົາຈັດການກັບພວກມັນໂດຍອີງຕາມຄວາມມັກຕ່າງໆຂອງຕົວພວກເຮົາເອງ. ພວກເຮົາບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕົວພວກເຮົາເອງມິດງຽບລົງຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ ແລະ ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ຫຼື ຈັດການກັບບັນຫາໂດຍອີງຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ. ສິ່ງນີ້ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສູນເສຍໂອກາດຫຼາຍໆຢ່າງເພື່ອປະຕິບັດຄວາມຈິງ ແລະ ພວກເຮົາຍິ່ງເພີ່ມໄລຍະຫ່າງໄກອອກຈາກພຣະເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ. ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າກ່າວວ່າ: “ບໍ່ວ່າເຈົ້າກຳລັງເຮັດຫຍັງກໍຕາມ, ບໍ່ວ່າເລື່ອງໃດໜຶ່ງຈະໃຫຍ່ ຫຼື ນ້ອຍກໍຕາມ ແລະ ບໍ່ວ່າເຈົ້າເຮັດມັນເພື່ອສຳເລັດໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົ້າ ຫຼື ດ້ວຍເຫດຜົນສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າເອງກໍຕາມ, ເຈົ້າຕ້ອງພິຈາລະນາວ່າສິ່ງທີ່ເຈົ້າກຳລັງເຮັດນັ້ນສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່, ພ້ອມທັງມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມເປັນມະນຸດຄວນເຮັດ ຫຼື ບໍ່. ຖ້າເຈົ້າສະແຫວງຫາຄວາມຈິງແບບນັ້ນໃນທຸກສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດ, ແລ້ວເຈົ້າກໍເປັນຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ(“ການສະແຫວງຫາຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນເພື່ອເຫັນແກ່ການປະຕິບັດຄວາມຈິງ” ໃນການບັນທຶກບົດສົນທະນາຂອງພຣະຄຣິດກ່ຽວກັບຍຸກສຸດທ້າຍ)ຖ້າເຈົ້າສືບຕໍ່ໃນພຣະທຳຂອງເຮົາ, ແລ້ວເຈົ້າກໍ່ເປັນສາວົກຂອງເຮົາຢ່າງແນ່ນອນ(ໂຢຮັນ 8:31). ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນເສັ້ນທາງທີ່ຈະແຈ້ງ. ບໍ່ວ່າພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກ ຫຼື ຈັດການກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາໄດ້ປະສົບໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຕ້ອງສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ເບິ່ງວິທີທີ່ຈະຈັດການກັບບັນຫາໃນວິທີການທີ່ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງພຣະເຈົ້າ, ໃຊ້ຄວາມຈິງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທັງໝົດທີ່ພວກເຮົາອາດປະສົບມາ ແລະ ຮັກສາສາຍພົວພັນປົກກະຕິຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈົ້າ.

