ເພງຄຣິດສະຕຽນ"ພຣະເຈົ້າສະເດັດລົງມາກັບການພິພາກສາ"

31 ເດືອນຕຸລາ 2021

ປັດຈຸບັນ ພຣະເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ລົງມາສູ່

ປະເທດຂອງມັງກອນແດງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນ

ແຕ່ພຣະເຈົ້າຍັງຫັນໄປຜະເຊີນກັບຈັກກະວານທັງປວງ

ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສະຫວັນຊັ້ນສູງສຸດສັ່ນສະເທືອນ.

ມີບ່ອນໃດແດ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າ?

ມີບ່ອນໃດແດ່ທີ່ມີຢູ່

ທີ່ບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ໄພພິບັດ ທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງລົງມາບໍ?

ພຣະເຈົ້າໄດ້ຫວ່ານ “ເມັດພືດແຫ່ງໄພພິບັດ”

ທຸກຊະນິດຢູ່ທຸກບ່ອນທີ່ພຣະອົງໄປ.

ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນວິທີທີ່ພຣະເຈົ້າເຮັດພາລະກິດ ແລະ

ແມ່ນການກະທໍາເພື່ອຊ່ວຍມະນຸດ

ໃຫ້ລອດພົ້ນຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໄສ

ແລະ ສິ່ງທີ່ພຣະອົງຍື່ນໃຫ້ພວກເຂົາຍັງແມ່ນ

ຄວາມຮັກຊະນິດໜຶ່ງອີກດ້ວຍ

ຄວາມຮັກຊະນິດໜຶ່ງອີກດ້ວຍ.

ພຣະເຈົ້າປາດຖະໜາທີ່ຈະໃຫ້ຫຼາຍຄົນຮູ້ຈັກພຣະອົງ

ແລະ ສາມາດເຫັນພຣະເຈົ້າ

ແລະ ດ້ວຍວິທີນີ້ ຜູ້ຄົນໄດ້ເຄົາລົບບູຊາພຣະເຈົ້າ

ທີ່ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເຫັນເປັນເວລາຫຼາຍປີ

ແຕ່ໄດ້ກາຍເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ເປັນຈິງທີ່ແທ້ຈິງໃນປັດຈຸບັນ

ພຣະເຈົ້າປາດຖະໜາທີ່ຈະໃຫ້ຫຼາຍຄົນຮູ້ຈັກພຣະອົງ

ແລະ ສາມາດເຫັນພຣະເຈົ້າ

ແລະ ດ້ວຍວິທີນີ້ ຜູ້ຄົນໄດ້ເຄົາລົບບູຊາພຣະເຈົ້າ

ທີ່ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເຫັນເປັນເວລາຫຼາຍປີ

ແຕ່ໄດ້ກາຍເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ເປັນຈິງທີ່ແທ້ຈິງໃນປັດຈຸບັນ

ແຕ່ໄດ້ກາຍເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ເປັນຈິງທີ່ແທ້ຈິງໃນປັດຈຸບັນ

(ຈາກໜັງສືຕິດຕາມພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຮ້ອງເພງໃໝ່)​

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ໄພພິບັດ, ສົງຄາມ,ໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ອື່ນໆ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃຜສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກໄພພິບັດໄດ້? ເຂົ້າຮ່ວມການເຕົ້າໂຮມຟຣີເພື່ອຊອກຮູ້.

Leave a Reply

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