ໃຫ້ເບິ່ງຕົວຢ່າງວິທີທີ່ພວກເຮົາຄວນສະແຫວງຫາຄວາມຈິງເມື່ອພວກເຮົາເລືອກຄູ່ສົມລົດຂອງພວກເຮົາ. ເມື່ອພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາຄູ່, ພວກເຮົາຈະໄປຕາມຄວາມມັກຕ່າງໆຂອງຕົວພວກເຮົາເອງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ສຸມໃສ່ລັກສະນະພາຍນອກ ແລະ ນິໄສຂອງບຸກຄົນນັ້ນ ແລະ ພວກເຮົາຊອກຫາຜູ້ຊາຍທີ່ສູງ, ຮັ່ງມີ, ຫຼໍ່ ຫຼືຜູ້ຍິງທີ່ມີຜິວສວຍງາມ, ຮັ່ງມີ, ງາມ, ເຊື່ອວ່າພວກເຮົາຈະມີການແຕ່ງງານທີ່ມີຄວາມສຸກເທົ່ານັ້ນຖ້າພວກເຮົາແຕ່ງງານກັບຄົນເຊັ່ນນັ້ນ ແລະ ພວກເຮົາຈະດໍາລົງຊີວິດຂອງຄວາມສະດວກສະບາຍທາງຮ່າງກາຍ, ຄວາມສະບາຍ ແລະ ຄວາມສຸກ ແລະ ຄົນອື່ນໆຈະອິດສາພວກເຮົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາເຄີຍສົງໄສຫຼືບໍ່ວ່າການຊອກຫາຄູ່ຄືແບບນັ້ນແມ່ນມີປະໂຫຍດຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາໃນພຣະເຈົ້າ ແລະ ຕໍ່ກັບຄວາມກ້າວໜ້າໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາບໍ? ຖ້າຄູ່ຂອງພວກເຮົາບໍ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ແລະ ພວກເຂົາພະຍາຍາມທີ່ຈະຢຸດພວກເຮົາຈາກການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ, ຜົນໄດ້ຮັບຈະແມ່ນຫຍັງ? ພຣະຄໍາພີໄບໂບກ່າວວ່າ: “ເຈົ້າຢ່າໃສ່ແອກຮ່ວມກັບຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ” (2 ໂກຣິນໂທ 6:14). ຈາກສິ່ງນີ້, ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າຄວາມປາຖະໜາ ຕ່າງໆຂອງຜູ້ເຊື່ອ ແລະ ຜູ້ບໍ່ເຊື່ອ ບໍ່ໄປນຳກັນ ແລະ ບໍ່ເໝາະສົມກັບກັນແລະກັນ. ໃນວິທີການຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາຕໍ່ກັບຄວາມເຊື່ອ ແລະ ແນວໂນ້ມຕ່າງໆຂອງສັງຄົມ, ພວກເຂົາແຕ່ລະຄົນຈະມີທັດສະນະຂອງຕົວພວກເຂົາເອງ ແລະ ຈະສະແຫວງຫາສິ່ງຕ່າງໆທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: ຜູ້ເຊື່ອຈະຕ້ອງການທີ່ຈະໄປຕາມວິທີການຂອງຄວາມຢ້ານຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງຄວາມຊົ່ວ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຈະຕ້ອງການທີ່ຈະໄປຕາມແນວໂນ້ມອັນຊົ່ວຮ້າຍຂອງໂລກ. ເມື່ອພວກເຮົາຢູ່ຮ່ວມກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກພວກເຂົາຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາຈະຖືກຢັບຢັ້ງໄວ້. ສະນັ້ນ, ເມື່ອເລືອກຄູ່, ພວກເຮົາຕ້ອງພິຈາລະນາຄວາມເປັນມະນຸດ ແລະ ລັກສະນະຂອງບຸກຄົນນັ້ນ ແລະ ພິຈາລະນາວ່າການຄົບຫາສະມາຄົມກັບພວກເຂົາຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາໃນພຣະເຈົ້າຫຼືບໍ່, ພວກເຮົາທັງສອງມີຄວາມຍາວຄື້ນຄືກັນຫຼືບໍ່ ແລະ ຄວາມປາຖະໜາຂອງພວກເຮົາແມ່ນສອດຄ່ອງກັນຫຼືບໍ່. ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ພິຈາລະນາສິ່ງເຫຼົ່ານີ້, ແຕ່ພຽງແຕ່ສຸມໃສ່ຮູບລັກສະນະພາຍນອກຂອງບຸກຄົນ ແລະ ສະຖານະການຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຮົາແຕ່ງງານ, ຄວາມເຈັບປວດຈະມາເຖິງເພາະວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຄວາມຍາວຄື້ນຄືກັນ. ຖ້າຄູ່ຂອງພວກເຮົາຍັງພະຍາຍາມທີ່ຈະບີບບັງຄັບພວກເຮົາ ແລະ ຢຸດພວກເຮົາຈາກການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ, ສິ່ງນີ້ຈະທໍາລາຍຊີວິດທາງວິນຍານຂອງພວກເຮົາຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ມັນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ, ບໍ່ວ່າບັນຫາໃດທີ່ພວກເຮົາອາດຈະປະສົບມາໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ, ໂດຍການສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ, ການເຂົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ ແລະ ການປະຕິບັດອີງຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາດໍາລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ການດູແລ ແລະ ການປົກປ້ອງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ໃນທາງນັ້ນເທົ່ານັ້ນທີ່ພວກເຮົາສາມາດຮັກສາສາຍພົວພັນປົກກະຕິຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈົ້າ.

4. ມາຢູ່ຕໍ່ຫນ້າພຣະເຈົ້າ ແລະ ທົບທວນກ່ຽວກັບຕົວເອງທຸກໆມື້ ແລະ ຮັກສາຄວາມສໍາພັນປົກກະຕິກັບພຣະເຈົ້າ

ພຣະເຢໂຫວາພຣະເຈົ້າກ່າວວ່າ: “ໃຫ້ພິຈາລະນາຫົນທາງຂອງເຈົ້າ(ຮັກກາຍ 1:7). ຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າການທົບທວນກ່ຽວກັບຕົວພວກເຮົາເອງແມ່ນຈໍາເປັນຫຼາຍສໍາລັບການເຂົ້າມາໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ! ໂດຍຜ່ານການທົບທວນ, ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າພວກເຮົາມີຂໍ້ບົກຜ່ອງຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ພວກເຮົາຕົກຢູ່ໃກ້ມາດຖານທີ່ຮຽກຮ້ອງຂອງພຣະເຈົ້າ. ສະນັ້ນ, ແຮງຈູງໃຈທີ່ຈະສະແຫວງຫາຄວາມຈິງເກີດຂຶ້ນໃນພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຕັ້ງໃຈທີ່ຈະປະຖິ້ມເນື້ອໜັງຂອງພວກເຮົາ ແລະ ພວກເຮົາເຮັດເຕັມທີ່ເພື່ອປະຕິບັດອີງຕາມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ໃນວິທີການນີ້, ພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ທີ່ຈະປະຕິບັດອີງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ່າງໆຂອງພຣະເຈົ້າໃນປະສົບການຕົວຈິງຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາປະຕິບັດພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຄວາມສໍາພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈົ້າຈະກາຍເປັນປົກກະຕິຍິ່ງຂຶ້ນ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ຄົນຜູ້ທີ່ຮັບໃຊ້ໃນຖານະເປັນ ຣາບີ ເຫັນວ່າມັນເວົ້າໃນພຣະຄໍາພີໄບໂບ: “ໃຫ້ລ້ຽງຝູງແກະຂອງພຣະເຈົ້າເຊິ່ງຢູ່ທ່າມກາງພວກເຈົ້າ, ໃຫ້ເຝົ້າເບິ່ງພວກມັນ, ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນການບັງຄັບ ແຕ່ດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ; ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນກຳໄລທີ່ສົກກະຕິ, ແຕ່ດ້ວຍຈິດໃຈທີ່ກຽມພ້ອມ; ບໍ່ແມ່ນດັ່ງເຈົ້ານາຍທີ່ດູແລມໍລະດົກຂອງພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ກັບຝູງແກະ” (1 ເປໂຕ 5:2-3). ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຄວນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການທົບທວນຕົນເອງ ແລະ ຖາມພວກເຮົາເອງວ່າ: ພວກເຮົາມີຄວາມລະມັດລະວັງທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຕໍ່ຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ ແລະ ນໍາພາຄົນອື່ນຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ ຫຼື ພວກເຮົາເວົ້າຄໍາເວົ້າທີ່ມ່ວນຫູ, ສິ່ງຕ່າງໆທີ່ບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງເມື່ອພວກເຮົາໃຫ້ການເທດສະໜາເພື່ອສະແດງອອກ ແລະ ສະແດງທໍາດ້ວຍຕົວອັກສອນ ແລະ ຄໍາສອນຕ່າງໆເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນນະມັດສະການພວກເຮົາ ແລະ ເຄົາລົບພວກເຮົາບໍ? ເມື່ອຄົນອື່ນໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆທີ່ສົມເຫດສົມຜົນແກ່ພວກເຮົາ, ພວກເຮົາທົບທວນກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆຂອງຕົວພວກເຮົາເອງບໍ ຫຼື ພວກເຮົາປະຕິເສດທີ່ຈະຍອມຮັບຄໍາແນະນໍາຂອງພວກເຂົາ, ຈົນເຖິງຈຸດທີ່ພວກເຮົາສ້າງຂໍ້ແກ້ຕົວຕ່າງໆ ແລະ ພະຍາຍາມທີ່ຈະພິສູດຕົວພວກເຮົາເອງບໍ? ຜ່ານການທົບທວນຕົນເອງ, ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າຍັງມີຫຼາຍຂົງເຂດຢູ່ໃນການຮັບໃຊ້ຂອງພວກເຮົາແກ່ພຣະເຈົ້າທີ່ພວກເຮົາກະບົດ ແລະ ພວກເຮົາຍັງມີອຸປະນິໄສທີ່ເສື່ອມຊາມຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາສະແຫວງຫາຄວາມຈິງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ດ້ວຍວິທີນີ້, ພວກເຮົາສາມາດເຮັດຕົວຢ່າງຖ່ອມຕົນ, ພວກເຮົາສາມາດສະແຫວງຫາຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າໃນວຽກງານຂອງພວກເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ພວກເຮົາສາມາດນໍາພາຄົນອື່ນອີງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງພຣະເຈົ້າ. ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າໄດ້ເລື້ອຍໆ ແລະ ທົບທວນກ່ຽວກັບຕົວພວກເຮົາເອງ, ຈາກນັ້ນພວກເຮົາຈະລົ້ມເຫຼວທີ່ຈະຮັບຮູ້ການເສື່ອມຊາມ ແລະ ຄວາມບົກຜ່ອງຕ່າງໆຂອງຕົວພວກເຮົາເອງ ແລະ ຈະຍັງເຊື່ອພວກເຮົາເອງທີ່ເປັນຄົນທີ່ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ. ສະນັ້ນພວກເຮົາຈະພໍໃຈກັບການຢືນຢູ່ຄົງທີ່ ແລະ ຈະປະຕິເສດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໃດໆເພີ່ມຕື່ມອີກ ແລະ ພວກເຮົາຈະກາຍເປັນຄົນທີ່ໂອ້ອວດ ແລະ ຖືວ່າຕົນເອງຊອບທໍາຫຼາຍຍິ່ງໆຂຶ້ນ, ເຊື່ອວ່າຕົວພວກເຮົາເອງທີ່ເປັນໄປຕາມໃຈຂອງພຣະເຈົ້າ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ການກະທໍາ ແລະ ພຶດຕິກໍາຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາຈະບໍ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະ ພຣະເຈົ້າຈະກຽດຊັງພວກເຮົາ. ສະນັ້ນມັນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການທົບທວນຕົນເອງເລື້ອຍໆແມ່ນສໍາຄັນຫຼາຍ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງຄວາມຈິງຂອງຄົນເຮົາແມ່ນສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຂອງການຮູ້ຈັກຕົວເອງ. ໂດຍການມີຄວາມຮູ້ທີ່ແທ້ຈິງຂອງການເສື່ອມຊາມ ແລະ ຂໍ້ບົກຜ່ອງຕ່າງໆຂອງຕົນເອງຂອງຄົນເຮົາສາມາດສໍານຶກຜິດ ຫຼັງຈາກນັ້ນເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຈາກນັ້ນຄົນເຮົາຈະເຕັມໃຈທີ່ຈະສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ແລະ ປະຕິບັດພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ການທົບທວນຕົນເອງເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍຕໍ່ກັບຄວາມກ້າວໜ້າໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ມັນເປັນກຸນແຈທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາຫຍັບເຂົ້າໃກ້ພຣະເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ.

ມັນມີຫຼາຍວິທີທີ່ຈະທົບທວນກ່ຽວກັບຕົວພວກເຮົາເອງ: ພວກເຮົາສາມາດທົບທວນກ່ຽວກັບຕົວພວກເຮົາເອງໃນແສງຂອງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ; ພວກເຮົາສາມາດທົບທວນກ່ຽວກັບຕົວພວກເຮົາເອງໃນຄວາມຜິດພາດຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາເຮັດໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາ; ຄົນອື່ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນຂໍ້ບົກຜ່ອງ ແລະ ການເສື່ອມຊາມຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນຍິ່ງມີຫຼາຍ ສະນັ້ນເປັນໂອກາດດີເລີດທີ່ຈະທົບທວນກ່ຽວກັບຕົວພວກເຮົາເອງ; ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເມື່ອພວກເຮົາເຫັນຄວາມຜິດພາດຕ່າງໆທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຄົນອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຍັງສາມາດທົບທວນກ່ຽວກັບຕົວພວກເຮົາເອງ, ເອົາຄວາມຜິດພາດຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາເປັນການເຕືອນ, ຮຽນຮູ້ບົດຮຽນຕ່າງໆ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກພວກເຂົາ ແລະ ອື່ນໆອີກ. ການທົບທວນຕົນເອງບໍ່ໄດ້ຈຳກັດສະເພາະຕອນກາງເວັນ ຫຼື ຕອນກາງຄືນ. ໃນເວລາໃດ ແລະ ສະຖານທີ່ໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາສາມາດອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນໃຈຂອງພວກເຮົາ, ທົບທວນກ່ຽວກັບ ແລະ ຮູ້ການເສື່ອມຊາມຂອງຕົວພວກເຮົາເອງ ແລະ ພວກເຮົາສາມາດສະແຫວງຫາຄວາມປະສົງ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງພຣະເຈົ້າພາຍໃນພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ກັບໃຈໄດ້ທັນເວລາ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະໄປນອນໃນແຕ່ລະຄືນ, ພວກເຮົາຄວນທົບທວນກ່ຽວກັບ ແລະ ສະຫຼຸບທຸກໆສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃນມື້ນັ້ນ ແລະ ຈາກນັ້ນພວກເຮົາຈະສາມາດມີຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງສະຖານະຂອງພວກເຮົາໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງກວ່າເກົ່າ ແລະ ຮູ້ວ່າສິ່ງໃດທີ່ພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນເຮັດຖືກຕ້ອງເທື່ອ. ເມື່ອພວກເຮົາເລີ່ມເຮັດສິ່ງນີ້, ການສະແຫວງຫາຂອງພວກເຮົາຈະມີທິດທາງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຈະເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ການສ້າງຄວາມສໍາພັນອັນເປັນປົກກະຕິກັບພຣະເຈົ້າ.

ສີ່ຈຸດຂ້າງເທິງນີ້ເປັນເສັ້ນທາງຂອງການປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາຫຍັບເຂົ້າໃກ້ພຣະເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ. ຕາບໃດທີ່ພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ຈຸດເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດ, ຈາກນັ້ນຄວາມສໍາພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈົ້າຈະໃກ້ຊິດຂຶ້ນ, ພວກເຮົາຈະມີເສັ້ນທາງຂອງການປະຕິບັດກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາປະສົບມາ ແລະ ພຣະເຈົ້າຈະປະທານຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ຄວາມສຸກໃຫ້ກັບພວກເຮົາ ແລະ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນພອນຂອງພຣະອົງ. ສະນັ້ນ, ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງບໍ່ເລີ່ມຕົ້ນດຽວນີ້?

ໄພພິບັດຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສຽງກະດິງສັນຍານເຕືອນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ດັງຂຶ້ນ ແລະຄໍາທໍານາຍກ່ຽວກັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຈີງ ທ່ານຢາກຕ້ອນຮັບການກັບຄືນມາຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ໂອກາດປົກປ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າບໍ?

ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ໄພພິບັດເປັນປະຈຳ, ວິທີທີ່ຈະເປັນຍິງສາວບໍລິສຸດທີ່ສະຫຼາດໃນການຮັບເອົາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

ພຣະເຢຊູເຈົ້າກ່າວວ່າ: “ເຈົ້າຈະໄດ້ຍິນກ່າວກັບສົງຄາມ ແລະ ຂ່າວເລົ່າລືກ່ຽວກັບສົງຄາມ, ພວກເຈົ້າຕ້ອງບໍ່ວຸ້ນວາຍ ຍ້ອນທຸກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງເກີດຂຶ້ນ...

ໄພພິບັດມາແລ້ວ: ຄຣິສຕຽນຄວນກັບໃຈແນວໃດເພື່ອໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກພະເຈົ້າ?

ທຸກມື້ນີ້, ພະຍາດລະບາດໄດ້ແຜ່ລາມໄປທົ່ວໂລກ. ຜູ້ຄົນກຳລັງຈະຕາຍຈາກກັນໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ອີກຫຼາຍຄົນຕົກຢູ່ໃນສະພາວະຕົກຕະລຶງຢູ່ຕະຫຼອດ...

ຊາວຄຣິສຕຽນຈະເປັນອິດສະຫຼະຈາກພັນທະຂອງບາບໄດ້ແນວໃດ?

ພຣະເຢຊູເຈົ້າຊົງກ່າວໄວ້ວ່າ, “ເຮົາບອກພວກເຈົ້າຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ເຮັດບາບແມ່ນທາດຮັບໃຊ້ບາບ. ແລ້ວທາດຮັບໃຊ້ບໍ່ຢູ່ໃນເຮືອນຕະຫຼອດໄປ:...